List of Chinese Pokémon names

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search

This list is a record of the official English spellings and Chinese characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese: The official Chinese names as dictated by Nintendo HK and used in Chinese-language games and merchandise are listed in both Traditional and Simplified. Traditional Chinese characters are used in Taiwan and Hong Kong, while Simplified Chinese characters are used in mainland China. For informational purposes, Pinyin and Yale romanizations are provided for their pronunciations in Mandarin and Cantonese, respectively. Mandarin is used in Taiwan and mainland China, while Cantonese is used in Hong Kong; Taiwanese pronunciations are listed before mainland Chinese pronunciations where they differ. Former names used in various media are also listed, with their respective romanizations and region of use.

Changes

Initially, Pokémon were named separately by the licensors for the anime, manga, and various guidebooks in each region, causing some Pokémon to have distinct names between Mandarin and Cantonese; the vast majority of these differences occur within the first 151 Generation I Pokémon and their cross-generational evolution families. From Generation II to VI, most Pokémon shared the same name between Mandarin and Cantonese. While most Pokémon had only a single name in a given region during this period, a limited number of Pokémon had multiple names between different licensors or media.

With the Chinese-language release of the Pokémon games beginning with Pokémon Sun and Moon in 2016, the Pokémon names used until then were unified into a standard set of names, with some Pokémon receiving completely new names. Outside of the games, other media slowly transitioned to using the new names, with the anime using the new names beginning with Pokémon the Series: Sun & Moon. The vast majority of the changes from former names listed below to their current names were made at this point.

Subsequently, the official mainland Chinese website announced in 2020 that the Simplified Chinese names of several Pokémon would be changed, with Porygon2, Porygon-Z, and Mimikyu being announced on March 23 and Pangoro, Cofagrigus, Runerigus, Toxel, Nickit, and Thievul being announced on October 20.[1][2] These changes were implemented in the games beginning with version 1.3.0 of Pokémon Sword and Shield and version 1.2.0 (Nintendo Switch) and 1.3.0 (mobile) of Pokémon HOME; the Traditional Chinese names of these Pokémon remain unchanged.

List of Chinese Pokémon names

Generation I

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
001 Bulbasaur Bulbasaur 妙蛙種子 妙蛙种子 Miàowāzhǒngzǐ Miuhwājúngjí 奇異種子 Kèihyihjúngjí (HK)
002 Ivysaur Ivysaur 妙蛙草 妙蛙草 Miàowācǎo Miuhwāchóu 奇異草 Kèihyihchóu (HK)
003 Venusaur Venusaur 妙蛙花 妙蛙花 Miàowāhuā Miuhwāfā 奇異花 Kèihyihfā (HK)
004 Charmander Charmander 小火龍 小火龙 Xiǎohuǒlóng Síufólùhng -
005 Charmeleon Charmeleon 火恐龍 火恐龙 Huǒkǒnglóng Fóhúnglùhng -
006 Charizard Charizard 噴火龍 喷火龙 Pēnhuǒlóng Panfólùhng -
007 Squirtle Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 Jiéníguī Gihtnèihgwāi 車厘龜 Chēléigwāi (HK)
008 Wartortle Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 Kǎmīguī Kāmāigwāi 卡美龜 Kāméihgwāi (HK)
009 Blastoise Blastoise 水箭龜 水箭龟 Shuǐjiànguī Séuijingwāi -
010 Caterpie Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 Lǜmáochóng Luhkmòuhchùhng -
011 Metapod Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 Tiějiáyǒng Titgaapyúng 鐵甲蟲 Titgaapchùhng (HK)
012 Butterfree Butterfree 巴大蝶 巴大蝶 Bādàdié Bādaaidihp 巴大蝴 Bādàhú (TW/CN)
巴他蝶 Bātādihp (HK)
013 Weedle Weedle 獨角蟲 独角虫 Dújiǎochóng Duhkgokchùhng -
014 Kakuna Kakuna 鐵殼蛹 铁壳蛹 Tiěkéyǒng Tithokyúng 鐵殼昆 / 铁壳昆 Tiěkékūn (TW/CN)
015 Beedrill Beedrill 大針蜂 大针蜂 Dàzhēnfēng Daaihjāmfūng -
016 Pidgey Pidgey 波波 波波 Bōbō Bōbō -
017 Pidgeotto Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 Bǐbǐniǎo Béibéiníuh -
018 Pidgeot Pidgeot 大比鳥 大比鸟 Dàbǐniǎo Daaihbéiníuh 比鵰 / 比雕 Bǐdiāo (TW/CN)
019 Rattata Rattata 小拉達 小拉达 Xiǎolādá Síulāaidaaht 小哥達 Síugōdaaht (HK)
020 Raticate Raticate 拉達 拉达 Lādá Lāaidaaht 哥達 Gōdaaht (HK)
021 Spearow Spearow 烈雀 烈雀 Lièquè Lihtjéuk 鬼雀 Gwáijéuk (HK)
022 Fearow Fearow 大嘴雀 大嘴雀 Dàzuǐquè Daaihjéuijéuk 魔雀 Mōjéuk (HK)
023 Ekans Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 Ābóshé Apaaksèh -
024 Arbok Arbok 阿柏怪 阿柏怪 Ābóguài Apaakgwai -
025 Pikachu Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 Píkǎqiū Pèihkāyāu 比卡超 Béikāchīu (HK)
026 Raichu Raichu 雷丘 雷丘 Léiqiū Lèuihyāu 雷超 Lèuihchīu (HK)
027 Sandshrew Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 Chuānshānshǔ Chyūnsāansyú -
028 Sandslash Sandslash 穿山王 穿山王 Chuānshānwáng Chyūnsāanwòhng -
029 Nidoran♀ Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 Níduōlán Nèihdōlàahn 尼美蘭 Nèihméihlàahn (HK)
030 Nidorina Nidorina 尼多娜 尼多娜 Níduōnà Nèihdōnàh 尼美蘿 Nèihméihlòh (HK)
031 Nidoqueen Nidoqueen 尼多后 尼多后 Níduōhòu Nèihdōhauh 尼美后 Nèihméihhauh (HK)
032 Nidoran♂ Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 Níduōláng Nèihdōlóhng 尼多郎 Nèihdōlòhng (HK)
033 Nidorino Nidorino 尼多力諾 尼多力诺 Níduōlìnuò Nèihdōlihknohk 尼多利 Nèihdōleih (HK)
034 Nidoking Nidoking 尼多王 尼多王 Níduōwáng Nèihdōwòhng -
035 Clefairy Clefairy 皮皮 皮皮 Pípí Pèihpèih -
036 Clefable Clefable 皮可西 皮可西 Píkěxī Pèihhósāi 皮可斯 Pèihhósī (HK)
037 Vulpix Vulpix 六尾 六尾 Liùwěi Luhkméih -
038 Ninetales Ninetales 九尾 九尾 Jiǔwěi Gáuméih -
039 Jigglypuff Jigglypuff 胖丁 胖丁 Pàngdīng Buhndīng 波波球 Bōbōkàuh (HK)
040 Wigglytuff Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 Pàngkědīng Buhnhódīng 肥波球 Fèihbōkàuh (HK)
041 Zubat Zubat 超音蝠 超音蝠 Chāoyīnfú Chīuyāmfūk 波音蝠 Bōyāmfūk (HK)
042 Golbat Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 Dàzuǐfú Daaihjéuifūk 大口蝠 Daaihháufūk (HK)
043 Oddish Oddish 走路草 走路草 Zǒulùcǎo Jáulouhchóu 行路草 Hàahnglouhchóu (HK)
044 Gloom Gloom 臭臭花 臭臭花 Chòuchòuhuā Chauchaufā 怪味花 Gwaaimeihfā (HK)
045 Vileplume Vileplume 霸王花 霸王花 Bàwánghuā Bawòhngfā -
046 Paras Paras 派拉斯 派拉斯 Pàilāsī Pāailāaisī 蘑菇蟲 Mòhgūchùhng (HK)
047 Parasect Parasect 派拉斯特 派拉斯特 Pàilāsītè Pāailāaisīdahk 巨菇蟲 Mòuhmòuhchùhng (HK)
048 Venonat Venonat 毛球 毛球 Máoqiú Mòuhkàuh 毛毛蟲 Mòuhmòuhchùhng (HK)
049 Venomoth Venomoth 摩魯蛾 摩鲁蛾 Mólǔ'é Mōlóuh'ngòh 末入蛾 Mòrù'é (TW/CN)
魔魯風 Mōlóuhfūng (HK)
050 Diglett Diglett 地鼠 地鼠 Dìshǔ Deihsyú -
051 Dugtrio Dugtrio 三地鼠 三地鼠 Sāndìshǔ Sāamdeihsyú 三頭地鼠 Sāamtàuhdeihsyú (HK)
052 Meowth Meowth 喵喵 喵喵 Miāomiāo Mēumēu 喵喵怪 Mēumēugwaai (HK)
053 Persian Persian 貓老大 猫老大 Māolǎodà Māaulóuhdaaih 高竇貓 Gōudauhmāau (HK)
054 Psyduck Psyduck 可達鴨 可达鸭 Kědáyā Hódaaht'aap 傻鴨 Sòh'aap (HK)
055 Golduck Golduck 哥達鴨 哥达鸭 Gēdáyā Gōdaaht'aap 高超鴨 Gōuchīu'aap (HK)
056 Mankey Mankey 猴怪 猴怪 Hóuguài Hàuhgwaai -
057 Primeape Primeape 火爆猴 火暴猴 Huǒbàohóu Fóbaauhàuh -
058 Growlithe Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 Kǎdìgǒu Kādaigáu 護主犬 Wuhjyúhyún (HK)
059 Arcanine Arcanine 風速狗 风速狗 Fēngsùgǒu Fūngchūkgáu 奉神犬 Fuhngsàhnhyún (HK)
060 Poliwag Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wénxiāngkēdǒu Mānhēungfōdáu -
061 Poliwhirl Poliwhirl 蚊香君 蚊香君 Wénxiāngjūn Mānhēunggwān 蚊香蛙 Wénxiāngwā (TW/CN)
蚊香蛙 Mānhēungwā (HK)
062 Poliwrath Poliwrath 蚊香泳士 蚊香泳士 Wénxiāngyǒngshì Mānhēungwihngsih 快泳蛙 Kuàiyǒngwā (TW/CN)
大力蛙 Daaihlihkwā (HK)
063 Abra Abra 凱西 凯西 Kǎixī Hóisāi 卡斯 Kāsī (HK)
064 Kadabra Kadabra 勇基拉 勇基拉 Yǒngjīlā Yúhnggēilāai 勇吉拉 Yǒngjílā (TW/CN)
尤基納 Yàuhgēinaahp (HK)
065 Alakazam Alakazam 胡地 胡地 Húdì Wùhdeih 富迪 Fudihk (HK)
066 Machop Machop 腕力 腕力 Wànlì Wúnlihk 鐵腕 Titwún (HK)
067 Machoke Machoke 豪力 豪力 Háolì Hòuhlihk 大力 Daaihlihk (HK)
068 Machamp Machamp 怪力 怪力 Guàilì Gwaailihk -
069 Bellsprout Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 Lǎbāyá Lābā'ngàh -
070 Weepinbell Weepinbell 口呆花 口呆花 Kǒudāihuā Háungòihfā -
071 Victreebel Victreebel 大食花 大食花 Dàshíhuā Daaihsihkfā -
072 Tentacool Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 Mǎnǎoshuǐmǔ Máhnóuhséuimóuh 大眼水母 Daaihngáahnséuimóuh (HK)
073 Tentacruel Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 Dúcìshuǐmǔ Duhkchiséuimóuh 多腳水母 Dōgeukséuimóuh (HK)
074 Geodude Geodude 小拳石 小拳石 Xiǎoquánshí Síukyùhnsehk -
075 Graveler Graveler 隆隆石 隆隆石 Lónglóngshí Lùhnglùhngsehk 滾動石 Gwánduhngsehk (HK)
076 Golem Golem 隆隆岩 隆隆岩 Lónglóngyán Lùhnglùhngngàahm 滾動岩 Gwánduhngngàahm (HK)
077 Ponyta Ponyta 小火馬 小火马 Xiǎohuǒmǎ Síufómáh -
078 Rapidash Rapidash 烈焰馬 烈焰马 Lièyànmǎ Lihtyihmmáh -
079 Slowpoke Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 Dāidāishòu Ngòingòihsau 小呆獸 Síungòihsau (HK)
080 Slowbro Slowbro 呆殼獸 呆壳兽 Dāikéshòu Ngòihhoksau 呆河馬 / 呆河马 Dāihémǎ (TW/CN)
大呆獸 Daaihngòihsau (HK)
081 Magnemite Magnemite 小磁怪 小磁怪 Xiǎocíguài Síuchìhgwaai -
082 Magneton Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 Sānhéyīcíguài Sāamhahpyātchìhgwaai -
083 Farfetch'd Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 Dàcōngyā Daaihchūng'aap 火蔥鴨 Fóchūng'aap (HK)
084 Doduo Doduo 嘟嘟 嘟嘟 Dūdū Dōudōu 多多 Dōdō (HK)
085 Dodrio Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 Dūdūlì Dōudōuleih 多多利 Dōdōleih (HK)
086 Seel Seel 小海獅 小海狮 Xiǎohǎishī Síuhóisī -
087 Dewgong Dewgong 白海獅 白海狮 Báihǎishī Baahkhóisī -
088 Grimer Grimer 臭泥 臭泥 Chòuní Chaunàih 爛泥怪 Laahnnàihgwaai (HK)
089 Muk Muk 臭臭泥 臭臭泥 Chòuchòuní Chauchaunàih 爛泥獸 Laahnnàihsau (HK)
090 Shellder Shellder 大舌貝 大舌贝 Dàshébèi Daaihsitbui 貝殼怪 Buihokgwaai (HK)
091 Cloyster Cloyster 刺甲貝 刺甲贝 Cìjiǎbèi Chigaapbui 鐵甲貝 / 铁甲贝 Tiějiǎbèi (TW/CN)
鐵甲貝 Titgaapbui (HK)
092 Gastly Gastly 鬼斯 鬼斯 Guǐsī Gwáisī -
093 Haunter Haunter 鬼斯通 鬼斯通 Guǐsītōng Gwáisītūng -
094 Gengar Gengar 耿鬼 耿鬼 Gěngguǐ Gánggwái -
095 Onix Onix 大岩蛇 大岩蛇 Dàyánshé Daaihngàahmsèh -
096 Drowzee Drowzee 催眠貘 催眠貘 Cuīmiánmò Chēuimìhnmohk 素利普 Sùlìpǔ (TW/CN)
食夢獸 Sihkmuhngsau (HK)
097 Hypno Hypno 引夢貘人 引梦貘人 Yǐnmèngmòrén Yáhnmuhngmohkyàhn 素利拍 Sùlìpāi (TW/CN)
催眠獸 Chēuimìhnsau (HK)
098 Krabby Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 Dàqiánxiè Daaihkìhmháaih -
099 Kingler Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 Jùqiánxiè Geuihkìhmháaih -
100 Voltorb Voltorb 霹靂電球 霹雳电球 Pīlìdiànqiú Pīklīkdihnkàuh 雷電球 / 雷电球 Léidiànqiú (TW/CN)
霹靂蛋 Pīklīkdáan (HK)
101 Electrode Electrode 頑皮雷彈 顽皮雷弹 Wánpíléidàn Wàahnpèihlèuidáan 頑皮彈 / 顽皮弹 Wánpídàn (TW/CN)
雷霆蛋 Lèuihtìhngdáan (HK)
102 Exeggcute Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 Dàndàn Dàahndáan -
103 Exeggutor Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 Yédànshù
Yēdànshù
Yèhdáansyuh 椰樹獸 Yèhsyuhsau (HK)
104 Cubone Cubone 卡拉卡拉 卡拉卡拉 Kǎlākǎlā Kālāaikālāai 可拉可拉 Kělākělā (TW/CN)
105 Marowak Marowak 嘎啦嘎啦 嘎啦嘎啦 Gālagāla Gālāaigālāai 嘎拉嘎拉 Gālāgālā (TW/CN)
格拉格拉 Gaaklāaigaaklāai (HK)
106 Hitmonlee Hitmonlee 飛腿郎 飞腿郎 Fēituǐláng Fēitéuilòhng 沙瓦郎 Shāwǎláng (TW/CN)
沙古拉 Sāgúlāai (HK)
107 Hitmonchan Hitmonchan 快拳郎 快拳郎 Kuàiquánláng Faaikyùhnlòhng 艾比郎 Àibǐláng (TW/CN)
比華拉 Béiwàhlāai (HK)
108 Lickitung Lickitung 大舌頭 大舌头 Dàshétóu Daaihsittàuh -
109 Koffing Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 Wǎsīdàn Ngáhsīdáan 毒氣丸 Duhkheiyún (HK)
110 Weezing Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 Shuāngdànwǎsī Sēungdáanngáhsī 毒氣雙子 Duhkheisēungjí (HK)
111 Rhyhorn Rhyhorn 獨角犀牛 独角犀牛 Dújiǎoxīniú Duhkgoksāingàuh 鐵甲犀牛 / 铁甲犀牛 Tiějiǎxīniú (TW/CN)
鐵甲犀牛 Titgaapsāingàuh (HK)
112 Rhydon Rhydon 鑽角犀獸 钻角犀兽 Zuānjiǎoxīshòu Jyungoksāisau 鐵甲暴龍 / 铁甲暴龙 Tiějiǎbàolóng (TW/CN)
鐵甲暴龍 Titgaapbouhlùhng (HK)
113 Chansey Chansey 吉利蛋 吉利蛋 Jílìdàn Gātleihdáan -
114 Tangela Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 Mànténgguài Maahntàhnggwaai 長籐怪 Chèuhngtàhnggwaai (HK)
115 Kangaskhan Kangaskhan 袋獸 袋兽 Dàishòu Doihsau 袋龍 / 袋龙 Dàilóng (TW/CN)
116 Horsea Horsea 墨海馬 墨海马 Mòhǎimǎ Mahkhóimáh 噴墨海馬 Panmahkhóimáh (HK)
117 Seadra Seadra 海刺龍 海刺龙 Hǎicìlóng Hóichilùhng 飛刺海馬 Fēichihóimáh (HK)
118 Goldeen Goldeen 角金魚 角金鱼 Jiǎojīnyú Gokgāmyùh 獨角金魚 Duhkgokgāmyùh (HK)
119 Seaking Seaking 金魚王 金鱼王 Jīnyúwáng Gāmyùhwòhng -
120 Staryu Staryu 海星星 海星星 Hǎixīngxīng Hóisīngsīng -
121 Starmie Starmie 寶石海星 宝石海星 Bǎoshíhǎixīng Bóusehkhóisīng -
122 Mr. Mime Mr. Mime 魔牆人偶 魔墙人偶 Móqiángrénǒu Mōchèuhngyàhnngáuh 吸盤魔偶 / 吸盘魔偶 Xīpánmó'ǒu (TW/CN)
吸盤小丑 Kāppúnsíucháu (HK)
123 Scyther Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 Fēitiāntángláng Fēitīntòhnglòhng -
124 Jynx Jynx 迷唇姐 迷唇姐 Míchúnjiě Màihsèuhnjé 紅唇娃 Hùhngsèuhnwā (HK)
125 Electabuzz Electabuzz 電擊獸 电击兽 Diànjíshòu
Diànjīshòu
Dihngīksau -
126 Magmar Magmar 鴨嘴火獸 鸭嘴火兽 Yāzuǐhuǒshòu Aapjéuifósau 鴨嘴火龍 / 鸭嘴火龙 Yāzuǐhuǒlóng (TW/CN)
鴨嘴火龍 Aapjéuifólùhng (HK)
127 Pinsir Pinsir 凱羅斯 凯罗斯 Kǎiluósī Hóilòhsī 大甲 Dàjiǎ (TW/CN)
鉗刀甲蟲 Kìhmdōugaapchùhng (HK)
128 Tauros Tauros 肯泰羅 肯泰罗 Kěntàiluó Hángtaailòh 大隻牛 Daaihjekngàuh (HK)
129 Magikarp Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 Lǐyúwáng Léihyùhwòhng -
130 Gyarados Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 Bàolǐlóng Bouhléihlùhng 鯉魚龍 Léihyùhlùhng (HK)
131 Lapras Lapras 拉普拉斯 拉普拉斯 Lāpǔlāsī Lāaipóulāaisī 乘龍 / 乘龙 Chénglóng (TW/CN)
背背龍 Buibuilùhng (HK)
132 Ditto Ditto 百變怪 百变怪 Bǎibiànguài Baakbingwaai -
133 Eevee Eevee 伊布 伊布 Yībù Yībou 伊貝 Yībui (HK)
134 Vaporeon Vaporeon 水伊布 水伊布 Shuǐyībù Séuiyībou 水精靈 / 水精灵 Shuǐjīnglíng (TW/CN)
水伊貝 Séuiyībui (HK)
135 Jolteon Jolteon 雷伊布 雷伊布 Léiyībù Lèuihyībou 雷精靈 / 雷精灵 Léijīnglíng (TW/CN)
雷伊貝 Lèuihyībui (HK)
136 Flareon Flareon 火伊布 火伊布 Huǒyībù Fóyībou 火精靈 / 火精灵 Huǒjīnglíng (TW/CN)
水伊貝 Fóyībui (HK)
137 Porygon Porygon 多邊獸 多边兽 Duōbiānshòu Dōbīnsau 3D龍 / 3D龙 3D-Lóng (TW/CN)
立方獸 Laahpfōngsau (HK)
138 Omanyte Omanyte 菊石獸 菊石兽 Júshíshòu Gūksehksau -
139 Omastar Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 Duōcìjúshíshòu Dōchigūksehksau -
140 Kabuto Kabuto 化石盔 化石盔 Huàshíkuī Fasehkkwāi 萬年蟲 Maahnnìhnchùhng (HK)
141 Kabutops Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 Liándāokuī Lìhmdōukwāi 鐮刀蟲 Lìhmdōuchùhng (HK)
142 Aerodactyl Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 Huàshíyìlóng Fasehkyihklùhng 化石飛龍 Fasehkfēilùhng (HK)
143 Snorlax Snorlax 卡比獸 卡比兽 Kǎbǐshòu Kābéisau -
144 Articuno Articuno 急凍鳥 急冻鸟 Jídòngniǎo Gāpdungníuh -
145 Zapdos Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 Shǎndiànniǎo Símdihnníuh 雷鳥 Lèuihníuh (HK)
146 Moltres Moltres 火焰鳥 火焰鸟 Huǒyànniǎo Fóyihmníuh 火鳥 Fóníuh (HK)
147 Dratini Dratini 迷你龍 迷你龙 Mínǐlóng Màihnéihlùhng -
148 Dragonair Dragonair 哈克龍 哈克龙 Hākèlóng Hāhāklùhng 哈古龍 Hāgúlùhng (HK)
149 Dragonite Dragonite 快龍 快龙 Kuàilóng Faailùhng 啟暴龍 Káibouhlùhng (HK)
150 Mewtwo Mewtwo 超夢 超梦 Chāomèng Chīumuhng 超夢夢 Chīumuhngmuhng (HK)
151 Mew Mew 夢幻 梦幻 Mènghuàn Muhngwaahn 夢夢 Muhngmuhng (HK)

Generation II

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
152 Chikorita Chikorita 菊草葉 菊草叶 Júcǎoyè Gūkchóuyihp -
153 Bayleef Bayleef 月桂葉 月桂叶 Yuèguìyè Yuhtgwaiyihp -
154 Meganium Meganium 大竺葵 大竺葵 Dàzhúkuí Daaihjūkkwàih 大菊花 Dàjúhuā (TW/CN)
大菊花 Daaihgūkfā (HK)
155 Cyndaquil Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 Huǒqiúshǔ Fókàuhsyú -
156 Quilava Quilava 火岩鼠 火岩鼠 Huǒyánshǔ Fóngàahmsyú -
157 Typhlosion Typhlosion 火爆獸 火暴兽 Huǒbàoshòu Fóbaausau 火暴獸 Huǒbàoshòu (TW)
火暴獸 Fóbouhsau (HK)
158 Totodile Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 Xiǎojù'è Síugeungohk -
159 Croconaw Croconaw 藍鱷 蓝鳄 Lán'è Làahmngohk -
160 Feraligatr Feraligatr 大力鱷 大力鳄 Dàlì'è Daaihlihkngohk -
161 Sentret Sentret 尾立 尾立 Wěilì Méihlaahp -
162 Furret Furret 大尾立 大尾立 Dàwěilì Daaihméihlaahp -
163 Hoothoot Hoothoot 咕咕 咕咕 Gūgū Gūgū -
164 Noctowl Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 Māotóuyèyīng Māautàuhyehyīng -
165 Ledyba Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 Bāpiáochóng Bāpìuhchùhng -
166 Ledian Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 Ānpiáochóng Ōnpìuhchùhng -
167 Spinarak Spinarak 圓絲蛛 圆丝蛛 Yuánsīzhū Yùhnsījyū 線球 / 线球 Xiànqiú (TW/CN)
線球 Sinkàuh (HK)
168 Ariados Ariados 阿利多斯 阿利多斯 Ālìduōsī Aleihdōsī -
169 Crobat Crobat 叉字蝠 叉字蝠 Chāzìfú Chājihfūk -
170 Chinchou Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 Dēnglóngyú Dānglùhngyùh -
171 Lanturn Lanturn 電燈怪 电灯怪 Diàndēngguài Dihndānggwaai -
172 Pichu Pichu 皮丘 皮丘 Píqiū Pèihyāu 比超 Béichīu (HK)
173 Cleffa Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 Píbǎobao Pèihbóubóu -
174 Igglybuff Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 Bǎobaodīng Bóubóudīng 小波球 Síubōkàuh (HK)
175 Togepi Togepi 波克比 波克比 Bōkèbǐ Bōhākbéi 小刺蛋 Síuchidáan (HK)
176 Togetic Togetic 波克基古 波克基古 Bōkèjīgǔ Bōhākgēigú 波剋基古 Bōkèjīgǔ (TW)
波剋基古 Bōhākgēigú (HK)
177 Natu Natu 天然雀 天然雀 Tiānránquè Tīnyìhnjéuk -
178 Xatu Xatu 天然鳥 天然鸟 Tiānránniǎo Tīnyìhnníuh -
179 Mareep Mareep 咩利羊 咩利羊 Miēlìyáng Mēleihyèuhng -
180 Flaaffy Flaaffy 茸茸羊 茸茸羊 Róngróngyáng Yùhngyùhngyèuhng 綿綿 / 绵绵 Miánmián (TW/CN)
綿綿 Mìhnmìhn (HK)
181 Ampharos Ampharos 電龍 电龙 Diànlóng Dihnlùhng -
182 Bellossom Bellossom 美麗花 美丽花 Měilìhuā Méihlaihfā -
183 Marill Marill 瑪力露 玛力露 Mǎlìlù Máhlihklouh 馬利露 Máhleihlouh (HK)
184 Azumarill Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 Mǎlìlùlì Máhlihklouhlaih 馬利露麗 Máhleihlouhlaih (HK)
185 Sudowoodo Sudowoodo 樹才怪 树才怪‎ Shùcáiguài Syuhchòihgwaai 胡說樹 / 胡说树 Húshuōshù (TW/CN)
胡說樹 / 鬍說樹 Wùhsyutsyuh (HK)
186 Politoed Politoed 蚊香蛙皇 蚊香蛙皇 Wénxiāngwāhuáng Mānhēungwāwòhng 牛蛙君 Niúwājūn (TW/CN)
牛蛙君 Ngàuhwāgwān (HK)
187 Hoppip Hoppip 毽子草 毽子草 Jiànzǐcǎo Yínjíchóu -
188 Skiploom Skiploom 毽子花 毽子花 Jiànzǐhuā Yínjífā -
189 Jumpluff Jumpluff 毽子棉 毽子棉 Jiànzǐmián Yínjímìhn 毽子綿 / 毽子绵 Jiànzǐmián (TW/CN)
毽子綿 Yínjímìhn (HK)
190 Aipom Aipom 長尾怪手 长尾怪手 Chángwěiguàishǒu Chèuhngméihgwaaisáu -
191 Sunkern Sunkern 向日種子 向日种子 Xiàngrìzhǒngzǐ Heungyahtjúngjí -
192 Sunflora Sunflora 向日花怪 向日花怪 Xiàngrìhuāguài Heungyahtfāgwaai -
193 Yanma Yanma 蜻蜻蜓 蜻蜻蜓 Qīngqīngtíng Chīngchīngtìhng 陽陽瑪 / 阳阳玛 Yángyángmǎ (TW/CN)
阳阳玛 Yèuhngyèuhngmáh (HK)
194 Wooper Wooper 烏波 乌波 Wūbō Wūbō -
195 Quagsire Quagsire 沼王 沼王 Zhǎowáng Jíuwòhng -
196 Espeon Espeon 太陽伊布 太阳伊布 Tàiyángyībù Taaiyèuhngyībou 太陽精靈 / 太阳精灵 Tàiyángjīnglíng (TW/CN)
太陽伊貝 Taaiyèuhngyībui (HK)
197 Umbreon Umbreon 月亮伊布 月亮伊布 Yuèliàngyībù Yuhtleuhngyībou 月精靈 / 月精灵 Yuèjīnglíng (TW/CN)
月伊貝 Yuhtyībui (HK)
198 Murkrow Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 Hēi'ànyā Hāk'am'ā -
199 Slowking Slowking 呆呆王 呆呆王 Dāidāiwáng Ngòingòihwòhng 河馬王 / 河马王 Hémǎwáng (TW/CN)
河馬王 Hòhmáhwòhng (HK)
200 Misdreavus Misdreavus 夢妖 梦妖 Mèngyāo Muhngyíu -
201 Unown Unown 未知圖騰 未知图腾 Wèizhītúténg Meihjītòuhtàhng -
202 Wobbuffet Wobbuffet 果然翁 果然翁 Guǒránwēng Gwóyìhnyūng -
203 Girafarig Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 Qílínqí Kèihlèuhnkèih -
204 Pineco Pineco 榛果球 榛果球 Zhēnguǒqiú Jēungwókàuh -
205 Forretress Forretress 佛烈托斯 佛烈托斯 Fúliètuōsī Fahtlihttoksī 佛烈託斯 Fúliètuōsī (TW)
佛烈託斯 Fahtlihttoksī (HK)
206 Dunsparce Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 Tǔlóngdìdì Tóulùhngdàihdái -
207 Gligar Gligar 天蠍 天蝎 Tiānxiē Tīnkit -
208 Steelix Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 Dàgāngshé Daaihgongsèh -
209 Snubbull Snubbull 布魯 布鲁 Bùlú Boulóuh 布盧 / 布廬 / 布卢 / 布庐 Bùlú (TW/CN)
210 Granbull Granbull 布魯皇 布鲁皇 Bùlǔhuáng Boulóuhwòhng 布盧皇 / 布廬皇 / 布卢皇 Bùlúhuáng (TW/CN)
211 Qwilfish Qwilfish 千針魚 千针鱼 Qiānzhēnyú Chīnjāmyùh -
212 Scizor Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 Jùqiántángláng Geuihkìhmtòhnglòhng -
213 Shuckle Shuckle 壺壺 壶壶 Húhú Wùhwùh -
214 Heracross Heracross 赫拉克羅斯 赫拉克罗斯 Hèlākèluósī Hāklāaihāklòhsī 赫拉剋羅斯 Hèlākèluósī (TW)
赫拉剋羅斯 Hāklāaihāklòhsī (HK)
215 Sneasel Sneasel 狃拉 狃拉 Niǔlā Náulāai -
216 Teddiursa Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 Xióngbǎobao Hùhngbóubóu -
217 Ursaring Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 Quānquānxióng Hyūnhyūnhùhng -
218 Slugma Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 Róngyánchóng Yùhngngàahmchùhng -
219 Magcargo Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 Róngyánguāniú
Róngyánwōniú
Yùhngngàahmwōngàuh -
220 Swinub Swinub 小山豬 小山猪 Xiǎoshānzhū Síusāanjyū -
221 Piloswine Piloswine 長毛豬 长毛猪 Chángmáozhū Chèuhngmòuhjyū -
222 Corsola Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 Tàiyángshānhú Taaiyèuhngsāanwùh -
223 Remoraid Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 Tiěpàoyú Titpaauyùh -
224 Octillery Octillery 章魚桶 章鱼桶 Zhāngyútǒng Jēungyùhtúng -
225 Delibird Delibird 信使鳥 信使鸟 Xìnshǐniǎo Seunsíníuh -
226 Mantine Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 Jùchìfēiyú Geuihchifēiyùh -
227 Skarmory Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 Kuījiǎniǎo Kwāigaapníuh -
228 Houndour Houndour 戴魯比 戴鲁比 Dàilǔbǐ Daailóuhbéi -
229 Houndoom Houndoom 黑魯加 黑鲁加 Hēilǔjiā Hāklóuhgā -
230 Kingdra Kingdra 刺龍王 刺龙王 Cìlóngwáng Chilùhngwòhng -
231 Phanpy Phanpy 小小象 小小象 Xiǎoxiǎoxiàng Síusíujeuhng -
232 Donphan Donphan 頓甲 顿甲 Dùnjiǎ Deuhngaap 冬凡 Dūngfàahn (HK)
233 Porygon2 Porygon2 多邊獸Ⅱ 多边兽2型 Duōbiānshòu-II
Duōbiānshòu Èrxíng
Dōbīnsau-II 3D龍II / 3D龙II 3D-Lóng II (TW/CN)
立方獸II Laahpfōngsau II (HK)
多边兽Ⅱ Duōbiānshòu-II (CN)[1]
234 Stantler Stantler 驚角鹿 惊角鹿 Jīngjiǎolù Gīnggokluhk -
235 Smeargle Smeargle 圖圖犬 图图犬 Tútúquǎn Tòuhtòuhhyún 圖畫犬 Tòuhwáhyún (HK)
236 Tyrogue Tyrogue 無畏小子 无畏小子 Wúwèixiǎozi Mòuhwaisíují 巴爾郎 / 巴尔郎 Bā'ěrláng (TW/CN)
巴爾郎 Bāyíhlòhng (HK)
237 Hitmontop Hitmontop 戰舞郎 战舞郎 Zhànwǔláng Jinmóuhlòhng 柯波朗 Kēbōlǎng (TW/CN)
柯波朗 Ōbōlòhng (HK)
238 Smoochum Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 Míchúnwá Màihsèuhnwā -
239 Elekid Elekid 電擊怪 电击怪 Diànjíguài
Diànjīguài
Dihngīkgwaai -
240 Magby Magby 鴨嘴寶寶 鸭嘴宝宝 Yāzuǐbǎobao Aapjéuibóubóu 小鴨嘴龍 / 小鸭嘴龙 Xiǎoyāzuǐlóng (TW/CN)
小鴨嘴龍 Síuaapjéuilùhng (HK)
241 Miltank Miltank 大奶罐 大奶罐 Dànǎiguàn Daaihnáaihgun -
242 Blissey Blissey 幸福蛋 幸福蛋 Xìngfúdàn Hahngfūkdáan -
243 Raikou Raikou 雷公 雷公 Léigōng Lèuihgūng -
244 Entei Entei 炎帝 炎帝 Yándì Yìhmdai -
245 Suicune Suicune 水君 水君 Shuǐjūn Séuigwān -
246 Larvitar Larvitar 幼基拉斯 幼基拉斯 Yòujīlāsī Yaugēilāaisī 由基拉 Yóujīlā (TW/CN)
由基拉 Yàuhgēilāai (HK)
247 Pupitar Pupitar 沙基拉斯 沙基拉斯 Shājīlāsī Sāgēilāaisī 沙基拉 Shājīlā (TW/CN)
沙基拉 Sāgēilāai (HK)
248 Tyranitar Tyranitar 班基拉斯 班基拉斯 Bānjīlāsī Bāangēilāaisī 班吉拉 Bānjīlā (TW/CN)
班吉拉 Bāangātlāai (HK)
249 Lugia Lugia 洛奇亞 洛奇亚 Luòqíyǎ
Luòqíyà
Lokkèih'a 利基亞 Leihgēi'a (HK)
250 Ho-Oh Ho-Oh 鳳王 凤王 Fèngwáng Fuhngwòhng 鳳凰 Fuhngwòhng (HK)
251 Celebi Celebi 時拉比 时拉比 Shílābǐ Sìhlāaibéi 雪拉比 Xuělābǐ (TW/CN)
雪拉比 Syutlāaibéi (HK)

Generation III

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
252 Treecko Treecko 木守宮 木守宫 Mùshǒugōng Muhksáugūng -
253 Grovyle Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēnlínxīyì Sāmlàhmsīkyihk -
254 Sceptile Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 Xīyìwáng Sīkyihkwòhng -
255 Torchic Torchic 火稚雞 火稚鸡 Huǒzhìjī Fójigāi -
256 Combusken Combusken 力壯雞 力壮鸡 Lìzhuàngjī Lihkjohnggāi -
257 Blaziken Blaziken 火焰雞 火焰鸡 Huǒyànjī Fóyihmgāi -
258 Mudkip Mudkip 水躍魚 水跃鱼 Shuǐyuèyú Séuiyeuhkyùh -
259 Marshtomp Marshtomp 沼躍魚 沼跃鱼 Zhǎoyuèyú Jíuyeuhkyùh -
260 Swampert Swampert 巨沼怪 巨沼怪 Jùzhǎoguài Geuihjíugwaai -
261 Poochyena Poochyena 土狼犬 土狼犬 Tǔlángquǎn Tóulòhnghyún -
262 Mightyena Mightyena 大狼犬 大狼犬 Dàlángquǎn Daaihlòhnghyún -
263 Zigzagoon Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 Shéwénxióng Sèhmàhnhùhng -
264 Linoone Linoone 直衝熊 直冲熊 Zhíchōngxióng Jihkchūnghùhng -
265 Wurmple Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 Cìwěichóng Chiméihchùhng -
266 Silcoon Silcoon 甲殼繭 甲壳茧 Jiǎkéjiǎn Gaaphokgáan 甲殼蛹 / 甲壳蛹 Jiǎkéyǒng (TW/CN)
甲殼蛹 Gaaphokyúng (HK)
267 Beautifly Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 Shòulièfèngdié Saulihpfuhngdihp -
268 Cascoon Cascoon 盾甲繭 盾甲茧 Dùnjiǎjiǎn Téuhngaapgáan -
269 Dustox Dustox 毒粉蛾 毒粉蛾 Dúfěn'é Duhkfanngòh 毒粉蝶 Dúfěndié (TW/CN)
毒粉蝶 Duhkfandihp (HK)
270 Lotad Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 Liányètóngzǐ Lìhnyihptùhngjí -
271 Lombre Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 Liánmàoxiǎotóng Lìhnmóusíutùhng -
272 Ludicolo Ludicolo 樂天河童 乐天河童 Lètiānhétóng Lohktīnhòhtùhng -
273 Seedot Seedot 橡實果 橡实果 Xiàngshíguǒ Jeuhngsahtgwó -
274 Nuzleaf Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 Chángbíyè Chèuhngbeihyihp -
275 Shiftry Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎohuátiāngǒu Gáauwaahttīngáu -
276 Taillow Taillow 傲骨燕 傲骨燕 Àogǔyàn Ngouhgwātyin -
277 Swellow Swellow 大王燕 大王燕 Dàwángyàn Daaihwòhngyin -
278 Wingull Wingull 長翅鷗 长翅鸥 Chángchì'ōu Chèuhngchi'āu -
279 Pelipper Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 Dàzuǐ'ōu Daaihjéui'āu -
280 Ralts Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 Lālǔlāsī Lāailóuhlāaisī -
281 Kirlia Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 Qílǔlì'ān Kèihlouhleih'ōn -
282 Gardevoir Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 Shānàiduǒ Sānoihdó -
283 Surskit Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 Liūliūtángqiú Līulīutóngkàuh -
284 Masquerain Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔchì'é Yúhchi'ngòh -
285 Shroomish Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mómógū Mòhmòhgū -
286 Breloom Breloom 斗笠菇 斗笠菇 Dǒulìgū Dáulāpgū -
287 Slakoth Slakoth 懶人獺 懒人獭 Lǎnréntà
Lǎnréntǎ
Láahnyàhnchaat 懶人翁 / 懒人翁 Lǎnrénwēng (TW/CN)
懶人翁 Láahnyàhnyūng (HK)
288 Vigoroth Vigoroth 過動猿 过动猿 Guòdòngyuán Gwoduhngyùhn -
289 Slaking Slaking 請假王 请假王 Qǐngjiàwáng Chénggawòhng -
290 Nincada Nincada 土居忍士 土居忍士 Tǔjūrěnshì Tóugēuiyáhnsih -
291 Ninjask Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 Tiěmiànrěnzhě Titmihnyánjé -
292 Shedinja Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 Tuōkérěnzhě Tyuthokyánjé -
293 Whismur Whismur 咕妞妞 咕妞妞 Gūniūniū Gūnáunáu -
294 Loudred Loudred 吼爆彈 吼爆弹 Hǒubàodàn Hāubaaudáan -
295 Exploud Exploud 爆音怪 爆音怪 Bàoyīnguài Baauyāmgwaai -
296 Makuhita Makuhita 幕下力士 幕下力士 Mùxiàlìshì Mohkhahlihksih -
297 Hariyama Hariyama 鐵掌力士 铁掌力士 Tiězhǎnglìshì Titjéunglihksih 超力王 Chāolìwáng (TW/CN)
超力王 Chīulihkwòhng (HK)
298 Azurill Azurill 露力麗 露力丽 Lùlìlì Louhlihklaih -
299 Nosepass Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 Cháoběibí Chìuhbākbeih -
300 Skitty Skitty 向尾喵 向尾喵 Xiàngwěimiāo Héungméihmēu -
301 Delcatty Delcatty 優雅貓 优雅猫 Yōuyǎmāo Yāungáhmāau -
302 Sableye Sableye 勾魂眼 勾魂眼 Gōuhúnyǎn Ngāuwàhnngáahn -
303 Mawile Mawile 大嘴娃 大嘴娃 Dàzuǐwá Daaihjéuiwā -
304 Aron Aron 可可多拉 可可多拉 Kěkěduōlā Hóhódōlāai -
305 Lairon Lairon 可多拉 可多拉 Kěduōlā Hódōlāai -
306 Aggron Aggron 波士可多拉 波士可多拉 Bōshìkěduōlā Bōsihhódōlāai -
307 Meditite Meditite 瑪沙那 玛沙那 Mǎshānà Máhsānáh -
308 Medicham Medicham 恰雷姆 恰雷姆 Qiàléimǔ Hāplèuihmóuh -
309 Electrike Electrike 落雷獸 落雷兽 Luòléishòu Lohklèuihsau -
310 Manectric Manectric 雷電獸 雷电兽 Léidiànshòu Lèuihdihnsau -
311 Plusle Plusle 正電拍拍 正电拍拍 Zhèngdiànpāipāi Jingdihnpaakpaak -
312 Minun Minun 負電拍拍 负电拍拍 Fùdiànpāipāi Fuhdihnpaakpaak -
313 Volbeat Volbeat 電螢蟲 电萤虫 Diànyíngchóng Dihnyìhngchùhng -
314 Illumise Illumise 甜甜螢 甜甜萤 Tiántiányíng Tìhmtìhmyìhng -
315 Roselia Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 Dúqiángwéi
Dúqiángwēi
Duhkchèuhngmèih -
316 Gulpin Gulpin 溶食獸 溶食兽 Róngshíshòu Yùhngsihksau -
317 Swalot Swalot 吞食獸 吞食兽 Tūnshíshòu Tānsihksau -
318 Carvanha Carvanha 利牙魚 利牙鱼 Lìyáyú Leihngàh'yùh -
319 Sharpedo Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 Jùyáshā Geuihngàhsā -
320 Wailmer Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 Hǒuhǒujīng Háuháukìhng -
321 Wailord Wailord 吼鯨王 吼鲸王 Hǒujīngwáng Háukìhngwòhng -
322 Numel Numel 呆火駝 呆火驼 Dāihuǒtuó Ngòihfótòh -
323 Camerupt Camerupt 噴火駝 喷火驼 Pēnhuǒtuó Panfótòh -
324 Torkoal Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 Méitàngūi Mùihtaangwāi -
325 Spoink Spoink 跳跳豬 跳跳猪 Tiàotiàozhū Tiutiujyū -
326 Grumpig Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 Pūpūzhū Pokpokjyū -
327 Spinda Spinda 晃晃斑 晃晃斑 Huànghuàngbān Fóngfóngbāan -
328 Trapinch Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 Dà'èyǐ Daaihngohkngáih -
329 Vibrava Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 Chāoyīnbōyòuchóng Chīuyāmbōyauchùhng -
330 Flygon Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shāmòqīngtíng Sāmohkchīngtìhng -
331 Cacnea Cacnea 刺球仙人掌 刺球仙人掌 Cìqiúxiānrénzhǎng Chikàuhsīnyàhnjéung 沙漠奈亞 / 沙漠奈亚 Shāmònàiyǎ / Shāmònàiyà (TW/CN)
沙漠奈亞 Sāmohknoih'a (HK)
332 Cacturne Cacturne 夢歌仙人掌 梦歌仙人掌 Mènggēxiānrénzhǎng Mùhnggōsīnyàhnjéung 夢歌奈亞 / 梦歌奈亚 Mènggēnàiyǎ / Mènggēnàiyà (TW/CN)
夢歌奈亞 Muhnggōnoih'a (HK)
333 Swablu Swablu 青綿鳥 青绵鸟 Qīngmiánniǎo Chīngmìhnníuh -
334 Altaria Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 Qīxìqīngniǎo Chātjihkchīngníuh -
335 Zangoose Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 Māoyòuzhǎn Māauyauhjáam -
336 Seviper Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 Fànchíshé Faahnchìhsèh -
337 Lunatone Lunatone 月石 月石 Yuèshí Yuhtsehk -
338 Solrock Solrock 太陽岩 太阳岩 Tàiyángyán Taaiyèuhngngàahm -
339 Barboach Barboach 泥泥鰍 泥泥鳅 Níníqiū Nàihnàihchāu -
340 Whiscash Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 Niányúwáng Níhmyùhwòhng -
341 Corphish Corphish 龍蝦小兵 龙虾小兵 Lóngxiāxiǎobīng Lùhnghāsíubīng -
342 Crawdaunt Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙虾 Tiě'áolóngxiā Titngòuhlùhng'hā -
343 Baltoy Baltoy 天秤偶 天秤偶 Tiānpíng'ǒu Tīnpìhngngáuh -
344 Claydol Claydol 念力土偶 念力土偶 Niànlìtǔ'ōu Nihmlihktóu'ngáuh -
345 Lileep Lileep 觸手百合 触手百合 Chùshǒubǎihé Jūksáubaakhahp -
346 Cradily Cradily 搖籃百合 摇篮百合 Yáolánbǎihé Yìuhlàahmbaakhahp -
347 Anorith Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 Tàigǔyǔchóng Taaigúyúhchùhng -
348 Armaldo Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 Tàigǔkuījiǎ Taaigúkwāigaap -
349 Feebas Feebas 醜醜魚 丑丑鱼 Chǒuchǒuyú Cháucháuyùh 笨笨魚 / 笨笨鱼 Bènbènyú (TW/CN)
笨笨魚 Bahnbahnyùh (HK)
350 Milotic Milotic 美納斯 美纳斯 Měinàsī Méihnaahpsī -
351 Castform Castform 飄浮泡泡 飘浮泡泡 Piāofúpàopào Pīufàuhpóuhpóuh 漂浮泡泡 Piāofúpàopào (TW/CN)
漂浮泡泡 Pīufàuhpóuhpóuh (HK)
352 Kecleon Kecleon 變隱龍 变隐龙 Biànyǐnlóng Binyánlùhng -
353 Shuppet Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuànyǐngwáwá Yunyíngwāwā -
354 Banette Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 Zǔzhòuwáwá Jojauwāwā -
355 Duskull Duskull 夜巡靈 夜巡灵 Yèxúnlíng Yehchèuhnlìhng 夜骷顱 / 夜骷颅 Yèkūlú (TW/CN)
夜骷顱 Yehfūlòuh (HK)
356 Dusclops Dusclops 彷徨夜靈 彷徨夜灵 Fǎnghuángyèlíng Pòhngwòhngyehlìhng 夜巨人 Yèjùrén (TW/CN)
夜巨人 Yehgeuihyàhn (HK)
357 Tropius Tropius 熱帶龍 热带龙 Rèdàilóng Yihtdaailùhng -
358 Chimecho Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 Fēnglínglíng Fūnglìhnglìhng -
359 Absol Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 Ābósuōlǔ Abuhtsōlóuh -
360 Wynaut Wynaut 小果然 小果然 Xiǎoguǒrán Síugwóyìhn 果然仔 Gwóyìhnjái (HK)
361 Snorunt Snorunt 雪童子 雪童子 Xuětóngzǐ Syuttùhngjí -
362 Glalie Glalie 冰鬼護 冰鬼护 Bīngguǐhù Bīnggwáiwuh -
363 Spheal Spheal 海豹球 海豹球 Hǎibàoqiú Hóipaaukàuh -
364 Sealeo Sealeo 海魔獅 海魔狮 Hǎimóshī Hóimōsī -
365 Walrein Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 Dìyǎhǎishī Dai'ngàhhóisī -
366 Clamperl Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 Zhēnzhūbèi Jānjyūbui -
367 Huntail Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 Lièbānyú Lihpbāanyùh -
368 Gorebyss Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 Yīnghuāyú Yīngfāyùh -
369 Relicanth Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 Gǔkōngjíyú Gúhūnggīk'yùh -
370 Luvdisc Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 Àixīnyú Oisām'yùh -
371 Bagon Bagon 寶貝龍 宝贝龙 Bǎobèilóng Bóubuilùhng -
372 Shelgon Shelgon 甲殼龍 甲壳龙 Jiákēlóng Gaaphoklùhng -
373 Salamence Salamence 暴飛龍 暴飞龙 Bàofēilóng Bouhfēilùhng 暴蠑螈 / 暴蝾螈 Bàoróngyuán (TW/CN)
暴蠑螈 Bouhwìhngyùhn (HK)
374 Beldum Beldum 鐵啞鈴 铁哑铃 Tiéyǎlíng Tit'álìhng -
375 Metang Metang 金屬怪 金属怪 Jīnshǔguài Gāmsuhkgwaai -
376 Metagross Metagross 巨金怪 巨金怪 Jùjīnguài Geuihgāmgwaai -
377 Regirock Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 Léijīluòkě Lèuihgātlokhāk -
378 Regice Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léijī'àisī Lèuihgātngaaihsī -
379 Registeel Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 Léijīsīqílù Lèuihgātsīkèihlóuh -
380 Latias Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 Lādìyǎsī
Lādìyāsī
Lāaidai'asī -
381 Latios Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 Lādì'ōusī Lāaidai'āusī -
382 Kyogre Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 Gài'ōukǎ Koi'āukā -
383 Groudon Groudon 固拉多 固拉多 Gūlādūo Gulāaidō -
384 Rayquaza Rayquaza 烈空坐 烈空坐 Lièkōngzuò Lihthūngjoh -
385 Jirachi Jirachi 基拉祈 基拉祈 Jīlāqí Gēilāaikèih -
386 Deoxys Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 Dài'ōuqíxīsī Doih'āukèihhēisī -

Generation IV

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
387 Turtwig Turtwig 草苗龜 草苗龟 Cǎomiáoguī Chóumìuhgwāi -
388 Grotle Grotle 樹林龜 树林龟 Shùlínguī Syuhlàhmgwāi -
389 Torterra Torterra 土台龜 土台龟 Tǔtáiguī Tóutòihgwāi -
390 Chimchar Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 Xiǎohuǒyànhóu Síufóyihmhàuh -
391 Monferno Monferno 猛火猴 猛火猴 Měnghuǒhóu Máahngfóhàuh -
392 Infernape Infernape 烈焰猴 烈焰猴 Lièyànhóu Lihtyihmhàuh -
393 Piplup Piplup 波加曼 波加曼 Bōjiāmàn Bōgāmaahn -
394 Prinplup Prinplup 波皇子 波皇子 Bōwángzǐ Bōwòhngjí -
395 Empoleon Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 Dìwángnábō Daiwòhngnàhbō -
396 Starly Starly 姆克兒 姆克儿 Mǔkè'ér Móuhhākyìh -
397 Staravia Staravia 姆克鳥 姆克鸟 Mǔkèniǎo Móuhhākníuh -
398 Staraptor Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 Mǔkèyīng Móuhhākyīng -
399 Bidoof Bidoof 大牙狸 大牙狸 Dàyálí Daaihngàhlèih -
400 Bibarel Bibarel 大尾狸 大尾狸 Dàwěilí Daaihméihlèih -
401 Kricketot Kricketot 圓法師 圆法师 Yuánfǎshī Yùhnfaatsī -
402 Kricketune Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 Yīnxiāngshuài Yāmsēungsēut -
403 Shinx Shinx 小貓怪 小猫怪 Xiǎomāoguài Síumāaugwaai -
404 Luxio Luxio 勒克貓 勒克猫 Lèkèmāo Lahkhākmāau -
405 Luxray Luxray 倫琴貓 伦琴猫 Lúnqínmāo Lèuhnkàhmmāau -
406 Budew Budew 含羞苞 含羞苞 Hánxiūbāo Hàhmsāubāau -
407 Roserade Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 Luósīléiduǒ Lòhsīlèuidó -
408 Cranidos Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 Tóugàilóng Tàuhgoilùhng -
409 Rampardos Rampardos 戰槌龍 战槌龙 Zhànchuílóng Jinchèuihlùhng -
410 Shieldon Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 Dùnjiǎlóng Téuhngaaplùhng -
411 Bastiodon Bastiodon 護城龍 护城龙 Hùchénglóng Wuhsìhnglùhng -
412 Burmy Burmy 結草兒 结草儿 Jiécǎo'ér Gitchóuyìh -
413 Wormadam Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 Jiécǎoguìfù Gitchóugwaifúh -
414 Mothim Mothim 紳士蛾 绅士蛾 Shēnshì'é Sānsíngòh -
415 Combee Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 Sānmìfēng Sāammahtfūng -
416 Vespiquen Vespiquen 蜂女王 蜂女王 Fēngnǚwáng Fūngnéuihwòhng 蜂后 Fēnghòu (TW/CN)
蜂后 Fūnghauh (HK)
417 Pachirisu Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利兹 Pàqílìzī Paakkèileihjī -
418 Buizel Buizel 泳圈鼬 泳圈鼬 Yǒngquānyòu Wihnghyūnyauh 泳氣鼬 / 泳气鼬 Yǒngqìyòu (TW/CN)
泳氣鼬 Wihngheiyauh (HK)
419 Floatzel Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 Fúqiǎnyòu Fàuhchìhmyauh
420 Cherubi Cherubi 櫻花寶 樱花宝 Yīnghuābǎo Yīngfābóu -
421 Cherrim Cherrim 櫻花兒 樱花儿 Yīnghuā'ér Yīngfāyìh -
422 Shellos Shellos 無殼海兔 无壳海兔 Wúkéhǎitù Mòuhhokhóitou 無殼海牛 / 无壳海牛 Wúkéhǎiniú (TW/CN)
無殼海牛 Mòuhhokhóingàuh (HK)
423 Gastrodon Gastrodon 海兔獸 海兔兽 Hǎitùshòu Hóitousau 海牛獸 / 海牛兽 Hǎiniúshòu (TW/CN)
海牛兽 Hóingàuhsau (HK)
424 Ambipom Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 Shuāngwěiguàishǒu Sēungméihgwaaisáu -
425 Drifloon Drifloon 飄飄球 飘飘球 Piāopiāoqiú Pīupīukàuh -
426 Drifblim Drifblim 隨風球 随风球 Suífēngqiú Chèuihfūngkàuh 附和氣球 / 附和气球 Fùhèqìqiú (TW/CN)
附和氣球 Fuhwohheikàuh' (HK)
427 Buneary Buneary 捲捲耳 卷卷耳 Juǎnjuǎn'ěr Gyúngyún'yíh -
428 Lopunny Lopunny 長耳兔 长耳兔 Cháng'ěrtù Chèuhngyíhtou -
429 Mismagius Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 Mèngyāomó Muhngyíumō -
430 Honchkrow Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 Wūyātóutóu Wū'ātàuhtàuh -
431 Glameow Glameow 魅力喵 魅力喵 Mèilìmiāo Meihlihkmēu -
432 Purugly Purugly 東施喵 东施喵 Dōngshīmiāo Dūngsīmēu -
433 Chingling Chingling 鈴鐺響 铃铛响 Língdāngxiǎng Lìhngdōnghéung 鈴噹響 Língdāngxiǎng (TW)
鈴噹響 Lìhngdōnghéung (HK)
434 Stunky Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòuyòupū Chauyauhpok -
435 Skuntank Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎnkèchòuyòu Táanhākchauyauh -
436 Bronzor Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 Tóngjìngguài Tùhnggenggwaai -
437 Bronzong Bronzong 青銅鐘 青铜钟 Qīngtóngzhōng Chīngtùhngjūng -
438 Bonsly Bonsly 盆才怪 盆才怪 Péncáiguài Pùhnchòihgwaai 愛哭樹 / 爱哭树 Àikūshù (TW/CN)
愛哭樹 Oihūksyuh (HK)
439 Mime Jr. Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 Móníní Mōnèihnèih -
440 Happiny Happiny 小福蛋 小福蛋 Xiǎofúdàn Síufūkdáan 好運蛋 / 好运蛋 Hǎoyùndàn (TW/CN)
好運蛋 Hóuwahndáan (HK)
441 Chatot Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 Guāzàoniǎo Kutchouníuh -
442 Spiritomb Spiritomb 花岩怪 花岩怪 Huāyánguài Fā'ngàahmgwaai -
443 Gible Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 Yuánlùshā Yùhnluhksā -
444 Gabite Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 Jiānyálùshā Jīmngàhluhksā -
445 Garchomp Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 Lièyǎolùshā Lihtngáauhluhksā -
446 Munchlax Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 Xiǎokǎbǐshòu Síukābéisau -
447 Riolu Riolu 利歐路 利欧路 Lì'ōulù Leih'āulouh 利奧路 Leih'oulouh (HK)
448 Lucario Lucario 路卡利歐 路卡利欧 Lùkǎlì'ōu Louhkāleih'āu 路卡利奧 Louhkāleih'ou (HK)
449 Hippopotas Hippopotas 沙河馬 沙河马 Shāhémǎ Sāhòhmáh 怪河馬 / 怪河马 Guàihémǎ (TW/CN)
怪河馬 Gwaaihòhmáh (HK)
450 Hippowdon Hippowdon 河馬獸 河马兽 Hémǎshòu Hòhmáhsau -
451 Skorupi Skorupi 鉗尾蠍 钳尾蝎 Qiánwěixiē Kìhmméihkit 紫天蠍 / 紫天蝎 Zǐtiānxiē (TW/CN)
紫天蠍 Jítīnkit (HK)
452 Drapion Drapion 龍王蠍 龙王蝎 Lóngwángxiē Lùhngwòhngkit -
453 Croagunk Croagunk 不良蛙 不良蛙 Bùliángwā Bātlèuhngwā -
454 Toxicroak Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 Dúkūwā Duhkfūwā -
455 Carnivine Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 Jiānyálóng Jīmngàhlùhng -
456 Finneon Finneon 螢光魚 荧光鱼 Yíngguāngyú Yìhnggwōngyùh 萤光鱼 Yíngguāngyú (CN)
457 Lumineon Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 Níhóngyú Ngàihhùhng'yùh -
458 Mantyke Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 Xiǎoqiúfēiyú Síukàuhfēiyùh -
459 Snover Snover 雪笠怪 雪笠怪 Xuělìguài Syutlāpgwaai -
460 Abomasnow Abomasnow 暴雪王 暴雪王 Bàoxuěwáng Bouhsyutwòhng -
461 Weavile Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 Mǎniǔlā Máhnáulāai -
462 Magnezone Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 Zìbàocíguài Jihbaauchìhgwaai -
463 Lickilicky Lickilicky 大舌舔 大舌舔 Dàshétiǎn Daaisittím -
464 Rhyperior Rhyperior 超甲狂犀 超甲狂犀 Chāojiǎkuángxī Chīugaapkwòhngsāi 超鐵暴龍 / 超铁暴龙 Chāotiěbàolóng (TW/CN)
超鐵暴龍 Chīutitbouhlùhng (HK)
465 Tangrowth Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 Jùmànténg Geuihmaahntàhng -
466 Electivire Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 Diànjímóshòu
Diànjīmóshòu
Dihngīkmōsau -
467 Magmortar Magmortar 鴨嘴炎獸 鸭嘴炎兽 Yāzuǐyánshòu Aapjéuiyìhmsau 鴨嘴焰龍 / 鸭嘴焰龙 Yāzuǐyànlóng (TW/CN)
鴨嘴焰龍 Aapjéuiyihmlùhng (HK)
468 Togekiss Togekiss 波克基斯 波克基斯 Bōkèjīsī Bōhākgēisī -
469 Yanmega Yanmega 遠古巨蜓 远古巨蜓 Yuǎngǔjùtíng Yúhngúgeuihtìhng 梅卡陽瑪 / 梅卡阳玛 Méikǎyángmǎ (TW/CN)
梅卡陽瑪 Mùihkāyèuhngmáh (HK)
470 Leafeon Leafeon 葉伊布 叶伊布 Yèyībù Yihpyìhbou 葉精靈 / 叶精灵 Yèjīnglíng (TW/CN)
葉伊貝 Yihpyìhbui (HK)
471 Glaceon Glaceon 冰伊布 冰伊布 Bīngyībù Bīngyìhbou 冰精靈 / 冰精灵 Bīngjīnglíng (TW/CN)
冰伊貝 Bīngyìhbui (HK)
472 Gliscor Gliscor 天蠍王 天蝎王 Tiānxiēwáng Tīnkitwòhng -
473 Mamoswine Mamoswine 象牙豬 象牙猪 Xiàngyázhū Jeuhngngàhjyū -
474 Porygon-Z Porygon-Z 多邊獸Z 多边兽乙型 Duōbiānshòu-Z
Duōbiānshòu Yǐxíng
Dōbīnsau-Z 3D龍Z / 3D龙Z 3D-Lóng Z (TW/CN)
立方獸Z Laahpfōngsau-Z (HK)
多边兽Z Duōbiānshòu-Z (CN)[1]
475 Gallade Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 Àilùléiduǒ Ngaaihlouhlèuidó -
476 Probopass Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 Dàcháoběibí Daaichìuhbākbeih -
477 Dusknoir Dusknoir 黑夜魔靈 黑夜魔灵 Hēiyèmólíng Hākyehmōlìhng 夜黑魔人 Yèhēimórén (TW/CN)
夜黑魔人 Yehhākmōyàhn (HK)
478 Froslass Froslass 雪妖女 雪妖女 Xuěyāonǚ Syutyíunéuih -
479 Rotom Rotom 洛托姆 洛托姆 Luòtuōmǔ Loktokmóuh -
480 Uxie Uxie 由克希 由克希 Yóukèxī Yàuhhākhēi -
481 Mesprit Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 Àimǔlìduō Ngaaihmóuhleihdō -
482 Azelf Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 Yǎkènuòmǔ
Yàkènuòmǔ
Ahāknohkmóuh -
483 Dialga Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 Dìyálúkǎ Daingàhlòuhkā -
484 Palkia Palkia 帕路奇亞 帕路奇亚 Pàlùqíyǎ
Pàlùqíyà
Paaklouhkèi'a 帕路奇犽 Pàlùqíyá (TW/CN)
帕路奇犽 Paaklouhkèingàh (HK)
485 Heatran Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 Xíduōlán'ēn Jihkdōlàahm'yān -
486 Regigigas Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léijíqíkǎsī Lèuihgātkèikāsī -
487 Giratina Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 Qílādìnà Kèihlāaidainaahp -
488 Cresselia Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 Kèléisèlìyǎ
Kèléisèlìyà
Hāklèuihsīkleih'a -
489 Phione Phione 霏歐納 霏欧纳 Fēi'ōunà Fēi'āunaahp -
490 Manaphy Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 Mǎnàfēi Máhnaahpfēi -
491 Darkrai Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 Dákèláiyī Daahthāklòihyī -
492 Shaymin Shaymin 謝米 谢米 Xièmǐ Jehmáih 潔咪 / 洁咪 Jiémī (TW/CN)
潔咪 Gitmī (HK)
493 Arceus Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 Ā'ěrzhòusī Ayíhjauhsī -

Generation V

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
494 Victini Victini 比克提尼 比克提尼 Bǐkètíní Béihāktàihnèi -
495 Snivy Snivy 藤藤蛇 藤藤蛇 Téngténgshé Tàhngtàhngsèh -
496 Servine Servine 青藤蛇 青藤蛇 Qīngténgshé Chīngtàhngsèh -
497 Serperior Serperior 君主蛇 君主蛇 Jūnzhǔshé Gwānjyúhsèh -
498 Tepig Tepig 暖暖豬 暖暖猪 Nuǎnnuǎnzhū Nyúhnnyúhnjyū -
499 Pignite Pignite 炒炒豬 炒炒猪 Chǎochǎozhū Cháaucháaujyū -
500 Emboar Emboar 炎武王 炎武王 Yánwǔwáng Yìhmmóuhwòhng -
501 Oshawott Oshawott 水水獺 水水獭 Shuǐshuǐtà
Shuǐshuǐtǎ
Séuiséuichaat -
502 Dewott Dewott 雙刃丸 双刃丸 Shuāngrènwán Sēungyahnyún -
503 Samurott Samurott 大劍鬼 大剑鬼 Dàjiànguǐ Daaihgimgwái -
504 Patrat Patrat 探探鼠 探探鼠 Tàntànshǔ Tāamtāamsyú -
505 Watchog Watchog 步哨鼠 步哨鼠 Bùshàoshǔ Bouhsaausyú -
506 Lillipup Lillipup 小約克 小约克 Xiǎoyuēkè Síuyeukhāk -
507 Herdier Herdier 哈約克 哈约克 Hāyuēkè Hāyeukhāk -
508 Stoutland Stoutland 長毛狗 长毛狗 Chángmáogǒu Chèuhngmòugáu -
509 Purrloin Purrloin 扒手貓 扒手猫 Páshǒumāo Pàhsáumāau -
510 Liepard Liepard 酷豹 酷豹 Kùbào Huhkpaau -
511 Pansage Pansage 花椰猴 花椰猴 Huāyéhóu Fāyèhhàuh -
512 Simisage Simisage 花椰猿 花椰猿 Huāyéyuán Fāyèhyùhn -
513 Pansear Pansear 爆香猴 爆香猴 Bàoxiānghóu Baauhēunghàuh -
514 Simisear Simisear 爆香猿 爆香猿 Bàoxiāngyuán Baauhēungyùhn -
515 Panpour Panpour 冷水猴 冷水猴 Lěngshuǐhóu Láahngséuihàuh -
516 Simipour Simipour 冷水猿 冷水猿 Lěngshuǐyuán Láahngséuiyùhn -
517 Munna Munna 食夢夢 食梦梦 Shímèngmèng Sihkmuhngmuhng -
518 Musharna Musharna 夢夢蝕 梦梦蚀 Mèngmèngshí Muhngmuhngsihk -
519 Pidove Pidove 豆豆鴿 豆豆鸽 Dòudòugē Dauhdauhgap -
520 Tranquill Tranquill 咕咕鴿 咕咕鸽 Gūgūgē Gūgūgap 波波鴿 / 波波鸽 Bōbōgē (TW/CN)
波波鴿 Bōbōgap (HK)
521 Unfezant Unfezant 高傲雉雞 高傲雉鸡 Gāo'àozhìjī Gōungouhjihgāi 轟隆雉雞 / 轰隆雉鸡 Hōnglóngzhìjī (TW/CN)
轟隆雉雞 Gwàhnglùhngjihgāi (HK)
522 Blitzle Blitzle 斑斑馬 斑斑马 Bānbānmǎ Bāanbāanmáh -
523 Zebstrika Zebstrika 雷電斑馬 雷电斑马 Léidiànbānmǎ Lèuihdihnbāanmáh -
524 Roggenrola Roggenrola 石丸子 石丸子 Shíwánzi Sehkyúnjí -
525 Boldore Boldore 地幔岩 地幔岩 Dìmànyán Deihmaahnngàahm -
526 Gigalith Gigalith 龐岩怪 庞岩怪 Pángyánguài Pòhngngàahmgwaai -
527 Woobat Woobat 滾滾蝙蝠 滚滚蝙蝠 Gǔngǔnbiānfú Gwángwánpīnfūk -
528 Swoobat Swoobat 心蝙蝠 心蝙蝠 Xīnbiānfú Sāmpīnfūk -
529 Drilbur Drilbur 螺釘地鼠 螺钉地鼠 Luódīngdìshǔ Lòhdēngdeihsyú -
530 Excadrill Excadrill 龍頭地鼠 龙头地鼠 Lóngtóudìshǔ Lùhngtàudeihsyú -
531 Audino Audino 差不多娃娃 差不多娃娃 Chàbùduōwáwá Chābātdōwāwā -
532 Timburr Timburr 搬運小匠 搬运小匠 Bānyùnxiǎojiàng Būnwahnsíujeuhng -
533 Gurdurr Gurdurr 鐵骨土人 铁骨土人 Tiěgǔtǔrén Titgwāttóuyàhn -
534 Conkeldurr Conkeldurr 修建老匠 修建老匠 Xiūjiànlǎojiàng Sāuginlóuhjeuhng 修繕老頭 / 修缮老头 Xiūshànlǎotóu (TW/CN)
修繕老頭 Sāusihnlóuhtàuh (HK)
535 Tympole Tympole 圓蝌蚪 圆蝌蚪 Yuánkēdǒu Yùhnfōdáu -
536 Palpitoad Palpitoad 藍蟾蜍 蓝蟾蜍 Lánchánchú Làahmsìhmsyùh -
537 Seismitoad Seismitoad 蟾蜍王 蟾蜍王 Chánchúwáng Sìhmsyùhwòhng -
538 Throh Throh 投摔鬼 投摔鬼 Tóushuāiguǐ Tàuhsēutgwái 投射鬼 Tóushèguǐ (TW/CN)
投射鬼 Tàuhsehgwái' (HK)
539 Sawk Sawk 打擊鬼 打击鬼 Dǎjíguǐ
Dǎjīguǐ
Dágīkgwái -
540 Sewaddle Sewaddle 蟲寶包 虫宝包 Chóngbǎobāo Chùhngbóubāau -
541 Swadloon Swadloon 寶包繭 宝包茧 Bǎobāojiǎn Bóubāaugáan -
542 Leavanny Leavanny 保母蟲 保姆虫 Bǎomǔchóng Bóumóuhchùhng -
543 Venipede Venipede 百足蜈蚣 百足蜈蚣 Bǎizúwúgōng Baakjūknghgūng -
544 Whirlipede Whirlipede 車輪毬 车轮球 Chēlúnqiú Chēlèuhnkàuh -
545 Scolipede Scolipede 蜈蚣王 蜈蚣王 Wúgōngwáng Nghgūngwòhng -
546 Cottonee Cottonee 木棉球 木棉球 Mùmiánqiú Muhkmìhnkàuh -
547 Whimsicott Whimsicott 風妖精 风妖精 Fēngyāojing Fūngyíujīng -
548 Petilil Petilil 百合根娃娃 百合根娃娃 Bǎihégēnwáwá Baakhahpgānwāwā -
549 Lilligant Lilligant 裙兒小姐 裙儿小姐 Qún'érxiǎojiě Kwàhnyìhsíujé -
550 Basculin Basculin 野蠻鱸魚 野蛮鲈鱼 Yěmánlúyú Yéhmàahnlòuhyùh 勇士鱸魚 / 勇士鲈鱼 Yǒngshìlúyú (TW/CN)
勇士鱸魚 Yúhngsihlòuhyùh (HK)
551 Sandile Sandile 黑眼鱷 黑眼鳄 Hēiyǎn'è Hākngáahnngohk -
552 Krokorok Krokorok 混混鱷 混混鳄 Hùnhun'è Wahnwahnngohk -
553 Krookodile Krookodile 流氓鱷 流氓鳄 Liúmáng'è Làuhmàhnngohk -
554 Darumaka Darumaka 火紅不倒翁 火红不倒翁 Huǒhóngbùdǎowēng Fóhùhngbātdóuyūng -
555 Darmanitan Darmanitan 達摩狒狒 达摩狒狒 Dámófèifèi Daahtmōfātfāt -
556 Maractus Maractus 沙鈴仙人掌 沙铃仙人掌 Shālíngxiānrénzhǎng Sālìhngsīnyàhnjéung 街頭沙鈴 / 街头沙铃 Jiētóushālíng (TW/CN)
街頭沙鈴 Gāaitàuhsālìhng (HK)
557 Dwebble Dwebble 石居蟹 石居蟹 Shíjūxiè Sehkgēuiháaih -
558 Crustle Crustle 岩殿居蟹 岩殿居蟹 Yándiànjūxiè Ngàahmdihngēuiháaih -
559 Scraggy Scraggy 滑滑小子 滑滑小子 Huáhuáxiǎozi Waahtwaahtsíují 滑頭小子 / 滑头小子 Huátóuxiǎozi (TW/CN)
滑頭小子 Waahttáusíují (HK)
560 Scrafty Scrafty 頭巾混混 头巾混混 Tóujīnhùnhun Tàuhgānwahnwahn -
561 Sigilyph Sigilyph 象徵鳥 象征鸟 Xiàngzhēngniǎo Jeuhngjīngníuh -
562 Yamask Yamask 哭哭面具 哭哭面具 Kūkūmiànjù Hūkhūkmihngeuih -
563 Cofagrigus Cofagrigus 死神棺 迭失棺 Sǐshénguān
Diéshīguān
Séisàhngūn 死神棺 Sǐshénguān (CN)[2]
564 Tirtouga Tirtouga 原蓋海龜 原盖海龟 Yuángàihǎiguī Yùhngoihóigwāi -
565 Carracosta Carracosta 肋骨海龜 肋骨海龟 Lèigǔhǎiguī Lahkgwāthóigwāi -
566 Archen Archen 始祖小鳥 始祖小鸟 Shǐzǔxiǎoniǎo Chíjóusíuníuh -
567 Archeops Archeops 始祖大鳥 始祖大鸟 Shǐzǔdàniǎo Chíjóudaaihníuh -
568 Trubbish Trubbish 破破袋 破破袋 Pòpòdài Popodoih -
569 Garbodor Garbodor 灰塵山 灰尘山 Huīchénshān Fūichàhnsāan -
570 Zorua Zorua 索羅亞 索罗亚 Suǒluóyǎ
Suǒluóyà
Soklòh'a -
571 Zoroark Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 Suǒluóyǎkè
Suǒluóyàkè
Soklòh'ahāk -
572 Minccino Minccino 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 Pàomòlìshǔ Póuhmutleuhtsyú -
573 Cinccino Cinccino 奇諾栗鼠 奇诺栗鼠 Qínuòlìshǔ Kèinohkleuhtsyú -
574 Gothita Gothita 哥德寶寶 哥德宝宝 Gēdébǎobao Gōdākbóubóu -
575 Gothorita Gothorita 哥德小童 哥德小童 Gēdéxiǎotóng Gōdāksíutùhng -
576 Gothitelle Gothitelle 哥德小姐 哥德小姐 Gēdéxiǎojiě Gōdāksíujé -
577 Solosis Solosis 單卵細胞球 单卵细胞球 Dānluǎnxìbāoqiú Dāanléuhnsaibāaukàuh -
578 Duosion Duosion 雙卵細胞球 双卵细胞球 Shuāngluǎnxìbāoqiú Sēungléuhnsaibāaukàuh -
579 Reuniclus Reuniclus 人造細胞卵 人造细胞卵 Rénzàoxìbāoluǎn Yàhnjouhsaibāauléuhn -
580 Ducklett Ducklett 鴨寶寶 鸭宝宝 Yābǎobao Aapbóubóu -
581 Swanna Swanna 舞天鵝 舞天鹅 Wǔtiān'é Móuhtīnngòh 首席天鵝 / 首席天鹅 Shǒuxítiān'é (TW/CN)
首席天鵝 Sáujihktīnngòh (HK)
582 Vanillite Vanillite 迷你冰 迷你冰 Mínǐbīng Màihnéihbīng -
583 Vanillish Vanillish 多多冰 多多冰 Duōduōbīng Dōdōbīng -
584 Vanilluxe Vanilluxe 雙倍多多冰 双倍多多冰 Shuāngbèiduōduōbīng Sēungpúihdōdōbīng -
585 Deerling Deerling 四季鹿 四季鹿 Sìjìlù Seigwailúk -
586 Sawsbuck Sawsbuck 萌芽鹿 萌芽鹿 Méngyálù Màhngngàhlúk 芽吹鹿 Yáchuīlù (TW/CN)
芽吹鹿 Ngàhchēuilúk (HK)
587 Emolga Emolga 電飛鼠 电飞鼠 Diànfēishǔ Dihnfēisyú 導電飛鼠 / 导电飞鼠 Dǎodiànfēishǔ (TW/CN)
導電飛鼠 Douhdihnfēisyú (HK)
588 Karrablast Karrablast 蓋蓋蟲 盖盖虫 Gàigàichóng Goigoichùhng -
589 Escavalier Escavalier 騎士蝸牛 骑士蜗牛 Qíshìguāniú
Qíshìwōniú
Kèihsihwō'ngàuh -
590 Foongus Foongus 哎呀球菇 哎呀球菇 Āiyāqiúgū Āaiyākàuhgū 寶貝球菇 Bǎobèiqiúgū (TW)
精靈球菇 Jīnglìhngkàuhgū (HK)
591 Amoonguss Amoonguss 敗露球菇 败露球菇 Bàilùqiúgū Baaihlouhkàuhgū 暴露菇 Bàolùgū (TW)
暴露菇 Bouhlouhgū (HK)
592 Frillish Frillish 輕飄飄 轻飘飘 Qīngpiāopiāo Hīngpīupīu -
593 Jellicent Jellicent 胖嘟嘟 胖嘟嘟 Pàngdūdū Buhndyūtdyūt -
594 Alomomola Alomomola 保母曼波 保姆曼波 Bǎomǔmànbō Bóumóuhmaahnbō -
595 Joltik Joltik 電電蟲 电电虫 Diàndiànchóng Dihndihnchùhng -
596 Galvantula Galvantula 電蜘蛛 电蜘蛛 Diànzhīzhū Dihnjījyū -
597 Ferroseed Ferroseed 種子鐵球 种子铁球 Zhǒngzǐtiěqiú Júngjítitkàuh -
598 Ferrothorn Ferrothorn 堅果啞鈴 坚果哑铃 Jiānguǒyǎlíng Gīngwó'álìhng -
599 Klink Klink 齒輪兒 齿轮儿 Chǐlún'ér Chílèuhn'yìh -
600 Klang Klang 齒輪組 齿轮组 Chǐlúnzǔ Chílèuhnjóu -
601 Klinklang Klinklang 齒輪怪 齿轮怪 Chǐlúnguài Chílèuhn'gwaai -
602 Tynamo Tynamo 麻麻小魚 麻麻小鱼 Mámáxiǎoyú Màhmàhsíuyùh -
603 Eelektrik Eelektrik 麻麻鰻 麻麻鳗 Mámámán Màhmàhmàahn -
604 Eelektross Eelektross 麻麻鰻魚王 麻麻鳗鱼王 Mámámányúwáng Màhmàhmàahnyùhwòhng -
605 Elgyem Elgyem 小灰怪 小灰怪 Xiǎohuīguài Síufūigwaai -
606 Beheeyem Beheeyem 大宇怪 大宇怪 Dàyǔguài Daaihyúhgwaai -
607 Litwick Litwick 燭光靈 烛光灵 Zhúguānglíng Jūkgwōnglìhng -
608 Lampent Lampent 燈火幽靈 灯火幽灵 Dēnghuǒyōulíng Dāngfóyāulìhng -
609 Chandelure Chandelure 水晶燈火靈 水晶灯火灵 Shuǐjīngdēnghuǒlíng Séuijīngdāngfólìhng -
610 Axew Axew 牙牙 牙牙 Yáyá Ngàhngàh -
611 Fraxure Fraxure 斧牙龍 斧牙龙 Fǔyálóng Fúngàhlùhng -
612 Haxorus Haxorus 雙斧戰龍 双斧战龙 Shuāngfǔzhànlóng Sēungfújinlùhng -
613 Cubchoo Cubchoo 噴嚏熊 喷嚏熊 Pēntìxióng Pantaihùhng -
614 Beartic Beartic 凍原熊 冻原熊 Dòngyuánxióng Dungyúhnhùhng -
615 Cryogonal Cryogonal 幾何雪花 几何雪花 Jǐhéxuěhuā Géihòhsyutfā -
616 Shelmet Shelmet 小嘴蝸 小嘴蜗 Xiǎozuǐguā
Xiǎozuǐwō
Síujéuiwō -
617 Accelgor Accelgor 敏捷蟲 敏捷虫 Mǐnjiéchóng Máhnjihtchùhng -
618 Stunfisk Stunfisk 泥巴魚 泥巴鱼 Níbāyú Nàihbāyùh -
619 Mienfoo Mienfoo 功夫鼬 功夫鼬 Gōngfuyòu Gūngfùhyauh -
620 Mienshao Mienshao 師父鼬 师父鼬 Shīfuyòu Sīfúyauh -
621 Druddigon Druddigon 赤面龍 赤面龙 Chìmiànlóng Chekmihnlùhng -
622 Golett Golett 泥偶小人 泥偶小人 Ní'ǒuxiǎorén Nàihngáuhsíuyàhn -
623 Golurk Golurk 泥偶巨人 泥偶巨人 Ní'ǒujùrén Nàingáuhgeuihyàhn -
624 Pawniard Pawniard 駒刀小兵 驹刀小兵 Jūdāoxiǎobīng Kēuidōusíubīng -
625 Bisharp Bisharp 劈斬司令 劈斩司令 Pīzhǎnsīlìng Pekjáamsīlihng -
626 Bouffalant Bouffalant 爆炸頭水牛 爆炸头水牛 Bàozhàtóushuǐniú Baaujatàuhséuingàuh 爆爆頭水牛 / 爆爆头水牛 Bàobàotóushuǐniú (TW/CN)
爆爆頭水牛 Baaubaautàuhséuingàuh (HK)
627 Rufflet Rufflet 毛頭小鷹 毛头小鹰 Máotóuxiǎoyīng Mòuhtàuhsíuyīng -
628 Braviary Braviary 勇士雄鷹 勇士雄鹰 Yǒngshìxióngyīng Yúhngsihhùhngyīng 勇士鷹 / 勇士鹰 Yǒngshìyīng (TW/CN)
勇士鷹 Yúhngsihyīng (HK)
629 Vullaby Vullaby 禿鷹丫頭 秃鹰丫头 Tūyīngyātou Tūkyīng'ātàuh 禿鷹小子 / 秃鹰小子 Tūyīngxiǎozi (TW/CN)
禿鷹小子 Tūkyīngsíují (HK)
630 Mandibuzz Mandibuzz 禿鷹娜 秃鹰娜 Tūyīngnà Tūkyīngnàh -
631 Heatmor Heatmor 熔蟻獸 熔蚁兽 Róngyǐshòu Yùhngngáihsau 食蟻爐 / 食蚁炉 Shíyǐlú (TW/CN)
食蟻爐 Sihkngáihlòuh (HK)
632 Durant Durant 鐵蟻 铁蚁 Tiěyǐ Titngáih -
633 Deino Deino 單首龍 单首龙 Dānshǒulóng Dāansáulùhng -
634 Zweilous Zweilous 雙首暴龍 双首暴龙 Shuāngshǒubàolóng Sēungsáubouhlùhng 雙頭龍 / 双头龙 Shuāngtóulóng (TW/CN)
雙頭龍 Sēungtàuhlùhng (HK)
635 Hydreigon Hydreigon 三首惡龍 三首恶龙 Sānshǒu'èlóng Sāamsáu'oklùhng 三頭龍 / 三头龙 Sāntóulóng (TW/CN)
三頭龍 Sāamtàuhlùhng (HK)
636 Larvesta Larvesta 燃燒蟲 燃烧虫 Ránshāochóng Yìhnsīuchùhng -
637 Volcarona Volcarona 火神蛾 火神蛾 Huǒshén'é Fósàhnngòh 火神蟲 / 火神虫 Huǒshénchóng (TW/CN)
火神蟲 Fósàhnchùhng (HK)
638 Cobalion Cobalion 勾帕路翁 勾帕路翁 Gōupàlùwēng Ngāupaaklouh'yūng -
639 Terrakion Terrakion 代拉基翁 代拉基翁 Dàilājīwēng Doihlāaigēiyūng -
640 Virizion Virizion 畢力吉翁 毕力吉翁 Bìlìjíwēng Bātlihkgāt'yūng -
641 Tornadus Tornadus 龍捲雲 龙卷云 Lóngjuǎnyún Lùhnggyúnwàhn -
642 Thundurus Thundurus 雷電雲 雷电云 Léidiànyún Lèuihdihnwàhn -
643 Reshiram Reshiram 萊希拉姆 莱希拉姆 Láixīlāmǔ Lòihhēilāaimóuh 雷希拉姆 Léixīlāmǔ (TW/CN)
雷希拉姆 Lèuihhēilāaimóuh (HK)
644 Zekrom Zekrom 捷克羅姆 捷克罗姆 Jiékèluómǔ Jihthāklòhmóuh -
645 Landorus Landorus 土地雲 土地云 Tǔdìyún Tóudeihwàhn -
646 Kyurem Kyurem 酋雷姆 酋雷姆 Qiúléimǔ Yàuhlèuihmóuh -
647 Keldeo Keldeo 凱路迪歐 凯路迪欧 Kǎilùdí'ōu Hóilouhdihk'āu -
648 Meloetta Meloetta 美洛耶塔 美洛耶塔 Měiluòyétǎ Méihlok'yèhtaap -
649 Genesect Genesect 蓋諾賽克特 盖诺赛克特 Gàinuòsàikètè Koinohkchoihākdahk -

Generation VI

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
650 Chespin Chespin 哈力栗 哈力栗 Hālìlì Hālihkleuht 哈力馬龍 Hālihkmáhlùhng (HK)
651 Quilladin Quilladin 胖胖哈力 胖胖哈力 Pàngpànghālì Buhnbuhnhālihk 肥仔哈力 Fèihjáihālihk (HK)
652 Chesnaught Chesnaught 布里卡隆 布里卡隆 Bùlǐkǎlóng Bouléihkālùhng -
653 Fennekin Fennekin 火狐狸 火狐狸 Huǒhúlí Fówùhléi -
654 Braixen Braixen 長尾火狐 长尾火狐 Chángwěihuǒhú Chèuhngméihfówùh -
655 Delphox Delphox 妖火紅狐 妖火红狐 Yāohuǒhónghú Yíufóhùhngwùh -
656 Froakie Froakie 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 Guāguāpàowā Gwāgwāpóuhwā -
657 Frogadier Frogadier 呱頭蛙 呱头蛙 Guātóuwā Gwātàuhwā
658 Greninja Greninja 甲賀忍蛙 甲贺忍蛙 Jiǎhèrěnwā Gaaphohyánwā -
659 Bunnelby Bunnelby 掘掘兔 掘掘兔 Juéjuétù Gwahtgwahttou -
660 Diggersby Diggersby 掘地兔 掘地兔 Juédìtù Gwahtdeihtou 攉土兔 Huōtǔtù (TW)
攉地兔 Fokdeihtou (HK)
661 Fletchling Fletchling 小箭雀 小箭雀 Xiǎojiànquè Síujinjéuk -
662 Fletchinder Fletchinder 火箭雀 火箭雀 Huǒjiànquè Fójinjéuk -
663 Talonflame Talonflame 烈箭鷹 烈箭鹰 Lièjiànyīng Lihtjinyīng 烈箭鶲 Lièjiànwēng (TW)
664 Scatterbug Scatterbug 粉蝶蟲 粉蝶虫 Fěndiéchóng Fándihpchùhng 粉蛹 Fěnyǒng (TW)
粉蛹 Fányúng (HK)
665 Spewpa Spewpa 粉蝶蛹 粉蝶蛹 Fěndiéyǒng Fándihpyúng -
666 Vivillon Vivillon 彩粉蝶 彩粉蝶 Cǎifěndié Chóifándihp 碧粉蝶 Bìfěndié (TW)
碧粉蝶 Bīkfándihp (HK)
667 Litleo Litleo 小獅獅 小狮狮 Xiǎoshīshī Síusīsī -
668 Pyroar Pyroar 火炎獅 火炎狮 Huǒyánshī Fóyìhmsī -
669 Flabébé Flabébé 花蓓蓓 花蓓蓓 Huābèibèi Fāpúihpúih -
670 Floette Floette 花葉蒂 花叶蒂 Huāyèdì Fāyihpdai -
671 Florges Florges 花潔夫人 花洁夫人 Huājiéfūrén Fāgitfùhyàhn -
672 Skiddo Skiddo 坐騎小羊 坐骑小羊 Zuòqíxiǎoyáng Johkèihsíuyèuhng 咩咩羊 Miēmiēyáng (TW)
咩咩羊 Mēmēyèuhng (HK)
673 Gogoat Gogoat 坐騎山羊 坐骑山羊 Zuòqíshānyáng Johkèihsāanyèuhng 指路羊 Jílouh'yèuhng (HK)
674 Pancham Pancham 頑皮熊貓 顽皮熊猫 Wánpíxióngmāo Wàahnpèihhùhngmāau -
675 Pangoro Pangoro 流氓熊貓 霸道熊猫 Liúmángxióngmāo
Bàdàoxióngmāo
Làuhmàhnhùhngmāau 流氓熊猫 Liúmángxióngmāo (CN)[2]
676 Furfrou Furfrou 多麗米亞 多丽米亚 Duōlìmǐyǎ
Duōlìmǐyà
Dōlaihmáih'a -
677 Espurr Espurr 妙喵 妙喵 Miàomiāo Miuhmīu -
678 Meowstic Meowstic 超能妙喵 超能妙喵 Chāonéngmiàomiāo Chīunàhngmiuhmīu -
679 Honedge Honedge 獨劍鞘 独剑鞘 Dújiànqiào Duhkgimchiu -
680 Doublade Doublade 雙劍鞘 双剑鞘 Shuāngjiànqiào Sēunggimchiu -
681 Aegislash Aegislash 堅盾劍怪 坚盾剑怪 Jiāndùnjiànguài Gīntéuhngimgwaai -
682 Spritzee Spritzee 粉香香 粉香香 Fěnxiāngxiāng Fánhēunghēung -
683 Aromatisse Aromatisse 芳香精 芳香精 Fāngxiāngjīng Fōnghēungjīng -
684 Swirlix Swirlix 綿綿泡芙 绵绵泡芙 Miánmiánpàofú Mìhnmìhnpaaufùh -
685 Slurpuff Slurpuff 胖甜妮 胖甜妮 Pàngtiánní
Pàngtiánnī
Buhntìhmnèih -
686 Inkay Inkay 好啦魷 好啦鱿 Hǎolayóu Hóulāyàuh 豪喇花枝 Háolǎhuāzhī (TW)
毫喇魷 Hòuhlāyàuh (HK)
687 Malamar Malamar 烏賊王 乌贼王 Wūzéiwáng Wūchaahkwòhng -
688 Binacle Binacle 龜腳腳 龟脚脚 Guījiǎojiǎo Gwāigeukgeuk -
689 Barbaracle Barbaracle 龜足巨鎧 龟足巨铠 Guīzújùkǎi Gwāijūkgeuihhói -
690 Skrelp Skrelp 垃垃藻 垃垃藻 Lèlèzǎo
Lālāzǎo
Laahplaahpjóu -
691 Dragalge Dragalge 毒藻龍 毒藻龙 Dúzǎolóng Duhkjóulùhng 毒拉蜜妮 Dúlāmìní (TW)
毒拉蜜妮 Duhklāaimahtnèih (HK)
692 Clauncher Clauncher 鐵臂槍蝦 铁臂枪虾 Tiěbìqiāngxiā Titbeichēunghàh -
693 Clawitzer Clawitzer 鋼炮臂蝦 钢炮臂虾 Gāngpàobìxiā Gōngpaaubeihàh -
694 Helioptile Helioptile 傘電蜥 伞电蜥 Sǎndiànxī Saandihnsīk 發電蜥 Faatdihnsīk (HK)
695 Heliolisk Heliolisk 光電傘蜥 光电伞蜥 Guāngdiànsǎnxī Gwōngdihnsaansīk 電傘查特 Diànsǎnchátè (TW)
電傘查特 Dihnsaanchàhdahk (HK)
696 Tyrunt Tyrunt 寶寶暴龍 宝宝暴龙 Bǎobaobàolóng Bóubóubouhlùhng 暴龍仔 Bouhlùhngjái (HK)
697 Tyrantrum Tyrantrum 怪顎龍 怪颚龙 Guài'èlóng Gwaaingohklùhng -
698 Amaura Amaura 冰雪龍 冰雪龙 Bīngxuělóng Bīngsyutlùhng -
699 Aurorus Aurorus 冰雪巨龍 冰雪巨龙 Bīngxuějùlóng Bīngsyutgeuihlùhng -
700 Sylveon Sylveon 仙子伊布 仙子伊布 Xiānzǐyībù Sīnjíyìhbou 仙子精靈 / 仙子精灵 Xiānzǐjīnglíng (TW/CN)
仙子伊貝 Sīnjíyìhbui (HK) *
仙子精靈 Sīnjíjīnglīng (HK) *
701 Hawlucha Hawlucha 摔角鷹人 摔角鹰人 Shuāijiǎoyīngrén Sēutgokyīngyàhn 戰鬥飛鳥 Zhàndòufēiniǎo (TW)
戰鬥飛鳥 Jindaufēiníuh (HK)
702 Dedenne Dedenne 咚咚鼠 咚咚鼠 Dōngdōngshǔ Dūngdūngsyú -
703 Carbink Carbink 小碎鑽 小碎钻 Xiǎosuìzuàn Síuseuijyūn -
704 Goomy Goomy 黏黏寶 黏黏宝 Niánniánbǎo Nìhmnìhmbóu -
705 Sliggoo Sliggoo 黏美兒 黏美儿 Niánměi'er Nìhmméihyìh 黏美伊兒 Niánměiyī'er (TW)
706 Goodra Goodra 黏美龍 黏美龙 Niánměilóng Nìhmméihlùhng 黏美露龍 Niánměilùlóng (TW)
707 Klefki Klefki 鑰圈兒 钥圈儿 Yàoquān'ér Yeuhkhyūnyìh 鎖圈兒 Sóhyūnyìh (HK)
708 Phantump Phantump 小木靈 小木灵 Xiǎomùlíng Síumuhklìhng -
709 Trevenant Trevenant 朽木妖 朽木妖 Xiǔmùyāo Náumuhkyíu -
710 Pumpkaboo Pumpkaboo 南瓜精 南瓜精 Nánguājīng Nàahmgwājīng -
711 Gourgeist Gourgeist 南瓜怪人 南瓜怪人 Nánguāguàirén Nàahmgwāgwaaiyàhn -
712 Bergmite Bergmite 冰寶 冰宝 Bīngbǎo Bīngbóu -
713 Avalugg Avalugg 冰岩怪 冰岩怪 Bīngyánguài Bīngngàahmgwaai -
714 Noibat Noibat 嗡蝠 嗡蝠 Wēngfú Yūngfūk -
715 Noivern Noivern 音波龍 音波龙 Yīnbōlóng Yāmbōlùhng 音波飛龍 Yāmbōfēilùhng (HK)
716 Xerneas Xerneas 哲爾尼亞斯 哲尔尼亚斯 Zhé'ěrníyǎsī
Zhé'ěrníyàsī
Jityíhnèih'asī -
717 Yveltal Yveltal 伊裴爾塔爾 伊裴尔塔尔 Yīpéi'ěrtǎ'ěr Yīpùihyíhtaapyíh 伊秘魯塔路 Yībeilóuhtaaplouh (HK)
718 Zygarde Zygarde 基格爾德 基格尔德 Jīgé'ěrdé Gēigaakyíhdāk -
719 Diancie Diancie 蒂安希 蒂安希 Dì'ānxī Dai'ōnhēi -
720 Hoopa Hoopa 胡帕 胡帕 Húpà Wùhpaak -
721 Volcanion Volcanion 波爾凱尼恩 波尔凯尼恩 Bō'ěrkǎiní'ēn Bōyíhhóinèihyān -

Generation VII

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
722 Rowlet Rowlet 木木梟 木木枭 Mùmùxiāo Muhkmuhkhīu -
723 Dartrix Dartrix 投羽梟 投羽枭 Tóuyǔxiāo Tàuhyúhhīu -
724 Decidueye Decidueye 狙射樹梟 狙射树枭 Jūshèshùxiāo Jēuisehsyuhhīu -
725 Litten Litten 火斑喵 火斑喵 Huǒbānmiāo Fóbāanmēu -
726 Torracat Torracat 炎熱喵 炎热喵 Yánrèmiāo Yìhmyihtmēu -
727 Incineroar Incineroar 熾焰咆哮虎 炽焰咆哮虎 Chìyànpáoxiāohǔ Chiyihmpàauhhāaufú -
728 Popplio Popplio 球球海獅 球球海狮 Qiúqiúhǎishī Kàuhkàuhhóisī -
729 Brionne Brionne 花漾海獅 花漾海狮 Huāyànghǎishī Fāyeuhnghóisī -
730 Primarina Primarina 西獅海壬 西狮海壬 Xīshīhǎirén Sāisīhóiyàhm -
731 Pikipek Pikipek 小篤兒 小笃儿 Xiǎodǔ'ér Síudūk'yìh -
732 Trumbeak Trumbeak 喇叭啄鳥 喇叭啄鸟 Lǎbāzhuóniǎo Lābādeukníuh -
733 Toucannon Toucannon 銃嘴大鳥 铳嘴大鸟 Chòngzuǐdàniǎo Chungjéuidaaihníuh -
734 Yungoos Yungoos 貓鼬少 猫鼬少 Māoyòushào Māauyauhsiu -
735 Gumshoos Gumshoos 貓鼬探長 猫鼬探长 Māoyòutànzhǎng Māauyauhtaamjéung -
736 Grubbin Grubbin 強顎雞母蟲 强颚鸡母虫 Qiáng'èjīmǔchóng Kèuhngngohkgāimóuhchùhng -
737 Charjabug Charjabug 蟲電寶 虫电宝 Chóngdiànbǎo Chùhngdihnbóu -
738 Vikavolt Vikavolt 鍬農炮蟲 锹农炮虫 Qiāonóngpàochóng Chīunùhngpàauhchùhng -
739 Crabrawler Crabrawler 好勝蟹 好胜蟹 Hàoshèngxiè Housingháaih -
740 Crabominable Crabominable 好勝毛蟹 好胜毛蟹 Hàoshèngmáoxiè Housingmòuhháaih -
741 Oricorio Oricorio 花舞鳥 花舞鸟 Huāwǔniǎo Fāmóuhníuh -
742 Cutiefly Cutiefly 萌虻 萌虻 Méngméng Màhngmòhng -
743 Ribombee Ribombee 蝶結萌虻 蝶结萌虻 Diéjiéméngméng Dihpgitmàhngmòhng -
744 Rockruff Rockruff 岩狗狗 岩狗狗 Yángǒugǒu Ngàahmgáugáu -
745 Lycanroc Lycanroc 鬃岩狼人 鬃岩狼人 Zōngyánlángrén Jūngngàahmlòhngyàhn -
746 Wishiwashi Wishiwashi 弱丁魚 弱丁鱼 Ruòdīngyú Yeuhkdīngyùh -
747 Mareanie Mareanie 好壞星 好坏星 Hǎohuàixīng Hóuwaaihsīng -
748 Toxapex Toxapex 超壞星 超坏星 Chāohuàixīng Chīuwaaihsīng -
749 Mudbray Mudbray 泥驢仔 泥驴仔 Nílǘzǎi Nàihlèuihjái -
750 Mudsdale Mudsdale 重泥挽馬 重泥挽马 Zhòngníwǎnmǎ Chúhngnàihwáahnmáh -
751 Dewpider Dewpider 滴蛛 滴蛛 Dīzhū Dīkjyū -
752 Araquanid Araquanid 滴蛛霸 滴蛛霸 Dīzhūbà Dīkjyūba -
753 Fomantis Fomantis 偽螳草 伪螳草 Wěitángcǎo Ngaihtòhngchóu -
754 Lurantis Lurantis 蘭螳花 兰螳花 Lántánghuā Làahntòhngfā -
755 Morelull Morelull 睡睡菇 睡睡菇 Shuìshuìgū Seuihseuihgū -
756 Shiinotic Shiinotic 燈罩夜菇 灯罩夜菇 Dēngzhàoyègū Dāngjaauyehgū -
757 Salandit Salandit 夜盜火蜥 夜盗火蜥 Yèdàohuǒxī Yehdouhfósīk -
758 Salazzle Salazzle 焰后蜥 焰后蜥 Yànhòuxī Yihmhauhsīk -
759 Stufful Stufful 童偶熊 童偶熊 Tóng'ǒuxióng Tùhngngáuhhùhng -
760 Bewear Bewear 穿著熊 穿着熊 Chuānzhuóxióng Chyūnjeukhùhng -
761 Bounsweet Bounsweet 甜竹竹 甜竹竹 Tiánzhúzhú Tìhmjūkjūk -
762 Steenee Steenee 甜舞妮 甜舞妮 Tiánwǔní
Tiánwǔnī
Tìhmmóuhnèih -
763 Tsareena Tsareena 甜冷美后 甜冷美后 Tiánlěngměihòu Tìhmláahngméihhauh -
764 Comfey Comfey 花療環環 花疗环环 Huāliáohuánhuán Fālìuhwàahnwàahn -
765 Oranguru Oranguru 智揮猩 智挥猩 Zhìhuīxīng Jifāisīng -
766 Passimian Passimian 投擲猴 投掷猴 Tóuzhíhóu
Tóuzhìhóu
Tàuhjaahkhàuh -
767 Wimpod Wimpod 膽小蟲 胆小虫 Dǎnxiǎochóng Dáamsíuchùhng -
768 Golisopod Golisopod 具甲武者 具甲武者 Jùjiǎwǔzhě Geuihgaapmóuhjé -
769 Sandygast Sandygast 沙丘娃 沙丘娃 Shāqiūwá Sāyāuwā -
770 Palossand Palossand 噬沙堡爺 噬沙堡爷 Shìshābǎoyé Saihsābóuyèh -
771 Pyukumuku Pyukumuku 拳海參 拳海参 Quánhǎishēn Kyùhnhóisām -
772 Type: Null Type: Null 屬性:空 属性:空 Shǔxìng: Kōng Suhksing: Hūng -
773 Silvally Silvally 銀伴戰獸 银伴战兽 Yínbànzhànshòu Ngàhnbuhnjinsau -
774 Minior Minior 小隕星 小陨星 Xiǎoyǔnxīng Síuwáhnsīng -
775 Komala Komala 樹枕尾熊 树枕尾熊 Shùzhěnwěixióng Syuhjámméihhùhng -
776 Turtonator Turtonator 爆焰龜獸 爆焰龟兽 Bàoyànguīshòu Baauyihmgwāisau -
777 Togedemaru Togedemaru 托戈德瑪爾 托戈德玛尔 Tuōgēdémǎ'ěr Tokgōdākmáhyíh -
778 Mimikyu Mimikyu 謎擬Q 谜拟丘 Mínǐ-Q
Mínǐqiū
Màihyíh-Q 谜拟Q Mínǐ-Q (CN)[1]
779 Bruxish Bruxish 磨牙彩皮魚 磨牙彩皮鱼 Móyácǎipíyú Mòhngàhchóipèihyùh -
780 Drampa Drampa 老翁龍 老翁龙 Lǎowēnglóng Lóuhyūnglùhng -
781 Dhelmise Dhelmise 破破舵輪 破破舵轮 Pòpòduòlún Popotòhlèuhn -
782 Jangmo-o Jangmo-o 心鱗寶 心鳞宝 Xīnlínbǎo Sāmlèuhnbóu -
783 Hakamo-o Hakamo-o 鱗甲龍 鳞甲龙 Línjiǎlóng Lèuhngaaplùhng -
784 Kommo-o Kommo-o 杖尾鱗甲龍 杖尾鳞甲龙 Zhàngwěilínjiǎlóng Jeuhngméihlèuhngaaplùhng -
785 Tapu Koko Tapu Koko 卡璞・鳴鳴 卡璞・鸣鸣 Kǎpú Míngmíng Kāpok Mìhngmìhng -
786 Tapu Lele Tapu Lele 卡璞・蝶蝶 卡璞・蝶蝶 Kǎpú Diédié Kāpok Dihpdihp -
787 Tapu Bulu Tapu Bulu 卡璞・哞哞 卡璞・哞哞 Kǎpú Mōumōu Kāpok Màuhmàuh -
788 Tapu Fini Tapu Fini 卡璞・鰭鰭 卡璞・鳍鳍 Kǎpú Qíqí Kāpok Kèihkèih -
789 Cosmog Cosmog 科斯莫古 科斯莫古 Kēsīmògǔ Fōsīmohkgú -
790 Cosmoem Cosmoem 科斯莫姆 科斯莫姆 Kēsīmòmǔ Fōsīmohkmóuh -
791 Solgaleo Solgaleo 索爾迦雷歐 索尔迦雷欧 Suǒ'ěrjiāléi'ōu Sok'yíhgālèuih'āu -
792 Lunala Lunala 露奈雅拉 露奈雅拉 Lùnàiyǎlā Louhnoihngáhlāai -
793 Nihilego Nihilego 虛吾伊德 虚吾伊德 Xūwúyīdé Hēui'nghyīdāk -
794 Buzzwole Buzzwole 爆肌蚊 爆肌蚊 Bàojīwén Baaugēimān -
795 Pheromosa Pheromosa 費洛美螂 费洛美螂 Fèiluòměiláng Failokméihlòhng -
796 Xurkitree Xurkitree 電束木 电束木 Diànshùmù Dihnchūkmuhk -
797 Celesteela Celesteela 鐵火輝夜 铁火辉夜 Tiěhuǒhuīyè Titfófāiyeh -
798 Kartana Kartana 紙御劍 纸御剑 Zhǐyùjiàn Jíyuhgim -
799 Guzzlord Guzzlord 惡食大王 恶食大王 Èshídàwáng Oksihkdaaihwòhng -
800 Necrozma Necrozma 奈克洛茲瑪 奈克洛兹玛 Nàikèluòzīmǎ Noihhāklokjīmá -
801 Magearna Magearna 瑪機雅娜 玛机雅娜 Mǎjīyǎnà Máhgēingáhnàh -
802 Marshadow Marshadow 瑪夏多 玛夏多 Mǎxiàduō Máhahdō -
803 Poipole Poipole 毒貝比 毒贝比 Dúbèibǐ Duhkbuibéi -
804 Naganadel Naganadel 四顎針龍 四颚针龙 Sì'èzhēnlóng Sei'ngohkjāmlùhng -
805 Stakataka Stakataka 壘磊石 垒磊石 Lěilěishí Léuihléuihsehk -
806 Blacephalon Blacephalon 砰頭小丑 砰头小丑 Pēngtóuxiǎochǒu Pīngtàuhsíucháu -
807 Zeraora Zeraora 捷拉奧拉 捷拉奥拉 Jiélā'àolā Jihtlāai'oulāai -
808 Meltan Meltan 美錄坦 美录坦 Měilùtǎn Méihluhktáan -
809 Melmetal Melmetal 美錄梅塔 美录梅塔 Měilùméitǎ Méihluhkmùihtaap -

Generation VIII

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
810 Grookey Grookey 敲音猴 敲音猴 Qiāoyīnhóu Hāauyāmhàuh -
811 Thwackey Thwackey 啪咚猴 啪咚猴 Pādōnghóu Pāakdūnghàuh -
812 Rillaboom Rillaboom 轟擂金剛猩 轰擂金刚猩 Hōngléijīngāngxīng Gwānglèuihgāmgōngsīng -
813 Scorbunny Scorbunny 炎兔兒 炎兔儿 Yántù'er Yìhmtouyìh -
814 Raboot Raboot 騰蹴小將 腾蹴小将 Téngcùxiǎojiàng Tàhngjūksíujeung -
815 Cinderace Cinderace 閃焰王牌 闪焰王牌 Shǎnyànwángpái Símyihmwòhngpáai -
816 Sobble Sobble 淚眼蜥 泪眼蜥 Lèiyǎnxī Leuih'ngáahnsīk -
817 Drizzile Drizzile 變澀蜥 变涩蜥 Biànsèxī Binsaapsīk -
818 Inteleon Inteleon 千面避役 千面避役 Qiānmiànbìyì Chīnmihnbeihyihk -
819 Skwovet Skwovet 貪心栗鼠 贪心栗鼠 Tānxīnlìshǔ Tāamsāmleuhtsyú -
820 Greedent Greedent 藏飽栗鼠 藏饱栗鼠 Cángbǎolìshǔ Chòhngbáauleuhtsyú -
821 Rookidee Rookidee 稚山雀 稚山雀 Zhìshānquè Jihsāanjéuk -
822 Corvisquire Corvisquire 藍鴉 蓝鸦 Lányā Làahm'ā -
823 Corviknight Corviknight 鋼鎧鴉 钢铠鸦 Gāngkǎiyā Gonghói'ā -
824 Blipbug Blipbug 索偵蟲 索侦虫 Suǒzhēnchóng Sokjīngchùhng -
825 Dottler Dottler 天罩蟲 天罩虫 Tiānzhàochóng Tīnjaauchùhng -
826 Orbeetle Orbeetle 以歐路普 以欧路普 Yǐ'ōulùpǔ Yíh'āulouhpóu -
827 Nickit Nickit 偷兒狐 狡小狐 Tōu'erhú
Jiǎoxiǎohú
Tāuyìhwùh 偷儿狐 Tōu'erhú (CN)[2]
828 Thievul Thievul 狐大盜 猾大狐 Húdàdào
Huádàhú
Wùhdaaihdouh 狐大盗 Húdàdào (CN)[2]
829 Gossifleur Gossifleur 幼棉棉 幼棉棉 Yòumiánmián Yaumìhnmìhn -
830 Eldegoss Eldegoss 白蓬蓬 白蓬蓬 Báipéngpéng Baahkpùhngpùhng -
831 Wooloo Wooloo 毛辮羊 毛辫羊 Máobiànyáng Mòuhbīnyèuhng -
832 Dubwool Dubwool 毛毛角羊 毛毛角羊 Máomáojiǎoyáng Mòuhmòuhgokyèuhng -
833 Chewtle Chewtle 咬咬龜 咬咬龟 Yǎoyǎoguī Ngáauhngáauhgwāi -
834 Drednaw Drednaw 暴噬龜 暴噬龟 Bàoshìguī Bouhsaihgwāi -
835 Yamper Yamper 來電汪 来电汪 Láidiànwāng Lòihdihnwōng -
836 Boltund Boltund 逐電犬 逐电犬 Zhúdiànquǎn Juhkdihnhyún -
837 Rolycoly Rolycoly 小炭仔 小炭仔 Xiǎotànzǎi Síutaanjái -
838 Carkol Carkol 大炭車 大炭车 Dàtànchē Daaihtaanchē -
839 Coalossal Coalossal 巨炭山 巨炭山 Jùtànshān Geuihtaansāan -
840 Applin Applin 啃果蟲 啃果虫 Kěnguǒchóng Hánggwóchùhng -
841 Flapple Flapple 蘋裹龍 苹裹龙 Píngguǒlóng Pìhnggwólùhng -
842 Appletun Appletun 豐蜜龍 丰蜜龙 Fēngmìlóng Fūngmahtlùhng -
843 Silicobra Silicobra 沙包蛇 沙包蛇 Shābāoshé Sābāausèh -
844 Sandaconda Sandaconda 沙螺蟒 沙螺蟒 Shāluómǎng Sālòhmóhng -
845 Cramorant Cramorant 古月鳥 古月鸟 Gǔyuèniǎo Gúyuhtníuh -
846 Arrokuda Arrokuda 刺梭魚 刺梭鱼 Cìsuōyú Chisōyùh -
847 Barraskewda Barraskewda 戽斗尖梭 戽斗尖梭 Hùdǒujiānsuō Fudáujīmsō -
848 Toxel Toxel 毒電嬰 电音婴 Dúdiànyīng
Diànyīnyīng
Duhkdihnyīng 毒电婴 Dúdiànyīng (CN)[2]
849 Toxtricity Toxtricity 顫弦蠑螈 颤弦蝾螈 Chànxiánróngyuán Jinyìhnwìhngyùhn -
850 Sizzlipede Sizzlipede 燒火蚣 烧火蚣 Shāohuǒgōng Sīufógūng -
851 Centiskorch Centiskorch 焚焰蚣 焚焰蚣 Fényàngōng Fàhnyihmgūng -
852 Clobbopus Clobbopus 拳拳蛸 拳拳蛸 Quánquánxiāo Kyùhnkyùhnsīu -
853 Grapploct Grapploct 八爪武師 八爪武师 Bāzhuǎwǔshī Baatjáaumóuhsī -
854 Sinistea Sinistea 來悲茶 来悲茶 Láibēichá Lòihbēichàh -
855 Polteageist Polteageist 怖思壺 怖思壶 Bùsīhú Bousīwùh -
856 Hatenna Hatenna 迷布莉姆 迷布莉姆 Míbùlìmǔ Màihbouleihmóuh -
857 Hattrem Hattrem 提布莉姆 提布莉姆 Tíbùlìmǔ Tàihbouleihmóuh -
858 Hatterene Hatterene 布莉姆溫 布莉姆温 Bùlìmǔwēn Bouleihmóuhwān -
859 Impidimp Impidimp 搗蛋小妖 捣蛋小妖 Dǎodànxiǎoyāo Dóudáansíuyíu -
860 Morgrem Morgrem 詐唬魔 诈唬魔 Zhàhǔmó Jafúmō -
861 Grimmsnarl Grimmsnarl 長毛巨魔 长毛巨魔 Chángmáojùmó Chèuhngmòuhgeuihmō -
862 Obstagoon Obstagoon 堵攔熊 堵拦熊 Dǔlánxióng Dóulàahnhùhng -
863 Perrserker Perrserker 喵頭目 喵头目 Miāotóumù Mīutàuhmuhk -
864 Cursola Cursola 魔靈珊瑚 魔灵珊瑚 Mólíngshānhú Mōlìhngsāanwùh -
865 Sirfetch'd Sirfetch'd 蔥遊兵 葱游兵 Cōngyóubīng Chūngyàuhbīng -
866 Mr. Rime Mr. Rime 踏冰人偶 踏冰人偶 Tàbīngrén'ǒu Daahpbīngyàhnngáuh -
867 Runerigus Runerigus 死神板 迭失板 Sǐshénbǎn
Diéshībǎn
Séisàhnbáan 死神板 Sǐshénbǎn (CN)[2]
868 Milcery Milcery 小仙奶 小仙奶 Xiǎoxiānnǎi Síusīnnáaih -
869 Alcremie Alcremie 霜奶仙 霜奶仙 Shuāngnǎixiān Sēungnáaihsīn -
870 Falinks Falinks 列陣兵 列阵兵 Lièzhènbīng Lihtjahnbīng -
871 Pincurchin Pincurchin 啪嚓海膽 啪嚓海胆 Pācāhǎidǎn Pāakchaathóidáam -
872 Snom Snom 雪吞蟲 雪吞虫 Xuětūnchóng Syuttānchùhng -
873 Frosmoth Frosmoth 雪絨蛾 雪绒蛾 Xuěróng'é Syutyùhngngòh -
874 Stonjourner Stonjourner 巨石丁 巨石丁 Jùshídīng Geuihsehkdīng -
875 Eiscue Eiscue 冰砌鵝 冰砌鹅 Bīngqì'é Bīngchaingòh -
876 Indeedee Indeedee 愛管侍 爱管侍 Àiguǎnshì Oigúnsih -
877 Morpeko Morpeko 莫魯貝可 莫鲁贝可 Mòlǔbèikě Mohklóuhbuihó -
878 Cufant Cufant 銅象 铜象 Tóngxiàng Tùhngjeuhng -
879 Copperajah Copperajah 大王銅象 大王铜象 Dàwángtóngxiàng Daaihwòhngtùhngjeuhng -
880 Dracozolt Dracozolt 雷鳥龍 雷鸟龙 Léiniǎolóng Lèuihníuhlùhng -
881 Arctozolt Arctozolt 雷鳥海獸 雷鸟海兽 Léiniǎohǎishòu Lèuihníuhhóisau -
882 Dracovish Dracovish 鰓魚龍 鳃鱼龙 Sāiyúlóng Sōiyùhlùhng -
883 Arctovish Arctovish 鰓魚海獸 鳃鱼海兽 Sāiyúhǎishòu Sōiyùhhóisau -
884 Duraludon Duraludon 鋁鋼龍 铝钢龙 Lǚgānglóng Léuihgonglùhng -
885 Dreepy Dreepy 多龍梅西亞 多龙梅西亚 Duōlóngméixīyǎ Dōlùhngmùihsāi'a -
886 Drakloak Drakloak 多龍奇 多龙奇 Duōlóngqí Dōlùhngkèih -
887 Dragapult Dragapult 多龍巴魯托 多龙巴鲁托 Duōlóngbālǔtuō Dōlùhngbālóuhtok -
888 Zacian Zacian 蒼響 苍响 Cāngxiǎng Chōnghéung -
889 Zamazenta Zamazenta 藏瑪然特 藏玛然特 Zàngmǎrántè Johngmáhyìhndahk -
890 Eternatus Eternatus 無極汰那 无极汰那 Wújítàinà Mòuhgihktaaináh -
891 Kubfu Kubfu 熊徒弟 熊徒弟 Xióngtúdì Hùhngtòuhdái -
892 Urshifu Urshifu 武道熊師 武道熊师 Wǔdàoxióngshī Móuhdouhhùhngsī -
893 Zarude Zarude 薩戮德 萨戮德 Sàlùdé Saatluhkdāk -
894 Regieleki Regieleki 雷吉艾勒奇 雷吉艾勒奇 Léijí'àilèqí Lèuihgātngaaihlahkkèih -
895 Regidrago Regidrago 雷吉鐸拉戈 雷吉铎拉戈 Léijíduólāgē Lèuihgātdohklāaigwō -
896 Glastrier Glastrier 雪暴馬 雪暴马 Xuěbàomǎ Syutbouhmáh -
897 Spectrier Spectrier 靈幽馬 灵幽马 Língyōumǎ Lìhngyāumáh -
898 Calyrex Calyrex 蕾冠王 蕾冠王 Lěiguànwáng Léuihgunwòhng -
899 Wyrdeer Wyrdeer 詭角鹿 诡角鹿 Guǐjiǎolù Gwáigokluhk -
900 Kleavor Kleavor 劈斧螳螂 劈斧螳螂 Pīfǔtángláng Pekfútòhnglòhng -
901 Ursaluna Ursaluna 月月熊 月月熊 Yuèyuèxióng Yuhtyuhthùhng -
902 Basculegion Basculegion 幽尾玄魚 幽尾玄鱼 Yōuwěixuányú Yāuméihyùhnyùh -
903 Sneasler Sneasler 大狃拉 大狃拉 Dàniǔlā Daaihnáulāai -
904 Overqwil Overqwil 萬針魚 万针鱼 Wànzhēnyú Maahnjāmyùh -
905 Enamorus Enamorus 眷戀雲 眷恋云 Juànliànyún Gyunlyúnwàhn -

Generation IX

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale Former names
Sprigatito Sprigatito 新葉喵 新叶喵 Xīnyèmiāo Sānyihpmīu -
Fuecoco Fuecoco 呆火鱷 呆火鳄 Dāihuǒ'è Ngòihfóngohk -
Quaxly Quaxly 潤水鴨 润水鸭 Rùnshuǐyā Yeuhnséui'aap -
Lechonk Lechonk 愛吃豚 爱吃豚 Àichītún Oihektyùhn -
Pawmi Pawmi 布撥 布拨 Bùbō Boubut -
Smoliv Smoliv 迷你芙 迷你芙 Mínǐfú Màihnéihfùh -
Fidough Fidough 狗仔包 狗仔包 Gǒuzǎibāo Gáujáibāau -
Cetitan Cetitan 浩大鯨 浩大鲸 Hàodàjīng Houhdaaihkìhng -
Cyclizar Cyclizar 摩托蜥 摩托蜥 Mótuōxī Mōtoksīk -
Grafaiai Grafaiai 塗標客 涂标客 Túbiāokè Tòuhbīuhaak -
Klawf Klawf 毛崖蟹 毛崖蟹 Máoyáxiè / Máoyáixiè Mòuhngàaihháaih -
Armarouge Armarouge 紅蓮鎧騎 红莲铠骑 Hóngliánkǎiqí Hùhnglìhnhóikèih -
Ceruledge Ceruledge 蒼炎刃鬼 苍炎刃鬼 Cāngyánrènguǐ Chōngyìhmyahngwái -
Koraidon Koraidon 故勒頓 故勒顿 Gùlèdùn Gulaahkdeuhn -
Miraidon Miraidon 密勒頓 密勒顿 Mìlèdùn Mahtlaahkdeuhn -

Egg

English Chinese
Traditional Simplified Pinyin Yale
Pokémon Egg Egg Dàn Dáan

References

External links

See also


by National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchKoreanChineseRussianThai
by regional Pokédex no. KantoNewJohto • Hoenn (Gen IIIGen VI) • Sinnoh • Unova (BWB2W2)
Kalos • Alola (SMUSUM) • Galar (Isle of ArmorCrown Tundra) • Hisui
Unown Modein no regional Pokédexin every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IV
Generation VGeneration VIGeneration VIIGeneration VIII
PinballPinball RS
by other numbering systems DPBPPokéPark PadRansei GalleryShuffle listPicross listMasters EX Sync Pairs
Lental PhotodexDuel LibraryGoogle Maps: Pokémon Challenge
by attributes AbilityEgg Groupcategory (abundanceother languages) • habitatIQ groupheightweight
form differences (GO) • gender differencesshapeicon (Gen I–II)
colorcolor palette (Gen I)unique type combinationsmutually exclusive
by evolution evolution family (GO) • no evolution familybranchedcross-generationlevels
by in-game stats base stats (Gen IGen II-VGen VIGen VIIfully evolvedunique base stat totalsGO)
performance statscatch rate (GO) • EVs given in battle (Gen IIIGen IVGen V-VIGen VII) • gender ratio
steps to hatchavailability (GO) • wild held item (Gen II) • experience typebase friendshipcall rate
miscellaneous alphabetically • field moves (Gen IGen IIGen IIIGen IVGen VGen VI)
Shadow Pokémonunobtainable Shiny PokémonPal Park areaPokéwalkerdebut episodeglitch
released with a Hidden Ability (Gen VGen VIGen VIIGen VIII) • ST Energy Shotpetting