User:Zywxn/Pokémon in Greater China

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search

Cast and crew

Many voice actors and actresses have contributed to the production of the Chinese dubs of the Pokémon anime.

Character Taiwan Hong Kong Mainland China
Ash Ketchum 汪世瑋 Wāng Shìwěi (Sylvia Wang)*
賀世芳 Hè Shìfāng*
李明幸 Li Míngxìng*
鄭家蕙 Cheng Ka Wai*
黃玉娟 Wong Yuk Kuen (Xenia Wong)*
陳凱婷 Chan Hoi Ting (Joyce Chan)*
盧素娟 Lo So Kuen (Doris Lo)*
吳小藝 Ng Siu Ngai*
陳安瑩 Chan On Ying*
徐琳 Xú Lín*
王小燕 Wáng Xiǎoyàn*
山新 Shān Xīn*
唐雅菁 Táng Yǎjīng*
张琦 Zhāng Qí*
Gary Oak 詹雅菁 Zhān Yǎjīng (Joy Chan) *
王瑞芹 Wáng Ruìqín (Rosa Wang)*
林丹鳳 Lam Tan Fung (Peggy Lam)
Misty 林美秀 Lín Měixiù (Angel Lin)*
謝佼娟 Xiè Jiǎojuān
龍顯蕙 Lóng Xiǎnhuì
林凱羚 Lín Kǎilíng (Kathryn Lin)
梁少霞 Leung Siu Ha (Sharon Leung)*
張雪儀 Cheung Suet Yi (Winnie Cheung)*
劉惠雲 Lau Wai Wan (Vivien Lau)*
曹玉敏 Cáo Yùmǐn*
王晓彤 Wáng Xiǎotóng*
Jessie 詹雅菁 Zhān Yǎjīng
姚敏敏 Yáo Mǐnmǐn
盧敘榮 Lú Xùróng
黃麗芳 Wòhng Laihfōng (Anita Wong)*
譚淑英 Tàahm Suhkyīng (Rebecca Tam)*
莊巧怡 Jōng Háauyìh (Nicole Chong)*
刘莉 Líu Lì*
金燕 Jīn Yàn*
黎筱濛 Lí Xiǎoméng*
黄莺 Huáng Yīng*
徐慧 Xú Huì*
James 吳東原 Wú Dōngyuán
陳進益 Chén Jìnyì
符爽 Fù Shuǎng
孫誠 Sūn Chéng
謝潔貞 Jeh Gitjīng (Dorothy Tsze) (Young James)
劉奕希 Làuh Yihkhēi (Ricky Lau)*
陳卓智 Chàhn Jeukji (Dominic Chan)*
黎偉明 Làih Wáihmìhng*
陳廷軒 Chàhn Tìhnghīn (Turrick Chan)*
蔡忠衛 Choi Jūngwaih*
张文渔 Zhāng Wényú*
郭盛 Guō Shèng*
梁达伟 Liáng Dáwěi*
孙晔 Sūn Yè*
Meowth 汪世瑋 Wāng Shìwěi
雷碧文 Léi Bìwén
龍顯蕙 Lóng Xiǎnhuì
林凱羚 Lín Kǎilíng
梁偉德 Lèuhng Wáihdāk (Pasu Leung)*
王夢華 Wòhng Muhngwàh (Eva Wong)*
张明亮 Zhāng Míngliàng*
王晨光 Wáng Chénguāng*
刑凯新 Xíng Kǎixīn*
吴迪 Wú Dí*
刘垚 Líu Yáo*
Brock 于正昇 Yú Zhèngshēng*
梁興昌 Liáng Xìngchāng
符爽 Fù Shuǎng
李錦綸 Léih Gámlèuhn (Alan Lee)*
何承駿 Hòh Sìhngjeun (Rattan Ho)*
劉奕希 Làuh Yihkhēi (Ricky Lau)*
張振聲 Jēung Jansīng (Antonio Cheung) *
姚居德 Yáo Jūdé*
赵震 Zhào Zhèn*
马洋 Mǎ Yáng*
Tracey Sketchit 符爽 Fú Shuǎng 曹啟謙 Chòuh Káihīm (Monte Cho)*
黎景全 Làih Gíngchyùhn (Kinson Lai)*
陳卓智 Chàhn Jeukji (Dominic Chan)*
張振聲 Jēung Jansīng (Antonio Cheung)*
May 傅曼君 Fù Mànjūn 張頌欣 Jēung Juhngyā (Judy Cheung)*
朱妙蘭 Jyū Miuhlàahn (Peggy Chu)*
Max 詹雅菁 Zhān Yǎjīng 陸惠玲 Luhk Waihlìhng (Joyce Luk)
Dawn 林美秀 Lín Měixiù 劉惠雲 Làuh Waihwàhn (Vivien Lau)*
楊善諭 Yèuhng Sihnyuh (Zanne Yeung)*
鄭麗麗 Jehng Laihlaih (Kate Cheng)*
王慧珠 Wòhng Waihjyū (Kimmy Wong)*
纪元 Jì Yuán*
Paul 李世揚 Li Shìyáng 曹啟謙 Chòuh Káihīm (Monte Cho)
Iris 林美秀 Lín Měixiù 魏惠娥 Ngaih Waihngòh *
陳琴雲 Chàhn Kàhmwàhn*
高可慧 Gōu Hówaih (Miu Miu Ko)*
Cilan 于正昇 Yú Zhèngshēng 胡家豪 Wùh Gāhòuh (Lupus Wu)
Serena 詹雅菁 Zhān Yǎjīng 凌晞 Lìhng Hēi (Heidy Ling) 沈念如 Chén Niànrú*
Clemont 劉如蘋 Liú Rúpíng 袁淑珍 Yùhn Suhkjān (Penny Yuen) 张圣 Zhāng Shèng*
Bonnie 林美秀 Lín Měixiù 何寶珊 Hòh Bóusāan (Rae Ho) 阎么么 Yán Meme*
Rotom Pokédex 于正昇 Yú Zhèngshēng 簡懷甄 Gáan Wàaihyān (Ryan Kan)
Lillie 詹雅菁 Zhān Yǎjīng 楊婉潼 Yèuhng Yúntùhng (Yuki Yeung)
Kiawe 吳東原 Wú Dōngyuán 張振熙 Jēung Janhēi
Mallow 劉如蘋 Liú Rúpíng
Lana 林美秀 Lín Měixiù 羅婉楓 Lòh Yúnfūng
Sophocles 林美秀 Lín Měixiù 何凱怡 Hòh Hóiyìh (Candice Ho)
Goh 詹雅菁 Zhān Yǎjīng
Chloe 徐瑀甄 Xú Yǔzhēn