List of Chinese Pokémon names

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Revision as of 00:44, 29 May 2010 by Drapion (talk | contribs) (#494 - #???: Numbered and correctly ordered the ones that have numbers)
Jump to: navigation, search

This list is a record of the official English spellings and Chinese Characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese: The official hanzi have two different parts: Taiwan/mainland China and Hong Kong. It is romanised in Pinyin and Wades-Giles for informational purposes only.

How to Search

To search for a specific Pokémon on the list, press Ctrl+F if using Windows and enter the Pokémon's name or National Pokédex number into the search field. Searching by name can be accomplished by entering either the Pokémon's English or Chinese name.

Clicking on a Pokémon's English name will lead to a new page with more detailed information about that specific Pokémon.

List of Chinese Pokémon names

#001 - #051 Bulbasaur - Dugtrio

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
001 Bulbasaur 妙娃種子 妙蛙种子 奇異種子 Miào Wā Zhǒng Zǐ Qí Yì Zhǒng Zǐ Miao4 Wa1 Chung3 Tzu3
002 Ivysaur 妙娃草 妙娃草 奇異草 Miào Wā Cǎo Qí Yì Cǎo Miao4 Wa1 Ts`ao3
003 Venusaur 妙娃花 妙娃花 奇異花 Miào Wā Huā Qí Yì Huā Miao4 Wa1 Hua1
004 Charmander 小火龍 小火龙 小火龍 Xiǎo Huǒ Lóng Xiǎo Huǒ Lóng Hsiao3 Huo3 Lung2
005 Charmeleon 火恐龍 火恐龙 火恐龍 Huǒ Kǒng Lóng Huǒ Kǒng Lóng Huo3 K`ung3 Lung2
006 Charizard 噴火龍 喷火龙 噴火龍 Pēn Huǒ Lóng Pēn Huǒ Lóng P`en1 Huo3 Lung2
007 Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 車厘龜 Jié Ní Guī Chē Lí Guī Chieh2 Ni2 Kuei1
008 Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 卡美龜 Kǎ Mī Guī Kǎ Měi Guī K`a3 Mi1 Kuei1
009 Blastoise 水箭龜 水箭龟 水箭龜 Shuǐ Jiàn Guī Shuǐ Jiàn Guī Shui3 Chien4 Kuei1
010 Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 綠毛蟲 Lǜ Máo Chóng Lǜ Máo Chóng Lü4 Mao2 Ch`ung2
011 Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 鐵甲蟲 Tiě Jiá Yǒng Tiě Jiǎ​ Chóng T`ieh3 Chia2 Yung3
012 Butterfree 巴大蝴 巴大蝴 巴他蝶 Bā Dà Hú Bā Tā Dié Pa1 Ta4 Hu2
013 Weedle 獨角蟲 独角虫 獨角蟲 Dú Jiǎo Chóng Dú Jiǎo Chóng Tu2 Chiao3 Ch`ung2
014 Kakuna 鐵殼昆 铁壳昆 鐵殼蛹 Tiě Ké Kūn Tiě Ké Yǒng T`ieh3 K`o2 K`un1
015 Beedrill 大針蜂 大针蜂 大針蜂 Dà Zhēn Fēng Dà Zhēn Fēng Ta4 Chen1 Feng1
016 Pidgey 波波 波波 波波 Bō Bō Bō Bō Po1 Po1
017 Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 比比鳥 Bǐ Bǐ Niǎo Bǐ Bǐ Niǎo Pi3 Pi3 Niao3
018 Pidgeot 比鵰 比雕 大比鳥 Bǐ Diāo Dà Bǐ Niǎo Pi3 Tiao1
019 Rattata 小拉達 小拉达 小哥達 Xiǎo Lā Dá Xiǎo Gē Dá Hsiao3 La1 Ta2
020 Raticate 拉達 拉达 哥達 Lā Dá Gē Dá La1 Ta2
021 Spearow 烈雀 烈雀 鬼雀 Liè Què Guǐ Què Lieh4 Ch`üeh4
022 Fearow 大嘴雀 大嘴雀 魔雀 Dà Zuǐ Què Mó Què Ta4 Tsui3 Ch`üeh4
023 Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 阿柏蛇 Ā Bó Shé Ā Bó Shé A1 Po2 She2
024 Arbok 阿柏怪 阿柏怪 阿柏怪 Ā Bó Guài Ā Bó Guài A1 Po2 Kuai4
025 Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 比卡超 Pí Kǎ Qiū Bǐ Kǎ Chāo P`i2 K`a3 Ch`iu1
026 Raichu 雷丘 雷丘 雷超 Léi Qiū Léi Chāo Lei2 Ch`iu1
027 Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 穿山鼠 Chuān Shān Shǔ Chuān Shān Shǔ Ch`uan1 Shan1 Shu3
028 Sandslash 穿山王 穿山王 穿山王 Chuān Shān Wáng Chuān Shān Wáng Ch`uan1 Shan1 Wang2
029 Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 尼美蘭 Ní Duō Lán Ní Měi Lán Ni2 To1 Lan2
030 Nidorina 尼多娜 尼多娜 尼美蘿 Ní Duō Nà Ní Měi Luó Ni2 To1 Na4
031 Nidoqueen 尼多后 尼多后 尼美后 Ní Duō Hòu Ní Měi Hòu Ni2 To1 Hou4
032 Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 尼多郎 Ní Duō Láng Ní Duō Láng Ni2 To1 Lang2
033 Nidorino 尼多力諾 尼多力諾 尼多利 Ní Duō Lì Nuò Ní Duō Lì Ni2 To1 Li4 No4
034 Nidoking 尼多王 尼多王 尼多王 Ní Duō Wáng Ní Duō Wáng Ni2 To1 Wang2
035 Clefairy 皮皮 皮皮 皮皮 Pǐ Pǐ Pǐ Pǐ P`i3 P`i3
036 Clefable 皮可西 皮可西 皮可斯 Pí Kě Sī Pí Kě Sī P`i2 K`o3 Ssu1
037 Vulpix 六尾 六尾 六尾 Liù Wěi Liù Wěi Liu4 Wei3
038 Ninetales 九尾 九尾 九尾 Jiǔ Wěi Jiǔ Wěi Chiu3 Wei3
039 Jigglypuff 胖丁 胖丁 波波球 Pàng Dīng Bō Bō Qiú P`ang4 Ting1
040 Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 肥波球 Pàng Kē Dīng Féi Bō Qiú P`ang4 K`o1 Ting1
041 Zubat 超音蝠 超音蝠 波音蝠 Chāo Yīn Fú Bo Yīn Fú Ch`ao1 Yin1 Fu2
042 Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 大口蝠 Dà Zuǐ Fú Dà Kǒu Fú Ta4 Tsui3 Fu2
043 Oddish 走路草 走路草 行路草 Zǒu Lù Cǎo Xíng Lù Cǎo Tsou3 Lu4 Ts`ao3
044 Gloom 臭臭花 臭臭花 怪味花 Chòu Chòu Huā Guài Wèi Huā Ch`ou4 Ch`ou4 Hua1
045 Vileplume 霸王花 霸王花 霸王花 Bà Wáng Huā Bà Wáng Huā Pa4 Wang2 Hua1
046 Paras 派拉斯 派拉斯 蘑菇蟲 Pài Lā Sī Mó Gū Chóng P`ai4 La1 Ssu1
047 Parasect 派拉斯特 派拉斯特 巨菇蟲 Pài Lā Sī Tè Jù Gū Chóng P`ai4 La1 Ssu1 T`e4
048 Venonat 毛球 毛球 毛毛蟲 Máo Qiú Máo Máo Chóng Mao2 Ch`iu2
049 Venomoth 末入蛾 末入蛾 魔魯風 Mò Rù É Mò Lù Fēng Mo4 Ju4 E2
050 Diglett 地鼠 地鼠 地鼠 Dì Shǔ Dì Shǔ Ti4 Shu3
051 Dugtrio 三地鼠 三地鼠 三頭地鼠 Sān Dì Shǔ Sān Tóu Dì Shǔ San1 Ti4 Shu3

#052 - #101 Meowth - Electrode

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
052 Meowth 喵喵 喵喵 喵喵怪 Miāo Miāo Miāo Miāo Guài Miao1 Miao1
053 Persian 貓老大 猫老大 高竇貓 Māo Lǎo Dà Gāo Dòu Māo Mao1 Lao3 Ta4
054 Psyduck 可達鴨 可达鸭 傻鴨 Kě Dá Yā Shǎ Yā K`o3 Ta2 Ya1
055 Golduck 哥達鴨 哥达鸭 高超鴨 Gē Dá Yā Gāo Chāo Yā Ko1 Ta2 Ya1
056 Mankey 猴怪 猴怪 猴怪 Hóu Guài Hóu Guài Hou2 Kuai4
057 Primeape 火爆猴 火爆猴 火爆猴 Huǒ Bào Hóu Huǒ Bào Hóu Huo3 Pao4 Hou2
058 Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 護主犬 Kǎ Dì Gǒu Hù Zhǔ Quǎn K`a3 Ti4 Kou3
059 Arcanine 風速狗 风速狗 奉神犬 Fēng Sù Gǒu Fèng Shén Quǎn Feng1 Su4 Kou3
060 Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wén Xiāng Kē Dǒu Wén Xiāng Kē Dǒu Wen2 Hsiang1 K`o1 Tou3
061 Poliwhirl 蚊香蛙 蚊香蛙 蚊香蛙 Wén Xiāng Wā Wén Xiāng Wā Wen2 Hsiang1 Wa1
062 Poliwrath 快泳蛙 快泳蛙 大力蛙 Kuài Yǒng Wā Dà Lì Wā K`uai4 Yung3 Wa1
063 Abra 凱西 凯西 卡斯 Kǎi Xī Kǎ Sī K`ai3 Hsi1
064 Kadabra 勇吉拉 勇吉拉 尤基納 Yǒng Jí Lā Yóu Jī Nà Yung3 Chi2 La1
065 Alakazam 胡地 胡地 富迪 Hú Dì Fù Dí Hu2 Ti4
066 Machop 腕力 腕力 鐵腕 Wàn Lì Tiě Wàn Wan4 Li4
067 Machoke 豪力 豪力 大力 Háo Lì Dà Lì Hao2 Li4
068 Machamp 怪力 怪力 怪力 Guài Lì Guài Lì Kuai4 Li4
069 Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 喇叭芽 Lǎ Bā Yá Lǎ Bā Yá La3 Pa1 Ya2
070 Weepinbell 口呆花 口呆花 口呆花 Kǒu Dāi Huā Kǒu Dāi Huā K`ou3 Tai1 Hua1
071 Victreebel 大食花 大食花 大食花 Dà Shí Huā Dà Shí Huā Ta4 Shih2 Hua1
072 Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 大眼水母 Mǎ Nǎo Shuǐ Mǔ Dà Yǎn Shuǐ Mǔ Ma3 Nao3 Shui3 Mu3
073 Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 多腳水母 Dú Cì Shuǐ Mǔ Duō Jiǎo Shuǐ Mǔ Tu2 Tz`u4 Shui3 Mu3
074 Geodude 小拳石 小拳石 小拳石 Xiǎo Quán Shí Xiǎo Quán Shí Hsiao3 Ch`üan2 Shih2
075 Graveler 隆隆石 隆隆石 滾動石 Lóng Lóng Shí Gǔn Dòng Shí Lung2 Lung2 Shih2
076 Golem 隆隆岩 隆隆岩 滾動岩 Lóng Lóng Yán Gǔn Dòng Yán Lung2 Lung2 Yan2
077 Ponyta 小火馬 小火马 小火馬 Xiǎo Huǒ Mǎ Xiǎo Huǒ Mǎ Hsiao3 Huo3 Ma3
078 Rapidash 烈焰馬 烈焰马 烈焰馬 Liè Yàn Mǎ Liè Yàn Mǎ Lieh4 Yan4 Ma3
079 Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 小呆獸 Dāi Dāi Shòu Xiǎo Dāi Shòu Tai1 Tai1 Shou4
080 Slowbro 呆河馬 呆河马 大呆獸 Dāi Hé Mǎ Dà Dāi Shòu Tai1 Ho2 Ma3
081 Magnemite 小磁怪 小磁怪 小磁怪 Xiǎo Cí Guài Xiǎo Cí Guài Hsiao3 Tz`u2 Kuai4
082 Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 三合一磁怪 Sān Hé Yī Cí Guài Sān Hé Yī Cí Guài San1 Ho2 I1 Tz`u2 Kuai4
083 Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 火蔥鴨 Dà Cōng Yā Huǒ Cōng Yā Ta4 Ts`ung1 Ya1
084 Doduo 嘟嘟 嘟嘟 多多 Dū Dū Duō Duō Tu1 Tu1
085 Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 多多利 Dū Dū Lì Duō Duō Lì Tu1 Tu1 Li4
086 Seel 小海獅 小海狮 小海獅 Xiǎo Hǎi Shī Xiǎo Hǎi Shī Hsiao3 Hai3 Shih1
087 Dewgong 白海獅 白海狮 白海獅 Bái Hǎi Shī Bái Hǎi Shī Pai2 Hai3 Shih1
088 Grimer 臭泥 臭泥 爛泥怪 Chòu Ní Làn Ní Guài Ch`ou4 Ni2
089 Muk 臭臭泥 臭臭泥 爛泥獸 Chòu Chòu Ní Làn Ní Shòu Ch`ou4 Ch`ou4 Ni2
090 Shellder 大舌貝 大舌贝 貝殼怪 Dà Shé Bèi Bèi Ké Guài Ta4 She2 Pei4
091 Cloyster 鐵甲貝 铁甲贝 鐵甲貝 Tiě Jiǎ Bèi Tiě Jiǎ Bèi T`ieh3 Chia3 Pei4
092 Gastly 鬼斯 鬼斯 鬼斯 Guǐ Sī Guǐ Sī Kuei3 Ssu1
093 Haunter 鬼斯通 鬼斯通 鬼斯通 Guǐ Sī Tōng Guǐ Sī Tōng Kuei3 Ssu1 T`ung1
094 Gengar 耿鬼 耿鬼 耿鬼 Gěng Guǐ Gěng Guǐ Keng3 Kuei3
095 Onix 大岩蛇 大岩蛇 大岩蛇 Dà Yán Shé Dà Yán Shé Ta4 Yan2 She2
096 Drowzee 素利普 素利普 食夢獸 Sù Lì Pǔ Shí Mèng Shòu Su4 Li4 P`u3
097 Hypno 素利拍 素利拍 催眠師 Sù Lì Pāi Cuī Mián Shī Su4 Li4 P`ai1
098 Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 大鉗蟹 Dà Qián Xiè Dà Qián Xiè Ta4 Ch`ien2 Hsieh4
099 Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 巨鉗蟹 Jù Qián Xiè Jù Qián Xiè Chü4 Ch`ien2 Hsieh4
100 Voltorb 雷電球 雷电球 霹靂蛋 Léi Diàn Qiú Pī Lì Dàn Lei2 Tien4 Ch`iu2
101 Electrode 頑皮彈 顽皮弹 雷霆蛋 Wán Pí Dàn Léi Tíng Dàn Wan2 P`i2 Tan4

#102 - #151 Exeggcute - Mew

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
102 Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 蛋蛋 Dàn Dàn Dàn Dàn Tan4 Tan4
103 Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 椰樹獸 Yé Dàn Shù Yé Shù Shòu Yeh2 Tan4 Shu4
104 Cubone 可拉可拉 可拉可拉 卡拉卡拉 Kě Lā Kě Lā Kǎ Lā Kǎ Lā K`o3 La1 K`o3 La1
105 Marowak 嘎拉嘎拉 嘎拉嘎拉 格拉格拉 Gā Lā Gā Lā Gé Lā Gé Lā Ka1 La1 Ka1 La1
106 Hitmonlee 沙瓦郎 沙瓦郎 沙古拉 Shā Wǎ Láng Shā Gǔ Lā Sha1 Wa3 Lang2
107 Hitmonchan 艾比郎 艾比郎 比華拉 Ài Bǐ Láng Bǐ Huá Lā Ai4 Pi3 Lang2
108 Lickitung 大舌頭 大舌头 大舌頭 Dà Shé Tóu Dà Shé Tóu Ta4 She2 T`ou2
109 Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 毒氣丸 Wǎ Sī Dàn Dú Qì Wán Wa3 Ssu1 Tan4
110 Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 毒氣雙子 Shuāng Dàn Wǎ Sī Dú Qì Shuāng Zǐ Shuang1 Tan4 Wa3 Ssu1
111 Rhyhorn 鐵甲犀牛 铁甲犀牛 鐵甲犀牛 Tiě Jiǎ Xī Niú Tiě Jiǎ Xī Niú T`ieh3 Chia3 Hsi1 Niu2
112 Rhydon 鐵甲暴龍 铁甲暴龙 鐵甲暴龍 Tiě Jiǎ Bào Lóng Tiě Jiǎ Bào Lóng T`ieh3 Chia3 Pao4 Lung2
113 Chansey 吉利蛋 吉利蛋 吉利蛋 Jí Lì Dàn Jí Lì Dàn Chi2 Li4 Tan4
114 Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 長籐怪 Màn Téng Guài Cháng Téng Guài Man4 T`Eng2 Kuai4
115 Kangaskhan 袋龍 袋龙 袋獸 Dài Lóng Dài Shòu Tai4 Lung2
116 Horsea 墨海馬 墨海马 噴墨海馬 Mò Hǎi Mǎ Pēng Mò Hǎi Mǎ Mo4 Hai3 Ma3
117 Seadra 海刺龍 海刺龙 飛刺海馬 Hǎi Cì Lóng Fēi Cì Hǎi Mǎ Hai3 Tz`u4 Lung2
118 Goldeen 角金魚 角金鱼 獨角金魚 Jiǎo Jīn Yú Dú Jiǎo Jīn Yú Chiao3 Chin1 Yü2
119 Seaking 金魚王 金鱼王 金魚王 Jīn Yú Wáng Jīn Yú Wáng Chin1 Yü2 Wang2
120 Staryu 海星星 海星星 海星星 Hǎi Xīng Xīng Hǎi Xīng Xīng Hai3 Hsing1 Hsing1
121 Starmie 寶石海星 宝石海星 寶石海星 Bǎo Shí Hǎi Xīng Bǎo Shí Hǎi Xīng Pao3 Shih2 Hai3 Hsing1
122 Mr. Mime 吸盤魔偶 吸盘魔偶 吸盤小丑 Xī Pán Mó Ǒu Xī Pán Xiǎo Chǒu Hsi1 P`An2 Mo2 Ou3
123 Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 飛天螳螂 Fēi Tiān Táng Láng Fēi Tiān Táng Láng Fei1 T`Ien1 T`Ang2 Lang2
124 Jynx 迷唇姐 迷唇姐 紅唇娃 Mí Chún Jiě Hóng Chún Wá Mi2 Ch`un2 Chieh3
125 Electabuzz 電擊獸 电击兽 電擊獸 Diàn Jí Shòu Diàn Jí Shòu Tien4 Chi2 Shou4
126 Magmar 鴨嘴火龍 鸭嘴火龙 鴨嘴火龍 Yā Zuǐ Huǒ Lóng Yā Zuǐ Huǒ Lóng Ya1 Tsui3 Huo3 Lung2
127 Pinsir 大甲 大甲 鉗刀甲蟲 Dà Jiǎ Qián Dāo Jiǎ Chóng Ta4 Chia3
128 Tauros 肯泰羅 肯泰罗 大隻牛 Kěn Tài Luó Dà Zhī Niú K`en3 T`Ai4 Lo2
129 Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 鯉魚王 Lǐ Yú Wáng Lǐ Yú Wáng Li3 Yü2 Wang2
130 Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 鯉魚龍 Bào Lǐ Lóng Lǐ Yú Lóng Pao4 Li3 Lung2
131 Lapras 乘龍 乘龙 背背龍 Chéng Lóng Bèi Bèi Lóng Ch`eng2 Lung2
132 Ditto 百變怪 百变怪 百變怪 Bǎi Biàn Guài Bǎi Biàn Guài Pai3 Pien4 Kuai4
133 Eevee 伊布 伊布 伊貝 Yī Bù Yī Bèi I1 Pu4
134 Vaporeon 水精靈 水精灵 水伊貝 Shuǐ Jīng Líng Shuǐ Yī Bèi Shui3 Ching1 Ling2
135 Jolteon 雷精靈 雷精灵 雷伊貝 Léi Jīng Líng Léi Yī Bèi Lei2 Ching1 Ling2
136 Flareon 火精靈 火精灵 火伊貝 Huǒ Jīng Líng Huǒ Yī Bèi Huo3 Ching1 Ling2
137 Porygon 3D龍 3D龙 立方獸 3D Lóng Lì Fāng Shòu 3D Lung2
138 Omanyte 菊石獸 菊石兽 菊石獸 Jú Shí Shòu Jú Shí Shòu Chü2 Shih2 Shou4
139 Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 多刺菊石獸 Duō Cì Jú Shí Shòu Duō Cì Jú Shí Shòu To1 Tz`u4 Chü2 Shih2 Shou4
140 Kabuto 化石盔 化石盔 萬年蟲 Huà Shí Kuī Wàn Nián Chóng Hua4 Shih2 K`uei1
141 Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 鐮刀蟲 Lián Dāo Kuī Lián Dāo Chóng Lien2 Tao1 K`uei1
142 Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 化石飛龍 Huà Shí Yì Lóng Huà Shí Fēi Lóng Hua4 Shih2 I4 Lung2
143 Snorlax 卡比獸 卡比兽 卡比獸 Kǎ Bǐ Shòu Kǎ Bǐ Shòu K`a3 Pi3 Shou4
144 Articuno 急凍鳥 急冻鸟 急凍鳥 Jí Dòng Niǎo Jí Dòng Niǎo Chi2 Tung4 Niao3
145 Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 雷鳥 Shǎn Diàn Niǎo Léi Niǎo Shan3 Tien4 Niao3
146 Moltres 火焰鳥 火焰鸟 火鳥 Huǒ Yàn Niǎo Huǒ Niǎo Huo3 Yan4 Niao3
147 Dratini 迷你龍 迷你龙 迷你龍 Mí Nǐ Lóng Mí Nǐ Lóng Mi2 Ni3 Lung2
148 Dragonair 哈克龍 哈克龙 哈古龍 Hā Kè Lóng Hā Gǔ Lóng Ha1 K`o4 Lung2
149 Dragonite 快龍 快龙 啟暴龍 Kuài Lóng Qǐ Bào Lóng K`Uai4 Lung2
150 Mewtwo 超夢 超梦 超夢夢 Chāo Mèng Chāo Mèng Mèng Ch`ao1 Meng4
151 Mew 夢幻 梦幻 夢夢 Mèng Huàn Mèng Mèng Meng4 Huan4

#152 - #200 Chikorita - Misdreavus

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
152 Chikorita 菊草葉 菊草叶 菊草葉 Jú Căo Yè Jú Căo Yè Chü2 Ts`ao3 Yeh4
153 Bayleef 月桂葉 月桂叶 月桂葉 Yuè Guì Yè Yuè Guì Yè Yüeh4 Kuei4 Yeh4
154 Meganium 大菊花 大菊花 大菊花 Dà Jú Huā Dà Jú Huā Ta4 Chü2 Hua1
155 Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 火球鼠 Huŏ Qiú Shŭ Huŏ Qiú Shŭ Huo3 Ch`iu2 Shu3
156 Quilava 火岩鼠 火岩鼠 火岩鼠 Huŏ Yán Shŭ Huŏ Yán Shŭ Huo3 Yan2 Shu3
157 Typhlosion 火暴獸 火暴兽 火暴獸 Huŏ Bào Shòu Huŏ Bào Shòu Huo3 Pao4 Shou4
158 Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 小鋸鱷 Xiǎo Jù È Xiǎo Jù È Hsiao3 Chü4 E4
159 Croconaw 藍鱷 蓝鳄 藍鱷 Lán È Lán È Lan2 E4
160 Feraligatr 大力鱷 大力鳄 大力鱷 Dà Lì È Dà Lì È Ta4 Li4 E4
161 Sentret 尾立 尾立 尾立 Wĕi Lì Wĕi Lì Wei3 Li4
162 Furret 大尾立 大尾立 大尾立 Dà Wĕi Lì Dà Wĕi Lì Ta4 Wei3 Li4
163 Hoothoot 咕咕 咕咕 咕咕 Gū Gū Gū Gū Ku1 Ku1
164 Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 貓頭夜鷹 Māo Tóu Yè Yīng Māo Tóu Yè Yīng Mao1 T`ou2 Yeh4 Ying1
165 Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 芭瓢蟲 Bā Piáo Chóng Bā Piáo Chóng Pa1 P`iao2 Ch`ung2
166 Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 安瓢蟲 Ān Piáo Chóng Ān Piáo Chóng An1 P`iao2 Ch`ung2
167 Spinarak 線球 线球 線球 Xiàn Qiú Xiàn Qiú Hsien4 Ch`iu2
168 Ariados 阿利多斯 阿利多斯 阿利多斯 Ā Lì Duō Sī Ā Lì Duō Sī A1 Li4 To1 Ssu1
169 Crobat 叉字蝠 叉字蝠 叉字蝠 Chā Zì Fú Chā Zì Fú Ch`a1 Tzu4 Fu2
170 Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 燈籠魚 Dēng Lóng Yú Dēng Lóng Yú Teng1 Lung2 Yü2
171 Lanturn 電燈怪 电灯怪 電燈怪 Diàn Dēng Guài Diàn Dēng Guài Tien4 Teng1 Kuai4
172 Pichu 皮丘 皮丘 比超 Pí Qiū Bǐ Chāo P`i2 Ch`iu1
173 Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 皮寶寶 Pí Băo Băo Pí Băo Băo P`i2 Pao3 Pao3
174 Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 小波球 Băo Băo Dīng Xiǎo Bō Qiú Pao3 Pao3 Ting1
175 Togepi 波克比 波克比 小刺蛋 Bō Kè Bĭ Xiǎo Cì Dàn Po1 K`o4 Pi3
176 Togetic 波剋基古 波克基古 波剋基古 Bō Kè Jī Gŭ Bō Kè Jī Gŭ Po1 K`o4 Chi1 Ku3
177 Natu 天然雀 天然雀 天然雀 Tiān Rán Què Tiān Rán Què T`Ien1 Jan2 Ch`üeh4
178 Xatu 天然鳥 天然鸟 天然鳥 Tiān Rán Niăo Tiān Rán Niăo T`Ien1 Jan2 Niao3
179 Mareep 咩利羊 咩利羊 咩利羊 Miē Lì Yáng Miē Lì Yáng Mieh1 Li4 Yang2
180 Flaaffy 綿綿 绵绵 綿綿 Mián Mián Mián Mián Mien2 Mien2
181 Ampharos 電龍 电龙 電龍 Diàn Lóng Diàn Lóng Tien4 Lung2
182 Bellossom 美麗花 美丽花 美麗花 Měi Lì Huā Měi Lì Huā Mei3 Li4 Hua1
183 Marill 瑪力露 玛力露 馬利露 Mǎ Lì Lù Mǎ Lì Lù Ma3 Li4 Lu4
184 Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 馬利露麗 Mǎ Lì Lù Lì Mǎ Lì Lù Lì Ma3 Li4 Lu4 Li4
185 Sudowoodo 胡說樹 胡说树 胡說樹 Hú Shuō Shù Hú Shuō Shù Hu2 Shuo1 Shu4
186 Politoed 牛蛙君 牛蛙君 牛蛙君 Niú Wā Jūn Niú Wā Jūn Niu2 Wa1 Chün1
187 Hoppip 毽子草 毽子草 毽子草 Jiàn Zǐ Cǎo Jiàn Zǐ Cǎo Chien4 Tzu3 Ts`ao3
188 Skiploom 毽子花 毽子花 毽子花 Jiàn Zǐ Huā Jiàn Zǐ Huā Chien4 Tzu3 Hua1
189 Jumpluff 毽子綿 毽子绵 毽子綿 Jiàn Zǐ Mián Jiàn Zǐ Mián Chien4 Tzu3 Mien2
190 Aipom 長尾怪手 长尾怪手 長尾怪手 Cháng Wěi Guài Shǒu Cháng Wěi Guài Shǒu Ch`ang2 Wei3 Kuai4 Shou3
191 Sunkern 向日種子 向日种子 向日種子 Xiàng Rì Zhǒng Zǐ Xiàng Rì Zhǒng Zǐ Hsiang4 Jih4 Chung3 Tzu3
192 Sunflora 向日花怪 向日花怪 向日花怪 Xiàng Rì Huā Guài Xiàng Rì Huā Guài Hsiang4 Jih4 Hua1 Kuai4
193 Yanma 陽陽瑪 阳阳玛 陽陽瑪 Yáng Yáng Mǎ Yáng Yáng Mǎ Yang2 Yang2 Ma3
194 Wooper 烏波 乌波 烏波 Wū Bō Wū Bō Wu1 Po1
195 Quagsire 沼王 沼王 沼王 Zhǎo Wáng Zhǎo Wáng Chao3 Wang2
196 Espeon 太陽精靈 太阳精灵 太陽伊貝 Tài Yáng Jīng Líng Tài Yáng Yī Bèi T`ai4 Yang2 Ching1 Ling2
197 Umbreon 月精靈 月精灵 月伊貝 Yuè Jīng Líng Yuè Yī Bèi Yüeh4 Ching1 Ling2
198 Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 黑暗鴉 Hēi Àn Yā Hēi Àn Yā Hei1 An4 Ya1
199 Slowking 河馬王 河马王 河馬王 Hé Mǎ Wáng Hé Mǎ Wáng Ho2 Ma3 Wang2
200 Misdreavus 夢妖 梦妖 夢妖 Mèng Yāo Mèng Yāo Meng4 Yao1

#201 - #251 Unown - Celebi

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
201 Unown 未知圖騰 未知图腾 未知圖騰 Wèi Zhī Tú Téng Wèi Zhī Tú Téng Wei4 Chih1 T`u2 T`eng2
202 Wobbuffet 果然翁 果然翁 果然翁 Guǒ Rán Wēng Guǒ Rán Wēng Kuo3 Jan2 Weng1
203 Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 麒麟奇 Qí Lín Qí Qí Lín Qí Ch`i2 Lin2 Ch`i2
204 Pineco 榛果球 榛果球 榛果球 Zhēn Guǒ Qiú Zhēn Guǒ Qiú Chen1 Kuo3 Ch`Iu2
205 Forretress 佛烈託斯 佛烈託斯 佛烈託斯 Fú Liè Tuō Sī Fú Liè Tuō Sī Fu2 Lieh4 T`o1 Ssu1
206 Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 土龍弟弟 Tǔ Lóng Dì Dì Tǔ Lóng Dì Dì T`u3 Lung2 Ti4 Ti4
207 Gligar 天蠍 天蝎 天蠍 Tiān Xiē Tiān Xiē T`ien1 Hsieh1
208 Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 大鋼蛇 Dà Gāng Shé Dà Gāng Shé Ta4 Kang1 She2
209 Snubbull 布盧 布卢 布魯 Bù Lú Bù Lǔ Pu4 Lu2
210 Granbull 布盧皇 布卢皇 布魯皇 Bù Lú Huáng Bù Lǔ Huáng Pu4 Lu2 Huang2
211 Qwilfish 千針魚 千针鱼 千針魚 Qiān Zhēn Yú Qiān Zhēn Yú Ch`Ien1 Chen1 Yü2
212 Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 巨鉗螳螂 Jù Qián Táng Láng Jù Qián Táng Láng Chü4 Ch`ien2 T`ang2 Lang2
213 Shuckle 壺壺 壶壶 壺壺 Hú Hú Hú Hú Hu2 Hu2
214 Heracross 赫拉剋羅斯 赫拉克罗斯 赫拉剋羅斯 Hè Lā Kè Luó Sī Hè Lā Kè Luó Sī Ho4 La1 K`O4 Lo2 Ssu1
215 Sneasel 狃拉 狃拉 狃拉 Niǔ Lā Niǔ Lā Niu3 La1
216 Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 熊寶寶 Xióng Bǎo Bǎo Xióng Bǎo Bǎo Hsiung2 Pao3 Pao3
217 Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 圈圈熊 Quān Quān Xióng Quān Quān Xióng Ch`Üan1 Ch`Üan1 Hsiung2
218 Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 熔岩蟲 Róng Yán Chóng Róng Yán Chóng Jung2 Yan2 Ch`ung2
219 Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 熔岩蝸牛 Róng Yán Wō Niú Róng Yán Wō Niú Jung2 Yan2 Wo1 Niu2
220 Swinub 小山豬 小山猪 小山豬 Xiǎo Shān Zhū Xiǎo Shān Zhū Hsiao3 Shan1 Chu1
221 Piloswine 長毛豬 长毛猪 長毛豬 Cháng Máo Zhū Cháng Máo Zhū Ch`ang2 Mao2 Chu1
222 Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 太陽珊瑚 Tài Yáng Shān Hú Tài Yáng Shān Hú T`Ai4 Yang2 Shan1 Hu2
223 Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 鐵炮魚 Tiě Pào Yú Tiě Pào Yú T`ieh3 P`ao4 Yü2
224 Octillery 章魚桶 章鱼桶 章魚桶 Zhāng Yú Tǒng Zhāng Yú Tǒng Chang1 Yü2 T`ung3
225 Delibird 信使鳥 信使鸟 信使鳥 Xìn Shǐ Niǎo Xìn Shǐ Niǎo Hsin4 Shih3 Niao3
226 Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 巨翅飛魚 Jù Chì Fēi Yú Jù Chì Fēi Yú Chü4 Ch`ih4 Fei1 Yü2
227 Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 盔甲鳥 Kuī Jiǎ Niǎo Kuī Jiǎ Niǎo K`uei1 Chia3 Niao3
228 Houndour 戴魯比 戴鲁比 戴魯比 Dài Lǔ Bǐ Dài Lǔ Bǐ Tai4 Lu3 Pi3
229 Houndoom 黑魯加 黑鲁加 黑魯加 Hēi Lǔ Jiā Hēi Lǔ Jiā Hei1 Lu3 Chia1
230 Kingdra 刺龍王 刺龙王 刺龍王 Cì Lóng Wáng Cì Lóng Wáng Tz`u4 Lung2 Wang2
231 Phanpy 小小象 小小象 小小象 Xiǎo Xiǎo Xiàng Xiǎo Xiǎo Xiàng Hsiao3 Hsiao3 Hsiang4
232 Donphan 頓甲 顿甲 冬凡 Dùn Jiǎ Dōng Fán Tun4 Chia3
233 Porygon2 3D龍2 3D龙2 立方獸2 3D Lóng 2 Lì Fāng Shòu 2 3D Lung2 2
234 Stantler 驚角鹿 惊角鹿 驚角鹿 Jīng Jiǎo Lù Jīng Jiǎo Lù Ching1 Chiao3 Lu4
235 Smeargle 圖圖犬 图图犬 圖圖犬 Tú Tú Quǎn Tú Tú Quǎn T`u2 T`u2 Ch`üan3
236 Tyrogue 巴爾郎 巴尔郎 巴爾郎 Bā Ěr Láng Bā Ěr Láng Pa1 Erh3 Lang2
237 Hitmontop 柯波朗 柯波朗 柯波朗 Kē Bō Lǎng Kē Bō Lǎng K`o1 Po1 Lang3
238 Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 迷唇娃 Mí Chún Wá Mí Chún Wá Mi2 Ch`un2 Wa2
239 Elekid 電擊怪 电击怪 電擊怪 Diàn Jí Guài Diàn Jí Guài Tien4 Chi2 Kuai4
240 Magby 小鴨嘴龍 小鸭嘴龙 小鴨嘴龍 Xiǎo Yā Zuǐ Lóng Xiǎo Yā Zuǐ Lóng Hsiao3 Ya1 Tsui3 Lung2
241 Miltank 大奶罐 大奶罐 大奶罐 Dà Nǎi Guàn Dà Nǎi Guàn Ta4 Nai3 Kuan4
242 Blissey 幸福蛋 幸福蛋 幸福蛋 Xìng Fú Dàn Xìng Fú Dàn Hsing4 Fu2 Tan4
243 Raikou 雷公 雷公 雷公 Léi Gōng Léi Gōng Lei2 Kung1
244 Entei 炎帝 炎帝 炎帝 Yán Dì Yán Dì Yan2 Ti4
245 Suicune 水君 水君 水君 Shuǐ Jūn Shuǐ Jūn Shui3 Chün1
246 Larvitar 由基拉 由基拉 由基拉 Yóu Jī Lā Yóu Jī Lā Yu2 Chi1 La1
247 Pupitar 沙基拉 沙基拉 沙基拉 Shā Jī Lā Shā Jī Lā Sha1 Chi1 La1
248 Tyranitar 班吉拉 班吉拉 班吉拉 Bān Jī Lā Bān Jī Lā Pan1 Chi1 La1
249 Lugia 洛奇亞 洛奇亚 利基亞 Luò Jī Yà Lì Jī Yà Lo4 Chi1 Ya4
250 Ho-Oh 鳳王 凤王 鳳凰 Fèng Wáng Fèng Huáng Feng4 Wang2
251 Celebi 雪拉比 雪拉比 史利比 Xuě Lā Bǐ Shǐ Lì Bǐ Hsüeh3 La1 Pi3

#252 - #301 Treecko - Delcatty

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
252 Treecko 木守宮 木守宮 木守宮 Mù Shǒu Gōng Mù Shǒu Gōng Mu4 Shou3 Kung1
253 Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēn Lín Xī Yì Sēn Lín Xī Yì Sen1 Lin2 Hsi1 I4
254 Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 蜥蜴王 Xī Yì Wáng Xī Yì Wáng Hsi1 I4 Wang2
255 Torchic 火稚雞 火稚鸡 火稚雞 Huǒ Zhì Jī Huǒ Zhì Jī Huo3 Chih4 Chi1
256 Combusken 力壯雞 力壮鸡 力壯雞 Lì Zhuàng Jī Lì Zhuàng Jī Li4 Chuang4 Chi1
257 Blaziken 火焰雞 火焰鸡 火焰雞 Huǒ Yàn Jī Huǒ Yàn Jī Huo3 Yan4 Chi1
258 Mudkip 水躍魚 水躍鱼 水躍魚 Shuǐ Yuè Yú Shuǐ Yuè Yú Shui3 Yüeh4 Yü2
259 Marshtomp 沼躍魚 沼躍鱼 沼躍魚 Zhǎo Yuè Yú Zhǎo Yuè Yú Chao3 Yüeh4 Yü2
260 Swampert 巨沼怪 巨沼怪 巨沼怪 Jù Zhǎo Guài Jù Zhǎo Guài Chü4 Chao3 Kuai4
261 Poochyena 土狼犬 土狼犬 土狼犬 Tǔ Láng Quǎn Tǔ Láng Quǎn T`u3 Lang2 Ch`üan3
262 Mightyena 大狼犬 大狼犬 大狼犬 Dà Láng Quǎn Dà Láng Quǎn Ta4 Lang2 Ch`üan3
263 Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 蛇紋熊 Shé Wén Xióng Shé Wén Xióng She2 Wen2 Hsiung2
264 Linoone 直衝熊 直冲熊 直衝熊 Zhí Chōng Xióng Zhí Chōng Xióng Chih2 Ch`ung1 Hsiung2
265 Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 刺尾蟲 Cì Wěi Chóng Cì Wěi Chóng Tz`u4 Wei3 Ch`ung2
266 Silcoon 甲殼蛹 甲殼蛹 甲殼蛹 Jiǎ Ké Yǒng Jiǎ Ké Yǒng Chia3 K`o2 Yung3
267 Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 狩獵鳳蝶 Shòu Liè Fèng Dié Shòu Liè Fèng Dié Shou4 Lieh4 Feng4 Tieh2
268 Cascoon 盾甲繭 盾甲繭 盾甲繭 Dùn Jiǎ Jiǎn Dùn Jiǎ Jiǎn Tun4 Chia3 Chien3
269 Dustox 毒粉蝶 毒粉蝶 毒粉蝶 Dú Fěn Dié Dú Fěn Dié Tu2 Fen3 Tieh2
270 Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 蓮葉童子 Lián Yè Tóng Zǐ Lián Yè Tóng Zǐ Lien2 Yeh4 T`ung2 Tzu3
271 Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 蓮帽小童 Lián Mào Xiǎo Tóng Lián Mào Xiǎo Tóng Lien2 Mao4 Hsiao3 T`ung2
272 Ludicolo 樂天河童 乐天河童 樂天河童 Lè Tiān Hé Tóng Lè Tiān Hé Tóng Le4 T`ien1 Ho2 T`ung2
273 Seedot 橡實果 橡实果 果子球 Xiàng Shí Guǒ Xiàng Shí Guǒ Hsiang4 Shih2 Kuo3
274 Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 長鼻葉 Cháng Bí Yè Cháng Bí Yè Ch`ang2 Pi2 Yeh4
275 Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎo Huá Tiān Gǒu Jiǎo Huá Tiān Gǒu Chiao3 Hua2 T`ien1 Kou3
276 Taillow 傲骨燕 傲骨燕 傲骨燕 Ào Gǔ Yàn Ào Gǔ Yàn Ao4 Ku3 Yan4
277 Swellow 大王燕 大王燕 大王燕 Dà Wáng Yàn Dà Wáng Yàn Ta4 Wang2 Yan4
278 Wingull 長翅鷗 长翅鸥 長翅鷗 Cháng Chì Ōu Cháng Chì Ōu Ch`Ang2 Ch`Ih4 Ou1
279 Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 大嘴鷗 Dà Zuǐ Ōu Dà Zuǐ Ōu Ta4 Tsui3 Ou1
280 Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 拉魯拉絲 Lā Lǔ Lā Sī Lā Lǔ Lā Sī La1 Lu3 La1 Ssu1
281 Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 奇魯莉安 Qí Lǔ Lì Ān Qí Lǔ Lì Ān Ch`i2 Lu3 Li4 An1
282 Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 沙奈朵 Shā Nài Duǒ​ Shā Nài Duǒ​ Sha1 Nai4 To3
283 Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 溜溜糖球 Liū Liū Táng Qiú Liū Liū Táng Qiú Liu1 Liu1 T`ang2 Ch`iu2
284 Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔ Chì É Yǔ Chì É Yü3 Ch`ih4 E2
285 Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mó Mó Gū Mó Mó Gū Mo2 Mo2 Ku1
286 Breloom 斗笠菇 斗笠菇 斗笠菇 Dǒu Lì Gū Dǒu Lì Gū Tou3 Li4 Ku1
287 Slakoth 懶人翁 懒人翁 懶人翁 Lǎn Rén Wēng Lǎn Rén Wēng Lan3 Jen2 Weng1
288 Vigoroth 過動猿 过动猿 過動猿 Guò Dòng Yuán Guò Dòng Yuán Kuo4 Tung4 Yüan2
289 Slaking 請假王 请假王 懶惰王 Qǐng Jià Wáng Lǎn Duò Wáng Ch`ing3 Chia4 Wang2
290 Nincada 土居忍士 土居忍士 土居忍士 Tǔ Jū Rěn Shì Tǔ Jū Rěn Shì T`u3 Chü1 Jen3 Shih4
291 Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 鐵面忍者 Tiě Miàn Rěn Zhě Tiě Miàn Rěn Zhě T`ieh3 Mien4 Jen3 Che3
292 Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 脫殼忍者 Tuō Ké Rěn Zhě Tuō Ké Rěn Zhě T`o1 K`o2 Jen3 Che3
293 Whismur 咕妞妞 咕妞妞 咕妞妞 Gū Niū Niū​ Gū Niū Niū​ Ku1 Niu1 Niu1
294 Loudred 吼爆彈 吼爆弹 吼爆彈 Hǒu Bào Dàn Hǒu Bào Dàn Hou3 Pao4 Tan4
295 Exploud 爆音怪 爆音怪 爆音怪 Bào Yīn Guài Bào Yīn Guài Pao4 Yin1 Kuai4
296 Makuhita 幕下力士 幕下力士 幕下力士 Mù Xià Lì Shì Mù Xià Lì Shì Mu4 Hsia4 Li4 Shih4
297 Hariyama 超力王 超力王 超力王 Chāo Lì Wáng Chāo Lì Wáng Ch`ao1 Li4 Wang2
298 Azurill 露力麗 露力丽 露力麗 Lù Lì Lì Lù Lì Lì Lu4 Li4 Li4
299 Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 朝北鼻 Cháo Běi Bí Cháo Běi Bí Ch`Ao2 Pei3 Pi2
300 Skitty 向尾喵 向尾喵 笑笑喵 Xiàng Wěi Miāo Xiào Xiào Miāo Hsiang4 Wei3 Miao1
301 Delcatty 優雅貓 优雅猫 優雅貓 Yōu Yǎ Māo Yōu Yǎ Māo Yu1 Ya3 Mao1

#302 - #350 Sableye - Milotic

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
302 Sableye 勾魂眼 勾魂眼 勾魂眼 Gōu Hún Yǎn Gōu Hún Yǎn Kou1 Hun2 Yan3
303 Mawile 大嘴娃 大嘴娃 大嘴娃 Dà Zuǐ Wá Dà Zuǐ Wá Ta4 Tsui3 Wa2
304 Aron 可可多拉 可可多拉 可可多拉 Kě Kě Duō Lā Kě Kě Duō Lā K`o3 K`o3 To1 La1
305 Lairon 可多拉 可多拉 可多拉 Kě Duō Lā Kě Duō Lā K`o3 To1 La1
306 Aggron 波士可多拉 波士可多拉 波士可多拉 Bō Shì Kě Duō Lā Bō Shì Kě Duō Lā Po1 Shih4 K`o3 To1 La1
307 Meditite 瑪沙那 玛沙那 瑪沙那 Mǎ Shā Nà Mǎ Shā Nà Ma3 Sha1 Na4
308 Medicham 恰雷姆 恰雷姆 恰雷姆 Qià Léi Mǔ Qià Léi Mǔ Ch`ia4 Lei2 Mu3
309 Electrike 落雷獸 落雷兽 落雷獸 Luò Léi Shòu Luò Léi Shòu Lo4 Lei2 Shou4
310 Manectric 雷電獸 雷电兽 雷電獸 Léi Diàn Shòu Léi Diàn Shòu Lei2 Tien4 Shou4
311 Plusle 正電拍拍 正电拍拍 正電拍拍 Zhèng Diàn Pāi Pāi Zhèng Diàn Pāi Pāi Cheng4 Tien4 P`ai1 P`ai1
312 Minun 負電拍拍 負电拍拍 負電拍拍 Fù Diàn Pāi Pāi Fù Diàn Pāi Pāi Fu4 Tien4 P`ai1 P`ai1
313 Volbeat 電螢蟲 电萤虫 電螢蟲 Diàn Yíng Chóng Diàn Yíng Chóng Tien4 Ying2 Ch`ung2
314 Illumise 甜甜螢 甜甜萤 甜甜螢 Tián Tián Yíng Tián Tián Yíng T`ien2 T`ien2 Ying2
315 Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 毒薔薇 Dú Qiáng Wéi Dú Qiáng Wéi Tu2 Ch`iang2 Wei2
316 Gulpin 溶食獸 溶食兽 溶食獸 Róng Shí Shòu Róng Shí Shòu Jung2 Shih2 Shou4
317 Swalot 吞食獸 吞食兽 吞食獸 Tūn Shí Shòu Tūn Shí Shòu T`un1 Shih2 Shou4
318 Carvanha 利牙魚 利牙鱼 利牙魚 Lì Yá Yú Lì Yá Yú Li4 Ya2 Yü2
319 Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 巨牙鯊 Jù Yá Shā Jù Yá Shā Chü4 Ya2 Sha1
320 Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 吼吼鯨 Hǒu Hǒu Jīng Hǒu Hǒu Jīng Hou3 Hou3 Ching1
321 Wailord 吼鯨王 吼鲸王 吼鯨王 Hǒu Jīng Wáng Hǒu Jīng Wáng Hou3 Ching1 Wang2
322 Numel 呆火駝 呆火驼 呆火駝 Dāi Huǒ Tuó Dāi Huǒ Tuó Tai1 Huo3 T`o2
323 Camerupt 噴火駝 喷火驼 噴火駝 Pēn Huǒ Tuó​ Pēn Huǒ Tuó​ P`En1 Huo3 T`o2
324 Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 煤炭龜 Méi Tàn Gūi Méi Tàn Gūi Mei2 T`an4 Kui1
325 Spoink 跳跳豬 跳跳猪 跳跳豬 Tiào Tiào Zhū Tiào Tiào Zhū T`iao4 T`iao4 Chu1
326 Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 噗噗豬 Pū Pū Zhū Pū Pū Zhū P`u1 P`u1 Chu1
327 Spinda 晃晃斑 晃晃斑 晃晃斑 Huàng Huàng Bān Huàng Huàng Bān Huang4 Huang4 Pan1
328 Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 大顎蟻 Dà È Yǐ Dà È Yǐ Ta4 E4 I3
329 Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 超音波幼蟲 Chāo Yīn Bō Yòu Chóng Chāo Yīn Bō Yòu Chóng Ch`ao1 Yin1 Po1 Yu4 Ch`ung2
330 Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shā Mò Qīng Tíng Shā Mò Qīng Tíng Sha1 Mo4 Ch`ing1 T`ing2
331 Cacnea 沙漠奈亞 沙漠奈亚 沙漠奈亞 Shā Mò Nài Yà Shā Mò Nài Yà Sha1 Mo4 Nai4 Ya4
332 Cacturne 夢歌奈亞 梦歌奈亚 夢歌奈亞 Mèng Gē Nài Yà Mèng Gē Nài Yà Meng4 Ko1 Nai4 Ya4
333 Swablu 青綿鳥 青綿鸟 青綿鳥 Qīng Mián Niǎo Qīng Mián Niǎo Ch`ing1 Mien2 Niao3
334 Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 七夕青鳥 Qī Xì Qīng Niǎo Qī Xì Qīng Niǎo Ch`i1 Hsi4 Ch`ing1 Niao3
335 Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 貓鼬斬 Māo Yòu Zhǎn Māo Yòu Zhǎn Mao1 Yu4 Chan3
336 Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 飯匙蛇 Fàn Chí​ Shé Fàn Chí​ Shé Fan4 Ch`ih2 She2
337 Lunatone 月石 月石 月石 Yuè Shí Yuè Shí Yüeh4 Shih2
338 Solrock 太陽岩 太阳岩 太陽岩 Tài Yáng Yán Tài Yáng Yán T`ai4 Yang2 Yan2
339 Barboach 泥泥鰍 泥泥鰍 泥泥鰍 Ní Ní Qiū Ní Ní Qiū Ni2 Ni2 Ch`iu1
340 Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 鯰魚王 Nián Yú Wáng Nián Yú Wáng Nien2 Yü2 Wang2
341 Corphish 龍蝦小兵 龙蝦小兵 龍蝦小兵 Lóng Xiā Xiǎo Bīng Lóng Xiā Xiǎo Bīng Lung2 Hsia1 Hsiao3 Ping1
342 Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙蝦 鐵蟄龍蝦 Tiě Áo Lóng Xiā Tiě Zhí Lóng Xiā T`Ieh3 Ao2 Lung2 Hsia1
343 Baltoy 天秤偶 天秤偶 天秤偶 Tiān Chèng Ǒu Tiān Chèng Ǒu T`ien1 Ch`eng4 Ou3
344 Claydol 念力土偶 念力土偶 念力土偶 Niàn Lì Tǔ Ōu Niàn Lì Tǔ Ōu Nien4 Li4 T`u3 Ou1
345 Lileep 觸手百合 触手百合 觸手百合 Chù Shǒu Bǎi Hé Chù Shǒu Bǎi Hé Ch`u4 Shou3 Pai3 Ho2
346 Cradily 搖籃百合 摇篮百合 搖籃百合 Yáo Lán Bǎi Hé Yáo Lán Bǎi Hé Yao2 Lan2 Pai3 Ho2
347 Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 太古羽蟲 Tài Gǔ Yǔ Chóng Tài Gǔ Yǔ Chóng T`ai4 Ku3 Yü3 Ch`ung2
348 Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 太古盔甲 Tài Gǔ Kuī Jiǎ Tài Gǔ Kuī Jiǎ T`ai4 Ku3 K`uei1 Chia3
349 Feebas 笨笨魚 笨笨魚 笨笨魚 Bèn Bèn Yú Bèn Bèn Yú Pen4 Pen4 Yü2
350 Milotic 美納斯 美纳斯 美納斯 Měi Nà Sī Měi Nà Sī Mei3 Na4 Ssu1

#351 - #386 Castform - Deoxys

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
351 Castform 漂浮泡泡 漂浮泡泡 漂浮泡泡 Piāo Fú Pào Pào Piāo Fú Pào Pào P`oao1 Fu2 P`ao4 P`ao4
352 Kecleon 變隱龍 变隐龙 變隱龍 Biān Yīn Lóng Biān Yīn Lóng Pien1 Yin1 Lung2
353 Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuàn Yǐng Wá Wá Yuàn Yǐng Wá Wá Yüan4 Ying3 Wa2 Wa2
354 Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 詛咒娃娃 Zǔ Zhòu Wá Wá Zǔ Zhòu Wá Wá Tsu3 Chou4 Wa2 Wa2
355 Duskull 夜骷顱 夜骷颅 夜骷顱 Yè Kū Lú Yè Kū Lú Yeh4 K`U1 Lu2
356 Dusclops 夜巨人 夜巨人 夜巨人 Yè Jù Rén Yè Jù Rén Yeh4 Chü4 Jen2
357 Tropius 熱帶龍 热带龙 熱帶龍 Rè Dài Lóng Rè Dài Lóng Je4 Tai4 Lung2
358 Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 風鈴鈴 Fēng Líng Líng Fēng Líng Líng Feng1 Ling2 Ling2
359 Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 阿勃梭魯 Ā Bó Suō Lǔ Ā Bó Suō Lǔ A1 Po2 So1 Lu3
360 Wynaut 小果然 小果然 果然仔 Xiǎo Guǒ Rán Guǒ Rán Zǎi Hsiao3 Kuo3 Jan2
361 Snorunt 雪童子 雪童子 雪童子 Xuě Tóng Zǐ Xuě Tóng Zǐ Hsüeh3 T`ung2 Tzu3
362 Glalie 冰鬼護 冰鬼护 冰鬼護 Bīng Guǐ Hù Bīng Guǐ Hù Ping1 Kuei3 Hu4
363 Spheal 海豹球 海豹球 海豹球 Hǎi Bào Qiú Hǎi Bào Qiú Hai3 Pao4 Ch`iu2
364 Sealeo 海魔獅 海魔狮 海魔獅 Hǎi Mó Shī Hǎi Mó Shī Hai3 Mo2 Shih1
365 Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 帝牙海獅 Dì Yǎ Hǎi Shī Dì Yǎ Hǎi Shī Ti4 Ya3 Hai3 Shih1
366 Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 珍珠貝 Zhēn Zhū Bèi Zhēn Zhū Bèi Chen1 Chu1 Pei4
367 Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 獵斑魚 Liè Bān Yú Liè Bān Yú Lieh4 Pan1 Yü2
368 Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 櫻花魚 Yīng Huā Yú Yīng Huā Yú Ying1 Hua1 Yü2
369 Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 古空棘魚 Gǔ Kōng Jí Yú Gǔ Kōng Jí Yú Ku3 K`ung1 Chi2 Yü2
370 Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 愛心魚 Ài Xīn Yú Ài Xīn Yú Ai4 Hsin1 Yü2
371 Bagon 寶貝龍 宝贝龙 寶貝龍 Bǎo Bèi Lóng Bǎo Bèi Lóng Pao3 Pei4 Lung2
372 Shelgon 甲殼龍 甲殼龙 甲殼龍 Jiá Kē Lóng Jiá Kē Lóng Chia2 K`o1 Lung2
373 Salamence 暴蠑螈 暴蝾螈 暴蠑螈 Bào Róng Yuán Bào Róng Yuán Pao4 Jung2 Yüan2
374 Beldum 鐵啞鈴 铁啞玲 鐵啞鈴 Tié Yǎ Líng Tié Yǎ Líng T`ieh2 Ya3 Ling2
375 Metang 金屬怪 金属怪 金屬怪 Jīn Shǔ Guài Jīn Shǔ Guài Chin1 Shu3 Kuai4
376 Metagross 巨金怪 巨金怪 巨金怪 Jù Jīn Guài Jù Jīn Guài Chü4 Chin1 Kuai4
377 Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 雷吉洛克 Léi Jī Luò Kě Léi Jī Luò Kě Lei2 Chi1 Lo4 K`o3
378 Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léi Jī Ài Sī Léi Jī Ài Sī Lei2 Chi1 Ai4 Ssu1
379 Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 雷吉斯奇魯 Léi Jī Sī Qí Lù Léi Jī Sī Qí Lù Lei2 Chi1 Ssu1 Ch`i2 Lu4
380 Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 拉帝亞斯 Lā Dì Yā Sī Lā Dì Yā Sī La1 Ti4 Ya1 Ssu1
381 Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 拉帝歐斯 Lā Dì Ōu Sī Lā Dì Ōu Sī La1 Ti4 Ou1 Ssu1
382 Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 蓋歐卡 Gài Ōu Kǎ Gài Ōu Kǎ Kai4 Ou1 K`a3
383 Groudon 固拉多 固拉多 固拉多 Gū Lā Dūo Gū Lā Dūo Ku1 La1 To1
384 Rayquaza 烈空坐 烈空坐 烈空坐 Liè Kōng Zuò Liè Kōng Zuò Lieh4 K`ung1 Tso4
385 Jirachi 基拉祈 基拉祈 基拉祈 Jī Lā Qí Jī Lā Qí Chi1 La1 Ch`I2
386 Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 代歐奇希斯 Dài Ōu Qí Xī Sī Dài Ōu Qí Xī Sī Tai4 Ou1 Ch`i2 Hsi1 Ssu1

#387 - #400 Turtwig - Bibarel

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
387 Turtwig 草苗龜 草苗龟 樹苗龜 Cǎo Miáo Guī Shù Miáo Guī Ts`ao3 Miao2 Kuei1
388 Grotle 樹林龜 树林龟 森林龜 Shù Lín Guī Sēn Lín Guī Shu4 Lin2 Kuei1
389 Torterra 土台龜 土台龟 大地龜 Tǔ Tái Guī Dà Dì Guī T`u3 T`ai2 Kuei1
390 Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 小火猴 Xiǎo Huǒ Yàn Hóu Xiǎo Huǒ Hóu Hsiao3 Huo3 Yan4 Hou2
391 Monferno 猛火猴 猛火猴 猛火猴 Měng Huǒ Hóu Měng Huǒ Hóu Meng3 Huo3 Hou2
392 Infernape 烈焰猴 烈焰猴 烈炎猴 Liè Yàn Hóu Liè Yán Hóu Lieh4 Yan4 Hou2
393 Piplup 波加曼 波加曼 圓企鵝 Bō Jiā Màn Yuán Qì É Po1 Chia1 Man4
394 Prinplup 波皇子 波皇子 舵企鵝 Bō Wáng Zǐ Duò Qì É Po1 Wang2 Tzu3
395 Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 帝皇企鵝 Dì Wáng Ná Bō Dì Wáng Qì É Ti4 Wang2 Na2 Po1
396 Starly 姆克兒 姆克儿 胖胖翁 Mǔ Kè Ér Pàng Pàng Wēng Mu3 K`o4 Erh2
397 Staravia 姆克鳥 姆克鸟 大胖胖翁 Mǔ Kè Niǎo Dà Pàng Pàng Wēng Mu3 K`o4 Niao3
398 Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 胖胖鷹 Mǔ Kè Yīng Pàng Pàng Yīng Mu3 K`o4 Ying1
399 Bidoof 大牙狸 大牙狸 大牙狸 Dà Yá Lí Dà Yá Lí Ta4 Ya2 Li2
400 Bibarel 大尾狸 大尾狸 大尾狸 Dà Wěi Lí Dà Wěi Lí Ta4 Wei3 Li2

#401 - #450 Kricketot - Hippowdon

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
401 Kricketot 圓法師 圆法师 圓法師 Yuán Fǎ Shī Yuán Fǎ Shī Yüan2 Fa3 Shih1
402 Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 音箱蟀 Yīn Xiāng Shuài Yīn Xiāng Shuài Yin1 Hsiang1 Shuai4
403 Shinx 小貓怪 小猫怪 小貓怪 Xiǎo Māo Guài Xiǎo Māo Guài Hsiao3 Mao1 Kuai4
404 Luxio 勒克貓 勒克猫 勒克貓 Lè Kè Māo Lè Kè Māo Le4 K`o4 Mao1
405 Luxray 倫琴貓 伦琴猫 倫琴貓 Lún Qín Māo Lún Qín Māo Lun2 Ch`in2 Mao1
406 Budew 含羞苞 含羞苞 含羞苞 Hán Xiū Bāo Hán Xiū Bāo Han2 Hsiu1 Pao1
407 Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 羅絲雷朵 Luó Sī Léi Duǒ Luó Sī Léi Duǒ Lo2 Ssu1 Lei2 To3
408 Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 頭蓋龍 Tóu Gài Lóng Tóu Gài Lóng T`Ou2 Kai4 Lung2
409 Rampardos 戰槌龍 战槌龙 戰槌龍 Zhàn Chuí Lóng Zhàn Chuí Lóng Chan4 Ch`ui2 Lung2
410 Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 盾甲龍 Dùn Jiǎ Lóng Dùn Jiǎ Lóng Tun4 Chia3 Lung2
411 Bastiodon 護城龍 护城龙 護城龍 Hù Chéng Lóng Hù Chéng Lóng Hu4 Ch`eng2 Lung2
412 Burmy 結草兒 结草儿 囊衣蟲 Jié Cǎo Ér Náng Yī chóng Chieh2 Ts`ao3 Erh2
413 Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 結草貴婦 Jié Cǎo Guì Fù Jié Cǎo Guì Fù Chieh2 Ts`ao3 Kuei4 Fu4
414 Mothim 紳士蛾 绅士蛾 紳士蛾 Shēn Shì É Shēn Shì É Shen1 Shih4 E2
415 Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 三蜜蜂 Sān Mì Fēng Sān Mì Fēng San1 Mi4 Feng1
416 Vespiquen 蜂后 蜂后 蜂后 Fēng Hòu Fēng Hòu Feng1 Hou4
417 Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利茲 電栗鼠 Pà Qí Lì Zī Diàn Lì Shǔ P`a4 Ch`I2 Li4 Tzu1
418 Buizel 泳氣鼬 泳气鼬 叉尾浮鼬 Yǒng Qì Yòu Chǎ Wěi Fú Yòu Yung3 Ch`i4 Yu4
419 Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 浮潛鼬 Fú Qiǎn Yòu Fú Qiǎn Yòu Fu2 Ch`ien3 Yu4
420 Cherubi 櫻花寶 樱花宝 櫻花寶 Yīng Huā Bǎo Yīng Huā Bǎo Ying1 Hua1 Pao3
421 Cherrim 櫻花兒 樱花儿 櫻花兒 Yīng Huā Ér Yīng Huā Ér Ying1 Hua1 Erh2
422 Shellos 無殼海牛 无壳海牛 無殼海牛 Wú Ké Hǎi Niú Wú Ké Hǎi Niú Wu2 K`o2 Hai3 Niu2
423 Gastrodon 海牛獸 海牛兽 海牛獸 Hǎi Niú Shòu Hǎi Niú Shòu Hai3 Niu2 Shou4
424 Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 雙尾小子 Shuāng Wěi Guài Shǒu Shuāng Wěi Xiǎo​ Zi Shuang1 Wei3 Kuai4 Shou3
425 Drifloon 飄飄球 飘飘球 鬼飄飄 Piāo Piāo Qiú Guǐ Piāo Piāo P`iao1 P`iao1 Ch`iu2
426 Drifblim 附和氣球 附和气球 附和氣球 Fù Hè Qì Qiú Fù Hè Qì Qiú Fu4 Ho4 Ch`i4 Ch`iu2
427 Buneary 捲捲耳 卷卷耳 捲耳兔 Juǎn Juǎn Ěr Juǎn Ěr Tù Chüan3 Chüan3 Erh3
428 Lopunny 長耳兔 长耳兔 女郎兔 Cháng Ěr Tù Nǚ Láng Tù Ch`ang2 Erh3 T`u4
429 Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 夢妖魔 Mèng Yāo Mó Mèng Yāo Mó Meng4 Yao1 Mo2
430 Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 烏鴉頭頭 Wū Yā Tóu Tóu Wū Yā Tóu Tóu Wu1 Ya1 T`ou2 T`ou2
431 Glameow 魅力喵 魅力喵 魅力貓 Mèi Lì Miāo Mèi Lì Māo Mei4 Li4 Miao1
432 Purugly 東施喵 东施喵 東施貓 Dōng Shī Māo Dōng Shī Māo Tung1 Shih1 Mao1
433 Chingling 鈴噹響 铃铛响 鈴噹響 Líng Dāng Xiǎng Líng Dāng Xiǎng Ling2 Tang1 Hsiang3
434 Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòu Yòu Pū Chòu Yòu Pū Ch`ou4 Yu4 P`u1
435 Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎn Kè Chòu Yòu Tǎn Kè Chòu Yòu T`an3 K`o4 Ch`ou4 Yu4
436 Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 銅鏡怪 Tóng Jìng Guài Tóng Jìng Guài T`ung2 Ching4 Kuai4
437 Bronzong 青銅鐘 青铜钟 青銅鐘 Qīng Tóng Zhōng Qīng Tóng Zhōng Ch`ing1 T`ung2 Chung1
438 Bonsly 愛哭樹 爱哭树 胡說盆栽 Ài Kū Shù Hú Shuō Pén Zāi Ai4 K`U1 Shu4
439 Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 模仿魔偶 Mó Ní Ní Mó Fǎng Mó Ǒu Mo2 Ni2 Ni2
440 Happiny 好運蛋 好运蛋 粉紅蛋 Hǎo Yùn Dàn Fěn Hóng Dàn Hao3 Yün4 Tan4
441 Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 音符鵡 Guā Zào Niǎo Yīn Fú Wǔ Kua1 Tsao4 Niao3
442 Spiritomb 花岩怪 花岩怪 鬼盆栽 Huā Yán Guài Guǐ Pén Zāi Hua1 Yan2 Kuai4
443 Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 圓陸鯊 Yuán Lù Shā Yuán Lù Shā Yüan2 Lu4 Sha1
444 Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 尖牙陸鯊 Jiān Yá Lù Shā Jiān Yá Lù Shā Chien1 Ya2 Lu4 Sha1
445 Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 烈咬陸鯊 Liè Yǎo Lù Shā Liè Yǎo Lù Shā Lieh4 Yao3 Lu4 Sha1
446 Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 剛比 Xiǎo Kǎ Bǐ Shòu Gāng Bǐ Hsiao3 K`A3 Pi3 Shou4
447 Riolu 利歐路 利欧路 利歐路 Lì Ōu Lù Lì Ōu Lù Li4 Ou1 Lu4
448 Lucario 路卡利歐 路卡利欧 路卡利歐 Lù Kǎ Lì Ōu Lù Kǎ Lì Ōu Lu4 K`A3 Li4 Ou1
449 Hippopotas 怪河馬 怪河马 怪河馬 Guài Hé Mǎ Guài Hé Mǎ Kuai4 Ho2 Ma3
450 Hippowdon 河馬獸 河马兽 沙漠河馬 Hé Mǎ Shòu Shā Mò Hé Mǎ Ho2 Ma3 Shou4

#451 - #493 Skorupi - Arceus

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
451 Skorupi 紫天蠍 紫天蝎 紫天蠍 Zǐ Tiān Xiē Zǐ Tiān Xiē Tzu3 T`ien1 Hsieh1
452 Drapion 龍王蠍 龙王蝎 龍王蠍 Lóng Wáng Xiē Lóng Wáng Xiē Lung2 Wang2 Hsieh1
453 Croagunk 不良蛙 不良蛙 毒蟾鬥士 Bù Liáng Wā Dú Chán Dòu Shì Pu4 Liang2 Wa1
454 Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 毒骷蛙 Dú Kū Wā Dú Kū Wā Tu2 K`u1 Wa1
455 Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 捕草蟲 Jiān Yá Lóng Bǔ Cǎo Chóng Chien1 Ya2 Lung2
456 Finneon 螢光魚 荧光鱼 螢光魚 Yíng Guāng Yú Yíng Guāng Yú Ying2 Kuang1 Yü2
457 Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 霓虹魚 Ní Hóng Yú Ní Hóng Yú Ni2 Hung2 Yü2
458 Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 小球飛魚 Xiǎo Qiú Fēi Yú Xiǎo Qiú Fēi Yú Hsiao3 Ch`iu2 Fei1 Yü2
459 Snover 雪笠怪 雪笠怪 雪笠怪 Xuě Lì Guài Xuě Lì Guài Hsüeh3 Li4 Kuai4
460 Abomasnow 暴雪王 暴雪王 暴雪王 Bào Xuě Wáng Bào Xuě Wáng Pao4 Hsüeh3 Wang2
461 Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 瑪狃拉 Mǎ Niǔ Lā Mǎ Niǔ Lā Ma3 Niu3 La1
462 Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 自爆磁怪 Zì Bào Cí Guài Zì Bào Cí Guài Tzu4 Pao4 Tz`u2 Kuai4
463 Lickilicky 大舌舔 大舌舔 大舌舔 Dà Shé Tiǎn Dà Shé Tiǎn Ta4 She2 T`ien3
464 Rhyperior 超鐵暴龍 超铁暴龙 超鐵暴龍 Chāo Tiě Bào Lóng Chāo Tiě Bào Lóng Ch`ao1 T`ieh3 Pao4 Lung2
465 Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 巨藤蔓 Jù Màn Téng Jù Téng Màn Chü4 Man4 T`eng2
466 Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 電擊魔獸 Diàn Jí Mó Shòu Diàn Jí Mó Shòu Tien4 Chi2 Mo2 Shou4
467 Magmortar 鴨嘴焰龍 鸭嘴焰龙 鴨嘴焰龍 Yā Zuǐ Yàn Lóng Yā Zuǐ Yàn Lóng Ya1 Tsui3 Yan4 Lung2
468 Togekiss 波克基斯 波克基斯 波克基斯 Bō Kè Jī Sī Bō Kè Jī Sī Po1 K`o4 Chi1 Ssu1
469 Yanmega 梅卡陽瑪 梅卡阳玛 梅卡陽瑪 Méi Kǎ Yáng Mǎ Méi Kǎ Yáng Mǎ Mei2 K`a3 Yang2 Ma3
470 Leafeon 葉精靈 叶精灵 葉伊貝 Yè Jīng Líng Yè Yī Bèi Yeh4 Ching1 Ling2
471 Glaceon 冰精靈 冰精灵 冰伊貝 Bīng Jīng Líng Bīng Yī Bèi Ping1 Ching1 Ling2
472 Gliscor 天蠍王 天蝎王 天蠍王 Tiān Xiē Wáng Tiān Xiē Wáng T`ien1 Hsieh1 Wang2
473 Mamoswine 象牙豬 象牙猪 象牙豬 Xiàng Yá Zhū Xiàng Yá Zhū Hsiang4 Ya2 Chu1
474 Porygon-Z 3D龍Z 3D龙Z 立方獸Z 3D Lóng Z Lì Fāng Shòu Z 3D Lung2 Z
475 Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 艾路雷朵 Ài Lù Léi Duǒ Ài Lù Léi Duǒ Ai4 Lu4 Lei2 To3
476 Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 大朝北鼻 Dà Cháo Běi Bí Dà Cháo Běi Bí Ta4 Ch`ao2 Pei3 Pi2
477 Dusknoir 夜黑魔人 夜黑魔人 夜黑魔人 Yè Hēi Mó Rén Yè Hēi Mó Rén Yeh4 Hei1 Mo2 Jen2
478 Froslass 雪妖女 雪妖女 雪女 Xuě Yāo Nǚ Xuě Nǚ Hsüeh3 Yao1 Nü3
479 Rotom 洛托姆 洛托姆 洛托姆 Luò Tuō Mǔ Luò Tuō Mǔ Lo4 T`o1 Mu3
480 Uxie 由克希 由克希 由克希 Yóu Kè Xī Yóu Kè Xī Yu2 K`o4 Hsi1
481 Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 艾姆利多 Ài Mǔ Lì Duō Ài Mǔ Lì Duō Ai4 Mu3 Li4 To1
482 Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 亞古諾姆 Yà Kè Nuò Mǔ Yà Kè Nuò Mǔ Ya4 K`O4 No4 Mu3
483 Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 帝牙盧卡 Dì Yá Lú Kǎ Dì Yá Lú Kǎ Ti4 Ya2 Lu2 K`a3
484 Palkia 帕路奇亞 帕路奇亚 帕路奇亞 Pà Lù Qí Yà Pà Lù Qí Yà P`a4 Lu4 Ch`i2 Ya4
485 Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 席多藍恩 Xí Duō Lán Ēn Xí Duō Lán Ēn Hsi2 To1 Lan2 En1
486 Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léi Jí Qí Kǎ Sī Léi Jí Qí Kǎ Sī Lei2 Chi2 Ch`i2 K`a3 Ssu1
487 Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 騎拉帝納 Qí Lā Dì Nà Qí Lā Dì Nà Ch`i2 La1 Ti4 Na4
488 Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 克雷色利亞 Kè Léi Sè Lì Yà Kè Léi Sè Lì Yà K`o4 Lei2 Se4 Li4 Ya4
489 Phione 霏歐納 霏欧纳 霏歐納 Fēi Ōu Nà Fēi Ōu Nà Fei1 Ou1 Na4
490 Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 瑪納霏 Mǎ Nà Fēi Mǎ Nà Fēi Ma3 Na4 Fei1
491 Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 達克萊伊 Dá Kè Lái Yī Dá Kè Lái Yī Ta2 K`o4 Lai2 I1
492 Shaymin 潔咪 洁咪 雪米 Jié Mī Xuě Mǐ Chieh2 Mi1
493 Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 拉斯尤斯 Ā Ěr Zhòu Sī Lā Sī Yóu Sī A1 Erh3 Chou4 Ssu1

#494 - #???

# English Chinese (Traditional, TW) Chinese (Simplified, CN) Chinese (HK) Pinyin (TW/CN) Pinyin (HK) Wades-Giles (TW/CN) Wades-Giles (HK)
494 Tsutarja 蔓藤蛇 蔓藤蛇 蔓藤蛇
497 Pokabu 沸騰豬 沸腾猪 沸騰豬
500 Mijumaru 波波獭 波波獭 波波獭
??? Zorua 索羅亞 索罗亚 索羅亞 Suǒ Luó Yà So3 Lo2 Ya4
??? Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 索羅亞克 Suǒ Luó Yà Kè So3 Lo2 Ya4 K`o4
??? Reshiram 璃斯拉姆 璃斯拉姆 璃斯拉姆
??? Zekrom 積古羅姆 积古罗姆 積古羅姆


by National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchKoreanChinese
by regional Pokédex no. KantoNewJohto • Hoenn (Gen IIIGen VI) • SinnohUnovaNew UnovaKalos • Alola (SMUSUM)
Unown Modein no regional Pokédexin every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IVGeneration VGeneration VIGeneration VII
by other numbering systems DPBPPokéPark PadRansei GalleryShuffle listPicross listDuel LibraryGoogle Maps: Pokémon Challenge
by attributes AbilitycategoryhabitatcolorIQ groupgender differencesform differences
Egg Groupbody styleheightweightunique type combinations
by evolution evolution familyno evolution familybranchedcross-generationlevels
by in-game stats base stats (Gen IGen II-VGen VIfully evolvedunique base stat totalsPokémon GO)
performance statscatch rateEVs given in battle (Gen III-IVGen V-VI) • gender ratio
steps to hatchavailabilitywild held item (Gen II) • experience typebase friendship
miscellaneous alphabetically • field moves (Gen IGen IIGen IIIGen IVGen VGen VI)
Shadow PokémonPal Park areaPokéwalkerdebut episodeglitch
released with a Hidden Ability (Gen VGen VIGen VII) • ST Energy Shotpetting