Difference between revisions of "Juan"

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
Line 7: Line 7:
 
tmname=Adan |
 
tmname=Adan |
 
slogan=yes |
 
slogan=yes |
sloganline=The <sc>Gym Leader</sc> with the beauty of pure water! |
+
sloganline= Người <sc>chủ Gym</sc> với sự xinh đẹp của dòng nước tinh khiết! |
 
image=Emerald Juan.png |
 
image=Emerald Juan.png |
 
size=140px |
 
size=140px |
caption=Art from {{v2|Emerald}} |
+
caption=Hình ảnh trong pokémon {{v2|Emerald}} |
gender=Male |
+
gender=Nam |
 
colors=yes|
 
colors=yes|
eyes=Blue|
+
eyes=Xanh|
hair=Gray and white|
+
hair=Xám trắng|
 
hometown=[[Sootopolis City]] |
 
hometown=[[Sootopolis City]] |
 
region=[[Hoenn]] |
 
region=[[Hoenn]] |
relatives=Unknown |
+
relatives=Không rõ |
 
trainer=yes |
 
trainer=yes |
trainerclass=[[Gym Leader]]{{sup/3|E}}<br>[[Pokémon Trainer]]{{sup/5|B2W2}}|
+
trainerclass=[[Gym Leader]]{{sup/3|E}}<br/>[[Pokémon Trainer]]{{sup/5|B2W2}}|
 
game=yes |
 
game=yes |
 
generation={{Gen|III}}, {{Gen|V}} |
 
generation={{Gen|III}}, {{Gen|V}} |
Line 27: Line 27:
 
badge=Badge#Rain Badge{{!}}Rain Badge |
 
badge=Badge#Rain Badge{{!}}Rain Badge |
 
specialist=yes |
 
specialist=yes |
type={{t|Water}} types |
+
type={{type2|Water}} |
 
brain=no |
 
brain=no |
 
anime=yes |
 
anime=yes |
Line 35: Line 35:
 
java=Shō Hayami |
 
java=Shō Hayami |
 
}}
 
}}
'''Juan''' (Japanese: '''アダン''' ''Adan'') is the [[Gym Leader]] of [[Sootopolis City]]'s [[Gym]], known officially as the [[Sootopolis Gym]], in {{game|Emerald}}. He replaced [[Wallace]], his former student, who in Emerald was moved up to the position of [[Pokémon Champion|Pokémon League Champion]], replacing {{Steven}}. He gives the {{Badge|Rain}} to {{pkmn|Trainer}}s who defeat him. He specializes in {{type|Water}} Pokémon.
+
'''Juan''' (Tiếng Nhật: '''アダン''' ''Adan'') [[Gym Leader]] của [[Gym]] tại [[Sootopolis City]], được biết đến một cách chính thức [[Sootopolis Gym]], trong phiên bản {{game|Emerald}}. Ông thay thế [[Wallace]], học trò của ông, người đã trở thành [[Pokémon Champion|Pokémon League Champion]], thế chỗ của [[Steven]] trong Emerald. Ông ấy đưa {{Badge|Rain}} cho những {{pkmn|Trainer}} đánh bại ông ấy. Sở trường của ông ấy là Pokémon {{type|Water}}.
   
In addition to being a Gym Leader, in the anime, Juan is also an accomplished {{pkmn|Coordinator}}.
+
Bên cạnh vai trò đang là một Gym Leader, trong anime, Juan còn từng một {{pkmn|Coordinator}}.
   
==In the games==
+
==Trong game==
 
===Pokémon===
 
===Pokémon===
 
===={{game|Emerald}}====
 
===={{game|Emerald}}====
=====Gym battle=====
+
=====Trong khi chiến đấu ở Gym=====
 
{{Party
 
{{Party
 
|color={{water color}}
 
|color={{water color}}
Line 117: Line 117:
 
}}
 
}}
   
=====First [[rematch]]=====
+
=====[[rematch|Tái đấu]] lần 1=====
 
{{Party
 
{{Party
 
|color={{water color}}
 
|color={{water color}}
Line 192: Line 192:
 
}}
 
}}
   
=====Second rematch=====
+
=====Tái đấu lần 2=====
 
{{Party
 
{{Party
 
|color={{water color}}
 
|color={{water color}}
Line 268: Line 268:
 
}}
 
}}
   
=====Third rematch=====
+
=====Tái đấu lần 3=====
 
{{Party
 
{{Party
 
|color={{water color}}
 
|color={{water color}}
Line 355: Line 355:
 
}}
 
}}
   
=====Fourth rematch=====
+
====Tái đấu lần 4====
 
{{Party
 
{{Party
 
|color={{water color}}
 
|color={{water color}}
Line 443: Line 443:
   
 
===={{game|Black and White|s|Pokémon Black 2 and White 2|2}}====
 
===={{game|Black and White|s|Pokémon Black 2 and White 2|2}}====
=====[[Pokémon World Tournament]]=====
+
=====[[Pokémon World Tournament|Pokémon World Tournament]]=====
Juan uses three of these Pokémon in [[Single Battle]]s, four in [[Double Battle|Double]] and [[Rotation Battle]]s and all six in [[Triple Battle]]s.
+
Juan sử dụng 3 Pokémon trong [[Single Battle|đấu đơn]], bốn trong [[Double Battle|đấu đôi]] hoặc [[Rotation Battle|đấu vòng tròn]] 6 Pokémon trong [[Triple Battle|đấu 3]].
   
======Hoenn Leaders Tournament======
+
======Giải đấu các Leader ở Hoenn======
 
{{Party
 
{{Party
 
|color={{water color}}
 
|color={{water color}}
Line 538: Line 538:
 
}}
 
}}
   
  +
======Giải đấu của các Leader thế giới về chuyên môn======
======Type Expert/World Leaders Tournament======
 
 
{{Party
 
{{Party
 
|color={{water color}}
 
|color={{water color}}
Line 630: Line 630:
 
}}
 
}}
   
===Quotes===
+
===Trích dẫn===
 
===={{game|Emerald}}====
 
===={{game|Emerald}}====
 
=====[[Sootopolis Gym]]=====
 
=====[[Sootopolis Gym]]=====
  +
* Trước trận đấu
* Before battle
 
:''"Let me ask you. Did you know? Ah, I should not be so coy. It was I who taught [[Wallace]] everything there is to know about Pokémon. Once, I had given up my position as the Gym Leader. In my place, I had entrusted Wallace with the Gym. However, a compelling reason arose for me to make a comeback. Ah, but enough chatter. Let us begin our match, shall we? Please, you shall bear witness to our artistry. A grand illusion of water sculpted by Pokémon and myself!"''
+
:''"Hãy để tổi hỏi bạn. Bạn có biết không? Ah, Tôi không nên e ngại quá. Tôi người đã dạy [[Wallace]] mọi thứ tôi biết về Pokémon. Trong một lần, tôi đã từ bỏ cương vị một Gym Leader. Tại vị trí của tôi, tôi đã đặt lòng tin vào Wallace. Tuy nhiên, một do thuyết phục đã mang tôi trở lại. Ah, nhưng tán chuyện đủ rồi. Hãy bắt đầu trận đấu của chúng ta, thế nào? Xin bạn vui lòng làm chứng cho nghệ thuật của chúng tôi. Những ảo ảnh hùng được chạm khắc nên từ những Pokémon và chính bản thân tôi đây!"''
   
  +
* Khi bị đánh bại
* When defeated
 
:''"Ahahaha, excellent! Very well, you are the winner. From you, I sense the brilliant shine of skill that will overcome all. However, compared with me or even Wallace, you are lacking in elegance. Perhaps I should make you a loan of my outfit? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hahaha, I merely jest! Rather than my clothes, I shall reward you with this, the Rain Badge."''
+
:''"Ahahaha, tuyệt vời! Rất tốt, bạn là người chiến thắng. Từ bạn, Tôi cảm nhận được sự tỏa sáng rực rỡ của kỹ năng sẽ vượt lên tất cả. Tuy nhiên, so sánh với tôi hoặc là thậm chí là Wallace, bạn vẫn thiếu đi sự thanh lịch. lẽ tôi nên cho bạn mượn trang phục của tôi chăng?.................................... Hahaha, tôi nói đùa thôi! Thay trang phục, tôi sẽ thưởng cho bạn thứ này, Rain Badge."''
   
  +
* Sau khi bị đánh bại
* After being defeated
 
:''"Having the Rain Badge shall assure you the full obedience of all your Pokémon to your every command. The Rain Badge also allows the use of the [[HM]] move {{m|Waterfall}} to scale walls of cascading water. And, so that you never forget the battle we shared, take this..."''
+
:''" được Rain Badge sẽ giúp mọi Pokémon tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của bạn. Rain Badge còn cho phép bạn sử dụng [[HM]] {{m|Waterfall}} để vượt lên những bức tường tạo ra bởi dòng nước đổ xuống. , để bạn không bao giờ quên trận đấu mà chúng ta đã có, hãy nhận lấy..."''
   
:''"The Technical Machine I handed you contains {{m|Water Pulse}}. In use, it will occasionally confuse the target with ultrasonic waves."''
+
:''"Chiếc Technical Machine tôi đưa cho bạn có chứa {{m|Water Pulse}}. Khi sử dụng, nó đôi khi sẽ làm choáng đối thủ bằng những đợt sóng siêu âm."''
   
:''"The Trainers who have gathered all the Gym Badges of Hoenn should make way to the ultimate destination. The Pokémon League. Travel to the easternmost reaches of Hoenn, to the island of Ever Grande. There, you shall find the Pokémon League."''
+
:''"Trainer người thu thập đủ tất cả huy hiệu của Gym Hoenn sẽ tìm thấy đường tới đích đến sau cùng. Pokémon League. Đi tới cực đông của Hoenn, đến đảo Ever Grande. Tại đó, bạn sẽ tìm thấy Pokémon League."''
   
=====Rematch=====
+
=====Thách đấu lại=====
  +
* Được Juan gọi (sẵn sàng cho trận tái đấu):
* Calling him (ready for a rematch):
 
:''"Hoho... [[Player character|<Player>]]... Our Sootopolis Gym has finally reopened. If you wish to see me, you are welcome to visit anytime."''
+
:''"Hoho... [[Player character|<Người chơi>]]... Sootopolis Gym của chúng tôi đã mở cửa trở lại. Nếu bạn mong muốn được gặp tôi, bạn được chào mừng đến thăm bất cứ khi nào."''
   
  +
* Trước trận đấu
* Before battle
 
  +
:''"Ah, Gym này đã trở lại trạng thái thanh thản thường thấy của nó... Nhưng cơn lốc trẻ trung này đã đến đây và đưa chúng ta vào một bài kiểm tra mới! Được rồi, bạn của tôi, một cách chắc chắn nhất! Tôi sẽ rất vui mừng được nhảy thường xuyên với bạn nếu bạn muốn!"''
:''"Ah, this Gym had returned to its usual state of serenity... But our young typhoon has returned to put us to the test again! Well, my friend, most certainly! I shall be delighted to dance with you as often as you wish!"''
 
   
  +
* Khi bị đánh bại
* When defeated
 
:''"Ahahaha, you are the winner! You have defeated me again!"''
+
:''"Ahahaha, bạn người chiến thắng! Bạn đã đánh bại tôi lần nữa!"''
   
  +
* Sau khi bị đánh bại
* After being defeated
 
  +
:''"Nếu tôi muốn bạn trở thành học viên của tôi, bạn sẽ từ chối, tôi biết. Tôi muốn tặng chiếc áo choàng của tôi cho bạn. Nhưng một lần nữa, bạn cũng sẽ từ chối. Tôi tưởng tượng nó sẽ như vậy. Và như thế, bạn tôi, đây nhất định là dấu hiệu của giới quý tộc!"''
:''"If I told you to become my apprentice, you will refuse, I am sure. I would like to make a gift of my coat to you. But again, you will refuse. I imagine that to be so. And that, my friend, is a certain sign of nobility!"''
 
   
 
==={{DL|PokéNav|Match Call}}===
 
==={{DL|PokéNav|Match Call}}===
  +
'''Juan – Người đàn ông bảnh bao và quyến rũ'''
'''Dandy Charm Juan'''
 
:'''Strategy'''
+
:'''Chiến thuật'''
  +
:Tôi sử dụng sức mạnh nước lộng lẫy.
:I use splendid waterpower.
 
:'''Trainer's Pokémon'''
+
:'''Pokémon của Trainer'''
:Pokémon of elegance!
+
:Pokémon của sự thanh lịch!
:'''Self-Introduction'''
+
:'''Tự giới thiệu'''
  +
:Sự khen tặng từ những người phụ nữ xinh đẹp cho tôi năng lượng!
:The adulation of beautiful ladies fills me with energy!
 
   
===Sprites===
+
===Hình ảnh===
 
{| align="center" style="{{roundy|20px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color}};"
 
{| align="center" style="{{roundy|20px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color}};"
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Spr E Juan.png]]
 
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Spr E Juan.png]]
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Juan III OD.png‎]]
 
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Spr B2W2 Juan.png]]
 
 
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Juan OD.png‎]]
 
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Juan OD.png‎]]
 
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Spr B2W2 Juan.png]]
 
|style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{water color dark}}; background: #{{water color light}}; width:80px"| [[File:Juan V OD.png‎]]
 
|- align=center style="font-size: 80%;"
 
|- align=center style="font-size: 80%;"
| Juan's sprite from<br>{{color2|000|Generation III}}
+
| Ảnh đồ họa của Juan trong <br/>{{color2|000|Generation III}}
| Juan's overworld sprite from<br>{{color2|000|Generation III}}
+
| Ảnh đồ họa thu nhỏ của Juan trong <br/>{{color2|000|Generation III}}
| Juan's sprite from<br>{{color2|000|Generation V}}
+
| Ảnh đồ họa của Juan trong <br/>{{color2|000|Generation V}}
| Juan's overworld sprite from<br>{{color2|000|Generation V}}
+
| Ảnh đồ họa thu nhỏ của Juan trong <br/>{{color2|000|Generation V}}
 
|}
 
|}
   
==In the anime==
+
==Trong anime==
[[File:Juan anime.png|250px|left|thumb|Juan in the {{pkmn|anime}}]]
+
[[File:Juan anime.png|250px|left|thumb|Juan trong {{pkmn|anime}}]]
Juan is quite the celebrity type in {{ci|Sootopolis}}, putting on shows with his Pokémon. He has many female fans, and is considered very dashing. In addition to being a Gym Leader, he is a former winner of the [[Grand Festival]]. He appeared in ''[[AG110|The Great Eight Fate]]'' and ''[[AG111|Eight Ain't Enough]]'' when he battled {{Ash}}, who won the Rain Badge after a tough battle.
+
Juan người khá nổi tiếng {{ci|Sootopolis}}, trong những chương trình với Pokémon của ông. Ông có một số người hâm mộ nữ, được xem một người rất bảnh bao. Ngoài việc một Gym Leader, ông ấy cựu địch của [[Grand Festival]]. Juan xuất hiện trong ''[[AG110|The Great Eight Fate]]'' ''[[AG111|Eight Ain't Enough]]'' khi ông ấy chiến đấu với {{Ash}}, người đã sở hữu được Rain Badge sau một trận đấu đầy khó khăn.
   
He has a butler, {{ho|Sebastian}}, who also serves as the [[Sootopolis Gym]] assistant. Juan uses unique rules in his Gym matches: the first round is a [[Double Battle]] held in a large swimming pool, while the other rounds are held in a battlefield that resembles a lake surrounded by land.
+
Ông ấy một người quản gia, {{ho|Sebastian}}, người đồng thời phục vụ cho [[Sootopolis Gym]]. Juan sử dụng luật đặc biệt trong những trận đấu ở Gym: vòng đầu tiên một trận [[Double Battle|đấu đôi]] tổ chức một hồ bơi lớn, trong khi những trận đấu khác tổ chức tại một sân thi đấu giống như một hồ nước được đắp bờ xung quanh.
   
Juan also makes a cameo appearance in a flashback in ''[[DP093|Playing The Leveling Field!]]''.
+
Juan cũng xuất hiện với vai trò khách mời trong một đoạn dẫn trong ''[[DP093|Playing The Leveling Field!]]''.
   
 
===Pokémon===
 
===Pokémon===
This listing is of Juan's known Pokémon in the {{pkmn|anime}}:
+
Đây danh sách những Pokémon của Juan trong {{pkmn|anime}}:
====On hand====
+
====Sở hữu====
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
 
|trainer=Juan
 
|trainer=Juan
Line 702: Line 702:
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|vaen=Maddie Blaustein
 
|vaen=Maddie Blaustein
|desc={{p|Sealeo}} made a cameo in {{TRT}}'s electric net but was eventually freed.
+
|desc={{p|Sealeo}} bị mắc vào lưới điện của {{TRT}} nhưng cuối cùng được giải phóng.
   
Sealeo was one of the two Pokémon Juan used in the first round of his battle with Ash. Sealeo used {{m|Blizzard}} on {{AP|Pikachu}} and {{AP|Snorunt|Glalie}}, but Snorunt countered it with {{m|Icy Wind}}. It then tried to hit Pikachu with {{m|Aurora Beam}}, but Pikachu dodged. When Ash switched Snorunt for {{AP|Corphish}} and attacked with {{m|BubbleBeam}}, Sealeo dived into the water and tried hitting Pikachu again, but once again Pikachu dodged. After Sealeo was left alone against both of Ash's Pokémon it used {{m|Ice Ball}} repeatedly and almost won the battle, but was eventually taken down by Corphish's {{m|Crabhammer}}.
+
Sealeo một trong 2 pokemon Juan sử dụng khi đấu vòng 1 với Ash. Sealeo sử dụng {{m|Blizzard}} nhắm vào {{AP|Pikachu}} {{AP|Snorunt|Glalie}}, nhưng Snorunt đã phản đòn với {{m|Icy Wind}}. Sealeo cố gắng tấn công Pikachu với {{m|Aurora Beam}}, nhưng Pikachu đã né được. Khi Ash đổi Snorunt bằng {{AP|Corphish}} tấn công với {{m|BubbleBeam}}, Sealeo lặn xuống dưới nước muốn tấn công Pikahcu một lần nữa, nhưng Pikachu vẫn tránh được. Sau khi Sealeo trong tình thế một mình chống lại 2 Pokémon của Ash nó đã sử dụng {{m|Ice Ball}} liên tục gần như đã chiến thắng trận đấu, nhưng vẫn bị đánh bại bởi đòn {{m|Crabhammer}} của Corphish.
   
Sealeo's known moves are {{m|Blizzard}}, {{m|Aurora Beam}} and {{m|Ice Ball}}.}}
+
Những đòn được biết đến của Sealeo {{m|Blizzard}}, {{m|Aurora Beam}} {{m|Ice Ball}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 716: Line 716:
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|vaen=Eric Stuart
 
|vaen=Eric Stuart
|desc={{p|Seaking}} battled alongside Sealeo in the Double Battle against Pikachu and Snorunt. It used {{m|Horn Drill}} to reflect Pikachu's {{t|Electric}} attacks at Snorunt. When Ash's Pokémon were attempting to attack from up close, Seaking hit Snorunt with {{m|Hyper Beam}}, forcing Ash to switch Snorunt for {{AP|Corphish}}. Seaking then dived and used {{m|Horn Attack}}, but Corphish caught it by the horn. Seaking followed up with Horn Drill, damaging Corphish, but was then hit by Pikachu's {{m|Iron Tail}} and fainted.
+
|desc={{p|Seaking}} chiến đấu cùng với Sealeo trong trận đấu đôi chống lại Pikachu Snorunt. Nó sử dụng {{m|Horn Drill}} để phản hồi đòn tấn công hệ {{t2|Electric}} của Pikachu vào Snorunt. Khi Pokémon của Ash cố gắng tiếp cận, Seaking tấn công Snorunt với {{m|Hyper Beam}}, buộc Ash phải đổi Snorunt bằng {{AP|Corphish}}. Seaking sau đó lặn xuống và sử dụng {{m|Horn Attack}}, nhưng Corphish đã kẹp được sừng của nó. Seaking tiếp tục dùng Horn Drill, tấn công Corphish, nhưng bị đánh trúng bởi {{m|Iron Tail}} của Pikachu và sau đó mất sức chiến đấu.
   
Seaking's known moves are {{m|Horn Drill}}, {{m|Hyper Beam}} and {{m|Horn Attack}}.}}
+
Những đòn được biết đến của Seaking {{m|Horn Drill}}, {{m|Hyper Beam}} {{m|Horn Attack}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 728: Line 728:
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|vaen=Rachael Lillis
 
|vaen=Rachael Lillis
|desc=It first appeared in ''[[AG110|The Great Eight Fate!]]'' where it put a dazzling performance with the other of Juan's Pokémon, it was later captured by {{TRT}} but helped to get free.
+
|desc= lần đầu xuất hiện trong ''[[AG110|The Great Eight Fate!]]'' nơi đã một màn trình diễn rực rỡ với những Pokémon của Juan, bị bắt sau đó bởi {{TRT}} nhưng sau đó đã được tự do.
   
The second round of his battle with Ash, Juan chose {{p|Luvdisc}} against {{AP|Grovyle|Sceptile}}. Luvdisc started out with {{m|Water Pulse}}, but Grovyle dodged in time and countered with {{m|Leaf Blade}}. Luvdisc, however, was fast enough to dodge that attack and use {{m|Sweet Kiss}}, confusing Grovyle. Grovyle hit itself in confusion, and Luvdisc finished it off with {{m|Water Gun}}, which resulted in a loss for Grovyle despite the type advantage. Ash switched back to Corphish. The two Pokémon kept dodging each other's attacks, until Luvdisc dived underwater and Ash ordered Corphish to hit the water with {{m|Crabhammer}}. Corphish's attack, however, sprayed the battlefield with water, simulating heavy rain, which activated Luvdisc's Ability, {{a|Swift Swim}}, allowing it to move even faster than before. Eventually, though, Corphish managed to hit Luvdisc with another {{m|Crabhammer}}, taking it out of the battle.
+
Trận đấu thứ 2 với Ash, Juan chọn {{p|Luvdisc}} chống lại {{AP|Grovyle|Sceptile}}. Luvdisc bắt đầu với {{m|Water Pulse}}, nhưng Grovyle được trong khoảnh khắc và phản công với {{m|Leaf Blade}}. Nhưng Luvdisc đủ nhanh để tránh đòn đó sử dụng {{m|Sweet Kiss}}, làm choáng váng Grovyle. Grovyle tự tổn thương bản thân vì bị choáng, Luvdisc dứt điểm với {{m|Water Gun}}, kết quả Grovyle thất bại mặc lợi thế về hệ. Ash đổi qua sử dụng Corphish. Cả 2 Pokémon liên tục tránh đòn tấn công của đối phương, cho tới khi Luvdisc lặn xuống dưới nước và Ash ra lệnh cho Corphish tấn công mặc nước với {{m|Crabhammer}}. Đòn tấn công của Corphish đã hất tung nước lên cao, tạo thành một cơn mưa lớn, đã kích hoạt kỹ năng của Luvdisc, {{a2|Swift Swim}}, cho phép di chuyển nhanh hơn ban đầu. Mặc dù thế, Corphish vẫn tấn công Luvdisc với một đòn {{m|Crabhammer}} khác, khiến mất sức chiến đấu.
   
Luvdisc's known moves are {{m|Water Pulse}}, {{m|Sweet Kiss}} and {{m|Water Gun}}, and its Ability is {{a|Swift Swim}}.}}
+
Những đòn được biết đến của Luvdisc {{m|Water Pulse}}, {{m|Sweet Kiss}} {{m|Water Gun}}, cùng với kỹ năng {{a2|Swift Swim}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 743: Line 743:
 
|epname=Eight Ain't Enough!
 
|epname=Eight Ain't Enough!
 
|vaen=Eric Stuart
 
|vaen=Eric Stuart
|desc=The fourth Pokémon Juan used against Ash was {{p|Whiscash}}, who easily defeated Ash's Corphish with {{m|Surf}} and {{m|Rock Smash}}. Ash then chose {{AP|Swellow}}, but Whiscash grabbed it and used {{m|Tickle}}, followed by {{m|Hyper Beam}}. Juan thought he won the round, but Swellow recovered and used {{m|Aerial Ace}}, even after Whiscash dived underwater. After missing another {{m|Hyper Beam}} and getting hit by another {{m|Aerial Ace}}, Whiscash was unable to battle.
+
|desc= Pokémon thứ 4 Juan sử dụng chống lại Ash {{p|Whiscash}}, dễ dàng đánh bại Corphish của Ash với {{m|Surf}} {{m|Rock Smash}}. Ash sau đó sử dụng {{AP|Swellow}}, nhưng Whiscash đã bắt được nó và sử dụng {{m|Tickle}}, sau đó là {{m|Hyper Beam}}. Juan nghĩ rằng mình đã chiến thắng, nhưng Swellow đã hồi phục và sử dụng {{m|Aerial Ace}}, ngay cả khi Whiscash lặn xuống dưới nước. Sau khi sử dụng trượt một đòn {{m|Hyper Beam}} khác bị đánh trúng bởi {{m|Aerial Ace}}, Whiscash không thể tiếp tục chiến đấu.
   
Whiscash's known moves are {{m|Surf}}, {{m|Rock Smash}}, {{m|Tickle}} and {{m|Hyper Beam}}.}}
+
Những đòn được biết đến của Whiscash {{m|Surf}}, {{m|Rock Smash}}, {{m|Tickle}} and {{m|Hyper Beam}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 754: Line 754:
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc={{p|Milotic}} first appeared in ''[[AG110|The Great Eight Fate]]'' where it was used in a water exhibition. It also won in a battle against {{TRT}}. Milotic is Juan's strongest Pokémon as well as most experienced. It won Juan many contests as well as the [[Ribbon Cup]] many years ago when he was a [[Pokémon Coordinator]]. He later used Milotic as his final Pokémon in the Gym battle against {{Ash}}.
+
|desc={{p|Milotic}} xuất hiện lần đầu trong ''[[AG110|The Great Eight Fate]]'' nơi được sử dụng trong cuộc triển lãm nước. cũng đã thắng khi đấu với {{TRT}}. Milotic là Pokémon mạnh nhất của Juan cũng con nhiều kinh nghiệm nhất. giúp Juan thắng tại nhiều cuộc thi cũng như [[Ribbon Cup]] vài năm về trước khi Juan còn là một [[Pokémon Coordinator|nhà điều phối Pokemon]]. Juan sau đó dùng Milotic trong trận đấu cuối cùng với {{Ash}}.
   
With its elegant grace and power, it was able to gain the upper hand against Ash. It defeated Ash's Swellow with {{m|Hydro Pump}} and {{m|Twister}} and put up a good fight against Pikachu as well thanks to its ability to {{m|Recover}} after Electric attacks and drawing in Pikachu's Thunder with Iron Tail. However, Pikachu pulled Milotic below the water and then used {{m|Thunder}} to defeat it earning Ash the {{Badge|Rain}}.
+
Với vẽ duyên dáng tao nhã mạnh mẽ, hoàn toàn trên Ash. đánh bại Swellow của Ash với {{m|Hydro Pump}} {{m|Twister}} chiếm ưu thế khi chiến đấu với Pikachu nhờ vào đòn {{m|Recover}} sau đòn tấn công điện hòa với đòn Thunder của Pikachu bằng Iron Tail. Tuy nhiên, Pikachu đã kéo Milotic xuống nước sử dụng {{m|Thunder}} để đánh bại và đã giúp Ash có được {{Badge|Rain}}.
   
Milotic's known moves are {{m|Twister}}, {{m|Hydro Pump}}, {{m|Iron Tail}} and {{m|Recover}}.}}
+
Những đòn được biết đến của Milotic {{m|Twister}}, {{m|Hydro Pump}}, {{m|Iron Tail}} {{m|Recover}}.}}
   
====At Sootopolis Gym====
+
====Tại Sootopolis Gym====
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
 
|trainer=Juan
 
|trainer=Juan
Line 768: Line 768:
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's {{p|Gorebyss}} was a Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit, it is unknown if he uses it in Gym battles. It was two of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture all the Pokémon with an electric net. It with Juan's {{p|Barboach}} and {{p|Tentacruel}} were able to break through.
+
|desc= {{p|Gorebyss}} Pokémon nước mà Juan sử dụng ở cuộc triển lãm nước [[Sootopolis City]], không biết được Juan sử dụng nó trong Gym hay không. Đó 2 trong số những Pokémon Juan sử dụng để thực hiện màn trình diễn rực rỡ, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng với một tấm lưới điện. Juan với {{p|Barboach}} {{p|Tentacruel}} đã thành công cứu thoát chúng.
   
It appeared in a recap in ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
+
xuất hiện trong phần tóm tắt của ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
   
Gorebyss's known moves are {{m|Water Gun}} and {{m|Safeguard}}.}}
+
Những đòn được biết đến của Gorebyss {{m|Water Gun}} {{m|Safeguard}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 782: Line 782:
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's {{p|Azurill}} and {{p|Seadra}} were Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit, it is unknown if he uses them in Gym battles. It was one of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture all the Pokémon with an electric net. But the help of the other Pokémon got it free.
+
|desc= {{p|Azurill}} {{p|Seadra}} Pokémon Juan sử dụng trong triễn lãm nước tại [[Sootopolis City]], không biết được Juan sử dụng trong Gym không. một trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng sự giúp đỡ của những con Pokémon khác giúp nó được tự do.
   
Azurill appeared in a recap in ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
+
Azurill xuất hiện trong phần tóm tắt của ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
   
Azurill and Seadra's only known move is {{m|Water Gun}}.}}
+
Đòn duy nhất được biết đến của Azurill và Seadra {{m|Water Gun}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 795: Line 795:
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's {{p|Goldeen}} was a Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit, it is unknown if he uses it in Gym battles. It was one of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture all the Pokémon with an electric net. But the help of the other Pokémon got it free.
+
|desc= {{p|Goldeen}} Pokémon Juan sử dụng tại buổi triển lãm nước [[Sootopolis City]], không ông sử dụng trong trận đấu ở Gym hay không. một trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng sự giúp đỡ của những con Pokémon khác giúp nó được tự do.
   
It appeared in a recap in ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
+
xuất hiện trong phần tóm tắt của ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
   
Goldeen's only known move is {{m|Water Gun}}.}}
+
Đòn duy nhất được biết đến của Goldeen {{m|Water Gun}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 808: Line 808:
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's {{p|Wailmer}} was a Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit, it is unknown if he uses it in Gym battles. It was one of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture all the Pokémon with an electric net. But with the help of other Pokémon got it free.
+
|desc= {{p|Wailmer}} Pokémon Juan sử dụng trong buổi triển lãm nước [[Sootopolis City]], không ông sử dụng trong trận đấu ở Gym hay không. một trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng sự giúp đỡ của những con Pokémon khác giúp nó được tự do.
   
Wailmer's only known move is {{m|Water Gun}}.}}
+
Đòn duy nhất được biết đến của Wailmer {{m|Water Gun}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 820: Line 820:
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's {{p|Corsola}}, {{p|Barboach}} and {{p|Chinchou}} were Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit from the water, it is unknown if he uses them in Gym battles. It was three of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture all the Pokémon with an electric net. It with Juan's {{p|Gorebyss}} and {{p|Tentacruel}} were able to break through helping the others escape.
+
|desc={{p|Corsola}}, {{p|Barboach}} {{p|Chinchou}} là những Pokémon Juan sử dụng dưới nước trong buổi triển lãm nước ở [[Sootopolis City]], không ông sử dụng trong trận đấu Gym hay không. 3 trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Chúng cùng với {{p|Gorebyss}} {{p|Tentacruel}} đã hoàn thành việc phá tấm lưới giúp những Pokémon khác trốn thoát
   
Barboach appeared in a recap in ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
+
Barboach xuất hiện trong phần tóm tắt của ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
   
Corsola and Chinchou's only known move is {{m|BubbleBeam}} and Barboach's known moves are {{m|Water Gun}} and {{m|Mud Sport}}.}}
+
Đòn duy nhất được biết đến của Corsola và Chinchou là {{m|BubbleBeam}} còn của Barboach {{m|Water Gun}} {{m|Mud Sport}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 832: Line 832:
 
|type2=Flying
 
|type2=Flying
 
|img=Juan Wingull Pelipper Masquerain.png
 
|img=Juan Wingull Pelipper Masquerain.png
|cap=Juan's Wingull, Pelipper and Masquerain
+
|cap=Wingull, Pelipper Masquerain của Juan
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's Two {{p|Wingull}}, {{p|Pelipper}} and {{p|Masquerain}} were Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit from the air, it is unknown if he uses them in Gym battles. It was three of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture all the Pokémon with an electric net. But were able to break through helping the others escape.
+
|desc=2 con {{p|Wingull}}, {{p|Pelipper}} {{p|Masquerain}} là những Pokémon Juan sử dụng trên không trong buổi triển lãm nước ở [[Sootopolis City]], không ông sử dụng trong trận đấu Gym hay không. 3 trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng đã phá được với sự giúp đỡ của những người khác.
   
Wingull and Masquerain appeared in a recap in ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
+
Wingull Masquerain xuất hiện trong phần tóm tắt của ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
   
Wingull and Pelipper's only known move is {{m|Water Gun}} and Masquerain's only known move is {{m|BubbleBeam}}.}}
+
Đòn duy nhất được biết đến của Wingull và Pelipper là {{m|Water Gun}} còn của Masquerain {{m|BubbleBeam}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 846: Line 846:
 
|type1=Water
 
|type1=Water
 
|img=Juan Staryu.png
 
|img=Juan Staryu.png
|cap=Juan's Staryu
+
|cap=Staryu của Juan
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's multiple {{p|Staryu}} were Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit, it is unknown if he uses it in Gym battles. It was one of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture one and the other Pokémon with an electric net. But the help of the other Pokémon got it free.
+
|desc=Những con {{p|Staryu}} Pokémon Juan sử dụng trong triển lãm nước ở [[Sootopolis City]], không ông sử dụng trong trận đấu ở Gym hay không. Chúng nằm trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện trình diễn của mình, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những Pokémon khác chúng trốn thoát.
   
Staryu known moves are {{m|Water Gun}} and {{m|BubbleBeam}}.}}
+
Những đòn được biết đến của Staryu {{m|Water Gun}} {{m|BubbleBeam}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 859: Line 859:
 
|type2=Poison
 
|type2=Poison
 
|img=Juan Tentacruel.png
 
|img=Juan Tentacruel.png
|cap=Juan's Tentacruel
+
|cap=Tentacruel của Juan
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's multiple {{p|Tentacruel}} were Pokémon Juan used in the [[Sootopolis City]] Water Exhibit from the water, it is unknown if he uses them in Gym battles. It was one of many of Juan's Pokémon used to make a dazzling performance, until {{TRT}} attempted to capture one and the other Pokémon with an electric net. It with Juan's {{p|Gorebyss}} and {{p|Barboach}} were able to break through helping the others escape.
+
|desc=Những con {{p|Tentacruel}} của Juan là những Pokémon ông sử dụng trên mặt nước ở triển lãm nước tại [[Sootopolis City]], không anh ấy sử dụng trong trận đấu Gym hay không. Chúng nằm trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện trình diễn của mình, cho tới khi {{TRT}} cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. cùng với {{p|Gorebyss}} {{p|Barboach}} đã trốn thoát dưới sự giúp đỡ của những Pokémon khác.
   
It appeared in a recap in ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
+
Chúng xuất hiệt trong bản tóm tắt của ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
   
Tentacruel's only known move is {{m|BubbleBeam}} and one of them also knows {{m|Mirror Coat}}.}}
+
Đòn duy nhất được biết đến của Tentacruel là {{m|BubbleBeam}} và một trong số chúng còn biết {{m|Mirror Coat}}.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 876: Line 876:
 
|epnum=AG110
 
|epnum=AG110
 
|epname=The Great Eight Fate!
 
|epname=The Great Eight Fate!
|desc=Juan's {{p|Spheal}} was seen as being one of Juan's Pokémon being caught in {{TRT}} electric net, with the help of the other Pokémon it was able to get out.
+
|desc= {{p|Spheal}} của Juan một trong những Pokémon bị bắt bởi tấm lưới điện của {{TRT}}, với sự giúp đỡ của những Pokémon khác đã thoát được.
   
It appeared in a recap in ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
+
xuất hiện trong bản tóm tắt của ''[[AG111|Eight Ain't Enough!]]''.
   
None of Spheal's moves are known.}}
+
Không có đòn đánh nào của Spheal được biết đến.}}
   
===Voice actors===
+
===Diễn viên lồng tiếng===
 
{{vatable|color={{water color}}|bordercolor={{water color light}}
 
{{vatable|color={{water color}}|bordercolor={{water color light}}
 
|ja=速水奨 ''Shō Hayami''
 
|ja=速水奨 ''Shō Hayami''
Line 890: Line 890:
 
|es_eu=Antonio Esquivias}}
 
|es_eu=Antonio Esquivias}}
   
==In the manga==
+
==Trong manga==
===In the Pokémon Adventures manga===
+
===Trong manga Pokémon Adventures ===
 
[[File:Norman and Juan.png|thumb|right|250px|Juan and his Clamperl (right) with Norman and his Slaking (left)]]
 
[[File:Norman and Juan.png|thumb|right|250px|Juan and his Clamperl (right) with Norman and his Slaking (left)]]
   
Juan was once [[Wallace]]'s mentor and the Sootopolis Gym Leader. Later, Wallace succeeded him as the Gym Leader after winning the Hoenn Pokémon League. When Hoenn got into the crisis because of the fight between {{p|Groudon}} and {{p|Kyogre}}, Wallace had to take up the place as the Champion and asked Juan to take over as the Gym Leader again.
+
Juan thầy của [[Wallace]] là Leader của Sootopolis Gym. Later, Wallace kế nghiệp ông và trở thành Gym Leader sau khi chiến thắng tại Hoenn Pokémon League. Khi Hoenn rơi vào khủng hoảng bởi trận chiến giữa {{p|Groudon}} {{p|Kyogre}}, Wallace đã tiếp quản lại vị trí Champion nhờ Juan trở thành Gym Leader một lần nữa.
   
He was the one who rescued [[Tate and Liza]] when they were trapped in [[Mack]]'s fire illusion in Mt. Pyre, as well as {{adv|Ruby}} and {{adv|Sapphire}} when they were being blown away by the Groudon's and Kyogre's energy in Sootopolis. He brought all of them to the Mirage Island and requested Liza & Tate to train Ruby and Sapphire about Double Battle, in order to prepare the two Trainers for the final showdown against Groudon and Kyogre. Juan himself also trained Ruby and Sapphire to increase their mental strength, so that they would not be controlled by the two Orbs, as [[Maxie]] and [[Archie]] had been.
+
Ông người đã cứu [[Tate and Liza]] khi họ bị giam cầm bởi ảo ảnh lửa của [[Mack]] Mt. Pyre, cũng như {{adv|Ruby}} {{adv|Sapphire}} khi họ bị thổi bay bởi năng lượng của Groudon Kyogre Sootopolis. Ông mang tất cả họ tới Mirage Island yêu cầu Liza & Tate huấn luyện Ruby Sapphire về cách chiến đấu đôi, để chuẩn bị cho 2 người cho trận chiến cuối cùng chống lại Groudon Kyogre. Bản thân Juan cũng dạy Ruby Sapphire để nâng cao sức mạnh tinh thần của họ, để họ không bị điều khiển bởi 2 khối cầu, như [[Maxie]] [[Archie]] từng bị.
   
As he had been Wallace's mentor, Ruby respected him right from the beginning and calls him "Great Master" (大師匠, ''dai shishou'').
+
Với cách thầy của Wallace, Ruby đã tôn trọng ông ngay từ đầu đã gọi ông "Great Master" (大師匠, ''dai shishou'').
   
Juan would sometimes use French phrases like {{tt|''"Bonjour"''|Good day}} and {{tt|''"très bien"''|Very well}}.
+
Juan đôi lúc sử dụng một số cụm từ tiếng Pháp như {{tt|''"Bonjour"''|Một ngày tốt lành}} {{tt|''"très bien"''|Rất tốt}}.
   
 
====Pokémon====
 
====Pokémon====
This listing is for Juan's Pokémon in the Pokémon Adventures manga.
+
Danh sách Pokémon Juan sử dụng trong Pokémon Adventures.
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
 
|trainer=Juan
 
|trainer=Juan
Line 911: Line 911:
 
|epnum=PS256
 
|epnum=PS256
 
|epname=VS. Spoink II
 
|epname=VS. Spoink II
|desc=Both {{p|Luvdisc}} were mostly seen traveling with Juan out of their Poké Balls. They were used to assist Ruby and Sapphire in their training.
+
|desc=Cả 2 {{p|Luvdisc}} rất thường thấy ngoài Pokéball đi cùng Juan. Chúng được sử dụng để hỗ trợ Ruby Sapphire trong quá trình tập luyện của họ.
   
None of Luvdisc's moves are known.}}
+
Không có đòn nào của Luvdisc được biết đến.}}
   
 
{{TrainerPoké
 
{{TrainerPoké
Line 923: Line 923:
 
|epnum=PS255
 
|epnum=PS255
 
|epname=VS. Spoink I
 
|epname=VS. Spoink I
|desc={{p|Kingdra}} was first used to call out a Water Screen. Within the screen was {{p|Kyogre}} and {{p|Groudon}}. It was then used in Ruby and Sapphire's training.
+
|desc={{p|Kingdra}} lần đầu được sử dụng để tạo Water Screen. trong màn nước là {{p|Kyogre}} {{p|Groudon}}. Sau đó được dùng để huấn luyện Ruby Sapphire.
   
Kingdra's only known move is {{m|Water Pulse}}.}}
+
Kingdra chỉ một đòn duy nhất được biết là {{m|Water Pulse}}.}}
   
  +
==Thông tin khác==
==Trivia==
 
* In Emerald, Juan is the only Gym Leader whose highest-leveled Pokémon, {{p|Kingdra}}, isn't one from Generation III.
+
* Trong Emerald, Juan Gym Leader duy nhất có một Pokémon tiến hóa cấp cuối, {{p|Kingdra}}, không thuộc thế hệ III.
* Juan's team in the anime is the same team [[Wallace]] uses in {{game|Ruby and Sapphire|s}}.
+
* Đội hình của Juan sử dụng giống như đội hình của [[Wallace]] dùng trong {{game|Ruby and Sapphire|s}}.
* Both "Juan" and "[[Giovanni]]"—the eighth Gym Leaders in a region introduced in an odd-numbered generation—are names which are foreign versions of the English name "John".
+
* Cả "Juan" "[[Giovanni]]" Gym Leaders thứ 8 trong vùng được giới thiệu ở thế hệ lẻ đều tên dựa theo phiên âm nước ngoài của tên tiếng Anh "John".
* Juan is the only [[Hoenn]] [[Gym Leader]] not to be shown with the same team in the {{pkmn|anime}} as in the games (while some Gym Leaders had Pokémon evolve or join their team, all the previous leaders were shown with the same team as their game counterparts at one point). Instead, Juan has a {{p|Milotic}} from [[DP075|Wallace's appearance in the anime]].
+
* Juan [[Gym Leader]] duy nhất của [[Hoenn]] không được giới thiệu với đội hình trong {{pkmn|anime}} giống như trong game (ngoại trừ một số Gym Leaders Pokémon tiến hóa hoặc tham gia vào đội của họ, thì tất cả các Leader trước đó đều được giới thiệu với đội hình giống như trong game ở thời điểm tương ứng). Thay vào đó, Juan {{p|Milotic}} tại [[DP075|thời điểm xuất hiện của Wallace trong anime]].
* In the {{pmin|Latin America}}n dub of ''[[AG110|The Great Eight Fate]]'', {{MTR}} and the [[narrator]] mention that Juan resembles the Mexican actor Rene Casados.
+
* Trong bản lồng tiếng {{pmin|Mỹ Latin}} của ''[[AG110|The Great Eight Fate]]'', {{MTR}} [[narrator|người dẫn chuyện]] đã đề cập đến rằng Juan giống diễn viên Mexico Rene Casados.
* Juan is similar to [[Fantina]] in that both speak French (Juan does so in [[Pokémon Adventures]]), and both are {{pkmn|Coordinator}}s and [[Gym Leader]]s.
+
* Juan tương tự như [[Fantina]] đó cả hai đều nói tiếng Pháp (Juan làm như vậy trong [[Pokémon Adventures]]), cả hai đều là {{pkmn|Coordinator|điều phối viên}} và cùng là [[Gym Leader]].
   
  +
==Những cái tên==
==Names==
 
 
{| style="float:left; background: #{{water color light}}; {{roundy|10px}}; border: 3px solid #{{water color}}"
 
{| style="float:left; background: #{{water color light}}; {{roundy|10px}}; border: 3px solid #{{water color}}"
 
|- style="text-align:center"
 
|- style="text-align:center"
! style="{{roundytl|5px}};" | Language
+
! style="{{roundytl|5px}};" | Ngôn ngữ
! Name
+
! Tên
! style="{{roundytr|5px}};" | Origin
+
! style="{{roundytr|5px}};" | Nguồn gốc
 
|- style="background:#FFF;"
 
|- style="background:#FFF;"
  +
|Nhật
|Japanese
 
 
|アダン ''Adan''
 
|アダン ''Adan''
|From 阿檀 ''Adan'', ''{{wp|Pandanus tectorius}}''.
+
|Từ 阿檀 ''Adan'', có nghĩa là ''{{wp|Pandanus tectorius}}''.
 
|- style="background:#FFF;"
 
|- style="background:#FFF;"
|English, French, German
+
|Anh, Pháp, Đức
 
|Juan
 
|Juan
|Possible reference to "{{wp|Don Juan}}", a Spanish womanizer; also pronounced similarly to "water".
+
| thể là ám chỉ "{{wp|Don Juan}}", một kẻ trăng hoa người Tây Ban Nha; thường được phát âm "water".
 
|- style="background:#FFF;"
 
|- style="background:#FFF;"
  +
|Italian
 
 
|Rodolfo
 
|Rodolfo
|Possible reference to the name of a famous seducer (Rodolfo Valentino).
+
| thể ám chỉ đến tên của một kẻ dụ dỗ phụ nữ nổi tiếng (Rodolfo Valentino).
 
|- style="background:#FFF;"
 
|- style="background:#FFF;"
  +
|Tây Ban Nha
|Spanish
 
 
|Galano
 
|Galano
|Possible derivation from "galán" ("gallant", "handsome").
+
| thể bắt nguồn từ từ "galán" ("gallant", "hào hiệp").
 
|- style="background:#FFF;"
 
|- style="background:#FFF;"
  +
|Hàn Quốc
|Korean
 
 
|아단 ''Adan''
 
|아단 ''Adan''
|Transliteration of ''Adan''.
+
|Phiên âm của từ ''Adan''.
 
|- style="background:#FFF;"
 
|- style="background:#FFF;"
  +
|Trung Quốc ({{tt|Quan thoại|Tiếng Quan Thoại}})
|Chinese ({{tt|Mandarin|Taiwan and mainland China}})
 
|亞當/亚当<br>''Yǎdāng''/''Yàdāng''
+
|亞當/亚当<br/>''Yǎdāng''/''Yàdāng''
  +
|Giống như Adam; phiên âm tên tiếng Nhật của Juan.
|Refers to Adam; transliteration of his Japanese name.
 
 
|}
 
|}
 
{{-}}
 
{{-}}
   
{{Gym Leaders of Hoenn}}<br>
+
{{Gym Leaders of Hoenn|Gym Leader ở Hoenn}}<br/>
{{Coordinators}}<br>
+
{{Coordinators}}<br/>
{{Project CharacterDex notice}}
 
 
[[Category:Anime characters]]
 
[[Category:Anime characters]]
 
[[Category:Game characters]]
 
[[Category:Game characters]]
Line 980: Line 979:
 
[[Category:Top Coordinators]]
 
[[Category:Top Coordinators]]
 
[[Category:Black 2 and White 2 characters]]
 
[[Category:Black 2 and White 2 characters]]
[[de:Juan]]
+
[[Category:mr.equal]]
  +
[[Category:mr.equal (e)]]
[[es:Galano]]
 
[[fr:Juan]]
 
[[it:Rodolfo]]
 
[[ja:アダン]]
 
[[pl:Juan]]
 

Revision as of 11:09, 6 January 2013

Juan
アダン Adan
"Người chủ Gym với sự xinh đẹp của dòng nước tinh khiết!"
Emerald Juan.png
Hình ảnh trong pokémon Emerald
Gender Nam
Eye color Xanh
Hair color Xám và trắng
Hometown Sootopolis City
Region Hoenn
Relatives Không rõ
Trainer class Gym LeaderE
Pokémon TrainerB2W2
Generation III, V
Games Emerald
Black 2 and White 2
Leader of Sootopolis Gym
Badge Rain Badge
Specializes in Template:Type2
Anime debut The Great Eight Fate!
English voice actor Sean Schemmel
Japanese voice actor Shō Hayami

Juan (Tiếng Nhật: アダン Adan) là Gym Leader của Gym tại Sootopolis City, được biết đến một cách chính thức là Sootopolis Gym, trong phiên bản Pokémon Emerald. Ông thay thế Wallace, học trò của ông, người đã trở thành Pokémon League Champion, thế chỗ của Steven trong Emerald. Ông ấy đưa Rain Badge cho những Trainer đánh bại ông ấy. Sở trường của ông ấy là Pokémon Water-type.

Bên cạnh vai trò đang là một Gym Leader, trong anime, Juan còn từng là một Coordinator.

Trong game

Pokémon

Pokémon Emerald

Trong khi chiến đấu ở GymTái đấu lần 1Tái đấu lần 2Tái đấu lần 3Tái đấu lần 4Pokémon Black 2 and White 2

Pokémon World Tournament

Juan sử dụng 3 Pokémon trong đấu đơn, bốn trong đấu đôi hoặc đấu vòng tròn và 6 Pokémon trong đấu 3.

Giải đấu các Leader ở HoennGiải đấu của các Leader thế giới về chuyên mônTrích dẫn

Pokémon Emerald

Sootopolis Gym
 • Trước trận đấu
"Hãy để tổi hỏi bạn. Bạn có biết không? Ah, Tôi không nên e ngại quá. Tôi là người đã dạy Wallace mọi thứ tôi biết về Pokémon. Trong một lần, tôi đã từ bỏ cương vị là một Gym Leader. Tại vị trí của tôi, tôi đã đặt lòng tin vào Wallace. Tuy nhiên, một lý do thuyết phục đã mang tôi trở lại. Ah, nhưng tán chuyện đủ rồi. Hãy bắt đầu trận đấu của chúng ta, thế nào? Xin bạn vui lòng làm chứng cho nghệ thuật của chúng tôi. Những ảo ảnh hùng vĩ được chạm khắc nên từ những Pokémon và chính bản thân tôi đây!"
 • Khi bị đánh bại
"Ahahaha, tuyệt vời! Rất tốt, bạn là người chiến thắng. Từ bạn, Tôi cảm nhận được sự tỏa sáng rực rỡ của kỹ năng sẽ vượt lên tất cả. Tuy nhiên, so sánh với tôi hoặc là thậm chí là Wallace, bạn vẫn thiếu đi sự thanh lịch. Có lẽ tôi nên cho bạn mượn trang phục của tôi chăng?.................................... Hahaha, tôi nói đùa thôi! Thay vì trang phục, tôi sẽ thưởng cho bạn thứ này, Rain Badge."
 • Sau khi bị đánh bại
"Có được Rain Badge sẽ giúp mọi Pokémon tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của bạn. Rain Badge còn cho phép bạn sử dụng HM Waterfall để vượt lên những bức tường tạo ra bởi dòng nước đổ xuống. Và, để bạn không bao giờ quên trận đấu mà chúng ta đã có, hãy nhận lấy..."
"Chiếc Technical Machine tôi đưa cho bạn có chứa Water Pulse. Khi sử dụng, nó đôi khi sẽ làm choáng đối thủ bằng những đợt sóng siêu âm."
"Trainer người thu thập đủ tất cả huy hiệu của Gym ở Hoenn sẽ tìm thấy đường tới đích đến sau cùng. Pokémon League. Đi tới cực đông của Hoenn, đến đảo Ever Grande. Tại đó, bạn sẽ tìm thấy Pokémon League."
Thách đấu lại
 • Được Juan gọi (sẵn sàng cho trận tái đấu):
"Hoho... <Người chơi>... Sootopolis Gym của chúng tôi đã mở cửa trở lại. Nếu bạn mong muốn được gặp tôi, bạn được chào mừng đến thăm bất cứ khi nào."
 • Trước trận đấu
"Ah, Gym này đã trở lại trạng thái thanh thản thường thấy của nó... Nhưng cơn lốc trẻ trung này đã đến đây và đưa chúng ta vào một bài kiểm tra mới! Được rồi, bạn của tôi, một cách chắc chắn nhất! Tôi sẽ rất vui mừng được nhảy thường xuyên với bạn nếu bạn muốn!"
 • Khi bị đánh bại
"Ahahaha, bạn là người chiến thắng! Bạn đã đánh bại tôi lần nữa!"
 • Sau khi bị đánh bại
"Nếu tôi muốn bạn trở thành học viên của tôi, bạn sẽ từ chối, tôi biết. Tôi muốn tặng chiếc áo choàng của tôi cho bạn. Nhưng một lần nữa, bạn cũng sẽ từ chối. Tôi tưởng tượng nó sẽ như vậy. Và như thế, bạn tôi, đây nhất định là dấu hiệu của giới quý tộc!"

Match Call

Juan – Người đàn ông bảnh bao và quyến rũ

Chiến thuật
Tôi sử dụng sức mạnh nước lộng lẫy.
Pokémon của Trainer
Pokémon của sự thanh lịch!
Tự giới thiệu
Sự khen tặng từ những người phụ nữ xinh đẹp cho tôi năng lượng!

Hình ảnh

Spr E Juan.png Juan OD.png Spr B2W2 Juan.png File:Juan V OD.png
Ảnh đồ họa của Juan trong
Generation III
Ảnh đồ họa thu nhỏ của Juan trong
Generation III
Ảnh đồ họa của Juan trong
Generation V
Ảnh đồ họa thu nhỏ của Juan trong
Generation V

Trong anime

Juan trong anime

Juan là người khá nổi tiếng ở Sootopolis, trong những chương trình với Pokémon của ông. Ông có một số người hâm mộ nữ, và được xem là một người rất bảnh bao. Ngoài việc là một Gym Leader, ông ấy là cựu vô địch của Grand Festival. Juan xuất hiện trong The Great Eight FateEight Ain't Enough khi ông ấy chiến đấu với Ash, người đã sở hữu được Rain Badge sau một trận đấu đầy khó khăn.

Ông ấy có một người quản gia, Sebastian, người đồng thời phục vụ cho Sootopolis Gym. Juan sử dụng luật đặc biệt trong những trận đấu ở Gym: vòng đầu tiên là một trận đấu đôi tổ chức ở một hồ bơi lớn, trong khi những trận đấu khác tổ chức tại một sân thi đấu giống như một hồ nước được đắp bờ xung quanh.

Juan cũng xuất hiện với vai trò khách mời trong một đoạn dẫn trong Playing The Leveling Field!.

Pokémon

Đây là danh sách những Pokémon của Juan trong anime:

Sở hữu

Juan's Sealeo
Sealeo
Sealeo bị mắc vào lưới điện của Team Rocket nhưng cuối cùng được giải phóng.

Sealeo là một trong 2 pokemon mà Juan sử dụng khi đấu vòng 1 với Ash. Sealeo sử dụng Blizzard nhắm vào PikachuSnorunt, nhưng Snorunt đã phản đòn với Icy Wind. Sealeo cố gắng tấn công Pikachu với Aurora Beam, nhưng Pikachu đã né được. Khi Ash đổi Snorunt bằng Corphish và tấn công với BubbleBeam, Sealeo lặn xuống dưới nước và muốn tấn công Pikahcu một lần nữa, nhưng Pikachu vẫn tránh được. Sau khi Sealeo ở trong tình thế một mình chống lại 2 Pokémon của Ash nó đã sử dụng Ice Ball liên tục và gần như đã chiến thắng trận đấu, nhưng nó vẫn bị đánh bại bởi đòn Crabhammer của Corphish.

Những đòn được biết đến của Sealeo là Blizzard, Aurora BeamIce Ball.

Debut The Great Eight Fate!
Voice actors
Japanese
English Maddie Blaustein
Juan's Seaking
Seaking
Seaking chiến đấu cùng với Sealeo trong trận đấu đôi chống lại Pikachu và Snorunt. Nó sử dụng Horn Drill để phản hồi đòn tấn công hệ Template:T2 của Pikachu vào Snorunt. Khi Pokémon của Ash cố gắng tiếp cận, Seaking tấn công Snorunt với Hyper Beam, buộc Ash phải đổi Snorunt bằng Corphish. Seaking sau đó lặn xuống và sử dụng Horn Attack, nhưng Corphish đã kẹp được sừng của nó. Seaking tiếp tục dùng Horn Drill, tấn công Corphish, nhưng bị đánh trúng bởi Iron Tail của Pikachu và sau đó mất sức chiến đấu.

Những đòn được biết đến của Seaking là Horn Drill, Hyper BeamHorn Attack.

Debut The Great Eight Fate!
Voice actors
Japanese
English Eric Stuart
Juan's Luvdisc
Luvdisc
Nó lần đầu xuất hiện trong The Great Eight Fate! nơi mà nó đã có một màn trình diễn rực rỡ với những Pokémon của Juan, nó bị bắt sau đó bởi Team Rocket nhưng sau đó đã được tự do.

Trận đấu thứ 2 với Ash, Juan chọn Luvdisc chống lại Grovyle. Luvdisc bắt đầu với Water Pulse, nhưng Grovyle né được trong khoảnh khắc và phản công với Leaf Blade. Nhưng Luvdisc đủ nhanh để né tránh đòn đó và sử dụng Sweet Kiss, làm choáng váng Grovyle. Grovyle tự tổn thương bản thân vì bị choáng, và Luvdisc dứt điểm với Water Gun, kết quả là Grovyle thất bại mặc dù có lợi thế về hệ. Ash đổi qua sử dụng Corphish. Cả 2 Pokémon liên tục né tránh đòn tấn công của đối phương, cho tới khi Luvdisc lặn xuống dưới nước và Ash ra lệnh cho Corphish tấn công mặc nước với Crabhammer. Đòn tấn công của Corphish đã hất tung nước lên cao, tạo thành một cơn mưa lớn, và đã kích hoạt kỹ năng của Luvdisc, Template:A2, cho phép nó di chuyển nhanh hơn ban đầu. Mặc dù thế, Corphish vẫn tấn công Luvdisc với một đòn Crabhammer khác, khiến nó mất sức chiến đấu.

Những đòn được biết đến của Luvdisc là Water Pulse, Sweet KissWater Gun, cùng với kỹ năng Template:A2.

Debut The Great Eight Fate!
Voice actors
Japanese
English Rachael Lillis
Juan's Whiscash
Whiscash
Pokémon thứ 4 Juan sử dụng chống lại Ash là Whiscash, nó dễ dàng đánh bại Corphish của Ash với SurfRock Smash. Ash sau đó sử dụng Swellow, nhưng Whiscash đã bắt được nó và sử dụng Tickle, sau đó là Hyper Beam. Juan nghĩ rằng mình đã chiến thắng, nhưng Swellow đã hồi phục và sử dụng Aerial Ace, ngay cả khi Whiscash lặn xuống dưới nước. Sau khi sử dụng trượt một đòn Hyper Beam khác và bị đánh trúng bởi Aerial Ace, Whiscash không thể tiếp tục chiến đấu.

Những đòn được biết đến của Whiscash là Surf, Rock Smash, Tickle and Hyper Beam.

Debut Eight Ain't Enough!
Voice actors
Japanese
English Eric Stuart
Juan's Milotic
Milotic
Milotic xuất hiện lần đầu trong The Great Eight Fate nơi mà nó được sử dụng trong cuộc triển lãm nước. Nó cũng đã thắng khi đấu với Team Rocket. Milotic là Pokémon mạnh nhất của Juan và cũng là con có nhiều kinh nghiệm nhất. Nó giúp Juan thắng tại nhiều cuộc thi cũng như Ribbon Cup vài năm về trước khi Juan còn là một nhà điều phối Pokemon. Juan sau đó dùng Milotic trong trận đấu cuối cùng với Ash.

Với vẽ duyên dáng tao nhã và mạnh mẽ, nó hoàn toàn trên cơ Ash. Nó đánh bại Swellow của Ash với Hydro PumpTwister và chiếm ưu thế khi chiến đấu với Pikachu nhờ vào đòn Recover sau đòn tấn công điện và hòa với đòn Thunder của Pikachu bằng Iron Tail. Tuy nhiên, Pikachu đã kéo Milotic xuống nước và sử dụng Thunder để đánh bại và đã giúp Ash có được Rain Badge.

Những đòn được biết đến của Milotic là Twister, Hydro Pump, Iron TailRecover.

Debut The Great Eight Fate!

Tại Sootopolis Gym

Juan's Gorebyss
Gorebyss
Gorebyss là Pokémon nước mà Juan sử dụng ở cuộc triển lãm nước ở Sootopolis City, không biết được Juan có sử dụng nó trong Gym hay không. Đó là 2 trong số những Pokémon Juan sử dụng để thực hiện màn trình diễn rực rỡ, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng với một tấm lưới điện. Juan với BarboachTentacruel đã thành công cứu thoát chúng.

Nó xuất hiện trong phần tóm tắt của Eight Ain't Enough!.

Những đòn được biết đến của Gorebyss là Water GunSafeguard.

Debut The Great Eight Fate!
Juan's Azurill and Seadra
Azurill and Seadra
AzurillSeadra là Pokémon mà Juan sử dụng trong triễn lãm nước tại Sootopolis City, không biết được Juan có sử dụng nó trong Gym không. Nó là một trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng sự giúp đỡ của những con Pokémon khác giúp nó được tự do.

Azurill xuất hiện trong phần tóm tắt của Eight Ain't Enough!.

Đòn duy nhất được biết đến của Azurill và Seadra là Water Gun.

Debut The Great Eight Fate!
Juan's Goldeen
Goldeen
Goldeen là Pokémon Juan sử dụng tại buổi triển lãm nước ở Sootopolis City, không rõ là ông có sử dụng nó trong trận đấu ở Gym hay không. Nó là một trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng sự giúp đỡ của những con Pokémon khác giúp nó được tự do.

Nó xuất hiện trong phần tóm tắt của Eight Ain't Enough!.

Đòn duy nhất được biết đến của Goldeen là Water Gun.

Debut The Great Eight Fate!
Juan's Wailmer
Wailmer
Wailmer là Pokémon Juan sử dụng trong buổi triển lãm nước ở Sootopolis City, không rõ là ông có sử dụng nó trong trận đấu ở Gym hay không. Nó là một trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng sự giúp đỡ của những con Pokémon khác giúp nó được tự do.

Đòn duy nhất được biết đến của Wailmer là Water Gun.

Debut The Great Eight Fate!
Juan's Corsola, Barboach, and Chinchou
Corsola, Barboach, and Chinchou
Corsola, BarboachChinchou là những Pokémon Juan sử dụng dưới nước trong buổi triển lãm nước ở Sootopolis City, không rõ là ông có sử dụng nó trong trận đấu ở Gym hay không. Nó là 3 trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Chúng cùng với GorebyssTentacruel đã hoàn thành việc phá tấm lưới và giúp những Pokémon khác trốn thoát

Barboach xuất hiện trong phần tóm tắt của Eight Ain't Enough!.

Đòn duy nhất được biết đến của Corsola và Chinchou là BubbleBeam còn của Barboach là Water GunMud Sport.

Debut The Great Eight Fate!
Wingull, Pelipper và Masquerain của Juan
Wingull (×2), Pelipper and Masquerain
2 con Wingull, PelipperMasquerain là những Pokémon Juan sử dụng trên không trong buổi triển lãm nước ở Sootopolis City, không rõ là ông có sử dụng nó trong trận đấu ở Gym hay không. Nó là 3 trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn rực rỡ của mình, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng đã phá được nó với sự giúp đỡ của những người khác.

Wingull và Masquerain xuất hiện trong phần tóm tắt của Eight Ain't Enough!.

Đòn duy nhất được biết đến của Wingull và Pelipper là Water Gun còn của Masquerain là BubbleBeam.

Debut The Great Eight Fate!
Staryu của Juan
Staryu (multiple)
Những con Staryu là Pokémon Juan sử dụng trong triển lãm nước ở Sootopolis City, không rõ là ông có sử dụng nó trong trận đấu ở Gym hay không. Chúng nằm trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn của mình, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những Pokémon khác mà chúng trốn thoát.

Những đòn được biết đến của Staryu là Water GunBubbleBeam.

Debut The Great Eight Fate!
Tentacruel của Juan
Tentacruel (multiple)
Những con Tentacruel của Juan là những Pokémon ông sử dụng trên mặt nước ở triển lãm nước tại Sootopolis City, không rõ là anh ấy có sử dụng nó trong trận đấu ở Gym hay không. Chúng nằm trong số những Pokémon mà Juan sử dụng để thực hiện mà trình diễn của mình, cho tới khi Team Rocket cố gắng bắt chúng bằng tấm lưới điện. Nó cùng với GorebyssBarboach đã trốn thoát dưới sự giúp đỡ của những Pokémon khác.

Chúng xuất hiệt trong bản tóm tắt của Eight Ain't Enough!.

Đòn duy nhất được biết đến của Tentacruel là BubbleBeam và một trong số chúng còn biết Mirror Coat.

Debut The Great Eight Fate!
Juan's Spheal
Spheal
Spheal của Juan là một trong những Pokémon bị bắt bởi tấm lưới điện của Team Rocket, với sự giúp đỡ của những Pokémon khác nó đã thoát được.

Nó xuất hiện trong bản tóm tắt của Eight Ain't Enough!.

Không có đòn đánh nào của Spheal được biết đến.

Debut The Great Eight Fate!

Diễn viên lồng tiếng

Language Voice actor
Japanese 速水奨 Shō Hayami
English Sean Schemmel
Brazilian Portuguese Cassius Romero
Spanish Latin America César Arias
Spain Antonio Esquivias


Trong manga

Trong manga Pokémon Adventures

File:Norman and Juan.png
Juan and his Clamperl (right) with Norman and his Slaking (left)

Juan là thầy của Wallace và là Leader của Sootopolis Gym. Later, Wallace kế nghiệp ông và trở thành Gym Leader sau khi chiến thắng tại Hoenn Pokémon League. Khi Hoenn rơi vào khủng hoảng bởi trận chiến giữa GroudonKyogre, Wallace đã tiếp quản lại vị trí Champion và nhờ Juan trở thành Gym Leader một lần nữa.

Ông là người đã cứu Tate and Liza khi họ bị giam cầm bởi ảo ảnh lửa của Mack ở Mt. Pyre, cũng như RubySapphire khi họ bị thổi bay bởi năng lượng của Groudon và Kyogre ở Sootopolis. Ông mang tất cả họ tới Mirage Island và yêu cầu Liza & Tate huấn luyện Ruby và Sapphire về cách chiến đấu đôi, để chuẩn bị cho 2 người cho trận chiến cuối cùng chống lại Groudon và Kyogre. Bản thân Juan cũng dạy Ruby và Sapphire để nâng cao sức mạnh tinh thần của họ, để họ không bị điều khiển bởi 2 khối cầu, như MaxieArchie từng bị.

Với tư cách là thầy của Wallace, Ruby đã tôn trọng ông ngay từ đầu và đã gọi ông là "Great Master" (大師匠, dai shishou).

Juan đôi lúc sử dụng một số cụm từ tiếng Pháp như "Bonjour""très bien".

Pokémon

Danh sách Pokémon Juan sử dụng trong Pokémon Adventures.

Juan's Luvdisc (×2)
Luvdisc (×2)
Cả 2 Luvdisc rất thường thấy ở ngoài Pokéball và đi cùng Juan. Chúng được sử dụng để hỗ trợ Ruby và Sapphire trong quá trình tập luyện của họ.

Không có đòn nào của Luvdisc được biết đến.

Debut VS. Spoink II
Juan's Kingdra
Kingdra
Kingdra lần đầu được sử dụng để tạo Water Screen. Ở trong màn nước là KyogreGroudon. Sau đó nó được dùng để huấn luyện Ruby và Sapphire.

Kingdra chỉ có một đòn duy nhất được biết là Water Pulse.

Debut VS. Spoink I

Thông tin khác

 • Trong Emerald, Juan là Gym Leader duy nhất có một Pokémon tiến hóa cấp cuối, Kingdra, không thuộc thế hệ III.
 • Đội hình của Juan sử dụng giống như đội hình của Wallace dùng trong Pokémon Ruby and Sapphire.
 • Cả "Juan" và "Giovanni"— Gym Leaders thứ 8 trong vùng được giới thiệu ở thế hệ lẻ — đều có tên dựa theo phiên âm nước ngoài của tên tiếng Anh "John".
 • Juan là Gym Leader duy nhất của Hoenn không được giới thiệu với đội hình trong anime giống như trong game (ngoại trừ một số Gym Leaders có Pokémon tiến hóa hoặc tham gia vào đội của họ, thì tất cả các Leader trước đó đều được giới thiệu với đội hình giống như trong game ở thời điểm tương ứng). Thay vào đó, Juan có Milotic tại thời điểm xuất hiện của Wallace trong anime.
 • Trong bản lồng tiếng Mỹ Latin của The Great Eight Fate, Meowthngười dẫn chuyện đã đề cập đến rằng Juan giống diễn viên Mexico Rene Casados.
 • Juan tương tự như Fantina đó là cả hai đều nói tiếng Pháp (Juan làm như vậy trong Pokémon Adventures), cả hai đều là điều phối viên và cùng là Gym Leader.

Những cái tên

Ngôn ngữ Tên Nguồn gốc
Nhật アダン Adan Từ 阿檀 Adan, có nghĩa là Pandanus tectorius.
Anh, Pháp, Đức Juan Có thể là ám chỉ "Don Juan", là một kẻ trăng hoa người Tây Ban Nha; thường được phát âm là "water".
Ý Rodolfo Có thể ám chỉ đến tên của một kẻ dụ dỗ phụ nữ nổi tiếng (Rodolfo Valentino).
Tây Ban Nha Galano Có thể bắt nguồn từ từ "galán" ("gallant", "hào hiệp").
Hàn Quốc 아단 Adan Phiên âm của từ Adan.
Trung Quốc (Quan thoại) 亞當/亚当
Yǎdāng/Yàdāng
Giống như Adam; phiên âm tên tiếng Nhật của Juan.


Gym Leaders of the Hoenn region
Rustboro Gym Stone Badge
Roxanne OD.png
Roxanne
Dewford Gym Knuckle Badge
Brawly OD.png
Brawly
Mauville Gym Dynamo Badge
Wattson OD.png
Wattson
Lavaridge Gym Heat Badge
Flannery OD.png
Flannery
Petalburg Gym Balance Badge
Norman OD.png
Norman
Fortree Gym Feather Badge
Winona OD.png
Winona
Mossdeep Gym Mind Badge
Tate Liza
Tate and Liza
Sootopolis Gym Rain Badge
Wallace OD.png Juan OD.png
Wallace JuanTop Coordinators
AbbyFantinaJohannaJuanMarinaRobertSolidadWallaceYumaZoey


ADVERTISEMENT