Our friends over at Zelda Wiki are in need of help for the release of Majora's Mask 3D. If you can help, please lend them a hand.
Please remember to follow the manual of style and code of conduct at all times.
Check BNN and Bulbanews for up-to-date Pokémon news and discuss it on the forums or in our IRC channel #bulbagarden on irc.systemnet.info.

List of Chinese Pokémon names

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to: navigation, search
050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: Yale and Jyutping romanizations needed.

This list is a record of the official English spellings and Chinese Characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese (Mandarin): The official hanzi have two different parts: Taiwan (Traditional) and mainland China (Simplified). It is romanised in Pinyin and Wade-Giles for informational purposes only.
  • Chinese (Cantonese): The official Cantonese-language names for the Special Administrative Region of Hong Kong. They are romanised in Yale and Jyutping for informational purposes only.

List of Chinese Pokémon names

#001 - #051 Bulbasaur - Dugtrio

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
001 001 Bulbasaur 妙蛙種子 妙蛙种子 奇異種子 Miàowāzhǒngzǐ Miao4 Wa1 Chung3 Tzu3 kei4 ji6 zung2 zi2
002 002 Ivysaur 妙蛙草 妙蛙草 奇異草 Miàowācǎo Miao4 Wa1 Ts`ao3 kei4 ji6 cou2
003 003 Venusaur 妙蛙花 妙蛙花 奇異花 Miàowāhuā Miao4 Wa1 Hua1 kei4 ji6 faa1
004 004 Charmander 小火龍 小火龙 小火龍 Xiǎohuǒlóng Hsiao3 Huo3 Lung2 siu2 fo2 lung4
005 005 Charmeleon 火恐龍 火恐龙 火恐龍 Huǒkǒnglóng Huo3 K`ung3 Lung2 fo2 hung2 lung4
006 006 Charizard 噴火龍 喷火龙 噴火龍 Pēnhuǒlóng P`en1 Huo3 Lung2 pan3 fo2 lung4
007 007 Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 車厘龜 Jiéníguī Chieh2 Ni2 Kuei1 ce1 lei2 gwai1
008 008 Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 卡美龜 Kǎmīguī K`a3 Mi1 Kuei1 kaa1 mei5 gwai1
009 009 Blastoise 水箭龜 水箭龟 水箭龜 Shuǐjiànguī Shui3 Chien4 Kuei1 seoi2 zin3 gwai1
010 010 Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 綠毛蟲 Lǜmáochóng 4 Mao2 Ch`ung2 luk6 mou4 cung4
011 011 Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 鐵甲蟲 Tiějiáyǒng T`ieh3 Chia2 Yung3 tit3 gaap3 cung4
012 012 Butterfree 巴大蝴 巴大蝴 巴他蝶 Bādàhú Pa1 Ta4 Hu2 baa1 taa1 dip6
013 013 Weedle 獨角蟲 独角虫 獨角蟲 Dújiǎochóng Tu2 Chiao3 Ch`ung2 duk6 gok3 cung4
014 014 Kakuna 鐵殼昆 铁壳昆 鐵殼蛹 Tiěkékūn T`ieh3 K`o2 K`un1 tit3 hok3 jung2
015 015 Beedrill 大針蜂 大针蜂 大針蜂 Dàzhēnfēng Ta4 Chen1 Feng1 daai6 zam1 fung1
016 016 Pidgey 波波 波波 波波 Bōbō Po1 Po1 bo1 bo1
017 017 Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 比比鳥 Bǐbǐniǎo Pi3 Pi3 Niao3 bei2 bei2 niu5
018 018 Pidgeot 比鵰 比雕 大比鳥 Bǐdiāo Pi3 Tiao1 daai6 bei2 niu5
019 019 Rattata 小拉達 小拉达 小哥達 Xiǎolādá Hsiao3 La1 Ta2 siu2 go1 daat6
020 020 Raticate 拉達 拉达 哥達 Lādá La1 Ta2 go1 daat6
021 021 Spearow 烈雀 烈雀 鬼雀 Lièquè Lieh4 Ch`üeh4 gwai2 zoek3
022 022 Fearow 大嘴雀 大嘴雀 魔雀 Dàzuǐquè Ta4 Tsui3 Ch`üeh4 mo1 zoek3
023 023 Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 阿柏蛇 Ābóshé A1 Po2 She2 aa3 paak3 se4
024 024 Arbok 阿柏怪 阿柏怪 阿柏怪 Ābóguài A1 Po2 Kuai4 aa3 paak3 gwai3
025 025 Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 比卡超 Píkǎqiū P`i2 K`a3 Ch`iu1 bei2 kaa1 ciu1
026 026 Raichu 雷丘 雷丘 雷超 Léiqiū Lei2 Ch`iu1 leoi4 ciu1
027 027 Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 穿山鼠 Chuānshānshǔ Ch`uan1 Shan1 Shu3 cyun1 saan1 syu2
028 028 Sandslash 穿山王 穿山王 穿山王 Chuānshānwáng Ch`uan1 Shan1 Wang2 cyun1 saan1 wong4
029 029 Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 尼美蘭 Níduōlán Ni2 To1 Lan2 nei4 mei5 laan4
030 030 Nidorina 尼多娜 尼多娜 尼美蘿 Níduōnà Ni2 To1 Na4 nei4 mei5 lo4
031 031 Nidoqueen 尼多后 尼多后 尼美后 Níduōhòu Ni2 To1 Hou4 nei4 mei5 hau6
032 032 Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 尼多郎 Níduōláng Ni2 To1 Lang2 nei4 do1 long4
033 033 Nidorino 尼多力諾 尼多力诺 尼多利 Níduōlìnuò Ni2 To1 Li4 No4 nei4 do1 lei6
034 034 Nidoking 尼多王 尼多王 尼多王 Níduōwáng Ni2 To1 Wang2 nei4 do1 wong4
035 035 Clefairy 皮皮 皮皮 皮皮 Pípí P`i2 P`i2 pei4 pei4
036 036 Clefable 皮可西 皮可西 皮可斯 Píkěsī P`i2 K`o3 Ssu1 pei4 ho2 si1
037 037 Vulpix 六尾 六尾 六尾 Liùwěi Liu4 Wei3 luk6 mei5
038 038 Ninetales 九尾 九尾 九尾 Jiǔwěi Chiu3 Wei3 gau2 mei5
039 039 Jigglypuff 胖丁 胖丁 波波球 Pàngdīng P`ang4 Ting1 bo1 bo1 kau4
040 040 Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 肥波球 Pàngkēdīng P`ang4 K`o1 Ting1 fei4 bo1 kau4
041 041 Zubat 超音蝠 超音蝠 波音蝠 Chāoyīnfú Ch`ao1 Yin1 Fu2 bo1 jam1 fuk1
042 042 Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 大口蝠 Dàzuǐfú Ta4 Tsui3 Fu2 daai6 hau2 fuk1
043 043 Oddish 走路草 走路草 行路草 Zǒulùcǎo Tsou3 Lu4 Ts`ao3 haang4 lou6 cou2
044 044 Gloom 臭臭花 臭臭花 怪味花 Chòuchòuhuā Ch`ou4 Ch`ou4 Hua1 gwaai3 mei6 faa1
045 045 Vileplume 霸王花 霸王花 霸王花 Bàwánghuā Pa4 Wang2 Hua1 baa3 wong4 faa1
046 046 Paras 派拉斯 派拉斯 蘑菇蟲 Pàilāsī P`ai4 La1 Ssu1 mo4 gu1 cung4
047 047 Parasect 派拉斯特 派拉斯特 巨菇蟲 Pàilāsītè P`ai4 La1 Ssu1 T`e4 geoi6 gu1 cung4
048 048 Venonat 毛球 毛球 毛毛蟲 Máoqiú Mao2 Ch`iu2 mou4 mou4 cung4
049 049 Venomoth 末入蛾 末入蛾 魔魯風 Mòrù'é Mo4 Ju4 E2 mo1 lou5 fung1
050 050 Diglett 地鼠 地鼠 地鼠 Dìshǔ Ti4 Shu3 dei6 syu2
051 051 Dugtrio 三地鼠 三地鼠 三頭地鼠 Sāndìshǔ San1 Ti4 Shu3 saam1 tau4 dei6 syu2

#052 - #101 Meowth - Electrode

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
052 052 Meowth 喵喵 喵喵 喵喵怪 Miāomiāo Miao1 Miao1 meu1 meu1 gwaai3
053 053 Persian 貓老大 猫老大 高竇貓 Māolǎodà Mao1 Lao3 Ta4 gou1 dau6 maau1
054 054 Psyduck 可達鴨 可达鸭 傻鴨 Kědáyā K`o3 Ta2 Ya1 so4 aap3
055 055 Golduck 哥達鴨 哥达鸭 高超鴨 Gēdáyā Ko1 Ta2 Ya1 ou1 ciu1 aap3
056 056 Mankey 猴怪 猴怪 猴怪 Hóuguài Hou2 Kuai4 hau4 gwaai3
057 057 Primeape 火爆猴 火爆猴 火爆猴 Huǒbàohóu Huo3 Pao4 Hou2 fo2 baau3 hau4
058 058 Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 護主犬 Kǎdìgǒu K`a3 Ti4 Kou3 wu6 zyu2 hyun2
059 059 Arcanine 風速狗 风速狗 奉神犬 Fēngsùgǒu Feng1 Su4 Kou3 fung6 san4 hyun2
060 060 Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wénxiāngkēdǒu Wen2 Hsiang1 K`o1 Tou3 man1 hoeng1 fo1 dau2
061 061 Poliwhirl 蚊香蛙 蚊香蛙 蚊香蛙 Wénxiāngwā Wen2 Hsiang1 Wa1 man1 hoeng1 waa1
062 062 Poliwrath 快泳蛙 快泳蛙 大力蛙 Kuàiyǒngwā K`uai4 Yung3 Wa1 daai6 lik6 waa1
063 063 Abra 凱西 凯西 卡斯 Kǎixī K`ai3 Hsi1 kaa1 si1
064 064 Kadabra 勇吉拉 勇吉拉 尤基納 Yǒngjílā Yung3 Chi2 La1 jau4 gei1 naap6
065 065 Alakazam 胡地 胡地 富迪 Húdì Hu2 Ti4 fu3 dik6
066 066 Machop 腕力 腕力 鐵腕 Wànlì Wan4 Li4 tit3 wun2
067 067 Machoke 豪力 豪力 大力 Háolì Hao2 Li4 daai6 lik6
068 068 Machamp 怪力 怪力 怪力 Guàilì Kuai4 Li4 gwaai3 lik6
069 069 Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 喇叭芽 Lǎbāyá La3 Pa1 Ya2 laa1 baa1 ngaa4
070 070 Weepinbell 口呆花 口呆花 口呆花 Kǒudāihuā K`ou3 Tai1 Hua1 hau2 ngoi4 faa1
071 071 Victreebel 大食花 大食花 大食花 Dàshíhuā Ta4 Shih2 Hua1 daai6 sik6 faa1
072 072 Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 大眼水母 Mǎnǎoshuǐmǔ Ma3 Nao3 Shui3 Mu3 daai6 ngaan5 seoi2 mou5
073 073 Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 多腳水母 Dúcìshuǐmǔ Tu2 Tz`u4 Shui3 Mu3 do1 goek3 seoi2 mou5
074 074 Geodude 小拳石 小拳石 小拳石 Xiǎoquánshí Hsiao3 Ch`üan2 Shih2 siu2 kyun4 sek6
075 075 Graveler 隆隆石 隆隆石 滾動石 Lónglóngshí Lung2 Lung2 Shih2 gwan2 dung6 sek6
076 076 Golem 隆隆岩 隆隆岩 滾動岩 Lónglóngyán Lung2 Lung2 Yan2 gwan2 dung6 ngaam4
077 077 Ponyta 小火馬 小火马 小火馬 Xiǎohuǒmǎ Hsiao3 Huo3 Ma3 siu2 fo2 maa5
078 078 Rapidash 烈焰馬 烈焰马 烈焰馬 Lièyànmǎ Lieh4 Yan4 Ma3 lit6 jim6 maa5
079 079 Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 小呆獸 Dāidāishòu Tai1 Tai1 Shou4 siu2 ngoi4 sau3
080 080 Slowbro 呆河馬 呆河马 大呆獸 Dāihémǎ Tai1 Ho2 Ma3 daai6 ngoi4 sau3
081 081 Magnemite 小磁怪 小磁怪 小磁怪 Xiǎocíguài Hsiao3 Tz`u2 Kuai4 siu2 ci4 gwaai3
082 082 Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 三合一磁怪 Sānhéyīcíguài San1 Ho2 I1 Tz`u2 Kuai4 saam1 hap6 jat1 ci4 gwaai3
083 083 Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 火蔥鴨 Dàcōngyā Ta4 Ts`ung1 Ya1 fo2 cung1 aap3
084 084 Doduo 嘟嘟 嘟嘟 多多 Dūdū Tu1 Tu1 do1 do1
085 085 Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 多多利 Dūdūlì Tu1 Tu1 Li4 do1 do1 lei6
086 086 Seel 小海獅 小海狮 小海獅 Xiǎohǎishī Hsiao3 Hai3 Shih1 siu2 hoi2 si1
087 087 Dewgong 白海獅 白海狮 白海獅 Báihǎishī Pai2 Hai3 Shih1 baak6 hoi2 si1
088 088 Grimer 臭泥 臭泥 爛泥怪 Chòuní Ch`ou4 Ni2 laan6 nai4 gwaai3
089 089 Muk 臭臭泥 臭臭泥 爛泥獸 Chòuchòuní Ch`ou4 Ch`ou4 Ni2 laan6 nai4 sau3
090 090 Shellder 大舌貝 大舌贝 貝殼怪 Dàshébèi Ta4 She2 Pei4 bui3 hok3 gwaai3
091 091 Cloyster 鐵甲貝 铁甲贝 鐵甲貝 Tiějiǎbèi T`ieh3 Chia3 Pei4 tit3 gaap3 bui3
092 092 Gastly 鬼斯 鬼斯 鬼斯 Guǐsī Kuei3 Ssu1 gwai2 si1
093 093 Haunter 鬼斯通 鬼斯通 鬼斯通 Guǐsītōng Kuei3 Ssu1 T`ung1 gwai2 si1 tung1
094 094 Gengar 耿鬼 耿鬼 耿鬼 Gěngguǐ Keng3 Kuei3 gang2 gwai2
095 095 Onix 大岩蛇 大岩蛇 大岩蛇 Dàyánshé Ta4 Yan2 She2 daai6 ngaam4 se4
096 096 Drowzee 素利普 素利普 食夢獸 Sùlìpǔ Su4 Li4 P`u3 sik6 mung6 sau3
097 097 Hypno 素利拍 素利拍 催眠獸 Sùlìpāi Su4 Li4 P`ai1 ceoi1 min4 sau3
098 098 Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 大鉗蟹 Dàqiánxiè Ta4 Ch`ien2 Hsieh4 daai6 kim4 haai5
099 099 Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 巨鉗蟹 Jùqiánxiè Chü4 Ch`ien2 Hsieh4 geoi6 kim4 haai5
100 100 Voltorb 雷電球 雷电球 霹靂蛋 Léidiànqiú Lei2 Tien4 Ch`iu2 pik1 lik1 daan2
101 101 Electrode 頑皮彈 顽皮弹 雷霆蛋 Wánpídàn Wan2 P`i2 Tan4 leoi4 ting4 daan2

#102 - #151 Exeggcute - Mew

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
102 102 Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 蛋蛋 Dàndàn Tan4 Tan4 dan4 dan2
103 103 Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 椰樹獸 Yédànshù Yeh2 Tan4 Shu4 je4 syu6 sau3
104 104 Cubone 可拉可拉 可拉可拉 卡拉卡拉 Kělākělā K`o3 La1 K`o3 La1 kaa1 laai1 kaa1 laai1
105 105 Marowak 嘎拉嘎拉 嘎拉嘎拉 格拉格拉 Gālāgālā Ka1 La1 Ka1 La1 gaak3 laai1 gaak3 laai1
106 106 Hitmonlee 沙瓦郎 沙瓦郎 沙古拉 Shāwǎláng Sha1 Wa3 Lang2 saa1 gu2 laai1
107 107 Hitmonchan 艾比郎 艾比郎 比華拉 Àibǐláng Ai4 Pi3 Lang2 bei2 waa4 laai1
108 108 Lickitung 大舌頭 大舌头 大舌頭 Dàshétóu Ta4 She2 T`ou2 daai6 sit3 tau4
109 109 Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 毒氣丸 Wǎsīdàn Wa3 Ssu1 Tan4 duk6 hei3 jyun2
110 110 Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 毒氣雙子 Shuāngdànwǎsī Shuang1 Tan4 Wa3 Ssu1 duk6 hei3 soeng1 zi2
111 111 Rhyhorn 鐵甲犀牛 铁甲犀牛 鐵甲犀牛 Tiějiǎxīniú T`ieh3 Chia3 Hsi1 Niu2 tit3 gaap3 sai1 ngau4
112 112 Rhydon 鐵甲暴龍 铁甲暴龙 鐵甲暴龍 Tiějiǎbàolóng T`ieh3 Chia3 Pao4 Lung2 tit3 gaap3 bou6 lung4
113 113 Chansey 吉利蛋 吉利蛋 吉利蛋 Jílìdàn Chi2 Li4 Tan4 gat1 lei6 daan2
114 114 Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 長籐怪 Mànténgguài Man4 T`eng2 Kuai4 ceong4 tang4 gwaai3
115 115 Kangaskhan 袋龍 袋龙 袋獸 Dàilóng Tai4 Lung2 doi6 sau3
116 116 Horsea 墨海馬 墨海马 噴墨海馬 Mòhǎimǎ Mo4 Hai3 Ma3 pan3 mak6 hoi2 maa5
117 117 Seadra 海刺龍 海刺龙 飛刺海馬 Hǎicìlóng Hai3 Tz`u4 Lung2 fei1 ci3 hoi2 maa5
118 118 Goldeen 角金魚 角金鱼 獨角金魚 Jiǎojīnyú Chiao3 Chin12 duk6 gok3 gam1 jyu2
119 119 Seaking 金魚王 金鱼王 金魚王 Jīnyúwáng Chin12 Wang2 gam1 jyu4 wong4
120 120 Staryu 海星星 海星星 海星星 Hǎixīngxīng Hai3 Hsing1 Hsing1 hoi2 sing1 sing1
121 121 Starmie 寶石海星 宝石海星 寶石海星 Bǎoshíhǎixīng Pao3 Shih2 Hai3 Hsing1 bou2 sek6 hoi2 sing1
122 122 Mr. Mime 吸盤魔偶 吸盘魔偶 吸盤小丑 Xīpánmó'ǒu Hsi1 P`an2 Mo2 Ou3 kap1 pun2 siu2 cau2
123 123 Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 飛天螳螂 Fēitiāntángláng Fei1 T`ien1 T`ang2 Lang2 fei1 tin1 tong4 long4
124 124 Jynx 迷唇姐 迷唇姐 紅唇娃 Míchúnjiě Mi2 Ch`un2 Chieh3 hung4 seon4 waa1
125 125 Electabuzz 電擊獸 电击兽 電擊獸 Diànjíshòu Tien4 Chi2 Shou4 din6 gik1 sau3
126 126 Magmar 鴨嘴火龍 鸭嘴火龙 鴨嘴火龍 Yāzuǐhuǒlóng Ya1 Tsui3 Huo3 Lung2 aap3 zeoi2 fo2 lung4
127 127 Pinsir 大甲 大甲 鉗刀甲蟲 Dàjiǎ Ta4 Chia3 kim4 dou1 gaap3 cung4
128 128 Tauros 肯泰羅 肯泰罗 大隻牛 Kěntàiluó K`en3 T`ai4 Lo2 daai6 zek3 ngau4
129 129 Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 鯉魚王 Lǐyúwáng Li32 Wang2 lei5 jyu4 wong4
130 130 Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 鯉魚龍 Bàolǐlóng Pao4 Li3 Lung2 lei5 jyu4 lung4
131 131 Lapras 乘龍 乘龙 背背龍 Chénglóng Ch`eng2 Lung2 bui3 bui3 lung4
132 132 Ditto 百變怪 百变怪 百變怪 Bǎibiànguài Pai3 Pien4 Kuai4 baak3 bin3 gwaai3
133 133 Eevee 伊布 伊布 伊貝 Yībù I1 Pu4 ji1 bui3
134 134 Vaporeon 水精靈 水精灵 水伊貝 Shuǐjīnglíng Shui3 Ching1 Ling2 seoi2 ji1 bui3
135 135 Jolteon 雷精靈 雷精灵 雷伊貝 Léijīnglíng Lei2 Ching1 Ling2 leoi4 ji1 bui3
136 136 Flareon 火精靈 火精灵 火伊貝 Huǒjīnglíng Huo3 Ching1 Ling2 fo2 ji1 bui3
137 137 Porygon 3D龍 3D龙 立方獸 3D-Lóng 3D-Lung2 laap6 fong1 sau3
138 138 Omanyte 菊石獸 菊石兽 菊石獸 Júshíshòu Chü2 Shih2 Shou4 guk1 sek6 sau3
139 139 Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 多刺菊石獸 Duōcìjúshíshòu To1 Tz`u4 Chü2 Shih2 Shou4 do1 ci3 guk1 sek6 sau3
140 140 Kabuto 化石盔 化石盔 萬年蟲 Huàshíkuī Hua4 Shih2 K`uei1 maan6 nin4 cung4
141 141 Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 鐮刀蟲 Liándāokuī Lien2 Tao1 K`uei1 lim4 dou1 cung4
142 142 Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 化石飛龍 Huàshíyìlóng Hua4 Shih2 I4 Lung2 faa3 sek6 fei1 lung4
143 143 Snorlax 卡比獸 卡比兽 卡比獸 Kǎbǐshòu K`a3 Pi3 Shou4 kaa1 bei2 sau3
144 144 Articuno 急凍鳥 急冻鸟 急凍鳥 Jídòngniǎo Chi2 Tung4 Niao3 gap1 dung3 niu5
145 145 Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 雷鳥 Shǎndiànniǎo Shan3 Tien4 Niao3 leoi4 niu5
146 146 Moltres 火焰鳥 火焰鸟 火鳥 Huǒyànniǎo Huo3 Yan4 Niao3 fo2 niu5
147 147 Dratini 迷你龍 迷你龙 迷你龍 Mínǐlóng Mi2 Ni3 Lung2 mai4 nei5 lung4
148 148 Dragonair 哈克龍 哈克龙 哈古龍 Hākèlóng Ha1 K`o4 Lung2 haa1 gu2 lung4
149 149 Dragonite 快龍 快龙 啟暴龍 Kuàilóng K`uai4 Lung2 kai2 bou6 lung4
150 150 Mewtwo 超夢 超梦 超夢夢 Chāomèng Ch`ao1 Meng4 ciu1 mung6 mung6
151 151 Mew 夢幻 梦幻 夢夢 Mènghuàn Meng4 Huan4 mung6 mung6

#152 - #200 Chikorita - Misdreavus

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
152 152 Chikorita 菊草葉 菊草叶 菊草葉 Júcăoyè Chü2 Ts`ao3 Yeh4 guk1 cou2 jip6
153 153 Bayleef 月桂葉 月桂叶 月桂葉 Yuèguìyè Yüeh4 Kuei4 Yeh4 jyut6 gwai3 jip6
154 154 Meganium 大菊花 大菊花 大菊花 Dàjúhuā Ta4 Chü2 Hua1 daai6 guk1 faa1
155 155 Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 火球鼠 Huŏqiúshŭ Huo3 Ch`iu2 Shu3 fo2 kau4 syu2
156 156 Quilava 火岩鼠 火岩鼠 火岩鼠 Huŏyánshŭ Huo3 Yan2 Shu3 fo2 ngaam4 syu2
157 157 Typhlosion 火暴獸 火暴兽 火暴獸 Huŏbàoshòu Huo3 Pao4 Shou4 fo2 bou6 sau3
158 158 Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 小鋸鱷 Xiǎojù'è Hsiao3 Chü4 E4 siu2 goe3 ngok6
159 159 Croconaw 藍鱷 蓝鳄 藍鱷 Lán'è Lan2 E4 laam4 ngok6
160 160 Feraligatr 大力鱷 大力鳄 大力鱷 Dàlì'è Ta4 Li4 E4 daai6 lik6 ngok6
161 161 Sentret 尾立 尾立 尾立 Wĕilì Wei3 Li4 mei5 laap6
162 162 Furret 大尾立 大尾立 大尾立 Dàwĕilì Ta4 Wei3 Li4 daai6 mei5 laap6
163 163 Hoothoot 咕咕 咕咕 咕咕 Gūgū Ku1 Ku1 gu1 gu1
164 164 Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 貓頭夜鷹 Māotóuyèyīng Mao1 T`ou2 Yeh4 Ying1 maau1 tau4 je6 jing1
165 165 Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 芭瓢蟲 Bāpiáochóng Pa1 P`iao2 Ch`ung2 baa1 piu4 cung4
166 166 Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 安瓢蟲 Ānpiáochóng An1 P`iao2 Ch`ung2 on1 piu4 cung4
167 167 Spinarak 線球 线球 線球 Xiànqiú Hsien4 Ch`iu2 sin3 kau4
168 168 Ariados 阿利多斯 阿利多斯 阿利多斯 Ālìduōsī A1 Li4 To1 Ssu1 aa3 lei6 do1 si1
169 169 Crobat 叉字蝠 叉字蝠 叉字蝠 Chāzìfú Ch`a1 Tzu4 Fu2 caa1 zi6 fuk1
170 170 Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 燈籠魚 Dēnglóngyú Teng1 Lung22 dang1 lung4 jyu2
171 171 Lanturn 電燈怪 电灯怪 電燈怪 Diàndēngguài Tien4 Teng1 Kuai4 din6 dang1 gwaai3
172 172 Pichu 皮丘 皮丘 比超 Píqiū P`i2 Ch`iu1 bei2 ciu1
173 173 Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 皮寶寶 Píbăobăo P`i2 Pao3 Pao3 pei4 bou2 bou2
174 174 Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 小波球 Băobăodīng Pao3 Pao3 Ting1 siu2 bo1 kau4
175 175 Togepi 波克比 波克比 小刺蛋 Bōkèbĭ Po1 K`o4 Pi3 siu2 ci3 daan2
176 176 Togetic 波克基古 波克基古 波剋基古 Bōkèjīgŭ Po1 K`o4 Chi1 Ku3 bo1 hak1 gei1 gu2
177 177 Natu 天然雀 天然雀 天然雀 Tiānránquè T`ien1 Jan2 Ch`üeh4 tin1 jin4 zoek2
178 178 Xatu 天然鳥 天然鸟 天然鳥 Tiānránniăo T`ien1 Jan2 Niao3 tin1 jin4 niu5
179 179 Mareep 咩利羊 咩利羊 咩利羊 Miēlìyáng Mieh1 Li4 Yang2 me1 lei6 joeng4
180 180 Flaaffy 綿綿 绵绵 綿綿 Miánmián Mien2 Mien2 min4 min4
181 181 Ampharos 電龍 电龙 電龍 Diànlóng Tien4 Lung2 din6 lung4
182 182 Bellossom 美麗花 美丽花 美麗花 Měilìhuā Mei3 Li4 Hua1 mei5 lai6 faa1
183 183 Marill 瑪力露 玛力露 馬利露 Mǎlìlù Ma3 Li4 Lu4 maa5 lei6 lou6
184 184 Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 馬利露麗 Mǎlìlùlì Ma3 Li4 Lu4 Li4 maa5 lei6 lou6 lai6
185 185 Sudowoodo 胡說樹 胡说树 鬍說樹 Húshuōshù Hu2 Shuo1 Shu4 wu4 syut3 syu6
186 186 Politoed 牛蛙君 牛蛙君 牛蛙君 Niúwājūn Niu2 Wa1 Chün1 ngau4 waa1 gwan1
187 187 Hoppip 毽子草 毽子草 毽子草 Jiànzǐcǎo Chien4 Tzu3 Ts`ao3 yin2 zi2 cou2
188 188 Skiploom 毽子花 毽子花 毽子花 Jiànzǐhuā Chien4 Tzu3 Hua1 yin2 zi2 faa1
189 189 Jumpluff 毽子綿 毽子绵 毽子綿 Jiànzǐmián Chien4 Tzu3 Mien2 yin2 zi2 min4
190 190 Aipom 長尾怪手 长尾怪手 長尾怪手 Chángwěiguàishǒu Ch`ang2 Wei3 Kuai4 Shou3 coeng4 mei5 gwaai3 sau2
191 191 Sunkern 向日種子 向日种子 向日種子 Xiàngrìzhǒngzǐ Hsiang4 Jih4 Chung3 Tzu3 hoeng3 jat6 zung2 zi2
192 192 Sunflora 向日花怪 向日花怪 向日花怪 Xiàngrìhuāguài Hsiang4 Jih4 Hua1 Kuai4 hoeng3 jat6 faa1 gwaai3
193 193 Yanma 陽陽瑪 阳阳玛 陽陽瑪 Yángyángmǎ Yang2 Yang2 Ma3 joeng4 joeng4 maa5
194 194 Wooper 烏波 乌波 烏波 Wūbō Wu1 Po1 wu1 bo1
195 195 Quagsire 沼王 沼王 沼王 Zhǎowáng Chao3 Wang2 ziu2 wong4
196 196 Espeon 太陽精靈 太阳精灵 太陽伊貝 Tàiyángjīnglíng T`ai4 Yang2 Ching1 Ling2 taai3 joeng4 ji1 bui3
197 197 Umbreon 月精靈 月精灵 月伊貝 Yuèjīnglíng Yüeh4 Ching1 Ling2 jyut6 ji1 bui3
198 198 Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 黑暗鴉 Hēi'ànyā Hei1 An4 Ya1 hak1 am3 aa1
199 199 Slowking 河馬王 河马王 河馬王 Hémǎwáng Ho2 Ma3 Wang2 ho4 maa5 wong4
200 200 Misdreavus 夢妖 梦妖 夢妖 Mèngyāo Meng4 Yao1 mung6 jiu1

#201 - #251 Unown - Celebi

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
201 201 Unown 未知圖騰 未知图腾 未知圖騰 Wèizhītúténg Wei4 Chih1 T`u2 T`eng2 mei6 zi1 tou4 tang4
202 202 Wobbuffet 果然翁 果然翁 果然翁 Guǒránwēng Kuo3 Jan2 Weng1 gwo2 jin4 jung1
203 203 Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 麒麟奇 Qílínqí Ch`i2 Lin2 Ch`i2 kei4 leon4 kei4
204 204 Pineco 榛果球 榛果球 榛果球 Zhēnguǒqiú Chen1 Kuo3 Ch`iu2 zeon1 gwo2 kau4
205 205 Forretress 佛烈托斯 佛烈托斯 佛烈托斯 Fúliètuōsī Fu2 Lieh4 T`o1 Ssu1 fat6 lit6 tok3 si1
206 206 Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 土龍弟弟 Tǔlóngdìdì T`u3 Lung2 Ti4 Ti4 tou2 lung4 dai6 dai6
207 207 Gligar 天蠍 天蝎 天蠍 Tiānxiē T`ien1 Hsieh1 tin1 kit3
208 208 Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 大鋼蛇 Dàgāngshé Ta4 Kang1 She2 daai6 gong3 se4
209 209 Snubbull 布盧 布卢 布魯 Bùlú Pu4 Lu2 bou3 lou5
210 210 Granbull 布盧皇 布卢皇 布魯皇 Bùlúhuáng Pu4 Lu2 Huang2 bou3 lou5 wong4
211 211 Qwilfish 千針魚 千针鱼 千針魚 Qiānzhēnyú Ch`ien1 Chen12 cin1 zam1 jyu4
212 212 Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 巨鉗螳螂 Jùqiántángláng Chü4 Ch`ien2 T`ang2 Lang2 geoi6 kim4 tong4 long4
213 213 Shuckle 壺壺 壶壶 壺壺 Húhú Hu2 Hu2 wu4 wu4
214 214 Heracross 赫拉剋羅斯 赫拉克罗斯 赫拉剋羅斯 Hèlākèluósī Ho4 La1 K`o4 Lo2 Ssu1 hak1 laai1 hak1 lo4 si1
215 215 Sneasel 狃拉 狃拉 狃拉 Niǔlā Niu3 La1 nau2 laai1
216 216 Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 熊寶寶 Xióngbǎobǎo Hsiung2 Pao3 Pao3 hung4 bou2 bou2
217 217 Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 圈圈熊 Quānquānxióng Ch`üan1 Ch`üan1 Hsiung2 hyun1 hyun1 hung4
218 218 Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 熔岩蟲 Róngyánchóng Jung2 Yan2 Ch`ung2 jung4 ngaam4 cung4
219 219 Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 熔岩蝸牛 Róngyánwōniú Jung2 Yan2 Wo1 Niu2 jung4 ngaam4 waa1 ngau4
220 220 Swinub 小山豬 小山猪 小山豬 Xiǎoshānzhū Hsiao3 Shan1 Chu1 siu2 saan1 zyu1
221 221 Piloswine 長毛豬 长毛猪 長毛豬 Chángmáozhū Ch`ang2 Mao2 Chu1 coeng4 mou4 zyu1
222 222 Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 太陽珊瑚 Tàiyángshānhú T`ai4 Yang2 Shan1 Hu2 taai3 joeng4 saan1 wu4
223 223 Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 鐵炮魚 Tiěpàoyú T`ieh3 P`ao42 tit3 paau3 jyu4
224 224 Octillery 章魚桶 章鱼桶 章魚桶 Zhāngyútǒng Chang12 T`ung3 zoeng1 jyu4 tung2
225 225 Delibird 信使鳥 信使鸟 信使鳥 Xìnshǐniǎo Hsin4 Shih3 Niao3 seon3 si2 niu5
226 226 Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 巨翅飛魚 Jùchìfēiyú Chü4 Ch`ih4 Fei12 geoi6 ci3 fei1 jyu4
227 227 Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 盔甲鳥 Kuījiǎniǎo K`uei1 Chia3 Niao3 kwai1 gaap3 niu5
228 228 Houndour 戴魯比 戴鲁比 戴魯比 Dàilǔbǐ Tai4 Lu3 Pi3 daai3 lou5 bei2
229 229 Houndoom 黑魯加 黑鲁加 黑魯加 Hēilǔjiā Hei1 Lu3 Chia1 hak1 lou5 gaa1
230 230 Kingdra 刺龍王 刺龙王 刺龍王 Cìlóngwáng Tz`u4 Lung2 Wang2 ci3 lung4 wong4
231 231 Phanpy 小小象 小小象 小小象 Xiǎoxiǎoxiàng Hsiao3 Hsiao3 Hsiang4 siu2 siu2 zoeng6
232 232 Donphan 頓甲 顿甲 冬凡 Dùnjiǎ Tun4 Chia3 dung1 faan4
233 233 Porygon2 3D龍II 3D龙II 立方獸II 3D-Lóng II 3D Lung2 II laap6 fong1 sau3 II
234 234 Stantler 驚角鹿 惊角鹿 驚角鹿 Jīngjiǎolù Ching1 Chiao3 Lu4 ging1 gok3 luk6
235 235 Smeargle 圖圖犬 图图犬 圖圖犬 Tútúquǎn T`u2 T`u2 Ch`üan3 tou4 tou4 hyun2
236 236 Tyrogue 巴爾郎 巴尔郎 巴爾郎 Bā'ěrláng Pa1 Erh3 Lang2 baa1 ji5 long5
237 237 Hitmontop 柯波朗 柯波朗 柯波朗 Kēbōlǎng K`o1 Po1 Lang3 o1 bo1 long5
238 238 Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 迷唇娃 Míchúnwá Mi2 Ch`un2 Wa2 mai4 seon4 waa1
239 239 Elekid 電擊怪 电击怪 電擊怪 Diànjíguài Tien4 Chi2 Kuai4 din6 gik1 gwaai3
240 240 Magby 小鴨嘴龍 小鸭嘴龙 小鴨嘴龍 Xiǎoyāzuǐlóng Hsiao3 Ya1 Tsui3 Lung2 siu2 aap3 zeoi2 lung4
241 241 Miltank 大奶罐 大奶罐 大奶罐 Dànǎiguàn Ta4 Nai3 Kuan4 daai6 naai5 gun3
242 242 Blissey 幸福蛋 幸福蛋 幸福蛋 Xìngfúdàn Hsing4 Fu2 Tan4 hang6 fuk1 daan6
243 243 Raikou 雷公 雷公 雷公 Léigōng Lei2 Kung1 leoi4 gung1
244 244 Entei 炎帝 炎帝 炎帝 Yándì Yan2 Ti4 jim4 dai3
245 245 Suicune 水君 水君 水君 Shuǐjūn Shui3 Chün1 seoi2 gwan1
246 246 Larvitar 由基拉 由基拉 由基拉 Yóujīlā Yu2 Chi1 La1 jau4 gei1 laai1
247 247 Pupitar 沙基拉 沙基拉 沙基拉 Shājīlā Sha1 Chi1 La1 saa1 gei1 laai1
248 248 Tyranitar 班吉拉 班吉拉 班吉拉 Bānjīlā Pan1 Chi1 La1 baan1 gat1 laai1
249 249 Lugia 洛奇亞 洛奇亚 利基亞 Luòqíyà Lo4 Ch`i1 Ya4 lei6 gei1 aa3
250 250 Ho-Oh 鳳王 凤王 鳳凰 Fèngwáng Feng4 Wang2 fung6 wong4
251 251 Celebi 雪拉比 雪拉比 雪拉比 Xuělābǐ Hsüeh3 La1 Pi3 syut3 laai1 bei2

#252 - #301 Treecko - Delcatty

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
252 252 Treecko 木守宮 木守宮 木守宮 Mùshǒugōng Mu4 Shou3 Kung1 muk6 sau2 gung1
253 253 Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēnlínxīyì Sen1 Lin2 Hsi1 I4 sam1 lam4 sik1 jik6
254 254 Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 蜥蜴王 Xīyìwáng Hsi1 I4 Wang2 sik1 jik6 wong4
255 255 Torchic 火稚雞 火稚鸡 火稚雞 Huǒzhìjī Huo3 Chih4 Chi1 fo2 zi3 gai1
256 256 Combusken 力壯雞 力壮鸡 力壯雞 Lìzhuàngjī Li4 Chuang4 Chi1 lik6 zong6 gai1
257 257 Blaziken 火焰雞 火焰鸡 火焰雞 Huǒyànjī Huo3 Yan4 Chi1 fo2 jim6 gai1
258 258 Mudkip 水躍魚 水躍鱼 水躍魚 Shuǐyuèyú Shui3 Yüeh42 seoi2 joek6 jyu4
259 259 Marshtomp 沼躍魚 沼躍鱼 沼躍魚 Zhǎoyuèyú Chao3 Yüeh42 ziu2 joek6 jyu4
260 260 Swampert 巨沼怪 巨沼怪 巨沼怪 Jùzhǎoguài Chü4 Chao3 Kuai4 geoi6 ziu2 gwaai3
261 261 Poochyena 土狼犬 土狼犬 土狼犬 Tǔlángquǎn T`u3 Lang2 Ch`üan3 tou2 long4 hyun2
262 262 Mightyena 大狼犬 大狼犬 大狼犬 Dàlángquǎn Ta4 Lang2 Ch`üan3 daai6 long4 hyun2
263 263 Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 蛇紋熊 Shéwénxióng She2 Wen2 Hsiung2 se4 man4 hung4
264 264 Linoone 直衝熊 直冲熊 直衝熊 Zhíchōngxióng Chih2 Ch`ung1 Hsiung2 zik6 cung1 hung4
265 265 Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 刺尾蟲 Cìwěichóng Tz`u4 Wei3 Ch`ung2 ci3 mei5 cung4
266 266 Silcoon 甲殼蛹 甲殼蛹 甲殼蛹 Jiǎkéyǒng Chia3 K`o2 Yung3 gaap3 hok3 jung2
267 267 Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 狩獵鳳蝶 Shòulièfèngdié Shou4 Lieh4 Feng4 Tieh2 sau3 lip6 fung6 dip6
268 268 Cascoon 盾甲繭 盾甲繭 盾甲繭 Dùnjiǎjiǎn Tun4 Chia3 Chien3 teon5 gaap3 gaan2
269 269 Dustox 毒粉蝶 毒粉蝶 毒粉蝶 Dúfěndié Tu2 Fen3 Tieh2 duk6 fan3 dip6
270 270 Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 蓮葉童子 Liányètóngzǐ Lien2 Yeh4 T`ung2 Tzu3 lin4 jip6 tung4 zi2
271 271 Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 蓮帽小童 Liánmàoxiǎotóng Lien2 Mao4 Hsiao3 T`ung2 lin4 mou2 siu2 tung4
272 272 Ludicolo 樂天河童 乐天河童 樂天河童 Lètiānhétóng Le4 T`ien1 Ho2 T`ung2 lok6 tin1 ho4 tung4
273 273 Seedot 橡實果 橡实果 橡實果 Xiàngshíguǒ Hsiang4 Shih2 Kuo3 zoeng6 sat6 gwo2
274 274 Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 長鼻葉 Chángbíyè Ch`ang2 Pi2 Yeh4 coeng4 bei6 jip6
275 275 Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎohuátiāngǒu Chiao3 Hua2 T`ien1 Kou3 gaau2 waat6 tin1 gau2
276 276 Taillow 傲骨燕 傲骨燕 傲骨燕 Àogǔyàn Ao4 Ku3 Yan4 ngou6 gwat1 jin3
277 277 Swellow 大王燕 大王燕 大王燕 Dàwángyàn Ta4 Wang2 Yan4 daai6 wong4 jin3
278 278 Wingull 長翅鷗 长翅鸥 長翅鷗 Chángchì'ōu Ch`ang2 Ch`ih4 Ou1 coeng4 ci3 au1
279 279 Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 大嘴鷗 Dàzuǐ'ōu Ta4 Tsui3 Ou1 daai6 zeoi2 au1
280 280 Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 拉魯拉絲 Lālǔlāsī La1 Lu3 La1 Ssu1 laai1 lou5 laai1 si1
281 281 Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 奇魯莉安 Qílǔlì'ān Ch`i2 Lu3 Li4 An1 kei4 lou6 lei6 on1
282 282 Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 沙奈朵 Shānàiduǒ Sha1 Nai4 To3 saa1 noi6 do2
283 283 Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 溜溜糖球 Liūliūtángqiú Liu1 Liu1 T`ang2 Ch`iu2 lau6 lau6 tong2 kau4
284 284 Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔchì'é 3 Ch`ih4 E2 jyu5 ci3 ngo4
285 285 Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mómógū Mo2 Mo2 Ku1 mo4 mo4 gu1
286 286 Breloom 斗笠菇 斗笠菇 斗笠菇 Dǒulìgū Tou3 Li4 Ku1 dau2 lap1 gu1
287 287 Slakoth 懶人翁 懒人翁 懶人翁 Lǎnrénwēng Lan3 Jen2 Weng1 laan5 jan4 jung1
288 288 Vigoroth 過動猿 过动猿 過動猿 Guòdòngyuán Kuo4 Tung4 Yüan2 gwo3 dung6 jyun4
289 289 Slaking 請假王 请假王 請假王 Qǐngjiàwáng Ch`ing3 Chia4 Wang2 ceng2 gaa3 wong4
290 290 Nincada 土居忍士 土居忍士 土居忍士 Tǔjūrěnshì T`u3 Chü1 Jen3 Shih4 tou2 geoi1 jan5 si6
291 291 Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 鐵面忍者 Tiěmiànrěnzhě T`ieh3 Mien4 Jen3 Che3 tit3 min6 jan2 ze2
292 292 Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 脫殼忍者 Tuōkérěnzhě T`o1 K`o2 Jen3 Che3 tyut3 hok3 jan2 ze2
293 293 Whismur 咕妞妞 咕妞妞 咕妞妞 Gūniūniū Ku1 Niu1 Niu1 gu1 nau2 nau2
294 294 Loudred 吼爆彈 吼爆弹 吼爆彈 Hǒubàodàn Hou3 Pao4 Tan4 haau1 baau3 daan6
295 295 Exploud 爆音怪 爆音怪 爆音怪 Bàoyīnguài Pao4 Yin1 Kuai4 baau3 jam1 gwaai3
296 296 Makuhita 幕下力士 幕下力士 幕下力士 Mùxiàlìshì Mu4 Hsia4 Li4 Shih4 mok6 haa6 lik6 si6
297 297 Hariyama 超力王 超力王 超力王 Chāolìwáng Ch`ao1 Li4 Wang2 ciu1 lik6 wong4
298 298 Azurill 露力麗 露力丽 露力麗 Lùlìlì Lu4 Li4 Li4 lou6 lik6 lai6
299 299 Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 朝北鼻 Cháoběibí Ch`ao2 Pei3 Pi2 ciu4 bak1 bei6
300 300 Skitty 向尾喵 向尾喵 向尾喵 Xiàngwěimiāo Hsiang4 Wei3 Miao1 hoeng2 mei5 meu1
301 301 Delcatty 優雅貓 优雅猫 優雅貓 Yōuyǎmāo Yu1 Ya3 Mao1 jau1 ngaa5 maau1

#302 - #350 Sableye - Milotic

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
302 302 Sableye 勾魂眼 勾魂眼 勾魂眼 Gōuhúnyǎn Kou1 Hun2 Yan3
303 303 Mawile 大嘴娃 大嘴娃 大嘴娃 Dàzuǐwá Ta4 Tsui3 Wa2
304 304 Aron 可可多拉 可可多拉 可可多拉 Kěkěduōlā K`o3 K`o3 To1 La1
305 305 Lairon 可多拉 可多拉 可多拉 Kěduōlā K`o3 To1 La1
306 306 Aggron 波士可多拉 波士可多拉 波士可多拉 Bōshìkěduōlā Po1 Shih4 K`o3 To1 La1
307 307 Meditite 瑪沙那 玛沙那 瑪沙那 Mǎshānà Ma3 Sha1 Na4
308 308 Medicham 恰雷姆 恰雷姆 恰雷姆 Qiàléimǔ Ch`ia4 Lei2 Mu3
309 309 Electrike 落雷獸 落雷兽 落雷獸 Luòléishòu Lo4 Lei2 Shou4
310 310 Manectric 雷電獸 雷电兽 雷電獸 Léidiànshòu Lei2 Tien4 Shou4
311 311 Plusle 正電拍拍 正电拍拍 正電拍拍 Zhèngdiànpāipāi Cheng4 Tien4 P`ai1 P`ai1
312 312 Minun 負電拍拍 負电拍拍 負電拍拍 Fùdiànpāipāi Fu4 Tien4 P`ai1 P`ai1
313 313 Volbeat 電螢蟲 电萤虫 電螢蟲 Diànyíngchóng Tien4 Ying2 Ch`ung2
314 314 Illumise 甜甜螢 甜甜萤 甜甜螢 Tiántiányíng T`ien2 T`ien2 Ying2
315 315 Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 毒薔薇 Dúqiángwéi Tu2 Ch`iang2 Wei2
316 316 Gulpin 溶食獸 溶食兽 溶食獸 Róngshíshòu Jung2 Shih2 Shou4
317 317 Swalot 吞食獸 吞食兽 吞食獸 Tūnshíshòu T`un1 Shih2 Shou4
318 318 Carvanha 利牙魚 利牙鱼 利牙魚 Lìyáyú Li4 Ya22
319 319 Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 巨牙鯊 Jùyáshā Chü4 Ya2 Sha1
320 320 Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 吼吼鯨 Hǒuhǒujīng Hou3 Hou3 Ching1
321 321 Wailord 吼鯨王 吼鲸王 吼鯨王 Hǒujīngwáng Hou3 Ching1 Wang2
322 322 Numel 呆火駝 呆火驼 呆火駝 Dāihuǒtuó Tai1 Huo3 T`o2
323 323 Camerupt 噴火駝 喷火驼 噴火駝 Pēnhuǒtuó P`En1 Huo3 T`o2
324 324 Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 煤炭龜 Méitàngūi Mei2 T`an4 Kui1
325 325 Spoink 跳跳豬 跳跳猪 跳跳豬 Tiàotiàozhū T`iao4 T`iao4 Chu1
326 326 Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 噗噗豬 Pūpūzhū P`u1 P`u1 Chu1
327 327 Spinda 晃晃斑 晃晃斑 晃晃斑 Huànghuàngbān Huang4 Huang4 Pan1
328 328 Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 大顎蟻 Dà'èyǐ Ta4 E4 I3
329 329 Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 超音波幼蟲 Chāoyīnbōyòuchóng Ch`ao1 Yin1 Po1 Yu4 Ch`ung2
330 330 Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shāmòqīngtíng Sha1 Mo4 Ch`ing1 T`ing2
331 331 Cacnea 沙漠奈亞 沙漠奈亚 沙漠奈亞 Shāmònàiyà Sha1 Mo4 Nai4 Ya4
332 332 Cacturne 夢歌奈亞 梦歌奈亚 夢歌奈亞 Mènggēnàiyà Meng4 Ko1 Nai4 Ya4
333 333 Swablu 青綿鳥 青綿鸟 青綿鳥 Qīngmiánniǎo Ch`ing1 Mien2 Niao3
334 334 Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 七夕青鳥 Qīxìqīngniǎo Ch`i1 Hsi4 Ch`ing1 Niao3
335 335 Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 貓鼬斬 Māoyòuzhǎn Mao1 Yu4 Chan3
336 336 Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 飯匙蛇 Fànchíshé Fan4 Ch`ih2 She2
337 337 Lunatone 月石 月石 月石 Yuèshí Yüeh4 Shih2
338 338 Solrock 太陽岩 太阳岩 太陽岩 Tàiyángyán T`ai4 Yang2 Yan2
339 339 Barboach 泥泥鰍 泥泥鰍 泥泥鰍 Níníqiū Ni2 Ni2 Ch`iu1
340 340 Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 鯰魚王 Niányúwáng Nien22 Wang2
341 341 Corphish 龍蝦小兵 龙蝦小兵 龍蝦小兵 Lóngxiāxiǎobīng Lung2 Hsia1 Hsiao3 Ping1
342 342 Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙蝦 鐵蟄龍蝦 Tiě'áolóngxiā T`ieh3 Ao2 Lung2 Hsia1
343 343 Baltoy 天秤偶 天秤偶 天秤偶 Tiānpíng'ǒu T`ien1 P`ing2 Ou3
344 344 Claydol 念力土偶 念力土偶 念力土偶 Niànlìtǔ'ōu Nien4 Li4 T`u3 Ou1
345 345 Lileep 觸手百合 触手百合 觸手百合 Chùshǒubǎihé Ch`u4 Shou3 Pai3 Ho2
346 346 Cradily 搖籃百合 摇篮百合 搖籃百合 Yáolánbǎihé Yao2 Lan2 Pai3 Ho2
347 347 Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 太古羽蟲 Tàigǔyǔchóng T`ai4 Ku33 Ch`ung2
348 348 Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 太古盔甲 Tàigǔkuījiǎ T`ai4 Ku3 K`uei1 Chia3
349 349 Feebas 笨笨魚 笨笨魚 笨笨魚 Bènbènyú Pen4 Pen42
350 350 Milotic 美納斯 美纳斯 美納斯 Měinàsī Mei3 Na4 Ssu1

#351 - #386 Castform - Deoxys

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
351 351 Castform 漂浮泡泡 漂浮泡泡 漂浮泡泡 Piāofúpàopào P`oao1 Fu2 P`ao4 P`ao4
352 352 Kecleon 變隱龍 变隐龙 變隱龍 Biànyǐnlóng Pien1 Yin1 Lung2
353 353 Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuànyǐngwáwá Yüan4 Ying3 Wa2 Wa2
354 354 Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 詛咒娃娃 Zǔzhòuwáwá Tsu3 Chou4 Wa2 Wa2
355 355 Duskull 夜骷顱 夜骷颅 夜骷顱 Yèkūlú Yeh4 K`u1 Lu2
356 356 Dusclops 夜巨人 夜巨人 夜巨人 Yèjùrén Yeh4 Chü4 Jen2
357 357 Tropius 熱帶龍 热带龙 熱帶龍 Rèdàilóng Je4 Tai4 Lung2
358 358 Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 風鈴鈴 Fēnglínglíng Feng1 Ling2 Ling2
359 359 Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 阿勃梭魯 Ābósuōlǔ A1 Po2 So1 Lu3
360 360 Wynaut 小果然 小果然 果然仔 Xiǎoguǒrán Hsiao3 Kuo3 Jan2
361 361 Snorunt 雪童子 雪童子 雪童子 Xuětóngzǐ Hsüeh3 T`ung2 Tzu3
362 362 Glalie 冰鬼護 冰鬼护 冰鬼護 Bīngguǐhù Ping1 Kuei3 Hu4
363 363 Spheal 海豹球 海豹球 海豹球 Hǎibàoqiú Hai3 Pao4 Ch`iu2
364 364 Sealeo 海魔獅 海魔狮 海魔獅 Hǎimóshī Hai3 Mo2 Shih1
365 365 Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 帝牙海獅 Dìyǎhǎishī Ti4 Ya3 Hai3 Shih1
366 366 Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 珍珠貝 Zhēnzhūbèi Chen1 Chu1 Pei4
367 367 Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 獵斑魚 Lièbānyú Lieh4 Pan12
368 368 Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 櫻花魚 Yīnghuāyú Ying1 Hua12
369 369 Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 古空棘魚 Gǔkōngjíyú Ku3 K`ung1 Chi22
370 370 Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 愛心魚 Àixīnyú Ai4 Hsin12
371 371 Bagon 寶貝龍 宝贝龙 寶貝龍 Bǎobèilóng Pao3 Pei4 Lung2
372 372 Shelgon 甲殼龍 甲壳龙 甲殼龍 Jiákēlóng Chia2 K`o1 Lung2
373 373 Salamence 暴蠑螈 暴蝾螈 暴蠑螈 Bàoróngyuán Pao4 Jung2 Yüan2
374 374 Beldum 鐵啞鈴 铁哑铃 鐵啞鈴 Tiéyǎlíng T`ieh2 Ya3 Ling2
375 375 Metang 金屬怪 金属怪 金屬怪 Jīnshǔguài Chin1 Shu3 Kuai4
376 376 Metagross 巨金怪 巨金怪 巨金怪 Jùjīnguài Chü4 Chin1 Kuai4
377 377 Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 雷吉洛克 Léijīluòkě Lei2 Chi1 Lo4 K`o3
378 378 Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léijī'àisī Lei2 Chi1 Ai4 Ssu1
379 379 Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 雷吉斯奇魯 Léijīsīqílù Lei2 Chi1 Ssu1 Ch`i2 Lu4
380 380 Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 拉帝亞斯 Lādìyāsī La1 Ti4 Ya1 Ssu1
381 381 Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 拉帝歐斯 Lādì'ōusī La1 Ti4 Ou1 Ssu1
382 382 Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 蓋歐卡 Gài'ōukǎ Kai4 Ou1 K`a3
383 383 Groudon 固拉多 固拉多 固拉多 Gūlādūo Ku1 La1 To1
384 384 Rayquaza 烈空坐 烈空坐 烈空坐 Lièkōngzuò Lieh4 K`ung1 Tso4
385 385 Jirachi 基拉祈 基拉祈 基拉祈 Jīlāqí Chi1 La1 Ch`i2
386 386 Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 代歐奇希斯 Dài'ōuqíxīsī Tai4 Ou1 Ch`i2 Hsi1 Ssu1

#387 - #400 Turtwig - Bibarel

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
387 387 Turtwig 草苗龜 草苗龟 草苗龜 Cǎomiáoguī Ts`ao3 Miao2 Kuei1
388 388 Grotle 樹林龜 树林龟 樹林龜 Shùlínguī Shu4 Lin2 Kuei1
389 389 Torterra 土台龜 土台龟 土台龜 Tǔtáiguī T`u3 T`ai2 Kuei1
390 390 Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 小火焰猴 Xiǎohuǒyànhóu Hsiao3 Huo3 Yan4 Hou2
391 391 Monferno 猛火猴 猛火猴 猛火猴 Měnghuǒhóu Meng3 Huo3 Hou2
392 392 Infernape 烈焰猴 烈焰猴 烈焰猴 Lièyànhóu Lieh4 Yan4 Hou2
393 393 Piplup 波加曼 波加曼 波加曼 Bōjiāmàn Po1 Chia1 Man4
394 394 Prinplup 波皇子 波皇子 波皇子 Bōwángzǐ Po1 Wang2 Tzu3
395 395 Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 帝王拿波 Dìwángnábō Ti4 Wang2 Na2 Po1
396 396 Starly 姆克兒 姆克儿 姆克兒 Mǔkè'ér Mu3 K`o4 Erh2
397 397 Staravia 姆克鳥 姆克鸟 姆克鳥 Mǔkèniǎo Mu3 K`o4 Niao3
398 398 Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 姆克鷹 Mǔkèyīng Mu3 K`o4 Ying1
399 399 Bidoof 大牙狸 大牙狸 大牙狸 Dàyálí Ta4 Ya2 Li2
400 400 Bibarel 大尾狸 大尾狸 大尾狸 Dàwěilí Ta4 Wei3 Li2

#401 - #450 Kricketot – Hippowdon

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
401 401 Kricketot 圓法師 圆法师 圓法師 Yuánfǎshī Yüan2 Fa3 Shih1
402 402 Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 音箱蟀 Yīnxiāngshuài Yin1 Hsiang1 Shuai4
403 403 Shinx 小貓怪 小猫怪 小貓怪 Xiǎomāoguài Hsiao3 Mao1 Kuai4
404 404 Luxio 勒克貓 勒克猫 勒克貓 Lèkèmāo Le4 K`o4 Mao1
405 405 Luxray 倫琴貓 伦琴猫 倫琴貓 Lúnqínmāo Lun2 Ch`in2 Mao1
406 406 Budew 含羞苞 含羞苞 含羞苞 Hánxiūbāo Han2 Hsiu1 Pao1
407 407 Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 羅絲雷朵 Luósīléiduǒ Lo2 Ssu1 Lei2 To3
408 408 Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 頭蓋龍 Tóugàilóng T`ou2 Kai4 Lung2
409 409 Rampardos 戰槌龍 战槌龙 戰槌龍 Zhànchuílóng Chan4 Ch`ui2 Lung2
410 410 Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 盾甲龍 Dùnjiǎlóng Tun4 Chia3 Lung2
411 411 Bastiodon 護城龍 护城龙 護城龍 Hùchénglóng Hu4 Ch`eng2 Lung2
412 412 Burmy 結草兒 结草儿 結草兒 Jiécǎo'ér Chieh2 Ts`ao3 Erh2
413 413 Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 結草貴婦 Jiécǎoguìfù Chieh2 Ts`ao3 Kuei4 Fu4
414 414 Mothim 紳士蛾 绅士蛾 紳士蛾 Shēnshì'é Shen1 Shih4 E2
415 415 Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 三蜜蜂 Sānmìfēng San1 Mi4 Feng1
416 416 Vespiquen 蜂后 蜂后 蜂后 Fēnghòu Feng1 Hou4
417 417 Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利兹 帕奇利茲 Pàqílìzī P`a4 Ch`i2 Li4 Tzu1
418 418 Buizel 泳氣鼬 泳气鼬 泳氣鼬 Yǒngqìyòu Yung3 Ch`i4 Yu4
419 419 Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 浮潛鼬 Fúqiǎnyòu Fu2 Ch`ien3 Yu4
420 420 Cherubi 櫻花寶 樱花宝 櫻花寶 Yīnghuābǎo Ying1 Hua1 Pao3
421 421 Cherrim 櫻花兒 樱花儿 櫻花兒 Yīnghuā'ér Ying1 Hua1 Erh2
422 422 Shellos 無殼海牛 无壳海牛 無殼海牛 Wúkéhǎiniú Wu2 K`o2 Hai3 Niu2
423 423 Gastrodon 海牛獸 海牛兽 海牛獸 Hǎiniúshòu Hai3 Niu2 Shou4
424 424 Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 雙尾怪手 Shuāngwěiguàishǒu Shuang1 Wei3 Kuai4 Shou3
425 425 Drifloon 飄飄球 飘飘球 飄飄球 Piāopiāoqiú P`iao1 P`iao1 Ch`iu2
426 426 Drifblim 附和氣球 附和气球 附和氣球 Fùhèqìqiú Fu4 Ho4 Ch`i4 Ch`iu2
427 427 Buneary 捲捲耳 卷卷耳 捲捲耳 Juǎnjuǎn'ěr Chüan3 Chüan3 Erh3
428 428 Lopunny 長耳兔 长耳兔 長耳兔 Cháng'ěrtù Ch`ang2 Erh3 T`u4
429 429 Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 夢妖魔 Mèngyāomó Meng4 Yao1 Mo2
430 430 Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 烏鴉頭頭 Wūyātóutóu Wu1 Ya1 T`ou2 T`ou2
431 431 Glameow 魅力喵 魅力喵 魅力喵 Mèilìmiāo Mei4 Li4 Miao1
432 432 Purugly 東施喵 东施喵 東施喵 Dōngshīmiāo Tung1 Shih1 Miao1
433 433 Chingling 鈴噹響 铃铛响 鈴噹響 Língdāngxiǎng Ling2 Tang1 Hsiang3
434 434 Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòuyòupū Ch`ou4 Yu4 P`u1
435 435 Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎnkèchòuyòu T`an3 K`o4 Ch`ou4 Yu4
436 436 Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 銅鏡怪 Tóngjìngguài T`ung2 Ching4 Kuai4
437 437 Bronzong 青銅鐘 青铜钟 青銅鐘 Qīngtóngzhōng Ch`ing1 T`ung2 Chung1
438 438 Bonsly 愛哭樹 爱哭树 愛哭樹 Àikūshù Ai4 K`u1 Shu4
439 439 Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 魔尼尼 Móníní Mo2 Ni2 Ni2
440 440 Happiny 好運蛋 好运蛋 好運蛋 Hǎoyùndàn Hao3 Yün4 Tan4
441 441 Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 聒噪鳥 Guāzàoniǎo Kua1 Tsao4 Niao3
442 442 Spiritomb 花岩怪 花岩怪 花岩怪 Huāyánguài Hua1 Yan2 Kuai4
443 443 Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 圓陸鯊 Yuánlùshā Yüan2 Lu4 Sha1
444 444 Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 尖牙陸鯊 Jiānyálùshā Chien1 Ya2 Lu4 Sha1
445 445 Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 烈咬陸鯊 Lièyǎolùshā Lieh4 Yao3 Lu4 Sha1
446 446 Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 小卡比獸 Xiǎokǎbǐshòu Hsiao3 K`a3 Pi3 Shou4
447 447 Riolu 利歐路 利欧路 利奧路 Lì'ōulù Li4 Ou1 Lu4
448 448 Lucario 路卡利歐 路卡利欧 路卡利奧 Lùkǎlì'ōu Lu4 K`a3 Li4 Ou1
449 449 Hippopotas 怪河馬 怪河马 怪河馬 Guàihémǎ Kuai4 Ho2 Ma3
450 450 Hippowdon 河馬獸 河马兽 河馬獸 Hémǎshòu Ho2 Ma3 Shou4

#451 - #493 Skorupi - Arceus

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
451 451 Skorupi 紫天蠍 紫天蝎 紫天蠍 Zǐtiānxiē Tzu3 T`ien1 Hsieh1
452 452 Drapion 龍王蠍 龙王蝎 龍王蠍 Lóngwángxiē Lung2 Wang2 Hsieh1
453 453 Croagunk 不良蛙 不良蛙 不良蛙 Bùliángwā Pu4 Liang2 Wa1
454 454 Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 毒骷蛙 Dúkūwā Tu2 K`u1 Wa1
455 455 Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 尖牙籠 Jiānyálóng Chien1 Ya2 Lung2
456 456 Finneon 螢光魚 荧光鱼 螢光魚 Yíngguāngyú Ying2 Kuang12
457 457 Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 霓虹魚 Níhóngyú Ni2 Hung22
458 458 Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 小球飛魚 Xiǎoqiúfēiyú Hsiao3 Ch`iu2 Fei12
459 459 Snover 雪笠怪 雪笠怪 雪笠怪 Xuělìguài Hsüeh3 Li4 Kuai4
460 460 Abomasnow 暴雪王 暴雪王 暴雪王 Bàoxuěwáng Pao4 Hsüeh3 Wang2
461 461 Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 瑪狃拉 Mǎniǔlā Ma3 Niu3 La1
462 462 Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 自爆磁怪 Zìbàocíguài Tzu4 Pao4 Tz`u2 Kuai4
463 463 Lickilicky 大舌舔 大舌舔 大舌舔 Dàshétiǎn Ta4 She2 T`ien3
464 464 Rhyperior 超鐵暴龍 超铁暴龙 超鐵暴龍 Chāotiěbàolóng Ch`ao1 T`ieh3 Pao4 Lung2
465 465 Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 巨蔓藤 Jùmànténg Chü4 Man4 T`eng2
466 466 Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 電擊魔獸 Diànjímóshòu Tien4 Chi2 Mo2 Shou4
467 467 Magmortar 鴨嘴焰龍 鸭嘴焰龙 鴨嘴焰龍 Yāzuǐyànlóng Ya1 Tsui3 Yan4 Lung2
468 468 Togekiss 波克基斯 波克基斯 波克基斯 Bōkèjīsī Po1 K`o4 Chi1 Ssu1
469 469 Yanmega 梅卡陽瑪 梅卡阳玛 梅卡陽瑪 Méikǎyángmǎ Mei2 K`a3 Yang2 Ma3
470 470 Leafeon 葉精靈 叶精灵 葉伊貝 Yèjīnglíng Yeh4 Ching1 Ling2
471 471 Glaceon 冰精靈 冰精灵 冰伊貝 Bīngjīnglíng Ping1 Ching1 Ling2
472 472 Gliscor 天蠍王 天蝎王 天蠍王 Tiānxiēwáng T`ien1 Hsieh1 Wang2
473 473 Mamoswine 象牙豬 象牙猪 象牙豬 Xiàngyázhū Hsiang4 Ya2 Chu1
474 474 Porygon-Z 3D龍Z 3D龙Z 立方獸Z 3D-Lóng Z 3D Lung2 Z
475 475 Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 艾路雷朵 Àilùléiduǒ Ai4 Lu4 Lei2 To3
476 476 Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 大朝北鼻 Dàcháoběibí Ta4 Ch`ao2 Pei3 Pi2
477 477 Dusknoir 夜黑魔人 夜黑魔人 夜黑魔人 Yèhēimórén Yeh4 Hei1 Mo2 Jen2
478 478 Froslass 雪妖女 雪妖女 雪妖女 Xuěyāonǚ Hsüeh3 Yao13
479 479 Rotom 洛托姆 洛托姆 洛托姆 Luòtuōmǔ Lo4 T`o1 Mu3
480 480 Uxie 由克希 由克希 由克希 Yóukèxī Yu2 K`o4 Hsi1
481 481 Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 艾姆利多 Àimǔlìduō Ai4 Mu3 Li4 To1
482 482 Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 亞克諾姆 Yàkènuòmǔ Ya4 K`o4 No4 Mu3
483 483 Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 帝牙盧卡 Dìyálúkǎ Ti4 Ya2 Lu2 K`a3
484 484 Palkia 帕路奇犽 帕路奇犽 帕路奇犽 Pàlùqíyá P`a4 Lu4 Ch`i2 Ya2
485 485 Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 席多藍恩 Xíduōlán'ēn Hsi2 To1 Lan2 En1
486 486 Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léijíqíkǎsī Lei2 Chi2 Ch`i2 K`a3 Ssu1
487 487 Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 騎拉帝納 Qílādìnà Ch`i2 La1 Ti4 Na4
488 488 Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 克雷色利亞 Kèléisèlìyà K`o4 Lei2 Se4 Li4 Ya4
489 489 Phione 霏歐納 霏欧纳 霏歐納 Fēi'ōunà Fei1 Ou1 Na4
490 490 Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 瑪納霏 Mǎnàfēi Ma3 Na4 Fei1
491 491 Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 達克萊伊 Dákèláiyī Ta2 K`o4 Lai2 I1
492 492 Shaymin 潔咪 洁咪 潔咪 Jiémī Chieh2 Mi1
493 493 Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 阿爾宙斯 Ā'ěrzhòusī A1 Erh3 Chou4 Ssu1

#494 - #550 Victini - Basculin

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
494 494 Victini 比克提尼 比克提尼 比克提尼 Bǐkètíní Pi3 K`o4 T`i2 Ni2
495 495 Snivy 藤藤蛇 藤藤蛇 藤藤蛇 Téngténgshé T`eng2 T`eng2 She2
496 496 Servine 青藤蛇 青藤蛇 青藤蛇 Qīngténgshé Ch`ing1 T`eng2 She2
497 497 Serperior 君主蛇 君主蛇 君主蛇 Jūnzhǔshé Chün1 Chu3 She2
498 498 Tepig 暖暖豬 暖暖猪 暖暖豬 Nuǎnnuǎnzhū Nuan3 Nuan3 Chu1
499 499 Pignite 炒炒豬 炒炒猪 炒炒豬 Chǎochǎozhū Ch`ao3 Ch`ao3 Chu1
500 500 Emboar 炎武王 炎武王 炎武王 Yánwǔwáng Yan2 Wu3 Wang2
501 501 Oshawott 水水獺 水水獭 水水獺 Shuǐshuǐtà Shui3 Shui3 T`a4
502 502 Dewott 雙刃丸 双刃丸 雙刃丸 Shuāngrènwán Shuang1 Jen4 Wan2
503 503 Samurott 大劍鬼 大剑鬼 大劍鬼 Dàjiànguǐ Ta4 Chien4 Kuei3
504 504 Patrat 探探鼠 探探鼠 探探鼠 Tàntànshǔ T`an4 T`an4 Shu3
505 505 Watchog 步哨鼠 步哨鼠 步哨鼠 Bùshàoshǔ Pu4 Shao4 Shu3
506 506 Lillipup 小約克 小约克 小約克 Xiǎoyuēkè Hsiao3 Yüeh1 K`o4
507 507 Herdier 哈約克 哈约克 哈約克 Hāyuēkè Ha1 Yüeh1 K`o4
508 508 Stoutland 長毛狗 长毛狗 長毛狗 Chángmáogǒu Ch`ang2 Mao2 Kou3
509 509 Purrloin 扒手貓 扒手猫 扒手貓 Páshǒumāo P`a2 Shou3 Mao1
510 510 Liepard 酷豹 酷豹 酷豹 Kùbào K`u4 Pao4 -->
511 511 Pansage 花椰猴 花椰猴 花椰猴 Huāyéhóu Hua1 Yeh2 Hou2
512 512 Simisage 花椰猿 花椰猿 花椰猿 Huāyéyuán Hua1 Yeh2 Yüan2
513 513 Pansear 爆香猴 爆香猴 爆香猴 Bàoxiānghóu Pao4Hsiang1 Hou2
514 514 Simisear 爆香猿 爆香猿 爆香猿 Bàoxiāngyuán Pao4Hsiang1 Yüan2
515 515 Panpour 冷水猴 冷水猴 冷水猴 Lěngshuǐhóu Leng3 Shui3 Hou2
516 516 Simipour 冷水猿 冷水猿 冷水猿 Lěngshuǐyuán Leng3 Shui3 Yüan2
517 517 Munna 食夢夢 食梦梦 食夢夢 Shímèngmèng Shih2 Meng4 Meng4
518 518 Musharna 夢夢蝕 梦梦蚀 夢夢蝕 Mèngmèngshí Meng4 Meng4 Shih2
519 519 Pidove 豆豆鴿 豆豆鸽 豆豆鴿 Dòudòugē Tou4 Tou4 Ko1
520 520 Tranquill 波波鴿 波波鸽 波波鴿 Bōbōgē Po1 Po1 Ko1
521 521 Unfezant 轟隆雉雞 轰隆雉鸡 轟隆雉雞 Hōnglóngzhìjī Hung1 Lung2 Chih4 Chi1
522 522 Blitzle 斑斑馬 斑斑马 斑斑馬 Bānbānmǎ Pan1 Pan1 Ma3
523 523 Zebstrika 雷電斑馬 雷电斑马 雷電斑馬 Léidiànbānmǎ Lei2 Tien4 Pan1 Ma3
524 524 Roggenrola 石丸子 石丸子 石丸子 Shíwánzi Shih2 Wan2 Tzu
525 525 Boldore 地幔岩 地幔岩 地幔岩 Dìmànyán Ti4 Man4 Yan2
526 526 Gigalith 龐岩怪 庞岩怪 龐岩怪 Pángyánguài P`ang2 Yan2 Kuai4
527 527 Woobat 滾滾蝙蝠 滚滚蝙蝠 滾滾蝙蝠 Gǔngǔnbiānfú Kun3 Kun3 Pien1 Fu2
528 528 Swoobat 心蝙蝠 心蝙蝠 心蝙蝠 Xīnbiānfú Hsin1 Pien1 Fu2
529 529 Drilbur 螺釘地鼠 螺钉地鼠 螺釘地鼠 Luódīngdìshǔ Lo2 Ting1 Ti4 Shu3
530 530 Excadrill 龍頭地鼠 龙头地鼠 龍頭地鼠 Lóngtóudìshǔ Lung2 T`ou2 Ti4 Shu3
531 531 Audino 差不多娃娃 差不多娃娃 差不多娃娃 Chàbùduōwáwá Ch`a4 Pu4 To1 Wa2 Wa2
532 532 Timburr 搬運小匠 搬运小匠 搬運小匠 Bānyùnxiǎojiàng Pan1 Yün4 Hsiao3 Chiang4
533 533 Gurdurr 鐵骨土人 铁骨土人 鐵骨土人 Tiěgǔtǔrén T`ieh3 Ku3 T`u3 Jen2
534 534 Conkeldurr 修繕老頭 修缮老头 修繕老頭 Xiūshànlǎotóu Hsiu1 Shan4 Lao3 T`ou2
535 535 Tympole 圓蝌蚪 圆蝌蚪 圓蝌蚪 Yuánkēdǒu Yüan2 K`o1 Tou3
536 536 Palpitoad 藍蟾蜍 蓝蟾蜍 藍蟾蜍 Lánchánchú Lan2 Ch`an2 Ch`u2
537 537 Seismitoad 蟾蜍王 蟾蜍王 蟾蜍王 Chánchúwáng Ch`an2 Ch`u2 Wang2
538 538 Throh 投射鬼 投射鬼 投射鬼 Tóushèguǐ T`ou2 She4 Kuei3
539 539 Sawk 打擊鬼 打击鬼 打擊鬼 Dǎjíguǐ Ta3 Chi2 Kuei3
540 540 Sewaddle 蟲寶包 虫宝包 蟲寶包 Chóngbǎobāo Ch`ung2 Pao3 Pao1
541 541 Swadloon 寶包繭 宝包茧 寶包繭 Bǎobāojiǎn Pao3 Pao1 Chien3
542 542 Leavanny 保母蟲 保母虫 保母蟲 Bǎomǔchóng Pao3 Mu3 Ch`ung2
543 543 Venipede 百足蜈蚣 百足蜈蚣 百足蜈蚣 Bǎizúwúgōng Pai3 Tsu2 Wu2 Kung1
544 544 Whirlipede 車輪毬 车轮毬 車輪毬 Chēlúnqiú Ch`e1 Lun2 Ch`iu2
545 545 Scolipede 蜈蚣王 蜈蚣王 蜈蚣王 Wúgōngwáng Wu2 Kung1 Wang2
546 546 Cottonee 木棉球 木棉球 木棉球 Mùmiánqiú Mu4 Mien2 Ch`iu2
547 547 Whimsicott 風妖精 风妖精 風妖精 Fēngyāojing Feng1 Yao1 Ching
548 548 Petilil 百合根娃娃 百合根娃娃 百合根娃娃 Bǎihégēnwáwá Pai3 Ho2 Ken1 Wa2 Wa2
549 549 Lilligant 裙兒小姐 裙儿小姐 裙兒小姐 Qún'érxiǎojiě Ch`ün2 Erh2 Hsiao3 Chieh3
550 550 Basculin 勇士鱸魚 勇士鲈鱼 勇士鱸魚 Yǒngshìlúyú Yung3 Shih4 Lu22

#551 - #601 Sandile - Klinklang

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
551 551 Sandile 黑眼鱷 黑眼鳄 黑眼鱷 Hēiyǎn'è Hei1 Yan3 E4
552 552 Krokorok 混混鱷 混混鳄 混混鱷 Hùnhun'è Hun4 Hun E4
553 553 Krookodile 流氓鱷 流氓鳄 流氓鱷 Liúmáng'è Liu2 Mang2 E4
554 554 Darumaka 火紅不倒翁 火红不倒翁 火紅不倒翁 Huǒhóngbùdǎowēng Huo3 Hung2 Pu4 Tao3 Weng1
555 555 Darmanitan 達摩狒狒 达摩狒狒 達摩狒狒 Dámófèifèi Ta2 Mo2 Fei4 Fei4
556 556 Maractus 街頭沙鈴 街头沙铃 街頭沙鈴 Jiētóushālíng Chieh1 T`ou2 Sha1 Ling2
557 557 Dwebble 石居蟹 石居蟹 石居蟹 Shíjūxiè Shih2 Chü1 Hsieh4
558 558 Crustle 岩殿居蟹 岩殿居蟹 岩殿居蟹 Yándiànjūxiè Yan2 Tien4 Chü1 Hsieh4
559 559 Scraggy 滑頭小子 滑头小子 滑頭小子 Huátóuxiǎozi Hua2 T`ou2 Hsiao3 Tzu
560 560 Scrafty 頭巾混混 头巾混混 頭巾混混 Tóujīnhùnhun T`ou2 Chin1 Hun4 Hun
561 561 Sigilyph 象徵鳥 象征鸟 象徵鳥 Xiàngzhēngniǎo Hsiang4 Cheng1 Niao3
562 562 Yamask 哭哭面具 哭哭面具 哭哭面具 Kūkūmiànjù K`u1 K`u1 Mien4 Chü4
563 563 Cofagrigus 死神棺 死神棺 死神棺 Sǐshénguān Ssu3 Shen2 Kuan1
564 564 Tirtouga 原蓋海龜 原盖海龟 原蓋海龜 Yuángàihǎiguī Yüan2 Kai4 Hai3 Kuei1
565 565 Carracosta 肋骨海龜 肋骨海龟 肋骨海龜 Lèigǔhǎiguī Lei4 Ku3 Hai3 Kuei1
566 566 Archen 始祖小鳥 始祖小鸟 始祖小鳥 Shǐzǔxiǎoniǎo Shih3 Tsu3 Hsiao3 Niao3
567 567 Archeops 始祖大鳥 始祖大鸟 始祖大鳥 Shǐzǔdàniǎo Shih3 Tsu3 Ta4 Niao3
568 568 Trubbish 破破袋 破破袋 破破袋 Pòpòdài P`o4 P`o4 Tai4
569 569 Garbodor 灰塵山 灰尘山 灰塵山 Huīchénshān Hui1 Ch`en2 Shan1
570 570 Zorua 索羅亞 索罗亚 索羅亞 Suǒluóyǎ So3 Lo2 Ya3
571 571 Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 索羅亞克 Suǒluóyǎkè So3 Lo2 Ya3 K`o4
572 572 Minccino 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 Pàomòlìshǔ P`ao4 Mo4 Li4 Shu3
573 573 Cinccino 奇諾栗鼠 奇诺栗鼠 奇諾栗鼠 Qí​nuò​lìshǔ Ch`i2 No4 Li4 Shu3
574 574 Gothita 哥德寶寶 哥德宝宝 哥德寶寶 Gēdébǎobǎo Ko1 Te2 Pao3 Pao3
575 575 Gothorita 哥德小童 哥德小童 哥德小童 Gēdéxiǎotóng Ko1 Te2 Hsiao3 T`ung2
576 576 Gothitelle 哥德小姐 哥德小姐 哥德小姐 Gēdéxiǎojiě Ko1 Te2 Hsiao3 Chieh3
577 577 Solosis 單卵細胞球 单卵细胞球 單卵細胞球 Dānluǎnxìbāoqiú Tan1 Luan3 Hsi4 Pao1 Ch`iu2
578 578 Duosion 雙卵細胞球 双卵细胞球 雙卵細胞球 Shuāngluǎnxìbāoqiú Shuang1 Luan3 Hsi4 Pao1 Ch`iu2
579 579 Reuniclus 人造細胞卵 人造细胞卵 人造細胞卵 Rénzàoxìbāoluǎn Jen2 Tsao4 Hsi4 Pao1 Luan3
580 580 Ducklett 鴨寶寶 鸭宝宝 鴨寶寶 Yābǎobǎo Ya1 Pao3 Pao3
581 581 Swanna 首席天鵝 首席天鹅 首席天鵝 Shǒuxítiān'é Shou3 Hsi2 T`ien1 E2
582 582 Vanillite 迷你冰 迷你冰 迷你冰 Mínǐbīng Mi2 Ni3 Ping1
583 583 Vanillish 多多冰 多多冰 多多冰 Duōduōbīng To1 To1 Ping1
584 584 Vanilluxe 雙倍多多冰 双倍多多冰 雙倍多多冰 Shuāngbèiduōduōbīng Shuang1 Pei4 To1 To1 Ping1
585 585 Deerling 四季鹿 四季鹿 四季鹿 Sìjìlù Ssu4 Chi4 Lu4
586 586 Sawsbuck 芽吹鹿 芽吹鹿 芽吹鹿 Yáchuīlù Ya2 Ch`ui1 Lu4
587 587 Emolga 導電飛鼠 导电飞鼠 導電飛鼠 Dǎodiànfēishǔ Tao3 Tien4 Fei1 Shu3
588 588 Karrablast 蓋蓋蟲 盖盖虫 蓋蓋蟲 Gàigàichóng Kai4 Kai4 Ch`ung2
589 589 Escavalier 騎士蝸牛 骑士蜗牛 騎士蝸牛 Qíshìguā'niú Ch`i2 Shih4 Kua1 Niu2
590 590 Foongus 寶貝球菇 精灵球菇 精靈球菇 Bǎobèiqiúgū Pao3 Pei4 Ch`iu2 Ku1
591 591 Amoonguss 暴露菇 暴露菇 暴露菇 Bàolùgū​ Pao4 Lu4 Ku1
592 592 Frillish 輕飄飄 轻飘飘 輕飄飄 Qīngpiāopiāo Ch`ing1 P`iao1 P`iao1
593 593 Jellicent 胖嘟嘟 胖嘟嘟 胖嘟嘟 Pàngdūdū P`ang4 Tu1 Tu1
594 594 Alomomola 保母曼波 保母曼波 保母曼波 Bǎomǔmànbō Pao3 Mu3 Man4 Po1
595 595 Joltik 電電蟲 电电虫 電電蟲 Diàndiànchóng Tien4 Tien4 Ch`ung2
596 596 Galvantula 電蜘蛛 电蜘蛛 電蜘蛛 Diànzhīzhū Tien4 Chih1 Chu1
597 597 Ferroseed 種子鐵球 种子铁球 種子鐵球 Zhǒngzǐtiěqiú Chung3 Tzu3 T`ieh3 Ch`iu2
598 598 Ferrothorn 堅果啞鈴 坚果哑铃 堅果啞鈴 Jiānguǒyǎlíng Chien1 Kuo3 Ya3 Ling2
599 599 Klink 齒輪兒 齿轮儿 齒輪兒 Chǐlún'ér Ch`ih3 Lun2 Erh2
600 600 Klang 齒輪組 齿轮组 齒輪組 Chǐlúnzǔ Ch`ih3 Lun2 Tsu3
601 601 Klinklang 齒輪怪 齿轮怪 齒輪怪 Chǐlúnguài Ch`ih3 Lun2 Kuai4

#602 - #649 Tynamo - Genesect

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
602 602 Tynamo 麻麻小魚 麻麻小鱼 麻麻小魚 Mámáxiǎoyú Ma2 Ma2 Hsiao32
603 603 Eelektrik 麻麻鰻 麻麻鳗 麻麻鰻 Mámámán Ma2 Ma2 Man2
604 604 Eelektross 麻麻鰻魚王 麻麻鳗鱼王 麻麻鰻魚王 Mámámányúwáng Ma2 Ma2 Man22 Wang2
605 605 Elgyem 小灰怪 小灰怪 小灰怪 Xiǎo​huī​guài​ Hsiao3 Hui1 Kuai4
606 606 Beheeyem 大宇怪 大宇怪 大宇怪 Dàyǔguài Ta43 Kuai4
607 607 Litwick 燭光靈 烛光灵 燭光靈 Zhúguānglíng Chu2 Kuang1 Ling2
608 608 Lampent 燈火幽靈 灯火幽灵 燈火幽靈 Dēnghuǒyōulíng Teng1 Huo3 Yu1 Ling2
609 609 Chandelure 水晶燈火靈 水晶灯火灵 水晶燈火靈 Shuǐjīngdēnghuǒlíng Shui3 Ching1 Teng1 Huo3 Ling2
610 610 Axew 牙牙 牙牙 牙牙 Yáyá Ya2 Ya2
611 611 Fraxure 斧牙龍 斧牙龙 斧牙龍 Fǔyálóng Fu3 Ya2 Lung2
612 612 Haxorus 雙斧戰龍 双斧战龙 雙斧戰龍 Shuāngfǔzhànlóng Shuang1 Fu3 Chan4 Lung2
613 613 Cubchoo 噴嚏熊 喷嚏熊 噴嚏熊 Pēntìxióng P`en1 T`i4 Hsiung2
614 614 Beartic 凍原熊 冻原熊 凍原熊 Dòngyuánxióng Tung4 Yüan2 Hsiung2
615 615 Cryogonal 幾何雪花 几何雪花 幾何雪花 Jǐhéxuěhuā Chi3 Ho2 Hsüeh3 Hua1
616 616 Shelmet 小嘴蝸 小嘴蜗 小嘴蝸 Xiǎozuǐguā Hsiao3 Tsui3 Kua1
617 617 Accelgor 敏捷蟲 敏捷虫 敏捷蟲 Mǐnjiéchóng Min3 Chieh2 Ch`ung2
618 618 Stunfisk 泥巴魚 泥巴鱼 泥巴魚 Níbāyú Ni2 Pa12
619 619 Mienfoo 功夫鼬 功夫鼬 功夫鼬 Gōngfuyòu Kung1 Fu Yu4
620 620 Mienshao 師父鼬 师父鼬 師父鼬 Shīfuyòu Shih1 Fu Yu4
621 621 Druddigon 赤面龍 赤面龙 赤面龍 Chìmiànlóng Ch`ih4 Mien4 Lung2
622 622 Golett 泥偶小人 泥偶小人 泥偶小人 Ní'ǒuxiǎorén Ni2 Ou3 Hsiao3 Jen2
623 623 Golurk 泥偶巨人 泥偶巨人 泥偶巨人 Ní'ǒujùrén Ni2 Ou3 Chü4 Jen2
624 624 Pawniard 駒刀小兵 驹刀小兵 駒刀小兵 Jūdāoxiǎobīng Chü1 Tao1 Hsiao3 Ping1
625 625 Bisharp 劈斬司令 劈斩司令 劈斬司令 Pīzhǎnsīlìng P`i1 Chan3 Ssu1 Ling4
626 626 Bouffalant 爆爆頭水牛 爆爆头水牛 爆爆頭水牛 Bàobàotóushuǐniú Pao4 Pao4 T`ou2 Shui3 Niu2
627 627 Rufflet 毛頭小鷹 毛头小鹰 毛頭小鷹 Máotóuxiǎoyīng Mao2 T`ou2 Hsiao3 Ying1
628 628 Braviary 勇士鷹 勇士鹰 勇士鷹 Yǒngshìyīng Yung3 Shih4 Ying1
629 629 Vullaby 禿鷹小子 秃鹰小子 禿鷹小子 Tūyīngxiǎozi T`u1 Ying1 Hsiao3 Tzu
630 630 Mandibuzz 禿鷹娜 秃鹰娜 禿鷹娜 Tūyīngnà T`u1 Ying1 Na4
631 631 Heatmor 食蟻爐 食蚁炉 食蟻爐 Shíyǐlú Shih2 I3 Lu2
632 632 Durant 鐵蟻 铁蚁 鐵蟻 Tiěyǐ T`ieh3 I3
633 633 Deino 單首龍 单首龙 單首龍 Dānshǒulóng Tan1 Shou3 Lung2
634 634 Zweilous 雙頭龍 双头龙 雙頭龍 Shuāng​tóulóng Shuāng1 T`ou2 Lung2
635 635 Hydreigon 三頭龍 三头龙 三頭龍 Sāntóulóng San1 T`ou2 Lung2
636 636 Larvesta 燃燒蟲 燃烧虫 燃燒蟲 Rán​shāo​chóng​ Jan2 Shao1 Ch`ung2
637 637 Volcarona 火神蟲 火神虫 火神蟲 Huǒshén​chóng​ Huo3 Shen2 Ch`ung2
638 638 Cobalion 勾帕路翁 勾帕路翁 勾帕路翁 Gōupàlùwēng Kou1 P`a4 Lu4 Weng1
639 639 Terrakion 代拉基翁 代拉基翁 代拉基翁 Dàilājīwēng Tai4 La1 Chi1 Weng1
640 640 Virizion 畢力吉翁 毕力吉翁 畢力吉翁 Bìlìjíwēng Pi4 Li4 Chi2 Weng1
641 641 Tornadus 龍捲雲 龙卷云 龍捲雲 Lóngjuǎnyún Lung2 Chüan3 Yün2
642 642 Thundurus 雷電雲 雷电云 雷電雲 Léidiànyún Lei2 Tien4 Yün2
643 643 Reshiram 雷希拉姆 雷希拉姆 雷希拉姆 Léixīlāmǔ Lei2 Hsi1 La1 Mu3
644 644 Zekrom 捷克羅姆 捷克罗姆 捷克羅姆 Jiékèluómǔ Chieh2 K`o4 Lo2 Mu3
645 645 Landorus 土地雲 土地云 土地雲 Tǔdìyún T`u3 Ti4 Yün2
646 646 Kyurem 酋雷姆 酋雷姆 酋雷姆 Qiúléimǔ Ch`iu2 Lei2 Mu3
647 647 Keldeo 凱路迪歐 凯路迪欧 凱路迪歐 Kǎilùdí'ōu K`ai3 Lu4 Ti2 Ou1
648 648 Meloetta 美洛耶塔 美洛耶塔 美洛耶塔 Měiluòyétǎ Mei3 Lo4 Yeh2 T`a3 \
649 649 Genesect 蓋諾賽克特 盖诺赛克特 蓋諾賽克特 Gàinuòsàikètè Kai4 No4 Sai4 K`o4 T`e4

#650 - #719 Chespin - Diancie

Ndex   English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
650 650 Chespin 哈力栗 哈力栗 哈力馬龍 Hālìlì haa1 lik6 maa5 lung4
651 651 Quilladin 胖胖哈力 胖胖哈力 肥仔哈力 Pàngpànghālì
652 652 Chesnaught 布里卡隆 布里卡隆 Bùlǐkǎlóng
653 653 Fennekin 火狐狸 火狐狸 火狐狸 Huǒhúlí fo2 wu4 lei2
654 654 Braixen 長尾火狐 长尾火狐 长尾火狐 Chángwěihuǒhú
655 655 Delphox 妖火紅狐 妖火红狐 Yāohuǒhónghú
656 656 Froakie 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 Guāguāpàowā gwaa1 gwaa1 pou5 waa1
657 657 Frogadier 呱頭蛙 呱頭蛙 Gūtóuwā
658 658 Greninja 甲賀忍蛙 甲贺忍蛙 Jiǎhèrěnwā
659 659 Bunnelby 掘掘兔 掘掘兔 掘掘兔 Juéjuétù gwat6 gwat6 tou3
660 660 Diggersby 攉土兔 攉土兔 攉地兔 Huōtǔtù fok3 dei6 tou3
661 661 Fletchling 小箭雀 小箭雀 小箭雀 Xiǎojiànquè siu2 zin3 zoek2
662 662 Fletchinder 火箭雀 火箭雀 火箭雀 Huǒjiànquè fo2 zin3 zoek2
663 663 Talonflame 烈箭鷹 烈箭鹰 烈箭鷹 Lièjiànyīng lit6 zin3 jing1
664 664 Scatterbug 粉蛹 粉蛹 粉蛹 Fěnyǒng fan2 jung2
665 665 Spewpa 粉蝶蛹 粉蝶蛹 粉蝶蛹 Fěndiéyǒng fan2 dip6 jung2
666 666 Vivillon 碧粉蝶 碧粉蝶 碧粉蝶 Bìfěndié bik1 fan2 dip6
667 667 Litleo 小獅獅 小狮狮 Xiǎoshīshī
668 668 Pyroar 火炎獅 火炎狮 Huǒyánshī
669 669 Flabébé 花蓓蓓 花蓓蓓 花蓓蓓 Huābèibèi faa1 pui4 pui4
670 670 Floette 花葉蒂 花叶蒂 花葉蒂 Huāyèdì
671 671 Florges 花潔夫人 花洁夫人 花潔夫人 Huājiéfūrén
672 672 Skiddo 咩咩羊 咩咩羊 咩羊羊 Miēmiēyáng
673 673 Gogoat 坐騎山羊 坐骑山羊 指路羊 Zuòqíshānyáng zi2 lou6 joeng4
674 674 Pancham 頑皮熊貓 顽皮熊猫 頑皮熊貓 Wánpíxióngmāo waan4 pei4 hung4 maau1
675 675 Pangoro 流氓熊貓 流氓熊猫 流氓熊貓 Liúmángxióngmāo lau4 man4 hung4 maau1
676 676 Furfrou 多麗米亞 多丽米亚 多麗米亞 Duōlìmǐyà do1 lai6 mai5 aa3
677 677 Espurr 妙喵 妙喵 妙喵 Miàomiāo miu6 miu1
678 678 Meowstic 超能妙喵 超能妙喵 Chāonéngmiàomiāo
679 679 Honedge 獨劍鞘 独剑鞘 獨劍鞘 Dújiànqiào duk6 gim3 ciu3
680 680 Doublade 雙劍鞘 双剑鞘 Shuāngjiànqiào
681 681 Aegislash 堅盾劍怪 坚盾剑怪 Jiāndùnjiànguài
682 682 Spritzee 粉香香 粉香香 粉香香 Fěnxiāngxiāng fan2 hoeng1 hoeng1
683 683 Aromatisse 芳香精 芳香精 芳香精 Fāngxiāngjīng
684 684 Swirlix 綿綿泡芙 绵绵泡芙 Miánmiánpàofú
685 685 Slurpuff 胖甜妮 胖甜妮 Pàngtiánnī
686 686 Inkay 豪喇花枝 豪喇花枝 毫喇魷 Háolǎhuāzhī hou2 laa1 jau4
687 687 Malamar 烏賊王 乌贼王 Wūzéiwáng
688 688 Binacle 龜腳腳 龟脚脚 龜腳腳 Guījiǎojiǎo
689 689 Barbaracle 龜足巨鎧 龟足巨铠 龜足巨鎧 Guīzújùkǎi
690 690 Skrelp 垃垃藻 垃垃藻 垃垃藻 Lālāzǎo
691 691 Dragalge 毒拉蜜妮 毒拉蜜妮 毒拉蜜妮 Dúlāmìnī
692 692 Clauncher 鐵臂槍蝦 铁臂枪虾 鐵臂槍蝦 Tiěbìqiāngxiā
693 693 Clawitzer 鋼砲臂蝦 钢砲臂虾 鋼砲臂蝦 Gāngpàobìxiā
694 694 Helioptile 傘電蜥 伞电蜥 發電蜥 Sǎndiànxī faat3 din6 sik1
695 695 Heliolisk 電傘查特 电伞查特 電傘查特 Diànsǎnchátè din6 saan3 caa4 dak6
696 696 Tyrunt 寶寶暴龍 宝宝暴龙 Bǎobǎobàolóng
697 697 Tyrantrum 怪顎龍 怪颚龙 怪顎龍 Guài'èlóng
698 698 Amaura 冰雪龍 冰雪龙 Bīngxuělóng
699 699 Aurorus 冰雪巨龍 冰雪巨龙 冰雪巨龍 Bīngxuějùlóng
700 700 Sylveon 仙子精靈 仙子精灵 仙子精靈 Xiānzǐjīnglíng sin1 zi2 zing1 ling4
701 701 Hawlucha 戰鬥飛鳥 战斗飞鸟 戰鬥飛鳥 Zhàndòufēiniǎo zin3 dau3 fei1 niu5
702 702 Dedenne 咚咚鼠 咚咚鼠 咚咚鼠 Dōngdōngshǔ dung1 dung1 syu2
703 703 Carbink 小碎鑽 小碎钻 Xiǎosuìzuàn
704 704 Goomy 黏黏寶 黏黏宝 黏黏寶 Niánniánbǎo
705 705 Sliggoo 黏美伊兒 黏美伊儿 黏美伊兒 Niánměiyī'er
706 706 Goodra 黏美露龍 黏美露龙 黏美露龍 Niánměilùlóng
707 707 Klefki 鑰圈兒 钥圈儿 鎖圈兒 Yàoquān'ér so2 hyun1 ji4
708 708 Phantump 小木靈 小木灵 小木靈 Xiǎomùlíng
709 709 Trevenant 朽木妖 朽木妖 Xiǔmùyāo
710 710 Pumpkaboo 南瓜精 南瓜精 南瓜精 Nánguājīng naam4 gwaa1 zing1
711 711 Gourgeist 南瓜怪人 南瓜怪人 南瓜怪人 Nánguāguàirén
712 712 Bergmite 冰寶 冰宝 冰寶 Bīngbǎo
713 713 Avalugg 冰岩怪 冰岩怪 冰岩怪 Bīngyánguài
714 714 Noibat 嗡蝠 嗡蝠 Wēngfú
715 715 Noivern 音波龍 音波龙 音波飛龍 Yīnbōlóng jam1 bo1 fei1 lung4
716 716 Xerneas 哲爾尼亞斯 哲尔尼亚斯 Zhé'ěrníyǎsī
717 717 Yveltal 伊裴爾塔爾 伊裴尔塔尔 Yīpéi'ěrtǎ'ěr
718 718 Zygarde 基格爾德 基格尔德 Jīgéěrdé
719 719 Diancie 蒂安希 蒂安希 Dì'ānxīby National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchKoreanChinese
by regional Pokédex no. KantoJohtoHoennNew HoennSinnohUnovaNew UnovaKalos
GSC DexUnown Dexin no regional Pokédexin every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IVGeneration V
by other numbering systems Strategy MemoDPBPPokéPark PadRansei Gallery
by attributes AbilityspecieshabitatcolorIQ groupgender differences
Egg Groupbody styleheightweightunique type combinations
by evolution evolution familyno evolution familybranchedcross-generationlevels
by in-game stats base stats (Gen IGen II-Vfully evolvedunique base stat totals) • performance statscatch rateEVs given in battle
gender ratiosteps to hatchavailabilitywild held item (Gen II) • experience typebase friendship
miscellaneous alphabeticallyfield movesShadow PokémonPal Park area
Pokéwalkerdebut episodeglitch • released with a Hidden Ability (Gen VGen VI)