List of Chinese Pokémon names

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Revision as of 18:53, 9 August 2012 by Anping87 (talk | contribs) (#494 - #550 Victini - Basculin: changed 532 Hong Kong name)

Jump to: navigation, search
050Diglett.png This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: Yale and Jyutping romanizations.

This list is a record of the official English spellings and Chinese Characters (hanzi) for Pokémon names. Names are listed by number in the order dictated by the National Pokédex, meaning that Pokémon from the Kanto region will appear first, followed by those from Johto, Hoenn, Sinnoh, and subsequent regions.

Columns

  • English: The official English name as dictated by Nintendo of America and used in all English-language games and merchandise.
  • Chinese (Mandarin): The official hanzi have two different parts: Taiwan (Traditional) and mainland China (Simplified). It is romanised in Pinyin and Wade-Giles for informational purposes only.
  • Chinese (Cantonese): The official Cantonese-language names for the Special Administrative Region of Hong Kong. They are romanised in Yale and Jyutping for informational purposes only.

List of Chinese Pokémon names

#001 - #051 Bulbasaur - Dugtrio

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
001 Bulbasaur Bulbasaur 妙蛙種子 妙蛙种子 奇異種子 Miàowāzhǒngzǐ Miao4 Wa1 Chung3 Tzu3
002 Ivysaur Ivysaur 妙蛙草 妙蛙草 奇異草 Miàowācǎo Miao4 Wa1 Ts`ao3
003 Venusaur Venusaur 妙蛙花 妙蛙花 奇異花 Miàowāhuā Miao4 Wa1 Hua1
004 Charmander Charmander 小火龍 小火龙 小火龍 Xiǎohuǒlóng Hsiao3 Huo3 Lung2
005 Charmeleon Charmeleon 火恐龍 火恐龙 火恐龍 Huǒkǒnglóng Huo3 K`ung3 Lung2
006 Charizard Charizard 噴火龍 喷火龙 噴火龍 Pēnhuǒlóng P`en1 Huo3 Lung2
007 Squirtle Squirtle 傑尼龜 杰尼龟 車厘龜 Jiéníguī Chieh2 Ni2 Kuei1
008 Wartortle Wartortle 卡咪龜 卡咪龟 卡美龜 Kǎmīguī K`a3 Mi1 Kuei1
009 Blastoise Blastoise 水箭龜 水箭龟 水箭龜 Shuǐjiànguī Shui3 Chien4 Kuei1
010 Caterpie Caterpie 綠毛蟲 绿毛虫 綠毛蟲 Lǜmáochóng 4 Mao2 Ch`ung2
011 Metapod Metapod 鐵甲蛹 铁甲蛹 鐵甲蟲 Tiějiáyǒng T`ieh3 Chia2 Yung3
012 Butterfree Butterfree 巴大蝴 巴大蝴 巴他蝶 Bādàhú Pa1 Ta4 Hu2
013 Weedle Weedle 獨角蟲 独角虫 獨角蟲 Dújiǎochóng Tu2 Chiao3 Ch`ung2
014 Kakuna Kakuna 鐵殼昆 铁壳昆 鐵殼蛹 Tiěkékūn T`ieh3 K`o2 K`un1
015 Beedrill Beedrill 大針蜂 大针蜂 大針蜂 Dàzhēnfēng Ta4 Chen1 Feng1
016 Pidgey Pidgey 波波 波波 波波 Bōbō Po1 Po1
017 Pidgeotto Pidgeotto 比比鳥 比比鸟 比比鳥 Bǐbǐniǎo Pi3 Pi3 Niao3
018 Pidgeot Pidgeot 比鵰 比雕 大比鳥 Bǐdiāo Pi3 Tiao1
019 Rattata Rattata 小拉達 小拉达 小哥達 Xiǎolādá Hsiao3 La1 Ta2
020 Raticate Raticate 拉達 拉达 哥達 Lādá La1 Ta2
021 Spearow Spearow 烈雀 烈雀 鬼雀 Lièquè Lieh4 Ch`üeh4
022 Fearow Fearow 大嘴雀 大嘴雀 魔雀 Dàzuǐquè Ta4 Tsui3 Ch`üeh4
023 Ekans Ekans 阿柏蛇 阿柏蛇 阿柏蛇 Ābóshé A1 Po2 She2
024 Arbok Arbok 阿柏怪 阿柏怪 阿柏怪 Ābóguài A1 Po2 Kuai4
025 Pikachu Pikachu 皮卡丘 皮卡丘 比卡超 Píkǎqiū P`i2 K`a3 Ch`iu1
026 Raichu Raichu 雷丘 雷丘 雷超 Léiqiū Lei2 Ch`iu1
027 Sandshrew Sandshrew 穿山鼠 穿山鼠 穿山鼠 Chuānshānshǔ Ch`uan1 Shan1 Shu3
028 Sandslash Sandslash 穿山王 穿山王 穿山王 Chuānshānwáng Ch`uan1 Shan1 Wang2
029 Nidoran♀ Nidoran♀ 尼多蘭 尼多兰 尼美蘭 Níduōlán Ni2 To1 Lan2
030 Nidorina Nidorina 尼多娜 尼多娜 尼美蘿 Níduōnà Ni2 To1 Na4
031 Nidoqueen Nidoqueen 尼多后 尼多后 尼美后 Níduōhòu Ni2 To1 Hou4
032 Nidoran♂ Nidoran♂ 尼多朗 尼多朗 尼多郎 Níduōláng Ni2 To1 Lang2
033 Nidorino Nidorino 尼多力諾 尼多力诺 尼多利 Níduōlìnuò Ni2 To1 Li4 No4
034 Nidoking Nidoking 尼多王 尼多王 尼多王 Níduōwáng Ni2 To1 Wang2
035 Clefairy Clefairy 皮皮 皮皮 皮皮 Pípí P`i2 P`i2
036 Clefable Clefable 皮可西 皮可西 皮可斯 Píkěsī P`i2 K`o3 Ssu1
037 Vulpix Vulpix 六尾 六尾 六尾 Liùwěi Liu4 Wei3
038 Ninetales Ninetales 九尾 九尾 九尾 Jiǔwěi Chiu3 Wei3
039 Jigglypuff Jigglypuff 胖丁 胖丁 波波球 Pàngdīng P`ang4 Ting1
040 Wigglytuff Wigglytuff 胖可丁 胖可丁 肥波球 Pàngkēdīng P`ang4 K`o1 Ting1
041 Zubat Zubat 超音蝠 超音蝠 波音蝠 Chāoyīnfú Ch`ao1 Yin1 Fu2
042 Golbat Golbat 大嘴蝠 大嘴蝠 大口蝠 Dàzuǐfú Ta4 Tsui3 Fu2
043 Oddish Oddish 走路草 走路草 行路草 Zǒulùcǎo Tsou3 Lu4 Ts`ao3
044 Gloom Gloom 臭臭花 臭臭花 怪味花 Chòuchòuhuā Ch`ou4 Ch`ou4 Hua1
045 Vileplume Vileplume 霸王花 霸王花 霸王花 Bàwánghuā Pa4 Wang2 Hua1
046 Paras Paras 派拉斯 派拉斯 蘑菇蟲 Pàilāsī P`ai4 La1 Ssu1
047 Parasect Parasect 派拉斯特 派拉斯特 巨菇蟲 Pàilāsītè P`ai4 La1 Ssu1 T`e4
048 Venonat Venonat 毛球 毛球 毛毛蟲 Máoqiú Mao2 Ch`iu2
049 Venomoth Venomoth 末入蛾 末入蛾 魔魯風 Mòrù'é Mo4 Ju4 E2
050 Diglett Diglett 地鼠 地鼠 地鼠 Dìshǔ Ti4 Shu3
051 Dugtrio Dugtrio 三地鼠 三地鼠 三頭地鼠 Sāndìshǔ San1 Ti4 Shu3

#052 - #101 Meowth - Electrode

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
052 Meowth Meowth 喵喵 喵喵 喵喵怪 Miāomiāo Miao1 Miao1
053 Persian Persian 貓老大 猫老大 高竇貓 Māolǎodà Mao1 Lao3 Ta4
054 Psyduck Psyduck 可達鴨 可达鸭 傻鴨 Kědáyā K`o3 Ta2 Ya1
055 Golduck Golduck 哥達鴨 哥达鸭 高超鴨 Gēdáyā Ko1 Ta2 Ya1
056 Mankey Mankey 猴怪 猴怪 猴怪 Hóuguài Hou2 Kuai4
057 Primeape Primeape 火爆猴 火爆猴 火爆猴 Huǒbàohóu Huo3 Pao4 Hou2
058 Growlithe Growlithe 卡蒂狗 卡蒂狗 護主犬 Kǎdìgǒu K`a3 Ti4 Kou3
059 Arcanine Arcanine 風速狗 风速狗 奉神犬 Fēngsùgǒu Feng1 Su4 Kou3
060 Poliwag Poliwag 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 Wénxiāngkēdǒu Wen2 Hsiang1 K`o1 Tou3
061 Poliwhirl Poliwhirl 蚊香蛙 蚊香蛙 蚊香蛙 Wénxiāngwā Wen2 Hsiang1 Wa1
062 Poliwrath Poliwrath 快泳蛙 快泳蛙 大力蛙 Kuàiyǒngwā K`uai4 Yung3 Wa1
063 Abra Abra 凱西 凯西 卡斯 Kǎixī K`ai3 Hsi1
064 Kadabra Kadabra 勇吉拉 勇吉拉 尤基納 Yǒngjílā Yung3 Chi2 La1
065 Alakazam Alakazam 胡地 胡地 富迪 Húdì Hu2 Ti4
066 Machop Machop 腕力 腕力 鐵腕 Wànlì Wan4 Li4
067 Machoke Machoke 豪力 豪力 大力 Háolì Hao2 Li4
068 Machamp Machamp 怪力 怪力 怪力 Guàilì Kuai4 Li4
069 Bellsprout Bellsprout 喇叭芽 喇叭芽 喇叭芽 Lǎbāyá La3 Pa1 Ya2
070 Weepinbell Weepinbell 口呆花 口呆花 口呆花 Kǒudāihuā K`ou3 Tai1 Hua1
071 Victreebel Victreebel 大食花 大食花 大食花 Dàshíhuā Ta4 Shih2 Hua1
072 Tentacool Tentacool 瑪瑙水母 玛瑙水母 大眼水母 Mǎnǎoshuǐmǔ Ma3 Nao3 Shui3 Mu3
073 Tentacruel Tentacruel 毒刺水母 毒刺水母 多腳水母 Dúcìshuǐmǔ Tu2 Tz`u4 Shui3 Mu3
074 Geodude Geodude 小拳石 小拳石 小拳石 Xiǎoquánshí Hsiao3 Ch`üan2 Shih2
075 Graveler Graveler 隆隆石 隆隆石 滾動石 Lónglóngshí Lung2 Lung2 Shih2
076 Golem Golem 隆隆岩 隆隆岩 滾動岩 Lónglóngyán Lung2 Lung2 Yan2
077 Ponyta Ponyta 小火馬 小火马 小火馬 Xiǎohuǒmǎ Hsiao3 Huo3 Ma3
078 Rapidash Rapidash 烈焰馬 烈焰马 烈焰馬 Lièyànmǎ Lieh4 Yan4 Ma3
079 Slowpoke Slowpoke 呆呆獸 呆呆兽 小呆獸 Dāidāishòu Tai1 Tai1 Shou4
080 Slowbro Slowbro 呆河馬 呆河马 大呆獸 Dāihémǎ Tai1 Ho2 Ma3
081 Magnemite Magnemite 小磁怪 小磁怪 小磁怪 Xiǎocíguài Hsiao3 Tz`u2 Kuai4
082 Magneton Magneton 三合一磁怪 三合一磁怪 三合一磁怪 Sānhéyīcíguài San1 Ho2 I1 Tz`u2 Kuai4
083 Farfetch'd Farfetch'd 大蔥鴨 大葱鸭 火蔥鴨 Dàcōngyā Ta4 Ts`ung1 Ya1
084 Doduo Doduo 嘟嘟 嘟嘟 多多 Dūdū Tu1 Tu1
085 Dodrio Dodrio 嘟嘟利 嘟嘟利 多多利 Dūdūlì Tu1 Tu1 Li4
086 Seel Seel 小海獅 小海狮 小海獅 Xiǎohǎishī Hsiao3 Hai3 Shih1
087 Dewgong Dewgong 白海獅 白海狮 白海獅 Báihǎishī Pai2 Hai3 Shih1
088 Grimer Grimer 臭泥 臭泥 爛泥怪 Chòuní Ch`ou4 Ni2
089 Muk Muk 臭臭泥 臭臭泥 爛泥獸 Chòuchòuní Ch`ou4 Ch`ou4 Ni2
090 Shellder Shellder 大舌貝 大舌贝 貝殼怪 Dàshébèi Ta4 She2 Pei4
091 Cloyster Cloyster 鐵甲貝 铁甲贝 鐵甲貝 Tiějiǎbèi T`ieh3 Chia3 Pei4
092 Gastly Gastly 鬼斯 鬼斯 鬼斯 Guǐsī Kuei3 Ssu1
093 Haunter Haunter 鬼斯通 鬼斯通 鬼斯通 Guǐsītōng Kuei3 Ssu1 T`ung1
094 Gengar Gengar 耿鬼 耿鬼 耿鬼 Gěngguǐ Keng3 Kuei3
095 Onix Onix 大岩蛇 大岩蛇 大岩蛇 Dàyánshé Ta4 Yan2 She2
096 Drowzee Drowzee 素利普 素利普 食夢獸 Sùlìpǔ Su4 Li4 P`u3
097 Hypno Hypno 素利拍 素利拍 催眠獸 Sùlìpāi Su4 Li4 P`ai1
098 Krabby Krabby 大鉗蟹 大钳蟹 大鉗蟹 Dàqiánxiè Ta4 Ch`ien2 Hsieh4
099 Kingler Kingler 巨鉗蟹 巨钳蟹 巨鉗蟹 Jùqiánxiè Chü4 Ch`ien2 Hsieh4
100 Voltorb Voltorb 雷電球 雷电球 霹靂蛋 Léidiànqiú Lei2 Tien4 Ch`iu2
101 Electrode Electrode 頑皮彈 顽皮弹 雷霆蛋 Wánpídàn Wan2 P`i2 Tan4

#102 - #151 Exeggcute - Mew

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
102 Exeggcute Exeggcute 蛋蛋 蛋蛋 蛋蛋 Dàndàn Tan4 Tan4
103 Exeggutor Exeggutor 椰蛋樹 椰蛋树 椰樹獸 Yédànshù Yeh2 Tan4 Shu4
104 Cubone Cubone 可拉可拉 可拉可拉 卡拉卡拉 Kělākělā K`o3 La1 K`o3 La1
105 Marowak Marowak 嘎拉嘎拉 嘎拉嘎拉 格拉格拉 Gālāgālā Ka1 La1 Ka1 La1
106 Hitmonlee Hitmonlee 沙瓦郎 沙瓦郎 沙古拉 Shāwǎláng Sha1 Wa3 Lang2
107 Hitmonchan Hitmonchan 艾比郎 艾比郎 比華拉 Àibǐláng Ai4 Pi3 Lang2
108 Lickitung Lickitung 大舌頭 大舌头 大舌頭 Dàshétóu Ta4 She2 T`ou2
109 Koffing Koffing 瓦斯彈 瓦斯弹 毒氣丸 Wǎsīdàn Wa3 Ssu1 Tan4
110 Weezing Weezing 雙彈瓦斯 双弹瓦斯 毒氣雙子 Shuāngdànwǎsī Shuang1 Tan4 Wa3 Ssu1
111 Rhyhorn Rhyhorn 鐵甲犀牛 铁甲犀牛 鐵甲犀牛 Tiějiǎxīniú T`ieh3 Chia3 Hsi1 Niu2
112 Rhydon Rhydon 鐵甲暴龍 铁甲暴龙 鐵甲暴龍 Tiějiǎbàolóng T`ieh3 Chia3 Pao4 Lung2
113 Chansey Chansey 吉利蛋 吉利蛋 吉利蛋 Jílìdàn Chi2 Li4 Tan4
114 Tangela Tangela 蔓藤怪 蔓藤怪 長籐怪 Mànténgguài Man4 T`eng2 Kuai4
115 Kangaskhan Kangaskhan 袋龍 袋龙 袋獸 Dàilóng Tai4 Lung2
116 Horsea Horsea 墨海馬 墨海马 噴墨海馬 Mòhǎimǎ Mo4 Hai3 Ma3
117 Seadra Seadra 海刺龍 海刺龙 飛刺海馬 Hǎicìlóng Hai3 Tz`u4 Lung2
118 Goldeen Goldeen 角金魚 角金鱼 獨角金魚 Jiǎojīnyú Chiao3 Chin12
119 Seaking Seaking 金魚王 金鱼王 金魚王 Jīnyúwáng Chin12 Wang2
120 Staryu Staryu 海星星 海星星 海星星 Hǎixīngxīng Hai3 Hsing1 Hsing1
121 Starmie Starmie 寶石海星 宝石海星 寶石海星 Bǎoshíhǎixīng Pao3 Shih2 Hai3 Hsing1
122 Mr. Mime Mr. Mime 吸盤魔偶 吸盘魔偶 吸盤小丑 Xīpánmó'ǒu Hsi1 P`an2 Mo2 Ou3
123 Scyther Scyther 飛天螳螂 飞天螳螂 飛天螳螂 Fēitiāntángláng Fei1 T`ien1 T`ang2 Lang2
124 Jynx Jynx 迷唇姐 迷唇姐 紅唇娃 Míchúnjiě Mi2 Ch`un2 Chieh3
125 Electabuzz Electabuzz 電擊獸 电击兽 電擊獸 Diànjíshòu Tien4 Chi2 Shou4
126 Magmar Magmar 鴨嘴火龍 鸭嘴火龙 鴨嘴火龍 Yāzuǐhuǒlóng Ya1 Tsui3 Huo3 Lung2
127 Pinsir Pinsir 大甲 大甲 鉗刀甲蟲 Dàjiǎ Ta4 Chia3
128 Tauros Tauros 肯泰羅 肯泰罗 大隻牛 Kěntàiluó K`en3 T`ai4 Lo2
129 Magikarp Magikarp 鯉魚王 鲤鱼王 鯉魚王 Lǐyúwáng Li32 Wang2
130 Gyarados Gyarados 暴鯉龍 暴鲤龙 鯉魚龍 Bàolǐlóng Pao4 Li3 Lung2
131 Lapras Lapras 乘龍 乘龙 背背龍 Chénglóng Ch`eng2 Lung2
132 Ditto Ditto 百變怪 百变怪 百變怪 Bǎibiànguài Pai3 Pien4 Kuai4
133 Eevee Eevee 伊布 伊布 伊貝 Yībù I1 Pu4
134 Vaporeon Vaporeon 水精靈 水精灵 水伊貝 Shuǐjīnglíng Shui3 Ching1 Ling2
135 Jolteon Jolteon 雷精靈 雷精灵 雷伊貝 Léijīnglíng Lei2 Ching1 Ling2
136 Flareon Flareon 火精靈 火精灵 火伊貝 Huǒjīnglíng Huo3 Ching1 Ling2
137 Porygon Porygon 3D龍 3D龙 立方獸 3D-Lóng 3D-Lung2
138 Omanyte Omanyte 菊石獸 菊石兽 菊石獸 Júshíshòu Chü2 Shih2 Shou4
139 Omastar Omastar 多刺菊石獸 多刺菊石兽 多刺菊石獸 Duōcìjúshíshòu To1 Tz`u4 Chü2 Shih2 Shou4
140 Kabuto Kabuto 化石盔 化石盔 萬年蟲 Huàshíkuī Hua4 Shih2 K`uei1
141 Kabutops Kabutops 鐮刀盔 镰刀盔 鐮刀蟲 Liándāokuī Lien2 Tao1 K`uei1
142 Aerodactyl Aerodactyl 化石翼龍 化石翼龙 化石飛龍 Huàshíyìlóng Hua4 Shih2 I4 Lung2
143 Snorlax Snorlax 卡比獸 卡比兽 卡比獸 Kǎbǐshòu K`a3 Pi3 Shou4
144 Articuno Articuno 急凍鳥 急冻鸟 急凍鳥 Jídòngniǎo Chi2 Tung4 Niao3
145 Zapdos Zapdos 閃電鳥 闪电鸟 雷鳥 Shǎndiànniǎo Shan3 Tien4 Niao3
146 Moltres Moltres 火焰鳥 火焰鸟 火鳥 Huǒyànniǎo Huo3 Yan4 Niao3
147 Dratini Dratini 迷你龍 迷你龙 迷你龍 Mínǐlóng Mi2 Ni3 Lung2
148 Dragonair Dragonair 哈克龍 哈克龙 哈古龍 Hākèlóng Ha1 K`o4 Lung2
149 Dragonite Dragonite 快龍 快龙 啟暴龍 Kuàilóng K`uai4 Lung2
150 Mewtwo Mewtwo 超夢 超梦 超夢夢 Chāomèng Ch`ao1 Meng4
151 Mew Mew 夢幻 梦幻 夢夢 Mènghuàn Meng4 Huan4

#152 - #200 Chikorita - Misdreavus

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
152 Chikorita Chikorita 菊草葉 菊草叶 菊草葉 Júcăoyè Chü2 Ts`ao3 Yeh4
153 Bayleef Bayleef 月桂葉 月桂叶 月桂葉 Yuèguìyè Yüeh4 Kuei4 Yeh4
154 Meganium Meganium 大菊花 大菊花 大菊花 Dàjúhuā Ta4 Chü2 Hua1
155 Cyndaquil Cyndaquil 火球鼠 火球鼠 火球鼠 Huŏqiúshŭ Huo3 Ch`iu2 Shu3
156 Quilava Quilava 火岩鼠 火岩鼠 火岩鼠 Huŏyánshŭ Huo3 Yan2 Shu3
157 Typhlosion Typhlosion 火暴獸 火暴兽 火暴獸 Huŏbàoshòu Huo3 Pao4 Shou4
158 Totodile Totodile 小鋸鱷 小锯鳄 小鋸鱷 Xiǎojù'è Hsiao3 Chü4 E4
159 Croconaw Croconaw 藍鱷 蓝鳄 藍鱷 Lán'è Lan2 E4
160 Feraligatr Feraligatr 大力鱷 大力鳄 大力鱷 Dàlì'è Ta4 Li4 E4
161 Sentret Sentret 尾立 尾立 尾立 Wĕilì Wei3 Li4
162 Furret Furret 大尾立 大尾立 大尾立 Dàwĕilì Ta4 Wei3 Li4
163 Hoothoot Hoothoot 咕咕 咕咕 咕咕 Gūgū Ku1 Ku1
164 Noctowl Noctowl 貓頭夜鷹 猫头夜鹰 貓頭夜鷹 Māotóuyèyīng Mao1 T`ou2 Yeh4 Ying1
165 Ledyba Ledyba 芭瓢蟲 芭瓢虫 芭瓢蟲 Bāpiáochóng Pa1 P`iao2 Ch`ung2
166 Ledian Ledian 安瓢蟲 安瓢虫 安瓢蟲 Ānpiáochóng An1 P`iao2 Ch`ung2
167 Spinarak Spinarak 線球 线球 線球 Xiànqiú Hsien4 Ch`iu2
168 Ariados Ariados 阿利多斯 阿利多斯 阿利多斯 Ālìduōsī A1 Li4 To1 Ssu1
169 Crobat Crobat 叉字蝠 叉字蝠 叉字蝠 Chāzìfú Ch`a1 Tzu4 Fu2
170 Chinchou Chinchou 燈籠魚 灯笼鱼 燈籠魚 Dēnglóngyú Teng1 Lung22
171 Lanturn Lanturn 電燈怪 电灯怪 電燈怪 Diàndēngguài Tien4 Teng1 Kuai4
172 Pichu Pichu 皮丘 皮丘 比超 Píqiū P`i2 Ch`iu1
173 Cleffa Cleffa 皮寶寶 皮宝宝 皮寶寶 Píbăobăo P`i2 Pao3 Pao3
174 Igglybuff Igglybuff 寶寶丁 宝宝丁 小波球 Băobăodīng Pao3 Pao3 Ting1
175 Togepi Togepi 波克比 波克比 小刺蛋 Bōkèbĭ Po1 K`o4 Pi3
176 Togetic Togetic 波克基古 波克基古 波剋基古 Bōkèjīgŭ Po1 K`o4 Chi1 Ku3
177 Natu Natu 天然雀 天然雀 天然雀 Tiānránquè T`ien1 Jan2 Ch`üeh4
178 Xatu Xatu 天然鳥 天然鸟 天然鳥 Tiānránniăo T`ien1 Jan2 Niao3
179 Mareep Mareep 咩利羊 咩利羊 咩利羊 Miēlìyáng Mieh1 Li4 Yang2
180 Flaaffy Flaaffy 綿綿 绵绵 綿綿 Miánmián Mien2 Mien2
181 Ampharos Ampharos 電龍 电龙 電龍 Diànlóng Tien4 Lung2
182 Bellossom Bellossom 美麗花 美丽花 美麗花 Měilìhuā Mei3 Li4 Hua1
183 Marill Marill 瑪力露 玛力露 馬利露 Mǎlìlù Ma3 Li4 Lu4
184 Azumarill Azumarill 瑪力露麗 玛力露丽 馬利露麗 Mǎlìlùlì Ma3 Li4 Lu4 Li4
185 Sudowoodo Sudowoodo 胡說樹 胡说树 鬍說樹 Húshuōshù Hu2 Shuo1 Shu4
186 Politoed Politoed 牛蛙君 牛蛙君 牛蛙君 Niúwājūn Niu2 Wa1 Chün1
187 Hoppip Hoppip 毽子草 毽子草 毽子草 Jiànzǐcǎo Chien4 Tzu3 Ts`ao3
188 Skiploom Skiploom 毽子花 毽子花 毽子花 Jiànzǐhuā Chien4 Tzu3 Hua1
189 Jumpluff Jumpluff 毽子綿 毽子绵 毽子綿 Jiànzǐmián Chien4 Tzu3 Mien2
190 Aipom Aipom 長尾怪手 长尾怪手 長尾怪手 Chángwěiguàishǒu Ch`ang2 Wei3 Kuai4 Shou3
191 Sunkern Sunkern 向日種子 向日种子 向日種子 Xiàngrìzhǒngzǐ Hsiang4 Jih4 Chung3 Tzu3
192 Sunflora Sunflora 向日花怪 向日花怪 向日花怪 Xiàngrìhuāguài Hsiang4 Jih4 Hua1 Kuai4
193 Yanma Yanma 陽陽瑪 阳阳玛 陽陽瑪 Yángyángmǎ Yang2 Yang2 Ma3
194 Wooper Wooper 烏波 乌波 烏波 Wūbō Wu1 Po1
195 Quagsire Quagsire 沼王 沼王 沼王 Zhǎowáng Chao3 Wang2
196 Espeon Espeon 太陽精靈 太阳精灵 太陽伊貝 Tàiyángjīnglíng T`ai4 Yang2 Ching1 Ling2
197 Umbreon Umbreon 月精靈 月精灵 月伊貝 Yuèjīnglíng Yüeh4 Ching1 Ling2
198 Murkrow Murkrow 黑暗鴉 黑暗鸦 黑暗鴉 Hēi'ànyā Hei1 An4 Ya1
199 Slowking Slowking 河馬王 河马王 河馬王 Hémǎwáng Ho2 Ma3 Wang2
200 Misdreavus Misdreavus 夢妖 梦妖 夢妖 Mèngyāo Meng4 Yao1

#201 - #251 Unown - Celebi

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
201 Unown Unown 未知圖騰 未知图腾 未知圖騰 Wèizhītúténg Wei4 Chih1 T`u2 T`eng2
202 Wobbuffet Wobbuffet 果然翁 果然翁 果然翁 Guǒránwēng Kuo3 Jan2 Weng1
203 Girafarig Girafarig 麒麟奇 麒麟奇 麒麟奇 Qílínqí Ch`i2 Lin2 Ch`i2
204 Pineco Pineco 榛果球 榛果球 榛果球 Zhēnguǒqiú Chen1 Kuo3 Ch`iu2
205 Forretress Forretress 佛烈托斯 佛烈托斯 佛烈托斯 Fúliètuōsī Fu2 Lieh4 T`o1 Ssu1
206 Dunsparce Dunsparce 土龍弟弟 土龙弟弟 土龍弟弟 Tǔlóngdìdì T`u3 Lung2 Ti4 Ti4
207 Gligar Gligar 天蠍 天蝎 天蠍 Tiānxiē T`ien1 Hsieh1
208 Steelix Steelix 大鋼蛇 大钢蛇 大鋼蛇 Dàgāngshé Ta4 Kang1 She2
209 Snubbull Snubbull 布盧 布卢 布魯 Bùlú Pu4 Lu2
210 Granbull Granbull 布盧皇 布卢皇 布魯皇 Bùlúhuáng Pu4 Lu2 Huang2
211 Qwilfish Qwilfish 千針魚 千针鱼 千針魚 Qiānzhēnyú Ch`ien1 Chen12
212 Scizor Scizor 巨鉗螳螂 巨钳螳螂 巨鉗螳螂 Jùqiántángláng Chü4 Ch`ien2 T`ang2 Lang2
213 Shuckle Shuckle 壺壺 壶壶 壺壺 Húhú Hu2 Hu2
214 Heracross Heracross 赫拉剋羅斯 赫拉克罗斯 赫拉剋羅斯 Hèlākèluósī Ho4 La1 K`o4 Lo2 Ssu1
215 Sneasel Sneasel 狃拉 狃拉 狃拉 Niǔlā Niu3 La1
216 Teddiursa Teddiursa 熊寶寶 熊宝宝 熊寶寶 Xióngbǎobǎo Hsiung2 Pao3 Pao3
217 Ursaring Ursaring 圈圈熊 圈圈熊 圈圈熊 Quānquānxióng Ch`üan1 Ch`üan1 Hsiung2
218 Slugma Slugma 熔岩蟲 熔岩虫 熔岩蟲 Róngyánchóng Jung2 Yan2 Ch`ung2
219 Magcargo Magcargo 熔岩蝸牛 熔岩蜗牛 熔岩蝸牛 Róngyánwōniú Jung2 Yan2 Wo1 Niu2
220 Swinub Swinub 小山豬 小山猪 小山豬 Xiǎoshānzhū Hsiao3 Shan1 Chu1
221 Piloswine Piloswine 長毛豬 长毛猪 長毛豬 Chángmáozhū Ch`ang2 Mao2 Chu1
222 Corsola Corsola 太陽珊瑚 太阳珊瑚 太陽珊瑚 Tàiyángshānhú T`ai4 Yang2 Shan1 Hu2
223 Remoraid Remoraid 鐵炮魚 铁炮鱼 鐵炮魚 Tiěpàoyú T`ieh3 P`ao42
224 Octillery Octillery 章魚桶 章鱼桶 章魚桶 Zhāngyútǒng Chang12 T`ung3
225 Delibird Delibird 信使鳥 信使鸟 信使鳥 Xìnshǐniǎo Hsin4 Shih3 Niao3
226 Mantine Mantine 巨翅飛魚 巨翅飞鱼 巨翅飛魚 Jùchìfēiyú Chü4 Ch`ih4 Fei12
227 Skarmory Skarmory 盔甲鳥 盔甲鸟 盔甲鳥 Kuījiǎniǎo K`uei1 Chia3 Niao3
228 Houndour Houndour 戴魯比 戴鲁比 戴魯比 Dàilǔbǐ Tai4 Lu3 Pi3
229 Houndoom Houndoom 黑魯加 黑鲁加 黑魯加 Hēilǔjiā Hei1 Lu3 Chia1
230 Kingdra Kingdra 刺龍王 刺龙王 刺龍王 Cìlóngwáng Tz`u4 Lung2 Wang2
231 Phanpy Phanpy 小小象 小小象 小小象 Xiǎoxiǎoxiàng Hsiao3 Hsiao3 Hsiang4
232 Donphan Donphan 頓甲 顿甲 冬凡 Dùnjiǎ Tun4 Chia3
233 Porygon2 Porygon2 3D龍II 3D龙II 立方獸II 3D-Lóng II 3D Lung2 II
234 Stantler Stantler 驚角鹿 惊角鹿 驚角鹿 Jīngjiǎolù Ching1 Chiao3 Lu4
235 Smeargle Smeargle 圖圖犬 图图犬 圖圖犬 Tútúquǎn T`u2 T`u2 Ch`üan3
236 Tyrogue Tyrogue 巴爾郎 巴尔郎 巴爾郎 Bā'ěrláng Pa1 Erh3 Lang2
237 Hitmontop Hitmontop 柯波朗 柯波朗 柯波朗 Kēbōlǎng K`o1 Po1 Lang3
238 Smoochum Smoochum 迷唇娃 迷唇娃 迷唇娃 Míchúnwá Mi2 Ch`un2 Wa2
239 Elekid Elekid 電擊怪 电击怪 電擊怪 Diànjíguài Tien4 Chi2 Kuai4
240 Magby Magby 小鴨嘴龍 小鸭嘴龙 小鴨嘴龍 Xiǎoyāzuǐlóng Hsiao3 Ya1 Tsui3 Lung2
241 Miltank Miltank 大奶罐 大奶罐 大奶罐 Dànǎiguàn Ta4 Nai3 Kuan4
242 Blissey Blissey 幸福蛋 幸福蛋 幸福蛋 Xìngfúdàn Hsing4 Fu2 Tan4
243 Raikou Raikou 雷公 雷公 雷公 Léigōng Lei2 Kung1
244 Entei Entei 炎帝 炎帝 炎帝 Yándì Yan2 Ti4
245 Suicune Suicune 水君 水君 水君 Shuǐjūn Shui3 Chün1
246 Larvitar Larvitar 由基拉 由基拉 由基拉 Yóujīlā Yu2 Chi1 La1
247 Pupitar Pupitar 沙基拉 沙基拉 沙基拉 Shājīlā Sha1 Chi1 La1
248 Tyranitar Tyranitar 班吉拉 班吉拉 班吉拉 Bānjīlā Pan1 Chi1 La1
249 Lugia Lugia 洛奇亞 洛奇亚 利基亞 Luòqíyà Lo4 Ch`i1 Ya4
250 Ho-Oh Ho-Oh 鳳王 凤王 鳳凰 Fèngwáng Feng4 Wang2
251 Celebi Celebi 雪拉比 雪拉比 雪拉比 Xuělābǐ Hsüeh3 La1 Pi3

#252 - #301 Treecko - Delcatty

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
252 Treecko Treecko 木守宮 木守宮 木守宮 Mùshǒugōng Mu4 Shou3 Kung1
253 Grovyle Grovyle 森林蜥蜴 森林蜥蜴 森林蜥蜴 Sēnlínxīyì Sen1 Lin2 Hsi1 I4
254 Sceptile Sceptile 蜥蜴王 蜥蜴王 蜥蜴王 Xīyìwáng Hsi1 I4 Wang2
255 Torchic Torchic 火稚雞 火稚鸡 火稚雞 Huǒzhìjī Huo3 Chih4 Chi1
256 Combusken Combusken 力壯雞 力壮鸡 力壯雞 Lìzhuàngjī Li4 Chuang4 Chi1
257 Blaziken Blaziken 火焰雞 火焰鸡 火焰雞 Huǒyànjī Huo3 Yan4 Chi1
258 Mudkip Mudkip 水躍魚 水躍鱼 水躍魚 Shuǐyuèyú Shui3 Yüeh42
259 Marshtomp Marshtomp 沼躍魚 沼躍鱼 沼躍魚 Zhǎoyuèyú Chao3 Yüeh42
260 Swampert Swampert 巨沼怪 巨沼怪 巨沼怪 Jùzhǎoguài Chü4 Chao3 Kuai4
261 Poochyena Poochyena 土狼犬 土狼犬 土狼犬 Tǔlángquǎn T`u3 Lang2 Ch`üan3
262 Mightyena Mightyena 大狼犬 大狼犬 大狼犬 Dàlángquǎn Ta4 Lang2 Ch`üan3
263 Zigzagoon Zigzagoon 蛇紋熊 蛇纹熊 蛇紋熊 Shéwénxióng She2 Wen2 Hsiung2
264 Linoone Linoone 直衝熊 直冲熊 直衝熊 Zhíchōngxióng Chih2 Ch`ung1 Hsiung2
265 Wurmple Wurmple 刺尾蟲 刺尾虫 刺尾蟲 Cìwěichóng Tz`u4 Wei3 Ch`ung2
266 Silcoon Silcoon 甲殼蛹 甲殼蛹 甲殼蛹 Jiǎkéyǒng Chia3 K`o2 Yung3
267 Beautifly Beautifly 狩獵鳳蝶 狩猎凤蝶 狩獵鳳蝶 Shòulièfèngdié Shou4 Lieh4 Feng4 Tieh2
268 Cascoon Cascoon 盾甲繭 盾甲繭 盾甲繭 Dùnjiǎjiǎn Tun4 Chia3 Chien3
269 Dustox Dustox 毒粉蝶 毒粉蝶 毒粉蝶 Dúfěndié Tu2 Fen3 Tieh2
270 Lotad Lotad 蓮葉童子 莲叶童子 蓮葉童子 Liányètóngzǐ Lien2 Yeh4 T`ung2 Tzu3
271 Lombre Lombre 蓮帽小童 莲帽小童 蓮帽小童 Liánmàoxiǎotóng Lien2 Mao4 Hsiao3 T`ung2
272 Ludicolo Ludicolo 樂天河童 乐天河童 樂天河童 Lètiānhétóng Le4 T`ien1 Ho2 T`ung2
273 Seedot Seedot 橡實果 橡实果 橡實果 Xiàngshíguǒ Hsiang4 Shih2 Kuo3
274 Nuzleaf Nuzleaf 長鼻葉 长鼻叶 長鼻葉 Chángbíyè Ch`ang2 Pi2 Yeh4
275 Shiftry Shiftry 狡猾天狗 狡猾天狗 狡猾天狗 Jiǎohuátiāngǒu Chiao3 Hua2 T`ien1 Kou3
276 Taillow Taillow 傲骨燕 傲骨燕 傲骨燕 Àogǔyàn Ao4 Ku3 Yan4
277 Swellow Swellow 大王燕 大王燕 大王燕 Dàwángyàn Ta4 Wang2 Yan4
278 Wingull Wingull 長翅鷗 长翅鸥 長翅鷗 Chángchì'ōu Ch`ang2 Ch`ih4 Ou1
279 Pelipper Pelipper 大嘴鷗 大嘴鸥 大嘴鷗 Dàzuǐ'ōu Ta4 Tsui3 Ou1
280 Ralts Ralts 拉魯拉絲 拉鲁拉丝 拉魯拉絲 Lālǔlāsī La1 Lu3 La1 Ssu1
281 Kirlia Kirlia 奇魯莉安 奇鲁莉安 奇魯莉安 Qílǔlì'ān Ch`i2 Lu3 Li4 An1
282 Gardevoir Gardevoir 沙奈朵 沙奈朵 沙奈朵 Shānàiduǒ Sha1 Nai4 To3
283 Surskit Surskit 溜溜糖球 溜溜糖球 溜溜糖球 Liūliūtángqiú Liu1 Liu1 T`ang2 Ch`iu2
284 Masquerain Masquerain 雨翅蛾 雨翅蛾 雨翅蛾 Yǔchì'é 3 Ch`ih4 E2
285 Shroomish Shroomish 蘑蘑菇 蘑蘑菇 蘑蘑菇 Mómógū Mo2 Mo2 Ku1
286 Breloom Breloom 斗笠菇 斗笠菇 斗笠菇 Dǒulìgū Tou3 Li4 Ku1
287 Slakoth Slakoth 懶人翁 懒人翁 懶人翁 Lǎnrénwēng Lan3 Jen2 Weng1
288 Vigoroth Vigoroth 過動猿 过动猿 過動猿 Guòdòngyuán Kuo4 Tung4 Yüan2
289 Slaking Slaking 請假王 请假王 請假王 Qǐngjiàwáng Ch`ing3 Chia4 Wang2
290 Nincada Nincada 土居忍士 土居忍士 土居忍士 Tǔjūrěnshì T`u3 Chü1 Jen3 Shih4
291 Ninjask Ninjask 鐵面忍者 铁面忍者 鐵面忍者 Tiěmiànrěnzhě T`ieh3 Mien4 Jen3 Che3
292 Shedinja Shedinja 脫殼忍者 脱壳忍者 脫殼忍者 Tuōkérěnzhě T`o1 K`o2 Jen3 Che3
293 Whismur Whismur 咕妞妞 咕妞妞 咕妞妞 Gūniūniū Ku1 Niu1 Niu1
294 Loudred Loudred 吼爆彈 吼爆弹 吼爆彈 Hǒubàodàn Hou3 Pao4 Tan4
295 Exploud Exploud 爆音怪 爆音怪 爆音怪 Bàoyīnguài Pao4 Yin1 Kuai4
296 Makuhita Makuhita 幕下力士 幕下力士 幕下力士 Mùxiàlìshì Mu4 Hsia4 Li4 Shih4
297 Hariyama Hariyama 超力王 超力王 超力王 Chāolìwáng Ch`ao1 Li4 Wang2
298 Azurill Azurill 露力麗 露力丽 露力麗 Lùlìlì Lu4 Li4 Li4
299 Nosepass Nosepass 朝北鼻 朝北鼻 朝北鼻 Cháoběibí Ch`ao2 Pei3 Pi2
300 Skitty Skitty 向尾喵 向尾喵 向尾喵 Xiàngwěimiāo Hsiang4 Wei3 Miao1
301 Delcatty Delcatty 優雅貓 优雅猫 優雅貓 Yōuyǎmāo Yu1 Ya3 Mao1

#302 - #350 Sableye - Milotic

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
302 Sableye Sableye 勾魂眼 勾魂眼 勾魂眼 Gōuhúnyǎn Kou1 Hun2 Yan3
303 Mawile Mawile 大嘴娃 大嘴娃 大嘴娃 Dàzuǐwá Ta4 Tsui3 Wa2
304 Aron Aron 可可多拉 可可多拉 可可多拉 Kěkěduōlā K`o3 K`o3 To1 La1
305 Lairon Lairon 可多拉 可多拉 可多拉 Kěduōlā K`o3 To1 La1
306 Aggron Aggron 波士可多拉 波士可多拉 波士可多拉 Bōshìkěduōlā Po1 Shih4 K`o3 To1 La1
307 Meditite Meditite 瑪沙那 玛沙那 瑪沙那 Mǎshānà Ma3 Sha1 Na4
308 Medicham Medicham 恰雷姆 恰雷姆 恰雷姆 Qiàléimǔ Ch`ia4 Lei2 Mu3
309 Electrike Electrike 落雷獸 落雷兽 落雷獸 Luòléishòu Lo4 Lei2 Shou4
310 Manectric Manectric 雷電獸 雷电兽 雷電獸 Léidiànshòu Lei2 Tien4 Shou4
311 Plusle Plusle 正電拍拍 正电拍拍 正電拍拍 Zhèngdiànpāipāi Cheng4 Tien4 P`ai1 P`ai1
312 Minun Minun 負電拍拍 負电拍拍 負電拍拍 Fùdiànpāipāi Fu4 Tien4 P`ai1 P`ai1
313 Volbeat Volbeat 電螢蟲 电萤虫 電螢蟲 Diànyíngchóng Tien4 Ying2 Ch`ung2
314 Illumise Illumise 甜甜螢 甜甜萤 甜甜螢 Tiántiányíng T`ien2 T`ien2 Ying2
315 Roselia Roselia 毒薔薇 毒蔷薇 毒薔薇 Dúqiángwéi Tu2 Ch`iang2 Wei2
316 Gulpin Gulpin 溶食獸 溶食兽 溶食獸 Róngshíshòu Jung2 Shih2 Shou4
317 Swalot Swalot 吞食獸 吞食兽 吞食獸 Tūnshíshòu T`un1 Shih2 Shou4
318 Carvanha Carvanha 利牙魚 利牙鱼 利牙魚 Lìyáyú Li4 Ya22
319 Sharpedo Sharpedo 巨牙鯊 巨牙鲨 巨牙鯊 Jùyáshā Chü4 Ya2 Sha1
320 Wailmer Wailmer 吼吼鯨 吼吼鲸 吼吼鯨 Hǒuhǒujīng Hou3 Hou3 Ching1
321 Wailord Wailord 吼鯨王 吼鲸王 吼鯨王 Hǒujīngwáng Hou3 Ching1 Wang2
322 Numel Numel 呆火駝 呆火驼 呆火駝 Dāihuǒtuó Tai1 Huo3 T`o2
323 Camerupt Camerupt 噴火駝 喷火驼 噴火駝 Pēnhuǒtuó P`En1 Huo3 T`o2
324 Torkoal Torkoal 煤炭龜 煤炭龟 煤炭龜 Méitàngūi Mei2 T`an4 Kui1
325 Spoink Spoink 跳跳豬 跳跳猪 跳跳豬 Tiàotiàozhū T`iao4 T`iao4 Chu1
326 Grumpig Grumpig 噗噗豬 噗噗猪 噗噗豬 Pūpūzhū P`u1 P`u1 Chu1
327 Spinda Spinda 晃晃斑 晃晃斑 晃晃斑 Huànghuàngbān Huang4 Huang4 Pan1
328 Trapinch Trapinch 大顎蟻 大颚蚁 大顎蟻 Dà'èyǐ Ta4 E4 I3
329 Vibrava Vibrava 超音波幼蟲 超音波幼虫 超音波幼蟲 Chāoyīnbōyòuchóng Ch`ao1 Yin1 Po1 Yu4 Ch`ung2
330 Flygon Flygon 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 Shāmòqīngtíng Sha1 Mo4 Ch`ing1 T`ing2
331 Cacnea Cacnea 沙漠奈亞 沙漠奈亚 沙漠奈亞 Shāmònàiyà Sha1 Mo4 Nai4 Ya4
332 Cacturne Cacturne 夢歌奈亞 梦歌奈亚 夢歌奈亞 Mènggēnàiyà Meng4 Ko1 Nai4 Ya4
333 Swablu Swablu 青綿鳥 青綿鸟 青綿鳥 Qīngmiánniǎo Ch`ing1 Mien2 Niao3
334 Altaria Altaria 七夕青鳥 七夕青鸟 七夕青鳥 Qīxìqīngniǎo Ch`i1 Hsi4 Ch`ing1 Niao3
335 Zangoose Zangoose 貓鼬斬 猫鼬斩 貓鼬斬 Māoyòuzhǎn Mao1 Yu4 Chan3
336 Seviper Seviper 飯匙蛇 饭匙蛇 飯匙蛇 Fànchíshé Fan4 Ch`ih2 She2
337 Lunatone Lunatone 月石 月石 月石 Yuèshí Yüeh4 Shih2
338 Solrock Solrock 太陽岩 太阳岩 太陽岩 Tàiyángyán T`ai4 Yang2 Yan2
339 Barboach Barboach 泥泥鰍 泥泥鰍 泥泥鰍 Níníqiū Ni2 Ni2 Ch`iu1
340 Whiscash Whiscash 鯰魚王 鲶鱼王 鯰魚王 Niányúwáng Nien22 Wang2
341 Corphish Corphish 龍蝦小兵 龙蝦小兵 龍蝦小兵 Lóngxiāxiǎobīng Lung2 Hsia1 Hsiao3 Ping1
342 Crawdaunt Crawdaunt 鐵螯龍蝦 铁螯龙蝦 鐵蟄龍蝦 Tiě'áolóngxiā T`ieh3 Ao2 Lung2 Hsia1
343 Baltoy Baltoy 天秤偶 天秤偶 天秤偶 Tiānchèng'ǒu T`ien1 Ch`eng4 Ou3
344 Claydol Claydol 念力土偶 念力土偶 念力土偶 Niànlìtǔ'ōu Nien4 Li4 T`u3 Ou1
345 Lileep Lileep 觸手百合 触手百合 觸手百合 Chùshǒubǎihé Ch`u4 Shou3 Pai3 Ho2
346 Cradily Cradily 搖籃百合 摇篮百合 搖籃百合 Yáolánbǎihé Yao2 Lan2 Pai3 Ho2
347 Anorith Anorith 太古羽蟲 太古羽虫 太古羽蟲 Tàigǔyǔchóng T`ai4 Ku33 Ch`ung2
348 Armaldo Armaldo 太古盔甲 太古盔甲 太古盔甲 Tàigǔkuījiǎ T`ai4 Ku3 K`uei1 Chia3
349 Feebas Feebas 笨笨魚 笨笨魚 笨笨魚 Bènbènyú Pen4 Pen42
350 Milotic Milotic 美納斯 美纳斯 美納斯 Měinàsī Mei3 Na4 Ssu1

#351 - #386 Castform - Deoxys

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
351 Castform Castform 漂浮泡泡 漂浮泡泡 漂浮泡泡 Piāofúpàopào P`oao1 Fu2 P`ao4 P`ao4
352 Kecleon Kecleon 變隱龍 变隐龙 變隱龍 Biànyǐnlóng Pien1 Yin1 Lung2
353 Shuppet Shuppet 怨影娃娃 怨影娃娃 怨影娃娃 Yuànyǐngwáwá Yüan4 Ying3 Wa2 Wa2
354 Banette Banette 詛咒娃娃 诅咒娃娃 詛咒娃娃 Zǔzhòuwáwá Tsu3 Chou4 Wa2 Wa2
355 Duskull Duskull 夜骷顱 夜骷颅 夜骷顱 Yèkūlú Yeh4 K`u1 Lu2
356 Dusclops Dusclops 夜巨人 夜巨人 夜巨人 Yèjùrén Yeh4 Chü4 Jen2
357 Tropius Tropius 熱帶龍 热带龙 熱帶龍 Rèdàilóng Je4 Tai4 Lung2
358 Chimecho Chimecho 風鈴鈴 风铃铃 風鈴鈴 Fēnglínglíng Feng1 Ling2 Ling2
359 Absol Absol 阿勃梭魯 阿勃梭鲁 阿勃梭魯 Ābósuōlǔ A1 Po2 So1 Lu3
360 Wynaut Wynaut 小果然 小果然 果然仔 Xiǎoguǒrán Hsiao3 Kuo3 Jan2
361 Snorunt Snorunt 雪童子 雪童子 雪童子 Xuětóngzǐ Hsüeh3 T`ung2 Tzu3
362 Glalie Glalie 冰鬼護 冰鬼护 冰鬼護 Bīngguǐhù Ping1 Kuei3 Hu4
363 Spheal Spheal 海豹球 海豹球 海豹球 Hǎibàoqiú Hai3 Pao4 Ch`iu2
364 Sealeo Sealeo 海魔獅 海魔狮 海魔獅 Hǎimóshī Hai3 Mo2 Shih1
365 Walrein Walrein 帝牙海獅 帝牙海狮 帝牙海獅 Dìyǎhǎishī Ti4 Ya3 Hai3 Shih1
366 Clamperl Clamperl 珍珠貝 珍珠贝 珍珠貝 Zhēnzhūbèi Chen1 Chu1 Pei4
367 Huntail Huntail 獵斑魚 猎斑鱼 獵斑魚 Lièbānyú Lieh4 Pan12
368 Gorebyss Gorebyss 櫻花魚 樱花鱼 櫻花魚 Yīnghuāyú Ying1 Hua12
369 Relicanth Relicanth 古空棘魚 古空棘鱼 古空棘魚 Gǔkōngjíyú Ku3 K`ung1 Chi22
370 Luvdisc Luvdisc 愛心魚 爱心鱼 愛心魚 Àixīnyú Ai4 Hsin12
371 Bagon Bagon 寶貝龍 宝贝龙 寶貝龍 Bǎobèilóng Pao3 Pei4 Lung2
372 Shelgon Shelgon 甲殼龍 甲壳龙 甲殼龍 Jiákēlóng Chia2 K`o1 Lung2
373 Salamence Salamence 暴蠑螈 暴蝾螈 暴蠑螈 Bàoróngyuán Pao4 Jung2 Yüan2
374 Beldum Beldum 鐵啞鈴 铁哑铃 鐵啞鈴 Tiéyǎlíng T`ieh2 Ya3 Ling2
375 Metang Metang 金屬怪 金属怪 金屬怪 Jīnshǔguài Chin1 Shu3 Kuai4
376 Metagross Metagross 巨金怪 巨金怪 巨金怪 Jùjīnguài Chü4 Chin1 Kuai4
377 Regirock Regirock 雷吉洛克 雷吉洛克 雷吉洛克 Léijīluòkě Lei2 Chi1 Lo4 K`o3
378 Regice Regice 雷吉艾斯 雷吉艾斯 雷吉艾斯 Léijī'àisī Lei2 Chi1 Ai4 Ssu1
379 Registeel Registeel 雷吉斯奇魯 雷吉斯奇鲁 雷吉斯奇魯 Léijīsīqílù Lei2 Chi1 Ssu1 Ch`i2 Lu4
380 Latias Latias 拉帝亞斯 拉帝亚斯 拉帝亞斯 Lādìyāsī La1 Ti4 Ya1 Ssu1
381 Latios Latios 拉帝歐斯 拉帝欧斯 拉帝歐斯 Lādì'ōusī La1 Ti4 Ou1 Ssu1
382 Kyogre Kyogre 蓋歐卡 盖欧卡 蓋歐卡 Gài'ōukǎ Kai4 Ou1 K`a3
383 Groudon Groudon 固拉多 固拉多 固拉多 Gūlādūo Ku1 La1 To1
384 Rayquaza Rayquaza 烈空坐 烈空坐 烈空坐 Lièkōngzuò Lieh4 K`ung1 Tso4
385 Jirachi Jirachi 基拉祈 基拉祈 基拉祈 Jīlāqí Chi1 La1 Ch`i2
386 Deoxys Deoxys 代歐奇希斯 代欧奇希斯 代歐奇希斯 Dài'ōuqíxīsī Tai4 Ou1 Ch`i2 Hsi1 Ssu1

#387 - #400 Turtwig - Bibarel

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
387 Turtwig Turtwig 草苗龜 草苗龟 草苗龜 Cǎomiáoguī Ts`ao3 Miao2 Kuei1
388 Grotle Grotle 樹林龜 树林龟 樹林龜 Shùlínguī Shu4 Lin2 Kuei1
389 Torterra Torterra 土台龜 土台龟 土台龜 Tǔtáiguī T`u3 T`ai2 Kuei1
390 Chimchar Chimchar 小火焰猴 小火焰猴 小火焰猴 Xiǎohuǒyànhóu Hsiao3 Huo3 Yan4 Hou2
391 Monferno Monferno 猛火猴 猛火猴 猛火猴 Měnghuǒhóu Meng3 Huo3 Hou2
392 Infernape Infernape 烈焰猴 烈焰猴 烈焰猴 Lièyànhóu Lieh4 Yan4 Hou2
393 Piplup Piplup 波加曼 波加曼 波加曼 Bōjiāmàn Po1 Chia1 Man4
394 Prinplup Prinplup 波皇子 波皇子 波皇子 Bōwángzǐ Po1 Wang2 Tzu3
395 Empoleon Empoleon 帝王拿波 帝王拿波 帝王拿波 Dìwángnábō Ti4 Wang2 Na2 Po1
396 Starly Starly 姆克兒 姆克儿 姆克兒 Mǔkè'ér Mu3 K`o4 Erh2
397 Staravia Staravia 姆克鳥 姆克鸟 姆克鳥 Mǔkèniǎo Mu3 K`o4 Niao3
398 Staraptor Staraptor 姆克鷹 姆克鹰 姆克鷹 Mǔkèyīng Mu3 K`o4 Ying1
399 Bidoof Bidoof 大牙狸 大牙狸 大牙狸 Dàyálí Ta4 Ya2 Li2
400 Bibarel Bibarel 大尾狸 大尾狸 大尾狸 Dàwěilí Ta4 Wei3 Li2

#401 - #450 Kricketot – Hippowdon

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
401 Kricketot Kricketot 圓法師 圆法师 圓法師 Yuánfǎshī Yüan2 Fa3 Shih1
402 Kricketune Kricketune 音箱蟀 音箱蟀 音箱蟀 Yīnxiāngshuài Yin1 Hsiang1 Shuai4
403 Shinx Shinx 小貓怪 小猫怪 小貓怪 Xiǎomāoguài Hsiao3 Mao1 Kuai4
404 Luxio Luxio 勒克貓 勒克猫 勒克貓 Lèkèmāo Le4 K`o4 Mao1
405 Luxray Luxray 倫琴貓 伦琴猫 倫琴貓 Lúnqínmāo Lun2 Ch`in2 Mao1
406 Budew Budew 含羞苞 含羞苞 含羞苞 Hánxiūbāo Han2 Hsiu1 Pao1
407 Roserade Roserade 羅絲雷朵 罗丝雷朵 羅絲雷朵 Luósīléiduǒ Lo2 Ssu1 Lei2 To3
408 Cranidos Cranidos 頭蓋龍 头盖龙 頭蓋龍 Tóugàilóng T`ou2 Kai4 Lung2
409 Rampardos Rampardos 戰槌龍 战槌龙 戰槌龍 Zhànchuílóng Chan4 Ch`ui2 Lung2
410 Shieldon Shieldon 盾甲龍 盾甲龙 盾甲龍 Dùnjiǎlóng Tun4 Chia3 Lung2
411 Bastiodon Bastiodon 護城龍 护城龙 護城龍 Hùchénglóng Hu4 Ch`eng2 Lung2
412 Burmy Burmy 結草兒 结草儿 結草兒 Jiécǎo'ér Chieh2 Ts`ao3 Erh2
413 Wormadam Wormadam 結草貴婦 结草贵妇 結草貴婦 Jiécǎoguìfù Chieh2 Ts`ao3 Kuei4 Fu4
414 Mothim Mothim 紳士蛾 绅士蛾 紳士蛾 Shēnshì'é Shen1 Shih4 E2
415 Combee Combee 三蜜蜂 三蜜蜂 三蜜蜂 Sānmìfēng San1 Mi4 Feng1
416 Vespiquen Vespiquen 蜂后 蜂后 蜂后 Fēnghòu Feng1 Hou4
417 Pachirisu Pachirisu 帕奇利茲 帕奇利兹 帕奇利茲 Pàqílìzī P`a4 Ch`i2 Li4 Tzu1
418 Buizel Buizel 泳氣鼬 泳气鼬 泳氣鼬 Yǒngqìyòu Yung3 Ch`i4 Yu4
419 Floatzel Floatzel 浮潛鼬 浮潜鼬 浮潛鼬 Fúqiǎnyòu Fu2 Ch`ien3 Yu4
420 Cherubi Cherubi 櫻花寶 樱花宝 櫻花寶 Yīnghuābǎo Ying1 Hua1 Pao3
421 Cherrim Cherrim 櫻花兒 樱花儿 櫻花兒 Yīnghuā'ér Ying1 Hua1 Erh2
422 Shellos Shellos 無殼海牛 无壳海牛 無殼海牛 Wúkéhǎiniú Wu2 K`o2 Hai3 Niu2
423 Gastrodon Gastrodon 海牛獸 海牛兽 海牛獸 Hǎiniúshòu Hai3 Niu2 Shou4
424 Ambipom Ambipom 雙尾怪手 双尾怪手 雙尾怪手 Shuāngwěiguàishǒu Shuang1 Wei3 Kuai4 Shou3
425 Drifloon Drifloon 飄飄球 飘飘球 飄飄球 Piāopiāoqiú P`iao1 P`iao1 Ch`iu2
426 Drifblim Drifblim 附和氣球 附和气球 附和氣球 Fùhèqìqiú Fu4 Ho4 Ch`i4 Ch`iu2
427 Buneary Buneary 捲捲耳 卷卷耳 捲捲耳 Juǎnjuǎn'ěr Chüan3 Chüan3 Erh3
428 Lopunny Lopunny 長耳兔 长耳兔 長耳兔 Cháng'ěrtù Ch`ang2 Erh3 T`u4
429 Mismagius Mismagius 夢妖魔 梦妖魔 夢妖魔 Mèngyāomó Meng4 Yao1 Mo2
430 Honchkrow Honchkrow 烏鴉頭頭 乌鸦头头 烏鴉頭頭 Wūyātóutóu Wu1 Ya1 T`ou2 T`ou2
431 Glameow Glameow 魅力喵 魅力喵 魅力喵 Mèilìmiāo Mei4 Li4 Miao1
432 Purugly Purugly 東施喵 东施喵 東施喵 Dōngshīmiāo Tung1 Shih1 Miao1
433 Chingling Chingling 鈴噹響 铃铛响 鈴噹響 Língdāngxiǎng Ling2 Tang1 Hsiang3
434 Stunky Stunky 臭鼬噗 臭鼬噗 臭鼬噗 Chòuyòupū Ch`ou4 Yu4 P`u1
435 Skuntank Skuntank 坦克臭鼬 坦克臭鼬 坦克臭鼬 Tǎnkèchòuyòu T`an3 K`o4 Ch`ou4 Yu4
436 Bronzor Bronzor 銅鏡怪 铜镜怪 銅鏡怪 Tóngjìngguài T`ung2 Ching4 Kuai4
437 Bronzong Bronzong 青銅鐘 青铜钟 青銅鐘 Qīngtóngzhōng Ch`ing1 T`ung2 Chung1
438 Bonsly Bonsly 愛哭樹 爱哭树 愛哭樹 Àikūshù Ai4 K`u1 Shu4
439 Mime Jr. Mime Jr. 魔尼尼 魔尼尼 魔尼尼 Móníní Mo2 Ni2 Ni2
440 Happiny Happiny 好運蛋 好运蛋 好運蛋 Hǎoyùndàn Hao3 Yün4 Tan4
441 Chatot Chatot 聒噪鳥 聒噪鸟 聒噪鳥 Guāzàoniǎo Kua1 Tsao4 Niao3
442 Spiritomb Spiritomb 花岩怪 花岩怪 花岩怪 Huāyánguài Hua1 Yan2 Kuai4
443 Gible Gible 圓陸鯊 圆陆鲨 圓陸鯊 Yuánlùshā Yüan2 Lu4 Sha1
444 Gabite Gabite 尖牙陸鯊 尖牙陆鲨 尖牙陸鯊 Jiānyálùshā Chien1 Ya2 Lu4 Sha1
445 Garchomp Garchomp 烈咬陸鯊 烈咬陆鲨 烈咬陸鯊 Lièyǎolùshā Lieh4 Yao3 Lu4 Sha1
446 Munchlax Munchlax 小卡比獸 小卡比兽 小卡比獸 Xiǎokǎbǐshòu Hsiao3 K`a3 Pi3 Shou4
447 Riolu Riolu 利歐路 利欧路 利奧路 Lì'ōulù Li4 Ou1 Lu4
448 Lucario Lucario 路卡利歐 路卡利欧 路卡利奧 Lùkǎlì'ōu Lu4 K`a3 Li4 Ou1
449 Hippopotas Hippopotas 怪河馬 怪河马 怪河馬 Guàihémǎ Kuai4 Ho2 Ma3
450 Hippowdon Hippowdon 河馬獸 河马兽 河馬獸 Hémǎshòu Ho2 Ma3 Shou4

#451 - #493 Skorupi - Arceus

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
451 Skorupi Skorupi 紫天蠍 紫天蝎 紫天蠍 Zǐtiānxiē Tzu3 T`ien1 Hsieh1
452 Drapion Drapion 龍王蠍 龙王蝎 龍王蠍 Lóngwángxiē Lung2 Wang2 Hsieh1
453 Croagunk Croagunk 不良蛙 不良蛙 不良蛙 Bùliángwā Pu4 Liang2 Wa1
454 Toxicroak Toxicroak 毒骷蛙 毒骷蛙 毒骷蛙 Dúkūwā Tu2 K`u1 Wa1
455 Carnivine Carnivine 尖牙籠 尖牙笼 尖牙籠 Jiānyálóng Chien1 Ya2 Lung2
456 Finneon Finneon 螢光魚 荧光鱼 螢光魚 Yíngguāngyú Ying2 Kuang12
457 Lumineon Lumineon 霓虹魚 霓虹鱼 霓虹魚 Níhóngyú Ni2 Hung22
458 Mantyke Mantyke 小球飛魚 小球飞鱼 小球飛魚 Xiǎoqiúfēiyú Hsiao3 Ch`iu2 Fei12
459 Snover Snover 雪笠怪 雪笠怪 雪笠怪 Xuělìguài Hsüeh3 Li4 Kuai4
460 Abomasnow Abomasnow 暴雪王 暴雪王 暴雪王 Bàoxuěwáng Pao4 Hsüeh3 Wang2
461 Weavile Weavile 瑪狃拉 玛狃拉 瑪狃拉 Mǎniǔlā Ma3 Niu3 La1
462 Magnezone Magnezone 自爆磁怪 自爆磁怪 自爆磁怪 Zìbàocíguài Tzu4 Pao4 Tz`u2 Kuai4
463 Lickilicky Lickilicky 大舌舔 大舌舔 大舌舔 Dàshétiǎn Ta4 She2 T`ien3
464 Rhyperior Rhyperior 超鐵暴龍 超铁暴龙 超鐵暴龍 Chāotiěbàolóng Ch`ao1 T`ieh3 Pao4 Lung2
465 Tangrowth Tangrowth 巨蔓藤 巨蔓藤 巨蔓藤 Jùmànténg Chü4 Man4 T`eng2
466 Electivire Electivire 電擊魔獸 电击魔兽 電擊魔獸 Diànjímóshòu Tien4 Chi2 Mo2 Shou4
467 Magmortar Magmortar 鴨嘴焰龍 鸭嘴焰龙 鴨嘴焰龍 Yāzuǐyànlóng Ya1 Tsui3 Yan4 Lung2
468 Togekiss Togekiss 波克基斯 波克基斯 波克基斯 Bōkèjīsī Po1 K`o4 Chi1 Ssu1
469 Yanmega Yanmega 梅卡陽瑪 梅卡阳玛 梅卡陽瑪 Méikǎyángmǎ Mei2 K`a3 Yang2 Ma3
470 Leafeon Leafeon 葉精靈 叶精灵 葉伊貝 Yèjīnglíng Yeh4 Ching1 Ling2
471 Glaceon Glaceon 冰精靈 冰精灵 冰伊貝 Bīngjīnglíng Ping1 Ching1 Ling2
472 Gliscor Gliscor 天蠍王 天蝎王 天蠍王 Tiānxiēwáng T`ien1 Hsieh1 Wang2
473 Mamoswine Mamoswine 象牙豬 象牙猪 象牙豬 Xiàngyázhū Hsiang4 Ya2 Chu1
474 Porygon-Z Porygon-Z 3D龍Z 3D龙Z 立方獸Z 3D-Lóng Z 3D Lung2 Z
475 Gallade Gallade 艾路雷朵 艾路雷朵 艾路雷朵 Àilùléiduǒ Ai4 Lu4 Lei2 To3
476 Probopass Probopass 大朝北鼻 大朝北鼻 大朝北鼻 Dàcháoběibí Ta4 Ch`ao2 Pei3 Pi2
477 Dusknoir Dusknoir 夜黑魔人 夜黑魔人 夜黑魔人 Yèhēimórén Yeh4 Hei1 Mo2 Jen2
478 Froslass Froslass 雪妖女 雪妖女 雪妖女 Xuěyāonǚ Hsüeh3 Yao13
479 Rotom Rotom 洛托姆 洛托姆 洛托姆 Luòtuōmǔ Lo4 T`o1 Mu3
480 Uxie Uxie 由克希 由克希 由克希 Yóukèxī Yu2 K`o4 Hsi1
481 Mesprit Mesprit 艾姆利多 艾姆利多 艾姆利多 Àimǔlìduō Ai4 Mu3 Li4 To1
482 Azelf Azelf 亞克諾姆 亚克诺姆 亞克諾姆 Yàkènuòmǔ Ya4 K`o4 No4 Mu3
483 Dialga Dialga 帝牙盧卡 帝牙卢卡 帝牙盧卡 Dìyálúkǎ Ti4 Ya2 Lu2 K`a3
484 Palkia Palkia 帕路奇犽 帕路奇犽 帕路奇犽 Pàlùqíyá P`a4 Lu4 Ch`i2 Ya2
485 Heatran Heatran 席多藍恩 席多蓝恩 席多藍恩 Xíduōlán'ēn Hsi2 To1 Lan2 En1
486 Regigigas Regigigas 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 雷吉奇卡斯 Léijíqíkǎsī Lei2 Chi2 Ch`i2 K`a3 Ssu1
487 Giratina Giratina 騎拉帝納 骑拉帝纳 騎拉帝納 Qílādìnà Ch`i2 La1 Ti4 Na4
488 Cresselia Cresselia 克雷色利亞 克雷色利亚 克雷色利亞 Kèléisèlìyà K`o4 Lei2 Se4 Li4 Ya4
489 Phione Phione 霏歐納 霏欧纳 霏歐納 Fēi'ōunà Fei1 Ou1 Na4
490 Manaphy Manaphy 瑪納霏 玛纳霏 瑪納霏 Mǎnàfēi Ma3 Na4 Fei1
491 Darkrai Darkrai 達克萊伊 达克莱伊 達克萊伊 Dákèláiyī Ta2 K`o4 Lai2 I1
492 Shaymin Shaymin 潔咪 洁咪 潔咪 Jiémī Chieh2 Mi1
493 Arceus Arceus 阿爾宙斯 阿尔宙斯 阿爾宙斯 Ā'ěrzhòusī A1 Erh3 Chou4 Ssu1

#494 - #550 Victini - Basculin

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
494 Victini Victini 比克提尼 比克提尼 比克提尼 Bǐkètíní Pi3 K`o4 T`i2 Ni2
495 Snivy Snivy 藤藤蛇 藤藤蛇 藤藤蛇 Téngténgshé T`eng2 T`eng2 She2
496 Servine Servine 青藤蛇 青藤蛇 青藤蛇 Qīngténgshé Ch`ing1 T`eng2 She2
497 Serperior Serperior 君主蛇 君主蛇 君主蛇 Jūnzhǔshé Chün1 Chu3 She2
498 Tepig Tepig 暖暖豬 暖暖猪 暖暖豬 Nuǎnnuǎnzhū Nuan3 Nuan3 Chu1
499 Pignite Pignite 炒炒豬 炒炒猪 炒炒豬 Chǎochǎozhū Ch`ao3 Ch`ao3 Chu1
500 Emboar Emboar 炎武王 炎武王 炎武王 Yánwǔwáng Yan2 Wu3 Wang2
501 Oshawott Oshawott 水水獺 水水獭 水水獺 Shuǐshuǐtà Shui3 Shui3 T`a4
502 Dewott Dewott 雙刃丸 双刃丸 雙刃丸 Shuāngrènwán Shuang1 Jen4 Wan2
503 Samurott Samurott 大劍鬼 大剑鬼 大劍鬼 Dàjiànguǐ Ta4 Chien4 Kuei3
504 Patrat Patrat 探探鼠 探探鼠 探探鼠 Tàntànshǔ T`an4 T`an4 Shu3
505 Watchog Watchog 步哨鼠 步哨鼠 步哨鼠 Bùshàoshǔ Pu4 Shao4 Shu3
506 Lillipup Lillipup 小約克 小约克 小約克 Xiǎoyuēkè Hsiao3 Yüeh1 K`o4
507 Herdier Herdier 哈約克 哈约克 哈約克 Hāyuēkè Ha1 Yüeh1 K`o4
508 Stoutland Stoutland 長毛狗 长毛狗 長毛狗 Chángmáogǒu Ch`ang2 Mao2 Kou3
509 Purrloin Purrloin 扒手貓 扒手猫 扒手貓 Páshǒumāo P`a2 Shou3 Mao1
510 Liepard Liepard 酷豹 酷豹 酷豹 Kùbào K`u4 Pao4 -->
511 Pansage Pansage 花椰猴 花椰猴 花椰猴 Huāyéhóu Hua1 Yeh2 Hou2
512 Simisage Simisage 花椰猿 花椰猿 花椰猿 Huāyéyuán Hua1 Yeh2 Yüan2
513 Pansear Pansear 爆香猴 爆香猴 爆香猴 Bàoxiānghóu Pao4Hsiang1 Hou2
514 Simisear Simisear 爆香猿 爆香猿 爆香猿 Bàoxiāngyuán Pao4Hsiang1 Yüan2
515 Panpour Panpour 冷水猴 冷水猴 冷水猴 Lěngshuǐhóu Leng3 Shui3 Hou2
516 Simipour Simipour 冷水猿 冷水猿 冷水猿 Lěngshuǐyuán Leng3 Shui3 Yüan2
517 Munna Munna 食夢夢 食梦梦 食夢夢 Shímèngmèng Shih2 Meng4 Meng4
518 Musharna Musharna 夢夢蝕 梦梦蚀 夢夢蝕 Mèngmèngshí Meng4 Meng4 Shih2
519 Pidove Pidove 豆豆鴿 豆豆鸽 豆豆鴿 Dòudòugē Tou4 Tou4 Ko1
520 Tranquill Tranquill 波波鴿 波波鸽 波波鴿 Bōbōgē Po1 Po1 Ko1
521 Unfezant Unfezant 轟隆雉雞 轰隆雉鸡 轟隆雉雞 Hōnglóngzhìjī Hung1 Lung2 Chih4 Chi1
522 Blitzle Blitzle 斑斑馬 斑斑马 斑斑馬 Bānbānmǎ Pan1 Pan1 Ma3
523 Zebstrika Zebstrika 雷電斑馬 雷电斑马 雷電斑馬 Léidiànbānmǎ Lei2 Tien4 Pan1 Ma3
524 Roggenrola Roggenrola 石丸子 石丸子 石丸子 Shíwánzi Shih2 Wan2 Tzu
525 Boldore Boldore 地幔岩 地幔岩 地幔岩 Dìmànyán Ti4 Man4 Yan2
526 Gigalith Gigalith 龐岩怪 庞岩怪 龐岩怪 Pángyánguài P`ang2 Yan2 Kuai4
527 Woobat Woobat 滾滾蝙蝠 滚滚蝙蝠 滾滾蝙蝠 Gǔngǔnbiānfú Kun3 Kun3 Pien1 Fu2
528 Swoobat Swoobat 心蝙蝠 心蝙蝠 心蝙蝠 Xīnbiānfú Hsin1 Pien1 Fu2
529 Drilbur Drilbur 螺釘地鼠 螺钉地鼠 螺釘地鼠 Luódīngdìshǔ Lo2 Ting1 Ti4 Shu3
530 Excadrill Excadrill 龍頭地鼠 龙头地鼠 龍頭地鼠 Lóngtóudìshǔ Lung2 T`ou2 Ti4 Shu3
531 Audino Audino 差不多娃娃 差不多娃娃 差不多娃娃 Chàbùduōwáwá Ch`a4 Pu4 To1 Wa2 Wa2
532 Timburr Timburr 搬運小匠 搬运小匠 搬運小匠 Bānyùnxiǎojiàng Pan1 Yün4 Hsiao3 Chiang4
533 Gurdurr Gurdurr 鐵骨土人 铁骨土人 鐵骨土人 Tiěgǔtǔrén T`ieh3 Ku3 T`u3 Jen2
534 Conkeldurr Conkeldurr 修繕老頭 修缮老头 修繕老頭 Xiūshànlǎotóu Hsiu1 Shan4 Lao3 T`ou2
535 Tympole Tympole 圓蝌蚪 圆蝌蚪 圓蝌蚪 Yuánkēdǒu Yüan2 K`o1 Tou3
536 Palpitoad Palpitoad 藍蟾蜍 蓝蟾蜍 藍蟾蜍 Lánchánchú Lan2 Ch`an2 Ch`u2
537 Seismitoad Seismitoad 蟾蜍王 蟾蜍王 蟾蜍王 Chánchúwáng Ch`an2 Ch`u2 Wang2
538 Throh Throh 投射鬼 投射鬼 投射鬼 Tóushèguǐ T`ou2 She4 Kuei3
539 Sawk Sawk 打擊鬼 打击鬼 打擊鬼 Dǎjíguǐ Ta3 Chi2 Kuei3
540 Sewaddle Sewaddle 蟲寶包 虫宝包 蟲寶包 Chóngbǎobāo Ch`ung2 Pao3 Pao1
541 Swadloon Swadloon 寶包繭 宝包茧 寶包繭 Bǎobāojiǎn Pao3 Pao1 Chien3
542 Leavanny Leavanny 保母蟲 保母虫 保母蟲 Bǎomǔchóng Pao3 Mu3 Ch`ung2
543 Venipede Venipede 百足蜈蚣 百足蜈蚣 百足蜈蚣 Bǎizúwúgōng Pai3 Tsu2 Wu2 Kung1
544 Whirlipede Whirlipede 車輪毬 车轮毬 車輪毬 Chēlúnqiú Ch`e1 Lun2 Ch`iu2
545 Scolipede Scolipede 蜈蚣王 蜈蚣王 蜈蚣王 Wúgōngwáng Wu2 Kung1 Wang2
546 Cottonee Cottonee 木棉球 木棉球 木棉球 Mùmiánqiú Mu4 Mien2 Ch`iu2</sup>
547 Whimsicott Whimsicott 風妖精 风妖精 風妖精 Fēngyāojing Feng1 Yao1 Ching
548 Petilil Petilil 百合根娃娃 百合根娃娃 百合根娃娃 Bǎihégēnwáwá Pai3 Ho2 Ken1 Wa2 Wa2
549 Lilligant Lilligant 裙兒小姐 裙儿小姐 裙兒小姐 Qún'érxiǎojiě Ch`ün2 Erh2 Hsiao3 Chieh3
550 Basculin Basculin 勇士鱸魚 勇士鲈鱼 勇士鱸魚 Yǒngshìlúyú Yung3 Shih4 Lu22

#551 - #601 Sandile - Klinklang

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
551 Sandile Sandile 黑眼鱷 黑眼鳄 黑眼鱷 Hēiyǎn'è Hei1 Yan3 E4
552 Krokorok Krokorok 混混鱷 混混鳄 混混鱷 Hùnhun'è Hun4 Hun E4
553 Krookodile Krookodile 流氓鱷 流氓鳄 流氓鱷 Liúmáng'è Liu2 Mang2 E4
554 Darumaka Darumaka 火紅不倒翁 火红不倒翁 火紅不倒翁 Huǒhóngbùdǎowēng Huo3 Hung2 Pu4 Tao3 Weng1
555 Darmanitan Darmanitan 達摩狒狒 达摩狒狒 達摩狒狒 Dámófèifèi Ta2 Mo2 Fei4 Fei4
556 Maractus Maractus 街頭沙鈴 街头沙铃 街頭沙鈴 Jiētóushālíng Chieh1 T`ou2 Sha1 Ling2
557 Dwebble Dwebble 石居蟹 石居蟹 石居蟹 Shíjūxiè Shih2 Chü1 Hsieh4
558 Crustle Crustle 岩殿居蟹 岩殿居蟹 岩殿居蟹 Yándiànjūxiè Yan2 Tien4 Chü1 Hsieh4
559 Scraggy Scraggy 滑頭小子 滑头小子 滑頭小子 Huátóuxiǎozi Hua2 T`ou2 Hsiao3 Tzu
560 Scrafty Scrafty 頭巾混混 头巾混混 頭巾混混 Tóujīnhùnhun T`ou2 Chin1 Hun4 Hun
561 Sigilyph Sigilyph 象徵鳥 象征鸟 象徵鳥 Xiàngzhēngniǎo Hsiang4 Cheng1 Niao3
562 Yamask Yamask 哭哭面具 哭哭面具 哭哭面具 Kūkūmiànjù K`u1 K`u1 Mien4 Chü4
563 Cofagrigus Cofagrigus 死神棺 死神棺 死神棺 Sǐshénguān Ssu3 Shen2 Kuan1
564 Tirtouga Tirtouga 原蓋海龜 原盖海龟 原蓋海龜 Yuángàihǎiguī Yüan2 Kai4 Hai3 Kuei1
565 Carracosta Carracosta 肋骨海龜 肋骨海龟 肋骨海龜 Lèigǔhǎiguī Lei4 Ku3 Hai3 Kuei1
566 Archen Archen 始祖小鳥 始祖小鸟 始祖小鳥 Shǐzǔxiǎoniǎo Shih3 Tsu3 Hsiao3 Niao3
567 Archeops Archeops 始祖大鳥 始祖大鸟 始祖大鳥 Shǐzǔdàniǎo Shih3 Tsu3 Ta4 Niao3
568 Trubbish Trubbish 破破袋 破破袋 破破袋 Pòpòdài P`o4 P`o4 Tai4
569 Garbodor Garbodor 灰塵山 灰尘山 灰塵山 Huīchénshān Hui1 Ch`en2 Shan1
570 Zorua Zorua 索羅亞 索罗亚 索羅亞 Suǒluóyǎ So3 Lo2 Ya3
571 Zoroark Zoroark 索羅亞克 索罗亚克 索羅亞克 Suǒluóyǎkè So3 Lo2 Ya3 K`o4
572 Minccino Minccino 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 泡沫栗鼠 Pàomòlìshǔ P`ao4 Mo4 Li4 Shu3
573 Cinccino Cinccino 奇諾栗鼠 奇诺栗鼠 奇諾栗鼠 Qí​nuò​lìshǔ Ch`i2 No4 Li4 Shu3
574 Gothita Gothita 哥德寶寶 哥德宝宝 哥德寶寶 Gēdébǎobǎo Ko1 Te2 Pao3 Pao3
575 Gothorita Gothorita 哥德小童 哥德小童 哥德小童 Gēdéxiǎotóng Ko1 Te2 Hsiao3 T`ung2
576 Gothitelle Gothitelle 哥德小姐 哥德小姐 哥德小姐 Gēdéxiǎojiě Ko1 Te2 Hsiao3 Chieh3
577 Solosis Solosis 單卵細胞球 单卵细胞球 單卵細胞球 Dānluǎnxìbāoqiú Tan1 Luan3 Hsi4 Pao1 Ch`iu2
578 Duosion Duosion 雙卵細胞球 双卵细胞球 雙卵細胞球 Shuāngluǎnxìbāoqiú Shuang1 Luan3 Hsi4 Pao1 Ch`iu2
579 Reuniclus Reuniclus 人造細胞卵 人造细胞卵 人造細胞卵 Rénzàoxìbāoluǎn Jen2 Tsao4 Hsi4 Pao1 Luan3
580 Ducklett Ducklett 鴨寶寶 鸭宝宝 鴨寶寶 Yābǎobǎo Ya1 Pao3 Pao3
581 Swanna Swanna 首席天鵝 首席天鹅 首席天鵝 Shǒuxítiān'é Shou3 Hsi2 T`ien1 E2
582 Vanillite Vanillite 迷你冰 迷你冰 迷你冰 Mínǐbīng Mi2 Ni3 Ping1
583 Vanillish Vanillish 多多冰 多多冰 多多冰 Duōduōbīng To1 To1 Ping1
584 Vanilluxe Vanilluxe 雙倍多多冰 双倍多多冰 雙倍多多冰 Shuāngbèiduōduōbīng Shuang1 Pei4 To1 To1 Ping1
585 Deerling Deerling 四季鹿 四季鹿 四季鹿 Sìjìlù Ssu4 Chi4 Lu4
586 Sawsbuck Sawsbuck 芽吹鹿 芽吹鹿 芽吹鹿 Yáchuīlù Ya2 Ch`ui1 Lu4
587 Emolga Emolga 導電飛鼠 导电飞鼠 導電飛鼠 Dǎodiànfēishǔ Tao3 Tien4 Fei1 Shu3
588 Karrablast Karrablast 蓋蓋蟲 盖盖虫 蓋蓋蟲 Gàigàichóng Kai4 Kai4 Ch`ung2
589 Escavalier Escavalier 騎士蝸牛 骑士蜗牛 騎士蝸牛 Qíshìguā'niú Ch`i2 Shih4 Kua1 Niu2
590 Foongus Foongus 寶貝球菇 精靈球菇 Bǎobèiqiúgū Pao3 Pei4 Ch`iu2 Ku1
591 Amoonguss Amoonguss 暴露菇 暴露菇 暴露菇 Bàolùgū​ Pao4 Lu4 Ku1
592 Frillish Frillish 輕飄飄 轻飘飘 輕飄飄 Qīngpiāopiāo Ch`ing1 P`iao1 P`iao1
593 Jellicent Jellicent 胖嘟嘟 胖嘟嘟 胖嘟嘟 Pàngdūdū P`ang4 Tu1 Tu1
594 Alomomola Alomomola 保母曼波 保母曼波 保母曼波 Bǎomǔmànbō Pao3 Mu3 Man4 Po1
595 Joltik Joltik 電電蟲 电电虫 電電蟲 Diàndiànchóng Tien4 Tien4 Ch`ung2
596 Galvantula Galvantula 電蜘蛛 电蜘蛛 電蜘蛛 Diànzhīzhū Tien4 Chih1 Chu1
597 Ferroseed Ferroseed 種子鐵球 种子铁球 種子鐵球 Zhǒngzǐtiěqiú Chung3 Tzu3 T`ieh3 Ch`iu2
598 Ferrothorn Ferrothorn 堅果啞鈴 坚果哑铃 堅果啞鈴 Jiānguǒyǎlíng Chien1 Kuo3 Ya3 Ling2
599 Klink Klink 齒輪兒 齿轮儿 齒輪兒 Chǐlún'ér Ch`ih3 Lun2 Erh2
600 Klang Klang 齒輪組 齿轮组 齒輪組 Chǐlúnzǔ Ch`ih3 Lun2 Tsu3
601 Klinklang Klinklang 齒輪怪 齿轮怪 齒輪怪 Chǐlúnguài Ch`ih3 Lun2 Kuai4

#602 - #646 Tynamo - Kyurem

Ndex MS English Chinese
Traditional Simplified Hong Kong Pinyin Yale Wade-Giles Jyutping
602 Tynamo Tynamo 麻麻小魚 麻麻小鱼 麻麻小魚 Mámáxiǎoyú Ma2 Ma2 Hsiao32
603 Eelektrik Eelektrik 麻麻鰻 麻麻鳗 麻麻鰻 Mámámán Ma2 Ma2 Man2
604 Eelektross Eelektross 麻麻鰻魚王 麻麻鳗鱼王 麻麻鰻魚王 Mámámányúwáng Ma2 Ma2 Man22 Wang2
605 Elgyem Elgyem 小灰怪 小灰怪 小灰怪 Xiǎo​huī​guài​ Hsiao3 Hui1 Kuai4
606 Beheeyem Beheeyem 大宇怪 大宇怪 大宇怪 Dàyǔguài Ta43 Kuai4
607 Litwick Litwick 燭光靈 烛光灵 燭光靈 Zhúguānglíng Chu2 Kuang1 Ling2
608 Lampent Lampent 燈火幽靈 灯火幽灵 燈火幽靈 Dēnghuǒyōulíng Teng1 Huo3 Yu1 Ling2
609 Chandelure Chandelure 水晶燈火靈 水晶灯火灵 水晶燈火靈 Shuǐjīngdēnghuǒlíng Shui3 Ching1 Teng1 Huo3 Ling2
610 Axew Axew 牙牙 牙牙 牙牙 Yáyá Ya2 Ya2
611 Fraxure Fraxure 斧牙龍 斧牙龙 斧牙龍 Fǔyálóng Fu3 Ya2 Lung2
612 Haxorus Haxorus 雙斧戰龍 双斧战龙 雙斧戰龍 Shuāngfǔzhànlóng Shuang1 Fu3 Chan4 Lung2
613 Cubchoo Cubchoo 噴嚏熊 喷嚏熊 噴嚏熊 Pēntìxióng P`en1 T`i4 Hsiung2
614 Beartic Beartic 凍原熊 冻原熊 凍原熊 Dòngyuánxióng Tung4 Yüan2 Hsiung2
615 Cryogonal Cryogonal 幾何雪花 几何雪花 幾何雪花 Jǐhéxuěhuā Chi3 Ho2 Hsüeh3 Hua1
616 Shelmet Shelmet 小嘴蝸 小嘴蜗 小嘴蝸 Xiǎozuǐguā Hsiao3 Tsui3 Kua1
617 Accelgor Accelgor 敏捷蟲 敏捷虫 敏捷蟲 Mǐnjiéchóng Min3 Chieh2 Ch`ung2
618 Stunfisk Stunfisk 泥巴魚 泥巴鱼 泥巴魚 Níbāyú Ni2 Pa12
619 Mienfoo Mienfoo 功夫鼬 功夫鼬 功夫鼬 Gōngfuyòu Kung1 Fu Yu4
620 Mienshao Mienshao 師父鼬 师父鼬 師父鼬 Shīfuyòu Shih1 Fu Yu4
621 Druddigon Druddigon 赤面龍 赤面龙 赤面龍 Chìmiànlóng Ch`ih4 Mien4 Lung2
622 Golett Golett 泥偶小人 泥偶小人 泥偶小人 Ní'ǒuxiǎorén Ni2 Ou3 Hsiao3 Jen2
623 Golurk Golurk 泥偶巨人 泥偶巨人 泥偶巨人 Ní'ǒujùrén Ni2 Ou3 Chü4 Jen2
624 Pawniard Pawniard 駒刀小兵 驹刀小兵 駒刀小兵 Jūdāoxiǎobīng Chü1 Tao1 Hsiao3 Ping1
625 Bisharp Bisharp 劈斬司令 劈斩司令 劈斬司令 Pīzhǎnsīlìng P`i1 Chan3 Ssu1 Ling4
626 Bouffalant Bouffalant 爆爆頭水牛 爆爆头水牛 爆爆頭水牛 Bàobàotóushuǐniú Pao4 Pao4 T`ou2 Shui3 Niu2
627 Rufflet Rufflet 毛頭小鷹 毛头小鹰 毛頭小鷹 Máotóuxiǎoyīng Mao2 T`ou2 Hsiao3 Ying1
628 Braviary Braviary 勇士鷹 勇士鹰 勇士鷹 Yǒngshìyīng Yung3 Shih4 Ying1
629 Vullaby Vullaby 禿鷹小子 秃鹰小子 禿鷹小子 Tūyīngxiǎozi T`u1 Ying1 Hsiao3 Tzu
630 Mandibuzz Mandibuzz 禿鷹娜 秃鹰娜 禿鷹娜 Tūyīngnà T`u1 Ying1 Na4
631 Heatmor Heatmor 食蟻爐 食蚁炉 食蟻爐 Shíyǐlú Shih2 I3 Lu2
632 Durant Durant 鐵蟻 铁蚁 鐵蟻 Tiěyǐ T`ieh3 I3
633 Deino Deino 單首龍 单首龙 單首龍 Dānshǒulóng Tan1 Shou3 Lung2
634 Zweilous Zweilous 雙頭龍 双头龙 雙頭龍 Shuāng​tóulóng Shuāng1 T`ou2 Lung2
635 Hydreigon Hydreigon 三頭龍 三头龙 三頭龍 Sāntóulóng San1 T`ou2 Lung2
636 Larvesta Larvesta 燃燒蟲 燃烧虫 燃燒蟲 Rán​shāo​chóng​ Jan2 Shao1 Ch`ung2
637 Volcarona Volcarona 火神蟲 火神虫 火神蟲 Huǒshén​chóng​ Huo3 Shen2 Ch`ung2
638 Cobalion Cobalion 勾帕路翁 勾帕路翁 勾帕路翁 Gōupàlùwēng Kou1 P`a4 Lu4 Weng1
639 Terrakion Terrakion 代拉基翁 代拉基翁 代拉基翁 Dàilājīwēng Tai4 La1 Chi1 Weng1
640 Virizion Virizion 畢力吉翁 毕力吉翁 畢力吉翁 Bìlìjíwēng Pi4 Li4 Chi2 Weng1
641 Tornadus Tornadus 龍捲雲 龙卷云 龍捲雲 Lóngjuǎnyún Lung2 Chüan3 Yün2
642 Thundurus Thundurus 雷電雲 雷电云 雷電雲 Léidiànyún Lei2 Tien4 Yün2
643 Reshiram Reshiram 雷希拉姆 雷希拉姆 雷希拉姆 Léixīlāmǔ Lei2 Hsi1 La1 Mu3
644 Zekrom Zekrom 捷克羅姆 捷克罗姆 捷克羅姆 Jiékèluómǔ Chieh2 K`o4 Lo2 Mu3
645 Landorus Landorus 土地雲 土地云 土地雲 Tǔdìyún T`u3 Ti4 Yün2
646 Kyurem Kyurem 酋雷姆 酋雷姆 酋雷姆 Qiúléimǔ Ch`iu2 Lei2 Mu3
647 Keldeo Keldeo 凱路迪歐 凯路迪欧 凱路迪歐 Kǎilùdí'ōu K`ai3 Lu4 Ti2 Ou1
648 Meloetta Meloetta 美洛耶塔 美洛耶塔 美洛耶塔 Měiluòyétǎ Mei3 Lo4 Yeh2 T`a3


by National Pokédex no. EnglishJapaneseGermanFrenchKoreanChinese
by regional Pokédex no. KantoJohto • Hoenn (Gen IIIGen VI) • SinnohUnovaNew UnovaKalos
GSC DexUnown Modein no regional Pokédexin every regional Pokédex
by regional Browser no. FioreAlmiaObliviain no regional Browserin every regional Browser
by index number Generation IGeneration IIGeneration IIIGeneration IVGeneration VGeneration VI
by other numbering systems DPBPPokéPark PadRansei GalleryShuffle listPicross listGoogle Maps: Pokémon Challenge
by attributes AbilitycategoryhabitatcolorIQ groupgender differencesform differences
Egg Groupbody styleheightweightunique type combinations
by evolution evolution familyno evolution familybranchedcross-generationlevels
by in-game stats base stats (Gen IGen II-Vfully evolvedunique base stat totalsPokémon GO) • performance stats
catch rateEVs given in battle (Gen III-IV) • gender ratiosteps to hatchavailability
wild held item (Gen II) • experience typebase friendship
miscellaneous alphabeticallyfield moves (Gen IGen IIGen IIIGen IVGen V) • Shadow PokémonPal Park area
Pokéwalkerdebut episodeglitch • released with a Hidden Ability (Gen VGen VI) • ST Energy Shot